Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Občanská nauka na středních školách v období transformace (1989-1995)
Sokolová, Františka ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Černý, Karel (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá transformací českého vzdělávacího systému v období od listopadu 1989 do konce roku 1995. Hlavní pozornost je věnována předmětu Základů společenských věd, před rokem 1990 nazývaném Občanská nauka, vyučovaném na středních školách. Práce je založena na výzkumu primárních pramenů - učebnic, učebních osnov, časopisů a dalších zdrojů informací přibližujících transformaci středoškolského předmětu. Práce je zaměřená na transformační fázi, projevující se velkou mírou liberalizace. Projevila se jednak v rozmanitosti škol a služeb, které nabízely, jednak v jisté míře chaosu, který znemožňoval hladký přestup mezi školami. Studovala jsem, zda se tato tendence projeví i ve školním předmětu, který do značné míry změnil svou podobu. Komunistická Občanská nauka byla ideologicky ovlivněna a měla sloužit jako nástroj k reprodukování politických a ideologických idejí. Nově zavedený středoškolský předmět Základů společenských věd odmítal politický ráz a soustředil se na předávání základních znalostí z vědních disciplín jako sociologie, psychologie, politologie, ekonomie nebo filozofie. Prostřednictvím srovnávání látky obsažené v učebnicích s učebními osnovami předmětu, ale také na základě dalších ukazatelů představuji řadu rozdílů mezi učebnicemi, které byly vydány mezi lety 1989 a...
Každodenní život rusky mluvících studentů v Čechách (na základě hloubkových rozhovorů)
Chernyshova, Evgeniia ; Šalanda, Bohuslav (vedoucí práce) ; Marková, Alena (oponent)
Téma práce se týká každodenního života rusky mluvicích studentů v Čechách. Jejím cílem je postihnout určité rysy každodenního života rusky mluvicích studentů v ČR. Skládá se z několika kapitol. Teoretická část je věnována vymezení klíčového pojmu "každodennost", jeho charakteristikám, obsahuje stručný přehled vybraných knih a teorií tykajících se této problematiky a také popis základních teoretických východisek v sociologii každodennosti. Historická část se zabývá popisem vybraných denních činností a zaměřuje se na život rusky mluvících studentů na území Čech v 20. letech XX. století. Metodologická část popisuje, co je kvalitativní výzkum, jak byla získána data a samotný průběh výzkumu. Praktická část se věnuje výsledkům výzkumu.
Činnost Českého svazu žen v integraci Romů na Českolipsku v letech 1970-1983
Kučerová, Daniela ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Cviklová, Lucie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá integrací romské menšiny do české společnosti v období normalizace na Českolipsku, především jak k integraci přispíval Český svaz žen - organizace založená Národní frontou Čechů a Slováků. Práce je založena na analýze primárních pramenů z archivu v České Lípě z fondu s názvem OV ČSSŽ Česká Lípa - Péče o cikánské obyvatelstvo.
Význam Velehradských poutí vrámci českých moderních dějin
Valentová, Anežka ; Maslowski, Nicolas (vedoucí práce) ; Marková, Alena (oponent)
Ve své práci popisuji, jakým způsobem pouti vystupují jako prostor pro setkávání různých diskursů, nabízejí rámec a zdroj kolektivních identit a prostor pro manifestaci zájmových skupin na pozadí různých proměňujících se historických kontextů. Tuto náboženskou tradici pojímám jako tzv. sociální drama. Poutnictví má v tomto pojetí kohesivní funkci a zároveň může vystupovat jako platforma pro vyjádření společenských a politických zájmů. Zaměřuji se na příklad velehradských poutí v období od poloviny 19. století do konce 80. let 20. století, který sleduji na podkladě archivních pramenů. V období Habsburské monarchie se zde realizuje zejména oficiální diskurs státní a církevní v konkurenci s manifestačními snahami národně orientovaných skupin. V období První republiky se na velehradských poutích prezentuje stát a církev k vyjádření nově katolicky pojaté národní identity, zatímco v období komunismu zde na prvním místě vystupuje protistátní diskurs na pozadí snah o manifestaci režimní ideologie.
Reflections of China's history in the mirror of British and American historiography
Meng, XianJie ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Německý, Marek (oponent)
This thesis introduces China's contemporary history especially the period 1949-1976 based on the analysis of selected British and American historiography. Through the criticism and comparison of British and American scholars' discourse, this thesis will obtain a deeper understanding of China's history. This thesis regards Mao Zedong as the main China's historical figure, as well as the construction of new China as the main line of writing. So the position of Mao and the Chinese Communist Party during the period of the construction of new China is an important part to discuss in this thesis. The thesis mainly talks about the period 1949-76 of China from the perspective of political and economic policies and movements, international relations, social issues, military actions and cultural movements. In addition, this thesis also emphasizes on discussing the angles, methodology and terminology of British and American historiography on China's contemporary history.
Interrupční zákony v Československu v období 1950 až 1986
Černý, David ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá legislativou upravující umělé přerušení těhotenství v Československu. Sleduje období v letech 1950-1986, kdy se tyto normy nejvíce proměňovaly. Zkoumány jsou dopady těchto zákonů, jaký měly vliv na populační situaci a jaké na ně existovaly názory. Zaměřujeme se taktéž na takzvané interrupční komise, což byla instituce, která v bývalém socialistickém Československu rozhodovala o osudu jednotlivých nechtěných těhotenství. Součástí práce je i vývoj dostupnosti antikoncepce v této zemi, jelikož legislativní úpravy s ní přímo souvisely.
Proces nabývání měšťanství v raně novověké společnosti - na příkladu Nového Města pražského v letech 1582-1612
Fořtová, Simona ; Zaoral, Roman (vedoucí práce) ; Marková, Alena (oponent)
Diplomová práce "Proces nabývání měšťanství v raně novověké společnosti - na příkladu Nového Města pražského v letech 1582 - 1612" pojednává o procesech souvisejících s nabýváním měšťanských práv v rudolfinském období s akcentací vzniku vztahu novoměšťan - ručitel se zaměřením na řemeslo a místo původu nabyvatelů měšťanství. Klíčová slova: kapitál, měšťanství, ručitel, migrace Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Rewriting Israeli History: New Historians and Critical Sociologists - Formation, Terminology, and Criticism
Coman, Adam ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Černý, Karel (oponent)
Přepis izraelské historie: Noví historikové a kritičtí sociologové - vznik, terminologie a kritika V osmdesátých letech dvacátého století se v Izraeli objevily dva nové myšlenkové proudy: noví historikové a kritičtí sociologové. Tyto skupiny silně kritizovaly izraelské dějiny a izraelskou společnost a ve své kritice se zaměřovaly především na první arabsko- izraelskou válku v roce 1948 a na způsob, jakým v tomto období Izrael zacházel s arabským obyvatelstvem. Přestože pocházeli z odlišných prostředí a používali rozdílnou metodologii, sdíleli příslušníci obou myšlenkových směrů výrazně kritický postoj k historikům a sociologům hlavního proudu a především pak ke klíčovým momentům a tématům izraelských dějin. Noví historikové a kritičtí sociologové obviňovali sionistické vedení státu z ignorování utrpení evropských Židů během holocaustu, z páchání válečných zločinů proti arabskému obyvatelstvu během války v roce 1948 a ze špatného zacházení s přistěhovalci v letech následujících po získání nezávislosti. Cílem nových historiků a kritických sociologů bylo přepsat izraelskou historii a zároveň přeformovat izraelské kolektivní vědomí. Tvrzení těchto skupin a vášnivé debaty, ke kterým následně došlo mezi novými kritiky a zastánci hlavního myšlenkového proudu, poté významně ovlivnily izraelskou společnost. Tato...
Způsoby vzniku a reprodukce historického vědomí na příkladu spolku Radecký Praha
Petrnoušková, Anna ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Maslowski, Nicolas (oponent)
Diplomová práce "Způsoby vzniku a reprodukce historického vědomí na příkladu spolku Radecký Praha" se zabývá historickým vědomím, jeho utvářením a reprodukcí na příkladu spolku Radecký Praha. V teoretické části práce je vedle historického vědomí věnována pozornost i tématům s ním souvisejícím jako je kolektivní paměť, historická paměť, místa paměti, či národní identita, jelikož hranice mezi těmito pojmy je často přinejmenším nejasná. Teoretická část diplomové práce pojednává o přístupech jednotlivých odborníků v této oblasti (jako jsou Maurice Halbwachs, Janu Assmann, Miroslav Hroch a Pierre Nora), které poskytují určité metodologické zázemí vlastního výzkumu. Součástí empirické části práce je výzkum spolku Radecký Praha, který usiluje o navrácení pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí a neztotožňuje se zcela se současnou podobou historie. Výzkum se snaží prostřednictvím analýzy polostrukturovaných rozhovorů popsat a pochopit způsoby vzniku a reprodukce historického vědomí jeho členů. Závěr empirické části práce obsahuje shrnutí a komparaci výsledků výzkumu s tezemi autorů zabývajících se podobnou tematikou. Tato práce je přínosná především proto, že zůstává kdesi na pomezí historického a sociologického přístupu a názorně ukazuje vznik a reprodukce historického vědomí na příkladu spolku...
Rusko v kontextu globalizace: specifika historického vývoje a alternativní modely rozvoje podle A.S. Panarina
Kargin, Evgeny ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Černý, Karel (oponent)
Daná diplomová práce se zaměřuje na rozbor na základě Panarinovy tvorby postavení Ruska v podmínkách globalizačních procesů a intenzifikace mezikulturních, mezicivilizač- ních vztahů. Práce je rozdělená na tři časti. První část se věnuje Panarinove kritice globalizace. Mezi globálními problémy, které Panarin studuje, patří prohloubení světové nerovnosti (mezi rozvinutými zeměmi tzv. prvního světa (USA, státy západní Evropy, Japonsko a další) a zao- stalými zeměmi tzv. třetího světa), formování konzumní společnosti, ekologické problémy, westernizace/pozápadnění nezápadních společností, exteritorializace elit, oslabování států atd. V druhé části půjde o možnostech řešení globálních problémů v Panarinvě tvorbě. Panarin vidí tyto možnosti v bližším seznámení s kulturním dědictvím nezápadních civilizací. V dané části v této souvislosti půjde o Panarinově vizi vztahů mezi Západem a Východem v průběhu lidských dějin a o tom, jaký potenciálu k jejich vzájemnému dialogu existuje na začátku XXI. století. Třetí část bude pojednávat o Rusku nacházejícímu se v pohraničním postavení mezi Západem a Východem, ze kterého podle Panarina plyne zvláštní cyklický průběh ruských dě- jin. V této části se budeme také věnovat "atlantické" a "eurasijské" cestě rozvoje Ruska, jako dvou alternativ. První je spojená s...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 MARKOVÁ, Alena
10 MARKOVÁ, Aneta
1 MARKOVÁ, Anežka
6 Marková, Adéla
2 Marková, Agáta
1 Marková, Andrea
10 Marková, Aneta
8 Marková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.