National Repository of Grey Literature 29 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
Státní zdravotní ústav, Praha ; Zimová, Magdalena ; Matějů, Ladislava
Práce provedené v roce 2003 byly zaměřeny jednak na upřesnění snížení rizika vyplývajícího z aplikace kalů na zemědělskou půdu a jeho pojmenování, jednak na výběr metod stanovení bakterií rodu Clostridum perfringens a vajíček helminthů. Na základě hodnocení zdravotních rizik byla navržena legislativní a metodická opatření.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
Státní zdravotní ústav, Praha ; Zimová, Magdalena ; Matějů, Ladislava
V první etapě řešení úkolu je formou rešerše zpracováno nakládání s čistírenskými kaly ve vybraných zemích z hlediska přežívajících patogenních mikroorganismů a z toho plynoucího rizika. Podrobně je diskutována problematika vybraných indikátorů mikrobiologické kontaminace, které nejsou zakotveny v legislativě České republiky pro nakládání s čistírenskými kaly.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
AGRO-EKO, Ostrava ; ASLAB ; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno, oddělení agrochemie, půdy a výživy rostlin, Plzeň ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Brožková, Zuzana ; Holuša, Václav ; Suk, Michal ; Sedláček, Miroslav ; Geuss, Erik ; Pospíšilová, Eva ; Nižňanská, A. ; Koruna, Ivan ; Sezima, Tomáš ; Chvátal, Vladislav ; Matějů, Ladislava ; Michalová, Marie
V roce 2002 byly vyhodnoceny schopnosti hlavních producentů kalu využít kaly v zemědělství z hlediska technologie, byl zjišťován praktický dopad nakládání s kaly z komunálních ČOV ve vybraných zemích Evropy z hlediska hodnocení nebezpečných vlastností - zejména infekčnosti, provedeno orientační ekonomické posouzení celého procesu využívání a odstraňování čistírenských kalů v ČR, byly vybrány laboratoře pro provádění rozborů kalů, poloprovozně ověřena recyklace čistírenských kalů, navrženo hodnocení vlivu aplikace kalů z komunálních ČOV na zemědělskou půdu a rostlinnou produkci ve vztahu na půdní registr spolu s konkretizací potenciálních rizik s ohledem na plnění produkčních a ekologických funkcí půdy (návrh a rozpracování), proběhla příprava na budoucí úpravy vyhlášky podle výhledové novely Směrnice č. 86/278/EEC v ČR a hodnocení zejména zdravotního rizika při dalším využití kalů (kompostování, rekultivace, energetické využití) včetně stanovení mikrobiologických kritérií.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
VaZ s.r.o., Mšec ; ALBERG s.r.o., Moravská Třebová ; AGRO-EKO, Ostrava ; ASLAB ; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno, oddělení agrochemie, půdy a výživy rostlin, Plzeň ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Koruna, Ivan ; Kolaříková, B. ; Šimon, Jan ; Sedláček, Miroslav ; Holuša, Václav ; Sezima, Tomáš ; Pospíšilová, Eva ; Petrášek, K. ; Chvátal, Vladislav ; Matějů, Ladislava ; Zimová, Magdalena ; Michalová, Marie
Využití a odstraňování kalů z ČOV v ČR. Rešerše za období roku 2003. Současný stav, provozní poznatky - vyhodnocení schopností hlavních producentů kalu využít kaly v zemědělství. Ekonomická úvaha - posouzení procesu využívání a odstraňování kalů v ČR v regionu Svitavska. Poloprovozní ověření recyklace ČOV kalů. Vliv aplikace kalů na zemědělskou půdu a rostlinnou produkci. Kaly z ČOV v ČR, zejména se zaměřením na mikrobiologické ukazatele.
Stanovení toxických meziproduktů biodegradace substituovaných homologů polyaromatických uhlovodíků tvořících znečištění zemin a podzemních vod v souvislosti se starými ekologickými zátěžemi
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha ; Státní zdravotní ústav, Praha ; ENVISAN-GEM a.s., Praha ; Šašek, Václav ; Novotný, Čeněk ; Eliášová, Eva ; Zimová, Magdalena ; Matějů, Ladislava ; Skurzok, Pavel ; Petřinová, Lucie ; Janoch, Tomáš ; Vosáhlová, Simona ; Kyclt, Robin ; Kyslíková, Eva ; Matějů, Vít
Výsledkem řešení projektu je návrh sestavy testů ekotoxicity využitelných pro hodnocení rizika plynoucího z kontaminace nesaturované zóny směsnými polutanty vzniklými při tepelném zpracování černého uhlí či impregnačních prostředků na dřevo. Výsledky testů mohou být po stanovení "endpoints" použity pro návrh sanačních limitů pro zeminy z jednotlivých konkrétních lokalit. Navržené testy ekotoxicity spolu s chemickými analýzami mohou být využity pro hodnocení průběhu biodegradace zemin kontaminovaných směsnou kontaminací s obsahem polyaromatických uhlovodíků a objektivní posouzení kvality vyčištěné zeminy z pohledu rizika pro životní prostředí.
Stanovení toxických meziproduktů biodegradace substituovaných homologů polyaromatických uhlovodíků tvořících znečištění zemin a podzemních vod v souvislosti se starými ekologickými zátěžemi
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha ; Státní zdravotní ústav, Praha ; ENVISAN-GEM a.s., Praha ; Šašek, Václav ; Novotný, Čeněk ; Eliášová, Eva ; Zimová, Magdalena ; Matějů, Ladislava ; Skurzok, Pavel ; Petřinová, Lucie ; Janoch, Tomáš ; Vosáhlová, Simona ; Kyclt, Robin ; Kyslíková, Eva ; Matějů, Vít
Zpráva zahrnuje výsledky provedených prací v uvedeném období. Neobsahuje jejich diskusi. Slouží jako informace o provedených pracích a získaných výsledcích. Mikrobiální osídlení vzorků zemin, chemický rozbor vzorků zemin, koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU v zeminách a ve výluzích zemin, testy ekotoxicity.
Charakterizace zátěže obyvatel malých sídel škodlivinami z ovzduší a znečištění ovzduší bioaerosoly
Státní zdravotní ústav, Praha ; Kvasničková, Simona ; Matějů, Ladislava ; Kazmarová, Helena ; Kotlík, Bohumil
Projekt byl zaměřen na kvantifikaci potenciální expozice obyvatel malých sídel z venkovního ovzduší škodlivinám vznikajícím při spalování pevných paliv v lokálních topeništích a zátěž bioaerosoly ze zemědělských zdrojů. Při řešení byl projekt rozdělen na dvě samostatné části: Dílčí úkol č. I - Charakterizace zátěže obyvatel malých sídel škodlivinami z ovzduší a Dílčí úkol č. II. - Znečištění ovzduší bioaerosoly. Souhrnná zpráva obsahuje shrnutí provedených prací za oba dílčí úkoly a návrh postupů ke snížení úrovně zátěže z venkovního ovzduší.
Charakterizace zátěže obyvatel malých sídel škodlivinami z ovzduší a znečištění ovzduší bioaerosoly
Státní zdravotní ústav, Praha ; Kvasničková, Simona ; Matějů, Ladislava ; Kazmarová, Helena ; Kotlík, Bohumil
Podklady obsahují schválený harmonogram činnosti na rok 2002, plnění harmonogramu činností, přehled čerpání přidělených prostředků a zprávu o plnění v roce 2002. Hlavní část podkladů tvoří zprávy o provedených měřeních v rámci dílčího úkolu I (Malá sídla - měření v Habarticích, malá sídla - měření v Havlovicích, Malá sídla - měření v Třešti) a dílčího úkolu II Zátěž biologickým aerosolům v blízkosti vybraných zemědělských zařízení/zdrojů (rešerše).
Studium vzniku sekundárních částic z plynných prekurzorů a jejich podílu na celkové imisní zátěži
Ústav chemických procesů AV ČR, Praha ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Laňková, Iveta ; Matějů, Ladislava ; Kazmarová, Helena ; Kotlík, Bohumil ; Štefancová, Lucia ; Ševčíková, Irena ; Kugler, Josef ; Schwarz, Jaroslav ; Smolík, Jiří ; Rych, Štěpán ; Novák, Jiří ; Macoun, Jan ; Horálek, Jan ; Hnilicová, Helena ; Elfenbein, Zdeněk ; Bubník, Jiří ; Keder, Josef
Cílem řešení projektu je prohloubit informace o podílu reemitovaných a především sekundárních částic na celkové imisní zátěži suspendovanými částicemi frakce PM10. Tyto informace jsou zatím nedostatečné, což výrazně ztěžuje modelování imisní zátěže. Dalším cílem je získání podrobnějších informací a dat o bioaerosolech, které mohou mít významný efekt na lidské zdraví a mohou být kontaminovány ostatním vzdušným znečištěním. Pozornost je třeba věnovat pylovému znečištění. Podkladové materiály obsahují stručný přehled prací v roce 2005 v jednotlivých dilčích úkolech: DP1- Upřesnění odhadu podílu sekundárních a reemitovaných částic na celkové imisní zátěži suspendovanými částicemi v podmínkách České republiky a zpřesnění rozptylových modelů, DP2 - Výzkum fyzikálních a chemických vlastností suspendovaných částic PM10 v městském prostředí, DP3 - Studium podílu bioaerosolů na imisní zátěži území České republiky suspendovanými částicemi.

National Repository of Grey Literature : 29 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Matějů, Lenka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.