Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Konkurenční strategie firmy
Marková, Lenka ; Jelínková, Martina (oponent) ; Breinek, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření konkurenční strategie středně velké firmy. Analyzuje současný stav firmy zabývající se výrobou a prodejem elektromotorů. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní prostředí. Definuje vize firmy, obsahuje návrh budoucí konkurenční strategie firmy a její časovou implementaci
Role mitochondrie v patogenezi.
Marková, Lenka ; Doležal, Pavel (vedoucí práce) ; Verner, Zdeněk (oponent)
Tato práce je zaměřena na dosavadní poznatky týkající se postavení mitochondrie v patogenezi vybraných onemocnění. Představuje proteiny související s mitochondriemi, jejich funkce a metabolismus, především patogenetické děje probíhající při narušení jejich integrity. Dále shrnuje možná mitochondriální poškození, jejich průběh a následky, které mohou onemocnění vyvolat nebo zhoršit jejich průběh. Práce se také věnuje závažnému nádorovému bujení, významným neurodegenerativním poruchám při Alzheimerově či Parkinsonově chorobě, syndromu Charcot-Marie-Tooth, amyotrofické laterální skleróze nebo autosomálně dominantní optické atrofii. Popisuje roli narušené mitochondriální dynamiky při diabetes mellitus 2. typu. Na závěr uvádí roli mitochondrií a jejich poškození ve vztahu k nákaze parazity Toxoplasma gondii a Trypanosoma cruzi.
Biologicky aktivní metabolity rostlin. 5. Alkaloidy Zanthoxylum nitidum a jejich biologická aktivita.
Marková, Lenka ; Cahlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Jahodář, Luděk (oponent)
Marková L.: Biologicky aktivní metabolity rostlin 5. Alkaloidy Zanthoxylum nitidum a jejich biologická aktivita. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, Hradec Králové, 2012. Diplomová práce. 67 s. Předmětem diplomové práce bylo zpracování sušené drogy Zanthoxylum nitidum (Rutaceae) a získání sumárního výtřepku. Pomocí preparační tenkovrstvé chromatografie (TLC) byl izolován jeden alkaloid. Na základě strukturní analýzy (MS, NMR) a porovnání dat v literatuře byla tato látka identifikována jako (-)-edulinin. Tento alkaloid byl dále podroben testům na inhibiční aktivitu vůči lidské erytrocytární acetylcholinesteráze (HuAChE) a lidské sérové butyrylcholinesteráze(HuBuChE). U edulininu byly stanoveny hodnoty IC50 HuAChE > 1000 µM a IC50 HuBuChE > 1000 µM. Jako pozitivní standarty byly použity galanthamin (IC50, HuAChE = 1,710 ± 0,065µM, IC50 HuBuChE = 42,30 ± 1,30 µM), huperzin A (IC50, HuAChE = 0,033 ± 0,001µM, IC50 HuBuChE >1000 µM), které se využívají v terapii Alzheimerovy choroby. V porovnání se standarty byl (-)-edulinin neaktivní a nejeví se tedy jako perspektivní léčivo k terapii Alzheimerovy nemoci. Látky byla také podrobena testům na antioxidační aktivitu. Dosáhnutá hodnota EC50 byla vyšší než 1000µM, (-)-edulinin tedy...
Analýza kritérií hodnocení ředitelů mateřských škol zřizovateli v Pardubickém kraji
Marková, Lenka ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Trojanová, Irena (oponent)
NÁZEV: Analýza kritérií hodnocení ředitelů mateřských škol zřizovatelem v Pardubickém kraji AUTOR: Bc. Lenka Marková KATEDRA Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Jiří Trunda ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá analýzou současných kritérií hodnocení práce ředitelů mateřských škol, která byla vytvořena zástupci obcí v roli zřizovatelů mateřských škol. Zároveň s analýzou se také zaměřuje na identifikaci indikátorů vedoucí k naplnění daných kritérií hodnocení. Součástí výzkumu je monitorování názorů ředitelek na současná kritéria, podle kterých jsou ohodnocovány. Prostřednictvím analýzy kritérií, dotazníkového šetření a neformálních rozhovorů se zástupci zřizovatelů a ředitelek byly zjištěny nedostatky ve skladbě a výčtu kritérií. Výzkum ukázal nejednotnost, nesystémovost a formálnost vytyčených kritérií hodnocení s absencí jejich indikátorů. Na základě zjištěných skutečností byla doporučena kritéria hodnocení tak, aby zahrnovala všechny oblasti činnosti ředitelů mateřských škol. Zároveň byly navrženy indikátory, které ukážou cestu k naplnění daného kritéria. Tato práce upozorňuje na současné problémy v oblasti hodnocení práce ředitelů na úrovni regionálního školství, na nutnost systémového řešení této oblasti a lze jí využít jako námět pro tvorbu kritérií hodnocení práce ředitelů. KLÍČOVÁ SLOVA:...
Vývoj próz Arnošta Lustiga
Marková, Lenka ; Mocná, Dagmar (oponent) ; Peterka, Josef (vedoucí práce)
Mým cílem bylo zjistit, jakým způsobem zasahuje Arnošt Lustig do svých již dříve vydaných děl a dokončuje je do definitivní podoby. Zajímalo mě, zda se jedná o nepatrná dokreslení příběhů, nebo zda se jejich smysl těmito úpravami zásadně mění. Zároveň jsem si také kladla otázku, proč úpravy provádí a jaká je jejich funkce a smysl. Za tímto účelem jsem si vybrala jeho tři knihy Noc a naděje, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Dita Saxová, které se žánrově nepatrně odlišují. První kapitola s názvem Poetika Arnošta Lustiga pojednává o jeho inspiraci, kterou bylo židovství, dobovém kontextu, v němž tvořil, tedy o druhé vlně válečné prózy, o monotematičnosti jeho próz - výlučně židovské tematice, a o jeho hrdinech, slabých a ponižovaných lidech, kteří, i když umírají, zůstávají morálními vítězi. Druhá, třetí a čtvrtá kapitola se věnuje jednotlivým knihám. Je porovnáváno jejich první vydání s posledním. Jednotlivé přidané pasáže jsou potom utříděny do logických celků, jsou popsány a komentovány. Ke všem kapitolám je přidáno krátké shrnutí. Závěrečná kapitola pojednává o výsledcích této práce. Lustigovo přepracovávání vydaných textů nemá výraznější vliv na průběh příběhu. Autor nejvíce přidává úvahové a popisné pasáže, které na jednu stranu děj retardují, na druhé straně ho posouvají do filozofičtější roviny, v...
Užitkové vlastnosti plemenic dojeného skotu ve vazném systému ustájení
MARKOVÁ, Lenka
Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit ukazatele plodnosti a mléčné užitkovosti stáda dojeného skotu ustájeného ve vazném systému. Hodnoceno bylo 50 kusů plemenic holštýnského skotu (H100), u kterých byly zjišťovány a následně hodnoceny tyto ukazatele: inseminační interval, servis perioda, mezidobí, množství mléka, obsah bílkovin a obsah tuku v mléce. Sledovány byly dojnice, které v roce 2012 uzavřely normovanou laktaci 305 dní. Hodnocení bylo provedeno ve vztahu k pořadí laktace. U výsledků plodnosti byla většina ukazatelů hodnocena jako špatná. Průměrná délka inseminačního intervalu činila 83,7 dní, servis periody 171,6 dní a mezidobí 444,9 dní. Průměrná délka inseminačního intervalu se prodlužovala do 3. laktace. Na 4. a další laktaci došlo ke zkrácení o 9,6 dní oproti hodnotě na 3. laktaci. Délka servis periody se na 2. laktaci zkrátila oproti 1. laktaci o 19,2 dní, ale s vyšší laktací se tento znak zhoršuje. U mezidobí mezi 2. laktací s hodnotou 505,4 dní a 3. laktací s hodnotou 395,1 dní byl prokázán statisticky středně významný rozdíl. Pouze průměrnou délku mezidobí na 3. laktaci ze sledovaných ukazatelů plodnosti lze hodnotit jako vyhovující. Na 4. a další laktaci se hodnota mezidobí opět prodlužuje. Průměrná užitkovost sledovaných vazně ustájených dojnic činila 9 869,5 kg mléka za normovanou laktaci, s obsahem tuku 3,96 % a bílkovin 3,44 %. Mléčná produkce stoupala do 3. laktace, kde dosáhla svého maxima a na 4. a další laktaci došlo k poklesu. Průměrný obsah tuku se zvyšoval s pořadím laktace. U obsahu bílkovin v mléce mezi 3. laktací s hodnotou 3,37 % a 4. a další laktací s hodnotou 3,53 % byl prokázán statisticky významný rozdíl.
Sectoral Productivity and Real Exchange Rate Appreciation: Much Ado about Nothing?
Flek, Vladislav ; Marková, Lenka ; Popiera, Jiří
Studie za pomoci panelových údajů vybraných národních ekonomik odhaduje změny relativních cen souvisejících s fluktuacemi v odvětvové produktivitě. Následně vypočítává rozdíly v inflaci měřené CPI v jednotlivých zemích vyplývající z nevyrovnaného růstu produktivity v jednotlivých odvětvích, přičemž bere v úvahu váhy neobchodovatelných komodit ve spotřebě (přidanou hodnotu) v jednotlivých zemí a nepředpokládá úpravy nominálního kurzu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 MARKOVÁ, Ladislava
22 MARKOVÁ, Lenka
1 MARKOVÁ, Libuše
1 Marková, Lada
2 Marková, Leona
1 Marková, Ljuba
32 Marková, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.