Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Idiopatické střevní záněty a těhotenství
Koželuhová, Jana ; Matějovič, Martin (vedoucí práce) ; Keil, Radan (oponent) ; Hep, Aleš (oponent)
Idiopatické střevní záněty (ISZ), Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida, postihují zejména mladé jedince v reprodukčním věku. Z toho důvodu má jejich základní diagnóza hlavní vliv v plánování založení rodiny. Řešení ISZ v těhotenství vyžaduje citlivé balancování mezi optimální kontrolou aktivity nemoci a bezpečnosti zvolené terapie. Otázkou stále zůstává možný vliv vaginálního porodu na zhoršení funkce svěračů s rozvojem anální, potažmo fekální inkontinence u žen s ISZ. Dosud neexistuje klinicky relevantní přístup k vedení porodu, zatím jednoznačnou indikací k porodu císařským řezem z gastroenterologického hlediska je přítomnost aktivní perianální nemoci nebo aktivního ISZ s rektálním postižením, relativní indikací k elektivnímu porodu sekcí je IPAA (ileal-pouch-anální anastomóza) a přítomnost ileo-rekto-anastomózy u žen po kolektomii pro refrakterní UC. Ukazuje se, že chybí dostatečná informovanost jak pacientů, tak lékařů v oblasti reprodukce pacientek s ISZ. Hlavním cílem práce bylo zhodnotit riziko vaginální porodu na rozvoj poporodní anální inkontinence a zhodnotit bezpečnost biologické terapie pacientky s ISZ v průběhu těhotenství. Současně jsme zkoumali morbiditu dětí narozených matkám, které byly v průběhu těhotenství léčeny biologickou terapií, také byla hodnocena efektivita a bezpečnost...
Analýza a identifikace proteinů při orgánových dysfunkcích pomocí proteomických metod
Tůma, Zdeněk ; Matějovič, Martin (vedoucí práce) ; Lopot, František (oponent) ; Hernychová, Lenka (oponent)
Proteomika se zabývá hromadným studiem proteinů a jejich vlastností, především struktury a funkce. V medicíně bývá využívána pro analýzu fungování tkání a orgánů ve zdraví a nemoci a hledání biomarkerů. Metody zahrnují přípravu vzorku, separační techniky a hmotnostní spektrometrii. Protože neexistuje univerzální metoda pro analýzu libovolného biologického vzorku, proto analytické techniky vyžadují optimalizaci pro konkrétní typ vzorku a požadované výstupy. Cílem práce bylo vytvořit metodické postupy a vyhodnotit proteomické výsledky ve dvou výzkumných rovinách: experimentální a klinické. První část práce obsahuje experimenty využívající proteomiku pro studium změny proteomu plazmy v klinicky relevantním prasečím modelu sepse vyvolané peritonitidou. Proteomické analýzy byly rovněž výchozí metodologickou strategií v experimentech zaměřených na fyziologii ledvin a patofyziologii akutního poškození ledvin v průběhu sepse. Analýzou biopsií ledvin byl sledován časový průběh změn proteomu způsobený sepsí a chirurgickým zásahem. Ve druhé části dizertační práce jsou zahrnuty práce zabývající se biokompatibilitou mimotělních očišťovacích metod. Byla připravena metoda pro analýzu proteinů interagujících s povrchem kapilár hemodialyzátorů a s adsorbenty systému náhrady funkce jater. Analýzou proteinů...
Akutní poškození ledvin u kriticky nemocných: experimentální a klinické přístupy
Valešová, Lenka ; Matějovič, Martin (vedoucí práce) ; Nalos, Marek (oponent) ; Kieslichová, Eva (oponent)
Akutní poškození ledvin (AKI) je syndromem zatíženým vysokou morbiditou a mortalitou, postihujícím více než třetinu pacientů na jednotkách intenzivní péče, a jeho incidence nadále stoupá. Až polovina případů je zapříčiněna sepsí. I přes narůstající poznatky o patofyziologických mechanismech rozvoje renální dysfunkce v sepsi nedosahuje naše současné porozumění úrovně, ze které bychom se odrazili k definování a zavedení úspěšné cílené prevence a léčby AKI v sepsi. Prvním cílem naší práce tak bylo rozšířit tyto poznatky s využitím klinicky relevantního velkého zvířecího modelu a moderních metod molekulární biologie - genomiky a proteomiky. Acidóza představuje obvyklou poruchu acidobazické rovnováhy u kriticky nemocných. Její role je ale kontroverzní. Dosud není známo, zda je markerem tíže základního onemocnění nebo sama o sobě přitěžujícím patofyziologickým mechanismem. Množí se také poznatky poukazující na možný protektivní vliv acidózy ve stresových podmínkách utlumením buněčné energetiky a snížením nároků tkání na kyslík. Vytyčili jsme si za cíl zkoumat účinky různých typů acidózy na mnoha fyziologických úrovních zdravého zvířecího organismu s důrazem na komplexní výzkum jejich vlivu na ledviny v rámci pátrání po nových ochranných a léčebných modalitách AKI, z nichž jednu by permisivní acidóza...
Sepse, septický šok a syndrom multiorgánové dysfunkce: vybrané celulární imunitní mechanizmy a metodologické aspekty
Karvunidis, Thomas ; Matějovič, Martin (vedoucí práce) ; Firment, Jozef (oponent) ; Průcha, Miroslav (oponent)
SEPSE, SEPTICKÝ ŠOK A SYNDROM MULTIORGÁNOVÉ DYSFUNKCE: VYBRANÉ CELULÁRNÍ IMUNITNÍ MECHANIZMY A METODOLOGICKÉ ASPEKTY MUDr. Thomas Karvunidis ABSTRAKT Sepse a septický šok se syndromem multiorgánové dysfunkce jsou častým život ohrožujícím stavem a hrozbou současné medicíny. Jejich patofyziologie a z ní plynoucí možnosti cílené léčby a prevence zůstává i přes dlouholeté snahy stále nejasná. Svoji roli v tomto komplexním procesu sehrává množství mediátorů a elementů (např. leukocyty, trombocyty, endotel, mikrocirkulace aj.). Cílem této dizertační práce je pokusit se blíže popsat vybrané celulární imunitní mechanizmy v patofyziologii sepse, septického šoku a syndromu multiorgánové dysfunkce pomocí řady analytických metod, zahrnujících mimo jiné postupy zobrazení mikrocirkulace, průtokové cytometrie a proteomické analýzy. Za použití intravitální videomikroskopie bylo v první originální práci studováno postavení a role neutrofilů v procesu poškození mikrocirkulace u septických nemocných jako jednoho z centrálních patofyziologických mechanizmů systémové infekce. Tato studie historicky poprvé dokumentuje charakter změn mikrocirkulace v septickém šoku u nemocných s postchemoterapeutickou cytopenií. Postižení mikrocirkulace bylo identické u septických nemocných s neutropenií (resp. cytopenií) i bez ní. Z uvedeného...
Dysfunkce gastrointestinálního traktu u kriticky nemocných
Balihar, Karel ; Matějovič, Martin (vedoucí práce) ; Kula, Roman (oponent) ; Martínek, Jan (oponent)
Syndrom multiorgánové dysfunkce je dominantním mechanismem morbidity a mortality na jednotkách intenzivní péče. Gastrointestinální dysfunkce vzniká obvykle na podkladě vlastního kritického stavu a hraje klíčovou roli v rozvoji a progresi multiorgánové dysfunkce. Nicméně i primární narušení gastrointestinálních funkcí onemocněním gastrointestinálního traktu může vést ke kritickému stavu. I přes intenzivní experimentální a klinický výzkum již po řadu desítek let stále chybí kvalitní nástroje pro hodnocení tíže a monitoraci gastrointestinální dysfunkce. Terapie tohoto komplexního patologického děje zůstává nadále široce podpůrná. Cílem této práce bylo ozřejmit rizika těžkého průběhu nejčastější a nejzávažnější nozokomiální infekce trávicího traktu, zhodnotit bezpečnost zavedení a efektivitu duální enterální sondy ve výživě kriticky nemocných a získat nástroje k hodnocení gastrointestinální dysfunkce. Závěrem je prezentován probíhající projekt zaměřený na ezofageální dysfunkci u ventilovaných kriticky nemocných.
Role cholesterolu, prekursorů jeho biosyntézy a oxidačních produktů u klinicky závažných stavů
Vyroubal, Pavel ; Zadák, Zdeněk (vedoucí práce) ; Matějovič, Martin (oponent) ; Dítě, Petr (oponent)
Cíl studie: Cílem předkládané práce byla snaha o objasnění role a významu hypocholesterolémie vznikající u nemocných v klinicky závažných stavech. Jedná se o monocentrickou, prospektivní klinickou studii. Materiál a metody: Do studie byly zařazeny dvě skupiny nemocných - jedna skupina pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, u kterých byla plánována revaskularizační operace bez použití mimotělního oběhu (n=22) a druhá skupina nemocných, kteří utrpěli polytrauma (n=31). Celkem bylo do studie zařazeno 53 nemocných. Mimo standardní biochemická vyšetření (celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglyceridy, C-reaktivní protein, total protein, albumin, prealbumin) bylo provedeno stanovení sterolů (β-sitosterol, campesterol, lathosterol, skvalen), interleukinu IL-6, inzulinu, C peptidu, kortizolu. Byl proveden ACTH test a dále stanovení funkční zdatnosti granulocytů pomocí testu oxidativního vzplanutí granulocytů. Odběry byly provedeny v den přijetí, první, čtvrtý a osmý den po výkonu či úrazu. Výsledky: Ve sledovaných skupinách došlo k statisticky významnému poklesu plasmatických hladin celkového cholesterolu (TC) a LDL cholesterolu s úpravou do výchozích hodnot v průběhu sledovaného období. Společně s poklesem celkového cholesterolu byl zaznamenán pokles v oblasti jeho syntézy cholesterolu...
Akutní poškození ledvin v sepsi: patolofyziologické a léčebné aspekty
Chvojka, Jiří ; Matějovič, Martin (vedoucí práce) ; Kasal, Eduard (oponent) ; Maňák, Jan (oponent) ; Balík, Martin (oponent)
SOUHRN VÝSLEDKŮ Prokázali jsme, že je možné vytvořit dobře fungující experimentální model, který věrně napodobuje klinickou praxi, umožňuje rozsáhlou chirurgickou instrumentaci, extenzivní sledování a monitoraci na různých patofyziologických úrovních a dovoluje tak nejen lépe pochopit jednotlivé patofyziologické děje, ale zároveň detailní analýzu jednotlivých terapeutických intervencí. Věříme, e takto etablovaný model, může i v budoucnu napomáhat k poznání patogeneze kritických stavů a dovolí např. testování nových diagnostických či léčebných přístupů. Na tomto modelu jsme dále přispěli do mozaiky patofyziologie akutního poškození ledvin v sepsi. Za podmínek adekvátně tekutinově resuscitované sepse a septického šoku se nejeví sní ení průtoku renální tepnou s následnou globální ischémií ledviny hlavním patogenetickým mechanizmem AKI. Zajímavým zjištěním bylo navýšení renálního ilního tlaku. Tato renální ilní kongesce zasluhuje bezpochyby nadále pozornost v klinice i experimentu. Jednou ze známých interakcí v MODS je kardio-renální syndrom, který se mů e rozvinout nejen u septických pacientů, ale i např. u pacientů s chronickým srdečním selháváním a jak napovídají některé poslední studie, právě u takových pacientů renální ilní kongesce mů e významně ovlivňovat nejen vlastní renální funkce, ale i v konečném...
Dysfunkce jater a ledvin u kriticky nemocných. Možnosti podpory a náhrady funkce
Kroužecký, Aleš ; Matějovič, Martin (vedoucí práce) ; Chytra, Ivan (oponent) ; Viklický, Ondřej (oponent) ; Dostál, Pavel (oponent)
Ověření vlivu různých, v intenzivní péči běžných, manipulací a postupů na perfúzi jater a střeva. Cílem bylo testovat hypotézy, že: a. manipulace se středním arteriálním tlakem může v septickém šoku ovlivnit jak krevní průtok hepatosplachnickou oblastí tak její energetický metabolismus a kyslíkový transport. b. podání enterální nutrice kriticky nemocným v sepsi může ovlivnit jak hemodynamiku tak energetický metabolismus hepatosplanchnické oblasti. c. otočení kriticky nemocného s ALI/ARDS do pronační polohy může ovlivnit hemodynamiku, metabolismus a energetickou bilanci hepatosplanchnické oblasti. II. U kontinuálních metod náhrady funkce ledvin zhodnotit vliv: a. heparinového proplachu a regionální citrátové antikoagulace na trombogenitu a biokompatibilitu mimotělního okruhu. b. metodou navozeného snížení tělesné teploty na parametry hemodynamiky, kinetiky kyslíku a energetické bilance v oblasti hepatosplanchnického regionu.
Možnosti kontinuální monitorace glykémie u kriticky nemocných a léčby hyperglykémie s využitím inzulínových algoritmů
Bláha, Jan ; Haluzík, Martin (vedoucí práce) ; Matějovič, Martin (oponent) ; Vaněk, Tomáš (oponent)
Kontrola glykémie je jedno z nejdiskutovanějších témat současné intenzivní medicíny. Do centra zájmu ji přivedla průlomová Leuvenská studie [1], která prokázala, že intenzivní inzulínovou terapií (IIT), tj. udržováním normoglykémie, můžeme snížit jak mortalitu, tak množství orgánových komplikací spojených s kritickým stavem. Přestože byla publikována již před osmi lety, stále nepanuje v otázce přístupu ke kontrole glykémie u kriticky nemocných pacientů plná shoda. Pochybnosti jsou vznášeny jak o univerzálnosti intenzivní kontroly glykémie, tak především o její bezpečnosti ve smyslu potenciálního poškození pacientů epizodami hypoglykémie. Naše práce ponechávají zcela stranou otázku významu či rizika IIT, ale zaměřili jsme na klíčovou problematiku celého konceptu, tj. vlastní těsnou kontrolu glykémie u kriticky nemocných pacientů. Cílem naší práce se stal jednak výzkum podkožní tukové tkáně jako alternativního místa kontinuální monitorace glykémie u pacientů v intenzivní péči, a jednak režimy aplikace inzulínu k ovlivnění hyperglykémie a udržování normoglykémie u těchto pacientů. Prokázali jsme dobrou korelaci arteriální a intersticiální koncentrace glukózy u kriticky nemocných pacientů, a to i u pacientů procházejících hlubokou hypotermií (17řC). Rovněž jsme prokázali dobrou efektivitu i dostatečnou...
The role of ATP-MgCl2 in ischemia-reperfusion and sepsis
Nalos, Marek ; Kasal, Eduard (vedoucí práce) ; Matějovič, Martin (oponent) ; Šrámek, Vladimír (oponent)
Zvolil jsem dva základní, klinicky relevantní cíle: 1) posoudit v experimentálním modelu sepse a I/R přínos exogenně podávaného ATP-MgCL2. Dominující akcent byl kladen na orgány hepatosplanchnického systému, považované za zásadní v rozvoji nekontrolované systémové zánětlivé odpovědi a syndromu multiorgánové dysfunkce; 2) zhodnotit vliv ATP, jeho metabolitů a agonistů purinergních receptorů na leukocytární produkci cytokinů. Sledované cíle byly v dizertační práci naplněny a dosažené výsledky byly uplatněny v prestižních mezinárodních impaktovaných časopisech. Ve třech případech (2x původní, lx souhrnný článek) je dr. Nalos prvním autorem, lx je druhým autorem. Výsledky studie ATPMgC12 u I/R traumatu nebyla zatím formou zahraniční publikace uplatněna. Zvolené metody K testování stanovených hypotéz jsem zvolil dva experimentální modely - velký zvířecí model kontinuální endotoxémie a model I/R traumatu (clamping hrudní aorty). Oba modely, etablované na pracovišti prof. Radermachera, splňují kritéria klinicky relevantních modelů a umožňují víceúrovňové, orgánově specifické studium pato fyziologických mechanizmů a testování nových léčebných strategií. Rovněž model stimulace lidských leukocytů endotoxinem je obecně uznávaný a standardizovaný ex-vivo model. Vlastní metodické postupy prošly náročným recenzním řízením.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 Matejovič, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.