Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Program seznamování předškolních dětí s hrou na pětidírkovou flétnu
MARKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce je zaměřená na přínos hry na dětskou pětidírkovou flétnu v oblasti nejen hudebního rozvoje, ale také psychického a somatického. Obsahem teoretické části je seznámení s hudebními činnostmi v mateřské škole, s možnostmi a variacemi vnímání hudby a s jejím významem v předškolním vzdělávání. Je zde také zmíněno, jak zásadní je psychická podpora dítěte při různých úskalích zvládání lekcí na pětidírkovou flétnu a jak důležité je při této aktivitě nejen naplňování obecných i dílčích vzdělávacích cílů, vycházejících z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale také hledání vhodného způsobu, jak naplňovat tyto cíle ve všech vzdělávacích oblastech. Vzhledem k tomu, že je dětská pětidírková flétna pro spoustu lidí stále neznámá, je obsahem práce také její popis, dosazení do skupiny známějších hudebních dechových nástrojů a přiblížení jejích výhod pro děti předškolního věku. K tomuto poznání je přínosné znát historická fakta o vzniku a klasifikaci některých hudebních nástrojů. V praktické části je popsána konkrétní práce se skupinou předškolních dětí navštěvujících lekce hry na pětidírkovou zobcovou flétnu. Popsán je též přístup k jednotlivým dětem, zdůrazňující jejich individuální zvláštnosti. Ze záznamů tak vyplývá, jakých cílů lze dosáhnout po půlroční práci s těmito dětmi a jaké nejvýznamnější pokroky lze u těchto dětí sledovat. Práce je doplněna o zásobníček písní a některých pomůcek, které používám ve svých lekcích.
Proteom encystačních váčků Giardia intestinalis.
Marková, Lenka ; Doležal, Pavel (vedoucí práce) ; Tůmová, Pavla (oponent)
Proces encystace je nedílnou a důležitou součástí životního cyklu mnoha organismů. Jedním z nich je i Giardia intestinalis, významný jednobuněčný parazit obratlovců včetně člověka. Během encystace se u něj objevují speciální organely nazvané jako encystační váčky. Ty slouží k akumulaci a transportu materiálu pro budoucí stěnu cysty. Hlavními proteiny, které se nacházejí v encystačních váčcích a tvoří hlavní stavební komponenty stěny cysty, jsou CWP1, CWP2 a CWP3. Právě jim se blíže věnuje tato práce. Struktura a vlastnosti těchto proteinů byly využity k řešení hlavního cíle, kterým byla identifikace dalších proteinů asociovaných s encystačními váčky. V experimentální části se podařilo vytvořit systém, který umožňuje cíleně charakterizovat proteiny a buněčné kompartmenty, a to za využití biotin ligázy z Escherichia coli. Pro tento systém byly vytvořeny konstrukty, které byly úspěšně vneseny do plasmidů a do buněk G. intestinalis. Pro účel klonování byla dále optimalizována metoda místně specifické mutageneze. Exprese zvolených proteinů byla úspěšně detekována během in vitro navozené encystace. Mimo jiné byla také prokázána přirozená tvorba komplexů CWP1 s neznámým proteinem. V neposlední řadě práce uvádí do souvislosti složení stěny cysty G. intestinalis s ostatními komponentami cystové stěny u...
Konkurenční strategie firmy
Marková, Lenka ; Jelínková, Martina (oponent) ; Breinek, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření konkurenční strategie středně velké firmy. Analyzuje současný stav firmy zabývající se výrobou a prodejem elektromotorů. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní prostředí. Definuje vize firmy, obsahuje návrh budoucí konkurenční strategie firmy a její časovou implementaci
Role mitochondrie v patogenezi.
Marková, Lenka ; Doležal, Pavel (vedoucí práce) ; Verner, Zdeněk (oponent)
Tato práce je zaměřena na dosavadní poznatky týkající se postavení mitochondrie v patogenezi vybraných onemocnění. Představuje proteiny související s mitochondriemi, jejich funkce a metabolismus, především patogenetické děje probíhající při narušení jejich integrity. Dále shrnuje možná mitochondriální poškození, jejich průběh a následky, které mohou onemocnění vyvolat nebo zhoršit jejich průběh. Práce se také věnuje závažnému nádorovému bujení, významným neurodegenerativním poruchám při Alzheimerově či Parkinsonově chorobě, syndromu Charcot-Marie-Tooth, amyotrofické laterální skleróze nebo autosomálně dominantní optické atrofii. Popisuje roli narušené mitochondriální dynamiky při diabetes mellitus 2. typu. Na závěr uvádí roli mitochondrií a jejich poškození ve vztahu k nákaze parazity Toxoplasma gondii a Trypanosoma cruzi.
Biologicky aktivní metabolity rostlin. 5. Alkaloidy Zanthoxylum nitidum a jejich biologická aktivita.
Marková, Lenka ; Cahlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Jahodář, Luděk (oponent)
Marková L.: Biologicky aktivní metabolity rostlin 5. Alkaloidy Zanthoxylum nitidum a jejich biologická aktivita. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, Hradec Králové, 2012. Diplomová práce. 67 s. Předmětem diplomové práce bylo zpracování sušené drogy Zanthoxylum nitidum (Rutaceae) a získání sumárního výtřepku. Pomocí preparační tenkovrstvé chromatografie (TLC) byl izolován jeden alkaloid. Na základě strukturní analýzy (MS, NMR) a porovnání dat v literatuře byla tato látka identifikována jako (-)-edulinin. Tento alkaloid byl dále podroben testům na inhibiční aktivitu vůči lidské erytrocytární acetylcholinesteráze (HuAChE) a lidské sérové butyrylcholinesteráze(HuBuChE). U edulininu byly stanoveny hodnoty IC50 HuAChE > 1000 µM a IC50 HuBuChE > 1000 µM. Jako pozitivní standarty byly použity galanthamin (IC50, HuAChE = 1,710 ± 0,065µM, IC50 HuBuChE = 42,30 ± 1,30 µM), huperzin A (IC50, HuAChE = 0,033 ± 0,001µM, IC50 HuBuChE >1000 µM), které se využívají v terapii Alzheimerovy choroby. V porovnání se standarty byl (-)-edulinin neaktivní a nejeví se tedy jako perspektivní léčivo k terapii Alzheimerovy nemoci. Látky byla také podrobena testům na antioxidační aktivitu. Dosáhnutá hodnota EC50 byla vyšší než 1000µM, (-)-edulinin tedy...
Analýza kritérií hodnocení ředitelů mateřských škol zřizovateli v Pardubickém kraji
Marková, Lenka ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Trojanová, Irena (oponent)
NÁZEV: Analýza kritérií hodnocení ředitelů mateřských škol zřizovatelem v Pardubickém kraji AUTOR: Bc. Lenka Marková KATEDRA Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Jiří Trunda ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá analýzou současných kritérií hodnocení práce ředitelů mateřských škol, která byla vytvořena zástupci obcí v roli zřizovatelů mateřských škol. Zároveň s analýzou se také zaměřuje na identifikaci indikátorů vedoucí k naplnění daných kritérií hodnocení. Součástí výzkumu je monitorování názorů ředitelek na současná kritéria, podle kterých jsou ohodnocovány. Prostřednictvím analýzy kritérií, dotazníkového šetření a neformálních rozhovorů se zástupci zřizovatelů a ředitelek byly zjištěny nedostatky ve skladbě a výčtu kritérií. Výzkum ukázal nejednotnost, nesystémovost a formálnost vytyčených kritérií hodnocení s absencí jejich indikátorů. Na základě zjištěných skutečností byla doporučena kritéria hodnocení tak, aby zahrnovala všechny oblasti činnosti ředitelů mateřských škol. Zároveň byly navrženy indikátory, které ukážou cestu k naplnění daného kritéria. Tato práce upozorňuje na současné problémy v oblasti hodnocení práce ředitelů na úrovni regionálního školství, na nutnost systémového řešení této oblasti a lze jí využít jako námět pro tvorbu kritérií hodnocení práce ředitelů. KLÍČOVÁ SLOVA:...
Vývoj próz Arnošta Lustiga
Marková, Lenka ; Mocná, Dagmar (oponent) ; Peterka, Josef (vedoucí práce)
Mým cílem bylo zjistit, jakým způsobem zasahuje Arnošt Lustig do svých již dříve vydaných děl a dokončuje je do definitivní podoby. Zajímalo mě, zda se jedná o nepatrná dokreslení příběhů, nebo zda se jejich smysl těmito úpravami zásadně mění. Zároveň jsem si také kladla otázku, proč úpravy provádí a jaká je jejich funkce a smysl. Za tímto účelem jsem si vybrala jeho tři knihy Noc a naděje, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Dita Saxová, které se žánrově nepatrně odlišují. První kapitola s názvem Poetika Arnošta Lustiga pojednává o jeho inspiraci, kterou bylo židovství, dobovém kontextu, v němž tvořil, tedy o druhé vlně válečné prózy, o monotematičnosti jeho próz - výlučně židovské tematice, a o jeho hrdinech, slabých a ponižovaných lidech, kteří, i když umírají, zůstávají morálními vítězi. Druhá, třetí a čtvrtá kapitola se věnuje jednotlivým knihám. Je porovnáváno jejich první vydání s posledním. Jednotlivé přidané pasáže jsou potom utříděny do logických celků, jsou popsány a komentovány. Ke všem kapitolám je přidáno krátké shrnutí. Závěrečná kapitola pojednává o výsledcích této práce. Lustigovo přepracovávání vydaných textů nemá výraznější vliv na průběh příběhu. Autor nejvíce přidává úvahové a popisné pasáže, které na jednu stranu děj retardují, na druhé straně ho posouvají do filozofičtější roviny, v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 MARKOVÁ, Ladislava
24 MARKOVÁ, Lenka
1 MARKOVÁ, Libuše
1 Marková, Lada
2 Marková, Leona
1 Marková, Ljuba
33 Marková, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.