Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh marketingových nástrojů konkrétní společnosti
Floriánová, Aneta ; Martiš, Jan (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje především na rozbor marketingového mixu společnosti MSD, spol. s.r.o., která se zabývá servisem a prodejem kancelářské techniky a také tiskařskými a kopírovacími službami. Ve své práci zhodnotím stávající marketingovou situaci společnosti a na základě dlouhodobého pozorování navrhnu marketingové úpravy, které povedou k získání nových potenciálních zákazníků a k následnému zlepšení zisků firmy.
Spínaný zdroj
Polovka, Maroš ; Martiš, Jan (oponent) ; Patočka, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem spínaného zdroje. Cílem je ověření funkce zapojení, které využívá sériové řazení vstupních stran více měničů.
Síťový spínaný zdroj
Folprecht, Martin ; Martiš, Jan (oponent) ; Patočka, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá popisem síťového spínaného zdroje. Cílem diplomové práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti spínaného zdroje, který bude sloužit jako laboratorní přípravek.
Řiditelný spínaný zdroj 0-1000 V / 100 W
Hofmann, Oldřich ; Procházka, Petr (oponent) ; Martiš, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a realizací řiditelného spínaného zdroje 0–1200 V / 120 W, který bude sloužit k nahrazení stávajícího vysokonapěťového zdroje pro napájení přístroje pro ireverzibilní elektroporaci (IRE) vyvíjeném na UVEE FEKT VUT v Brně. Součástí práce jsou základní popis přístroje pro IRE, popis použitelných topologií měničů pro realizaci zdroje a výběr vhodné topologie na základě jejich výhod a nevýhod. Nedílnou součástí práce je také výběr koncepce řídicích obvodů zdroje a jejich návrh. Závěrečnými částmi práce jsou sestavení zdroje, jeho oživování a měření ověřující jeho funkci.
Zařízení pro magnetické míchání magnetizovatelných částic v roztoku
Zítka, Jan ; Martiš, Jan (oponent) ; Červinka, Dalibor (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které bude míchat magnetizovatelné částice bez použití mechanického působení sil. V práci byla provedena rešerše vlastností feromagnetických částic a dostupných metod používaných při míchaní těchto částic. Pro zařízení byly navinuty dvě cívky, obě o 200 závitech a 0,8 . Konstrukce zařízení byla navrhnuta v CAD programu, různé části zařízení pak byly vytištěny na 3D tiskárně. Dále byl vytvořen řídící program, který umožnuje změnu parametrů spínání cívek, a následně bylo provedeno testování funkce zařízení.
Svářečka MIG/MAG se spínaným zdrojem
Klejma, Michael ; Červinka, Dalibor (oponent) ; Martiš, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem svařovacího zdroje pro metodu MIG/MAG a metodu MMA s trvalým výstupním proudem 120 A. První, teoretická část je věnována technologii svařovacího procesu, fyzikálním charakteristikám elektrického oblouku a popisu jednotlivých svařovacích metod. Dále je řešena koncepce výkonového měniče. Návrh spínaného zdroje je založen na topologii plného můstku. Z důvodu implementace pokročilých regulací bylo zvoleno řízení pomocí mikroprocesoru ARM Cortex-M4. Vzhledem k velkému odběru krokového motoru pro pohon svařovacího drátu byl realizován i pomocný spínaný zdroj. Dokumentace popisující realizaci svařovacího zdroje a výsledky měření, se nachází v poslední části práce. Svařovací zdroj jsme úspěšně oživili a bylo dosaženo jmenovitých parametrů. Svařování v ochranném plynu ale nebylo otestováno v praxi, neboť z důvodu rozsáhlosti práce na kompletní mechanickou realizaci nezbyl čas.
Plazmový reproduktor - zvukem modulovaný elektrický výboj
Klein, Ondřej ; Červinka, Dalibor (oponent) ; Martiš, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zvukem modulovaného elektrického výboje. Známého také jako plazmový reproduktor. Bezmembránový reproduktor postrádá mechanické prvky a není tudíţ frekvenčně limitován. Návrh se skládá z jednotlivých obvodů zdrojů pro řídicí a silovou část, řídicí elektroniky zajišťující modulaci signálu a silových obvodů zajišťujících zvukovou reprodukci signálu.
Zdroj vysokého napětí pro měření elektrické pevnosti izolantů
Klejma, Michael ; Červinka, Dalibor (oponent) ; Martiš, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá volbou vhodného řešení vysokonapěťového zdroje se stejnosměrným výstupním napětím regulovatelným v rozsahu 0 – 50 kV. Zdroj bude sloužit k testování elektrické pevností izolantů s možností zobrazení napětí, při kterém došlo k průrazu izolantu. Při hodnotách trvalého výstupního proudu do 1 mA je jako vhodné řešení zvolen kaskádní násobič napětí. Ten je napájen spínaným zdrojem s vysokonapěťovým impulzním transformátorem. Měnič používá netradiční jednočinnou topologii, která umožňuje dodávat střídavý proud do násobiče napětí. Jedná se o obvodově jednoduché řešení, ovšem s obtížnější analýzou funkce, která bude v práci detailněji popsána. Zdroj byl úspěšně realizován a otestován. Konstrukce ovšem vykazuje problémy s rušením vlastních obvodů. Po mírném odladění bylo při měření dosaženo žádaných parametrů.
Světelné zdroje v extrémních provozních podmínkách
Martiš, Jan ; Krbal, Michal (oponent) ; Pavelka, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem práce je informovat o tom, jak se mohou různé vnější vlivy působící na světelné zdroje projevit na změně jejich provozních parametrů. V první části je uvedeno rozdělení světelných zdrojů z hlediska principu jejich činnosti a dále základní parametry a vlastnosti jednotlivých typů světelných zdrojů. V další části jsou rozebrány jednotlivé vlivy působící na světelné zdroje (změny napětí, teploty, provozní polohy), jejich možné působení na různé typy světelných zdrojů a předpokládaný důsledek na změnu provozních parametrů. Dále jsou uvedeny možné postupy pro praktické měření na světelných zdrojích za extrémních podmínek a výsledky měření na vybraných světelných zdrojích. Poslední část práce se zabývá návrhem opatření pro snížení dopadu extrémních podmínek na provoz světelných zdrojů.
Spínané síťové zdroje
Hladík, Jan ; Martiš, Jan (oponent) ; Patočka, Miroslav (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který bude sloužit v laboratorní výuce. Pro zdroj byla vybrána topologie jednočinného propustného měniče. Výstupní napětí zdroje je regulovatelné v rozsahu 0 – 32 V, zdroj je schopen dodat proud až 10 A a výstup má plynule nastavitelné proudové omezení. Byly navrženy jednotlivé části zdroje: LC filtr, impulsní transformátor, síťový napaječ, budiče výkonových MOS-FET tranzistorů, řízení zdroje a jeho pomocný napájecí zdroj. Pro řízení je použita kaskádní regulační struktura, která je realizována analogově pomocí operačních zesilovačů. Pro zdroj byl navržen plošný spoj, zdroj byl sestaven, úspěšně oživen a otestován.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 MARTIŠ, Jiří
1 Martiš, J.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.