Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zvyšování účinnosti a optimalizace výkonových pulzních měničů
Martiš, Jan ; Dudrik,, Jaroslav (oponent) ; Peroutka,, Zdeněk (oponent) ; Vorel, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou DC/DC měničů s transformátorem (spínaných zdrojů) velkého výkonu, s důrazem na zvyšování účinnosti a jejich optimalizaci. Hlavní zaměření práce je pak na použití měniče s blokující topologií pro oblast velkých výkonů, přestože bylo v oboru výkonové elektroniky doposud tradováno, že tato topologie pro velké výkony vhodná není. Tento typ měniče byl vybrán z důvodu potenciálně lepších dosažitelných parametrů, zejména účinnosti, v porovnání s propustným měničem – u blokujícího měniče vznikají ztráty pouze na jednom magnetickém prvku (transformátoru) oproti dvěma (transformátor a tlumivka) u propustného měniče. Oproti rezonančním a kvazirezonančním měničům je blokující měnič snadno regulovatelný v plném rozsahu výstupních veličin. Aby byl tento typ měniče výhodný i pro velké výkony, byly provedeny určité inovativní obvodové modifikace a použity moderní polovodičové i pasivní součástky. Teoretická část práce je věnována optimalizaci účinnosti blokujícího měniče, založené na analytickém řešení. Provozní parametry měniče - spínací frekvence a parametry transformátoru (sycení, počty závitů) jsou obvykle voleny odhadem nebo na základě zkušenosti. Účelem této části práce však je matematicky přesné určení těchto parametrů tak, aby pro dané vstupní parametry byly dosaženy nejnižší možné celkové ztráty měniče. V určitém případě bylo možné získat výsledné explicitní vztahy čistě analyticky, v ostatních případech bylo voleno řešení posledního kroku výpočtu pomocí software. Pro ověření navrhovaných řešení a postupů byl zkonstruován funkční vzorek spínaného zdroje s blokujícím měničem o výkonu 12 kW. Zastavěný prostor bez síťového filtru je pouze přibližně 33x33x16 cm. Jsou použity polovodiče (tranzistory MOS-FET a diody) na bázi karbidu křemíku. Po oživení bylo dosaženo účinnosti DC/DC měniče 96,8 % pro plný výkon. Pro velký rozsah výstupních veličin bylo dosaženo vysoké účinnosti. V práci je zahnuto i jisté porovnání s propustným měničem stejných parametrů. Nejen z hlediska účinnosti se blokující varianta jeví jako velmi perspektivní.
DC/DC měnič 24 V / 320 V / 60 W pro záložní zdroj s galvanickým oddělením
Dvořák, Petr ; Martiš, Jan (oponent) ; Vorel, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, dimenzováním a realizací DC/DC měniče 24 V / 320 V s výkonem 60 W. V první části jsou zde krátce popsány lineární stabilizátor a dále pak spínané zdroje s jejich rozdělením. Na základě této kapitoly bylo vybráno zapojení blokujícího měniče. Druhá část se zabývá návrhem součástek a popisem řídícího obvodu. V závěru je ukázaný zkonstruovaný měnič se záznamy z ověřovacího měření.
Experimentální elektromagnetické vystřelovací zařízení s více stupni
Kovařík, Martin ; Červinka, Dalibor (oponent) ; Martiš, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vícestupňového elektromagnetického vystřelovacího zařízení pro ověření možnosti zvýšení účinnosti. V práci je zahrnuta simulace magnetického obvodu a návrh jednotlivých komponent zařízení včetně řídicích obvodů. Výsledná účinnost postaveného zařízení bude ověřena měřením.
Pistolová páječka s napájením z baterií Li-Ion
Bartoš, Miroslav ; Vorel, Pavel (oponent) ; Martiš, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem bateriově napájené páječky. Páječka bude umístěna v plastové krabičce z klasické transformátorové páječky. Nejprve je potřeba zjistit parametry původní páječky. Poté budou navrženy synchronní snižující měnič, řízení měniče, obvody BMS a rozmístění komponent v plastové krabičce. Bateriově napájená páječka byla úspěšně oživena a otestována, konečné parametry měniče jsou: napětí 0,4 V při proudu 80 A. Celkový výkon na pájecí smyčce je 32 W. Technicky se jedná o velice zajímavou alternativu ke klasické verzi páječky, kdy se může využívat při montážích či opravách ve špatně dostupných místech.
Přenosný zdroj pro indukční ohřev
Nevřela, Tomáš ; Martiš, Jan (oponent) ; Knobloch, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je zrealizovat a otestovat prototyp přenosného zdroje pro indukční ohřev malých součástí. Projekt obsahuje teoretický základ z oblasti rezonančních obvodů a indukčních ohřevů. Návrh zařízení je založen na výsledcích simulace z programu FEMM, pomocí které byla navržena fokusační cívka pro indukční ohřev. Součásti práce je realizace navrženého zařízení, jeho oživení a programování řízení.
Návrh marketingových nástrojů konkrétní společnosti
Floriánová, Aneta ; Martiš, Jan (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje především na rozbor marketingového mixu společnosti MSD, spol. s.r.o., která se zabývá servisem a prodejem kancelářské techniky a také tiskařskými a kopírovacími službami. Ve své práci zhodnotím stávající marketingovou situaci společnosti a na základě dlouhodobého pozorování navrhnu marketingové úpravy, které povedou k získání nových potenciálních zákazníků a k následnému zlepšení zisků firmy.
Spínaný zdroj
Polovka, Maroš ; Martiš, Jan (oponent) ; Patočka, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem spínaného zdroje. Cílem je ověření funkce zapojení, které využívá sériové řazení vstupních stran více měničů.
Síťový spínaný zdroj
Folprecht, Martin ; Martiš, Jan (oponent) ; Patočka, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá popisem síťového spínaného zdroje. Cílem diplomové práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti spínaného zdroje, který bude sloužit jako laboratorní přípravek.
Řiditelný spínaný zdroj 0-1000 V / 100 W
Hofmann, Oldřich ; Procházka, Petr (oponent) ; Martiš, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a realizací řiditelného spínaného zdroje 0–1200 V / 120 W, který bude sloužit k nahrazení stávajícího vysokonapěťového zdroje pro napájení přístroje pro ireverzibilní elektroporaci (IRE) vyvíjeném na UVEE FEKT VUT v Brně. Součástí práce jsou základní popis přístroje pro IRE, popis použitelných topologií měničů pro realizaci zdroje a výběr vhodné topologie na základě jejich výhod a nevýhod. Nedílnou součástí práce je také výběr koncepce řídicích obvodů zdroje a jejich návrh. Závěrečnými částmi práce jsou sestavení zdroje, jeho oživování a měření ověřující jeho funkci.
Zařízení pro magnetické míchání magnetizovatelných částic v roztoku
Zítka, Jan ; Martiš, Jan (oponent) ; Červinka, Dalibor (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které bude míchat magnetizovatelné částice bez použití mechanického působení sil. V práci byla provedena rešerše vlastností feromagnetických částic a dostupných metod používaných při míchaní těchto částic. Pro zařízení byly navinuty dvě cívky, obě o 200 závitech a 0,8 . Konstrukce zařízení byla navrhnuta v CAD programu, různé části zařízení pak byly vytištěny na 3D tiskárně. Dále byl vytvořen řídící program, který umožnuje změnu parametrů spínání cívek, a následně bylo provedeno testování funkce zařízení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 MARTIŠ, Jiří
1 Martiš, J.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.