Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Extrakce anthokyanových barviv z aroniových výlisků
Martinková, Patrícia ; Zemanová, Jana (oponent) ; Vespalcová, Milena (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá prípravou extraktu a koncentrátu antokyánových farbív z výliskov plodov arónie (Aronia melanocarpa). Stanovuje taktiež chemické vlastnosti, významné pre zdravie človeka, ktoré sú dôležité aj pre ďalšie možné využitie extraktu/koncentrátu ako červeného prírodného potravinárskeho farbiva. V experimentálnej časti práce bola prevedená séria extrakcií sušených a práškových aróniových výliskov za účelom optimalizácie podmienok extrakcie. Extrakty boli charakterizované obsahom celkových antokyánov, obsahom celkových fenolických látok a celkovou antioxidačnou aktivitou. Zistené najlepšie laboratórne podmienky pre extrakciu sú: navážka výliskov 12,5 g, zloženie extrakčného činidla etanol:voda 1:1, objem extrakčnej zmesi 60 ml a trvanie extrakcie 11 hodín. Pripravené extrakty boli zakoncentrované na vákuovej odparke. Bolo zistené, že teplota vodného kúpeľa odparky nesmie prekročiť 40 °C. Pri vyšších teplotách dochádza k významnej degradácií antokyánov. Ďalej bol kvantifikovaný obsah jednotlivých antokyánových farbív v extrakte a koncentráte z výliskov arónie pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Majoritný antokyán, kyanidín-3-galaktozid, bol v koncentráte obsiahnutý v množstve 923,6 ± 8,5 mg·l-1, ďalší stanovený antokyán, minoritný kyanidín-3-glukozid, bol obsiahnutý v koncentrácii 53,5 ± 0,3 mg·l-1.
Computerized Adaptive Testing In Kinanthropology: Monte Carlo Simulations Using The Physical Self Description Questionnaire
Komarc, Martin ; Štochl, Jan (vedoucí práce) ; Martinková, Patrícia (oponent) ; Scheier, Lawrence (oponent)
Předložená disertační práce si klade za cíl prezentaci využití počítačového adaptivního testování (computerized adaptive testing - CAT) v oblasti Kinantropologie. Přizpůsobením testu latentní úrovni konkrétního testovaného jedince, nabízí CAT řadu teoretických a metodologických výhod a nabízí tím možnost zvýšení efektivity procesu testování. V první části práce jsou představeny teoretické, koncepční a historické základy CAT. Tato diskuse nutně obsahuje stručný popis teorie odpovědí na položku (item response theory - IRT), protože IRT je téměř výhradně používaná jako matematický model v dnešních CAT aplikacích. Praktická využitelnost CAT je posléze hodnocena pomocí Monte-Carlo simulace zahrnující adaptivní administraci Physical Self-description questionnaire (PSDQ) - nástroje, který je široce používán k posouzení tělesného sebepojetí v oblasti psychologie sportu. Pro Monte Carlo simulaci adaptivní administrace PSDQ byla využita skutečná položková banka (n = 70), přičemž jednotlivé položky byly kalibrovány pomocí Graded response modelu (GRM, viz Samejima, 1969, 1997). Odpovědi na jednotlivé položky byly simulovány na základě parametrů položek a předem specifikovaných skutečných hodnot latentní úrovně tělesného sebepojetí. V rámci simulace adaptivní administrace byl hodnocen zejména počet...
Detection of Differential Item Functioning with Non-Linear Regression: Non-IRT Approach Accounting for Guessing
Drabinová, Adéla ; Martinková, Patrícia
In this article, we present a new method for estimation of Item Response Function and for detection of uniform and non-uniform Differential Item Functioning (DIF) in dichotomous items based on Non-Linear Regression (NLR). Proposed method extends Logistic Regression (LR) procedure by including pseudoguessing parameter. NLR technique is compared to LR procedure and Lord’s and Raju’s statistics for three-parameter Item Response Theory (IRT) models in simulation study based on Graduate Management Admission Test. NLR shows superiority in power at low rejection rate over IRT methods and outperforms LR procedure in power for case of uniform DIF detection. Our research suggests that the newly proposed non-IRT procedure is an attractive and user friendly approach to DIF detection.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Properties and production of microbial lipases
Martinková, Patrícia ; Reichstädter, Marek (oponent) ; Omelková, Jiřina (vedoucí práce)
Bachelor´s thesis is focused on testing the culture media for growing various strains of yeasts, producing lipolytic enzymes and to study the influence of culture media composition on the production of lipolytic enzymes. Theoretical part of this thesis states the characteristics of lipolytic enzymes, their properties, sources, conditions for their production and the possibilities of their application. Together 8 strains of yeasts were used in the experimental part of the thesis, namely 2 strains of Yarrowia lipolytica, 2 strains of Kluyveromyces lactis, Cryptococcus saitoi, Candida intermedia, Candida oleophila and Debaryomyces hansenii, which were cultivated on 4 media with different compounds. During the cultivation the growth of biomass was monitored and growth curves were formed based on these results. Selected strains of yeasts were tested during the process of cultivation for lipolytic activity of two types of enzymes – enzymes bonded to the cellular structure and extracellular enzymes, which were measured by spectrophotometer. Production of lipolytic enzymes varied depending on applied culture medium.
Vliv facilitační fyzioterapie na imunologický profil nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
Řasová, K. ; Brandejský, P. ; Kučera, P. ; Martinková, Patrícia
Podle nejnovějších vědeckých poznatků můžeme pomoci fyzioterapie ovlivňovat imunologické procesy a tím zasahovat do patogeneze onemocněni RS. Možnost ovlivňovaní hypotalamo-hypofyzární-adrenální osy je nejlépe prozkoumána a i u RS bylo již provedeno několik pilotních studii, které potvrzuji, že pravidelná zátěž submaximální intenzity vede k adaptačním (imunomodulačním) procesům imunitního systému (1, 2, 3). Fyzioterapie využívající neurofyziologických poznatků má však mnohem větší potenciál, který se však musi ověřit. Potenciální mechanizmy účinku fyzioterapie na imunitní systém vyplývají z propojeni mozečku s limbickým systémem (via motor cortex, hypotalamus a via hypotalamus - paleocerebellum a neocerebellum) (4). Fyzioterapie využívá různých senzomotorických technik v různých posturálních pozicích, čímž stimuluje mozeček a tím ovlivňuje i další systémy, mezi nimi i imunitní. Cílem této studie je porovnat vliv facilitací fyzioterapie na imunologický profil nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS).
Spolehlivost didaktických testů
Martinková, Patrícia
Článek se zabývá spolehlivostí vícepoložkových měření, jakými jsou například didaktické testy. Soustředí se na populární charakteristiku zvanou Cronbachovo alfa, která je s oblibou používána pro odhad spolehlivosti měření, a jejíž použití má jisté opodstatnění v případě normálně rozděleného chybového členu. Dále jsou v článku diskutovány modifikace Cronbachova alfa pro případ testu s dichotomními (true - false) položkami.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 MARTÍNKOVÁ, Pavla
10 MARTÍNKOVÁ, Petra
6 Martinková, Pavla
10 Martinková, Petra
6 Martínková, Pavla
10 Martínková, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.