National Repository of Grey Literature 18 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Using Weather Generators for the Assessment of the Impact of Climate Change in Catchments
Martínková, Marta ; Hanel, Martin (advisor) ; Máca, Petr (referee)
The main objective of this dissertation is to provide a novel approach to downscaling of outputs from regional climate models and to simulation of future climate. The resulting method consists of rain generator that operates in 6-hour time step. The generator performs well for the observational data. It consists of following steps: disaggregation of 6-hour cumulative precipitation into convective and stratiform types, fitting of first order 3-state discrete time Markov chain to the data and simulation of long time series of precipitation. Then the mixture of log-normal and Generalized Pareto distribution is fitted to stratiform events and the Generalized extreme value distribution is fitted to convective events. The impact of climate change on precipitation is evaluated by using change factors that are identified for precipitation occurrence (by comparing the transition matrices for the future and control period) and for precipitation amount (by comparing the scale and location parameters of distributions fitted for the future and control period). The observational data are then altered with obtained change factors. From evaluation of observational data it stems that the average volume of an convective event is higher for the western region than for eastern region of the Czech Republic. Additionally, statistically significant trends in number and volume of convective events were identified for the region. The relative portion of convective precipitation is the highest in summer for observational data. From analysis of RCMs simulations, it stems that even though the overall precipitation is projected to be lower in future, the proportion of convective events (versus stratiform ones) would be higher. The number of convective events is projected to be lower in the future, while the volume of a convective event to be bigger.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Evidence kontaminovaných míst
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Martínková, Marta
Výzkum v oblasti evidence kontaminovaných míst slouží zejména k vylepšení a zpřesnění základní centrální databáze kontaminovaných míst Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM). Byla zpracována mapová schémata výskytu molybden, olovo, vanad a zinek v ČR podle Registru kontaminovaných ploch ÚKZÚZ. Výskyt zkoumaných prvků byl porovnán s výskytem podle SEKM. Byla vytvořena mapová schémata pro regiony, kde se dá předpokládat, že zvýšené koncentrace sledovaných prvků v zemědělské půdě mohou souviset s výskytem kontaminovaných míst.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Eutrofizace a dynamika nutrientů. Dílčí část: Modelování vlivu změn v povodí Jizery na znečištění živinami - model SWIM
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Martínková, Marta
Cílem bylo posoudit vliv dopadu možných změn v povodí (např. dopady předpokládané klimatické změyn, změny využití území v daném povodí, možné změny v atmosférické depozici dusíku ap.) na dostuonost a kvalitu vody v podmínkách české části povodí Labe. Jako nástroj matematického modelování vlivu změn v povodí byl zvolen model SWIM, který umožňuje kombinovaně modelovat hydrologické a ekologické podmínky v daném středně velkém povodí. Vliv možných změn na kvalitu vody je posuzován z hlediska znečištění živinami (dusík, fosfor).
Integrace informací o skládkách‚ zařízeních a starých zátěžích‚ hodnocení jejich rizikovosti a vlivu na ŽP‚ vývoj společné uživatelské platformy – rozšíření datové základny a vytvoření programových nadstaveb pro aktualizaci seznamu Priorit a zajištění reportingových povinností vůči EEA
ProGeo Consulting, Zlaté Hory ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vejnar, Pavel ; Sirotková, Dagmar ; Laurinová, Renata ; Pavlík, Roman ; Eckhardt, Pavel ; Martínková, Marta
Tento projekt představuje dodatečné řešení projektu VaV/730/1/01 "Integrace informací o skládkách, zařízeních a starých zátěžích, hodnocení jejich rizikovosti a vlivu na ŽP; vývoj společné uživatelské platformy". Hlavním cílem předkládaného projektu je doplnění nyní řešeného projektu VaV/730/1/01 o přizpůsobení stávající Integrované databáze (vytvořeno na bázi SESEZ), tak aby mohla být využita pro zpracování zprávy pro Evropskou agenturu pro životní prostředí v roce 2004 i v dalších letech v oblasti „contaminated sites“ (kontaminovaná místa). Hlavními řešenými tématy byly: Upgrade programu SEZ, Aktualizace databáze, Vyhodnocení impact levels u skládek, Vytvoření hot spot map.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Evidence a hodnocení starých zátěží
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kozma, Martin ; Martínková, Marta ; Eckhardt, Pavel
Úkol řeší výzkum v oblasti evidence starých zátěží vedoucí zejména k vylepšení a zpřesnění základní centrální databáze ekologických zátěží Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM). Pro vybrané hlavní kontaminanty jsou vytvářeny mapy zatížení území hlavními kontaminanty (zejména POPs). Byla provedena rešerše internetových zdrojů informací o realizaci inventarizace kontaminovaných míst a mapování potenciálně kontaminovaných míst zejména v zemích EU. Byl připraven návrh metodiky mapování potenciálně kontaminovaných míst v podmínkách České republiky. Byly připraveny podklady pro aktualizaci záznamů v SEKM. Všechny práce jsou prováděny v návaznosti na legislativu EU, na požadavky reportingu pro EEA a plánovanou národní inventarizaci kontaminovaných míst v České Republice.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Hydrologie, cesty odtoku v povodí a jejich vliv na transport nutrientů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Beven, Keith ; Martínková, Marta ; Šanda, Martin ; Kulasová, Alena ; Blažková, Šárka
Cílem úkolu je získání podrobných dat popisujících odtok z povodí co do množství a jakosti, jejich kontrola a opravy a nalezení souvislostí, nalezení souvislostí mezi naměřenými daty a využitím území (zemědělské hospodaření a difúzní zdroje znečištění, vyplavování látek v epizodách v acidifikované oblasti). Dále použití vhodných matematických modelů pro popis jakosti vody v povodí ve spojení s množstvím vody a Vyjádření nejistot matematických predikcí množství a jakosti vody. V roce 2007 byly provedeny tato práce: Výběr povodí v Polabí (část Klejnárky), předběžné vzorkování širšího okruhu profilů, návrh vymezení části povodí ke sledování, návrh přístrojového vybavení (včetně projednání umístění), získávání stávajících dat. Příprava 2. verze článku Flood Frequency by Continuous Simulation: Application of a semi-distributed model to the Skalka catchment, Czech Republic (with uncertainty) ve spolupráci s Universitou v Lancasteru.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Tušil, Petr ; Kořínek, Robert ; Sezima, Tomáš ; Šepeľová, Gabriela ; Seyfriedová, Jana ; Buda, Jan ; Kozma, Martin ; Martínková, Marta ; Eckhardt, Pavel ; Pavlová, Světla ; Žiaková, Kristýna ; Kuklová, Iva ; Kulovaná, Marie ; Hoch, Karel ; Brichta, František ; Špůr, Jaroslav ; Andr, Tomáš ; Slavíková, Halka ; Kozáková, Bohdana ; Svoboda, Karel ; Sirotková, Dagmar ; Wanner, Filip ; Michalová, Marie ; Šťastný, Václav ; Pospíšilová, Eva ; Matulová, Dragica ; Hudáková, Věra
Shrnutí prací vykonaných na výzkumném záměru v roce 2007, protokoly o plnění oponentní posudky, zápisy z kontrolních dnů. Výstupy za rok 2007 a plán na rok 2008. Výzkumný záměr je rozdělen na 14 subprojektů: Subprojekt 1 - Biologicky rozložitelné odpady (zpracované podklady a rešerše, experimentální práce. Subprojekt 2 - Provozní pokus posouzení vlivu kuchyňských drtičů na složení kalu, přehled technologií pro zpracování BRO. Subprojekt 3 - Problematika kalů z čistíren odpadních vod. Subprojekt 4 - Výzkum hodnocení výrobků z odpadů a jejich materiálových toků, Subprojekt 5 - Zpracování databázové podoby technologií úprav odpadů. Subprojekt 6 - Vybrané odpady – autovraky a elektroodpad. Subprojekt 7 - Hodnocení složení a vlastností odpadů. Subprojekt 8 - Výzkum v oblasti nebezpečných odpadů. Subprojekt 9 - Evidence a hodnocení starých zátěží. Subprojekt 10 - Lokalizace a hodnocení zařízení pro nakládání s odpady. Subprojekt 11 - Biodegradabilní plasty. Subprojekt 12 - Výzkum v oblasti termického odstraňování a energetického využívání odpadů. Subprojekt 13 - Výzkum v oblasti LCA pneumatik. Subprojekt 14 - Odborná podpora. Výstupy z jednotlivých subprojektů jsou uvedené samostatně.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vejnar, Pavel ; Seyfriedová, Jana ; Pospíšilová, Eva ; Plesnivá, Jitka ; Pavlová, Světla ; Poláková, Kateřina ; Michalová, Marie ; Matulová, Dragica ; Kořínek, Robert ; Martínková, Marta ; Zuberová, Jana ; Bartáčková, Lenka ; Kuklová, Iva ; Kohoutová, Gabriela ; Kulovaná, Marie ; Eckhardt, Pavel ; Sirotková, Dagmar ; Hudáková, Věra
Shrnutí výsledků za jednotlivé subprojekty: Subprojekt 1 - Problematika biologicky rozložitelných odpadů. Subprojekt 2 - Problematika nakládání s objemným odpadem. Subprojekt 3 - Zpracování databázové podoby technologií úprav odpadů. Subprojekt 4 - Sledování toků využitelnosti odpadů a návrh hodnocení výrobků z odpadů. Subprojekt 5 - Výzkum v oblasti nebezpečných odpadů. Subprojekt 6 - Vybrané odpady – autovraky a elektroodpad. Subprojekt 7 - Hodnocení ekotoxicity odpadů. Subprojekt 8 - Hodnocení výluhových vlastností odpadů. Subprojekt 9 - Výzkum v oblasti analytiky odpadů. Subprojekt 10 - Lokalizace a hodnocení zařízení pro nakládání s odpady. Subprojekt 11 - Evidence kontaminovaných míst. Subprojekt 12 - Průzkum a hodnocení ekologických zátěží. Subprojekt 13 - Ekologické značení výrobků z hlediska minimalizace a využití odpadů. Subprojekt 14 - Sledování toků odpadů ve vazbě na nebezpečné vlastnosti. Výstupy z jednotlivých subprojektů jsou uvedené samostatně.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Evidence kontaminovaných míst. Subprojekt 11
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Martínková, Marta
Výzkum v oblasti evidence kontaminovaných míst slouží zejména k vylepšení a zpřesnění základní centrální databáze kontaminovaných míst Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM). Byla zpracována mapová schémata výskytu kadmia, berylia, niklu, kobaltu a mědi v ČR podle Registru kontaminovaných ploch ÚKZÚZ. Výskyt zkoumaných prvků byl porovnán s výskytem podle SEKM. Byla vytvořena mapová schémata pro regiony, kde se dá předpokládat, že zvýšené koncentrace sledovaných prvků v zemědělské půdě mohou souviset s výskytem kontaminovaných míst.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Průzkum a hodnocení ekologických zátěží. Subprojekt 12
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kozma, Martin ; Martínková, Marta ; Eckhardt, Pavel
Průzkum a hodnocení ekologických zátěží slouží ke shrnutí informací o konkrétních případech oblastí s ekologickou zátěží. Výzkum v oblasti PCB, případně POPs, v ekologických zátěžích a odpadech.

National Repository of Grey Literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 MARTÍNKOVÁ, Markéta
4 MARTÍNKOVÁ, Michaela
1 Martinková, Magda
3 Martinková, Markéta
2 Martinková, Martina
4 Martinková, Michaela
1 Martinková, Milada
1 Martinková, Milena
6 Martinková, Monika
2 Martínková, Magdalena
2 Martínková, Marie
4 Martínková, Michaela
6 Martínková, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.