Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aktivace senzomotorických funkcí u pacientů po získaném poškození mozku z pohledu ergoterapie. Podtitul: S využitím terapeutické zahrady
Posová, Veronika ; Svobodová, Tereza (vedoucí práce) ; Marková, Olga (oponent)
Jméno, příjmení: Veronika Posová Vedoucí práce: Bc. Tereza Svobodová Oponent práce: ……………………… Název bakalářské práce: Aktivace senzomotorických funkcí u pacientů po získaném poškození mozku z pohledu ergoterapie: S využitím terapeutické zahrady bstrakt bakalářské práce: Zahradní terapie je obor relativně známý v zahraničí. V České republice existují zahrady, které lze pro tento způsob terapie využít, ale obor jako takový příliš známý není. Cílem mé práce bylo zkusit vytvořit návrh terapeutické zahrady pro pacienty po získaném poškození mozku. Součástí návrhu jsou prvky na trénink hmatu, čichu a lokomoce či jízdy na vozíku, které může terapeut využít při terapii. K vytvoření daného návrhu jsem zpracovávala nejen literaturu, ale také odpovědi ze semistrukturovaného rozhovoru, na který mi odpovídaly 3 ergoterapeutky, které mají ve svém pracovišti zahradu. Na základě odpovědí jsem částečně upravila daný návrh. Výsledkem práce je terapeutická zahrada, která odpovídá mým představám a znalostem oboru. Součásti jsou také dvě konkrétní smyslové pomůcky z prostředí zahrady, které doplňují její terapeutické využití. Jedná se o pomůcky na trénink čichu a hmatu. Hlavním přínosem této práce je poukázání na další možnou terapii, kterou by ergo/terapeuti mohli využít ve své praxi, či multidisciplinární spolupráci se...
Hodnocení kvality života u pacientů se získaným poškozením mozku z pohledu ergoterapie
Macková, Lenka ; Marková, Olga (vedoucí práce) ; Angerová, Yvona (oponent)
DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno: Bc. Lenka Macková Vedoucí práce: Mgr. Olga Marková Oponent práce: Název diplomové práce: Hodnocení kvality života u pacientů se získaným poškozením mozku z pohledu ergoterapie Abstrakt diplomové práce: Získané poškození mozku patří mezi nejčastější příčiny snížení kvality života člověka. Pojem kvalita života je definován v různých oblastech odlišně a neexistuje jednotná definice. V teoretické části je představena definice pojmu kvality života, jeho operacionalizace a konceptualizace. Dále je zde popsána kvalita života u pacientů se získaným poškozením mozku, hodnocení a nástroje kvality života včetně popisu dotazníku WHODAS 2.0. Na závěr teoretické části je popsána kvalita života z pohledu ergoterapie. Cílem praktické části diplomové práce bylo zjistit, jak vnímají svou kvalitu života pacienti se získaným poškozením mozku, jaké oblasti kvality života jsou u těchto pacientů ovlivněny, zda je hodnocení kvality života využitelné pro posouzení dopadu ergoterapeutické intervence a zda ovlivňuje ergoterapeutická intervence kvalitu života u těchto pacientů. Praktická část obsahuje v rámci kvalitativního výzkumu 6 případových studií pacientů po získaném poškození mozku. S pacienty proběhlo hodnocení kvality života pomocí subjektivního dotazníku kvality života WHODAS 2.0 a pomocí...
Bilaterální trénink horních končetin u pacientů s centrální hemiparézou
Rejtarová, Anna ; Uhlířová, Jaromíra (vedoucí práce) ; Marková, Olga (oponent)
Pozadí: Bilaterální trénink je způsob intervence využívaný u pacientů s hemiparézou. Tento trénink je založen na pohybu obou (bi) stran těla (lateral) současně. Cílem této práce je popsat neurofyziologické pozadí bilaterálního tréninku a přiblížit jednotlivé metody, které pod bilaterální trénink spadají. Existuje mnoho článků věnujících se konkrétním metodám bilaterálního tréninku, nicméně používaná terminologie je nejednotná. Dílčím cílem práce proto je i objasnění využívané terminologie. Metody: Relevantní literatura byla vyhledávána v databázích PubMed, ScienceDirect a OVID Evidence Based Reviews. Kritérii pro zařazení byla dostupnost plného textu, datum zveřejnění po roce 1980, anglický jazyk a spojitost s rehabilitací. Byla použita klíčová slova jako bilaterální či bimanuální trénink, metoda či terapie. Výsledky: Na základě 132 relevantních článků z 1021 nalezených bylo identifikováno 5 velkých skupin spadajících do bilaterálního tréninku. Jedná se o a) kooperační pohyb, b) osově symterický pohyb horních končetin, c) Mirror Therapy, d) aktivita, při níž nepostižená ruka pomáhá paretické a e) roboticky asistované terapie. Bilaterální trénink přitom stojí na a) modulaci interhemisférické inhibice, b) aktivaci postižené hemisféry a c) zvýšení motorické kontroly. Závěr: Z výsledků práce vyplývá, že...
Využití roboticky asistované terapie u pacientů po poškození mozku v akutní fázi. Podtitul: S využitím přístroje Pablo.
Gašparová, Pavlína ; Oktábcová, Alice (vedoucí práce) ; Marková, Olga (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Pavlína Gašparová Vedoucí práce: Mgr. Alice Oktábcová Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití roboticky asistované terapie u pacientů po poškození mozku v akutní fázi: S využitím přístroje Pablo Abstrakt bakalářské práce: Cévní onemocnění mozku jsou druhou nejčastější příčinou hospitalizace v České republice. Jejich vlivem mohou na horní končetině vzniknout typické motorické a senzorické poruchy, které snižují nezávislost a soběstačnost pacienta. Pro zlepšení motorických poruch se v posledních několika letech začalo v rámci rehabilitace využívat roboticky asistované terapie. Jedním z robotických přístrojů pracujících na bázi virtuální reality je například Pablo® System umožňující intenzivní trénink opakovaných pohybů horní končetiny a svalové síly stisku ruky či prstů. Cílem této práce je odhalit účinky třítýdenní intenzivní rehabilitace paretické horní končetiny na robotickém přístroji Pablo® System u tří vybraných probandů v akutní fázi cévní mozkové příhody. Pro hodnocení účinků přístroje bylo využito Dynamometru Jamarâ (svalová síla stisku ruky), goniometru (aktivní rozsahy pohybu horní končetiny), modifikovaného Frenchayského testu paže (funkční motorika horních končetin) a Funkční míry nezávislosti (soběstačnost). Všechny oblasti byly pro porovnání...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.