Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Role of Energetic Metabolism in the t-haplotype Transmission ratio distortion
Marvanová, Hana ; Paulasová, Petra (vedoucí práce) ; Pěknicová, Jana (oponent)
Jsou-li dvě heterozygotem nesené alely přenášeny do další generace v nestejném poměru, nastává jev nazývaný odchylka od Mendelových pravidel. Nejlépe popsaným případem tohoto fenoménu mezi savci je t haplotyp u myší. T haplotyp je sobeckou variantou regionu na chromosomu 17, který se v přírodě zpravidla přenáší jako jednotka, tedy bez účasti rekombinace. Zatímco samci homozygotní pro t haplotyp jsou sterilní, heterozygoti přenáší t haplotyp až 99 % svých potomků. Jak v současnosti věříme, tento jev je způsobován rozdíly v parametrech motility mezi spermiemi nesoucími t haplotyp a těmi nesoucími originální variantu tohoto regionu, jež obojí pochází od jednoho heterozygotního samce. Konkrétní mechanismus postulované kompetice, jejímž výsledkem je zvýhodnění spermií nesoucích t haplotyp, však zůstává doposud neobjasněn. Pracovní hypotézou tohoto projektu je, že rozdíly v motilitě potenciálně odpovědné za odchylku od Mendelových pravidel dědičnosti jsou, aspoň z části, způsobovány metabolickými příčinami. Naše výsledky srovnání hodnot ATP a mitochondriálního membránového potenciálu (MMP) vskutku naznačují, že mezi spermiemi samců porovnávaných genotypů (t/t, t/+ a +/+) existují jisté metabolické rozdíly. Konkrétněji, naše data poukazují na signifikantně nižší hodnoty ATP u spermií pocházejících od...
Úloha Arábie při expanzi anatomicky moderních lidí z Afriky
Marvanová, Hana ; Černý, Viktor (vedoucí práce) ; Sládek, Vladimír (oponent)
Dle všeobecně přijímaného názoru vznikl anatomicky moderní člověk před 150 000 až 200 000 lety v subsaharské Africe, odkud se později rozšířil do celého světa. V této práci shrnuji výsledky významných paleoantropologických nálezů, paleoenvironmentálních rekonstrukcí a poznatků učiněných na základě genetických studií, které přispívají k řešení problematiky jeho šíření mimo Afriku. Práce je zacílena na oblast Arabského poloostrova jakožto klíčové oblasti tohoto jevu.

Viz též: podobná jména autorů
3 Marvánová, Hana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.