Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problematika ošetřovatelské péče v domovech pro seniory
MARKOVÁ, Štěpánka
Práce popisuje práci zdravotní sestry v domovech pro seniory, stárnutí a péči.
Kvalita ošetřovatelské péče v domově pro seniory z pohledu klienta
MARKOVÁ, Štěpánka
Bakalářská práce nese název ?Kvalita ošetřovatelské péče z pohledu klienta v domově pro seniory?. Teoretická část bakalářské práce popisuje stáří, změny ve stáří, demografický vývoj, přechod do sénia, komunikaci se seniory, ošetřovatelskou péči o seniory, poskytování péče v Domově pro seniory v Humpolci. Upřesňuje, co je kvalita péče a vymezuje roli sestry v udržování kvality ošetřovatelské péče. Praktická část byla zaměřena na zjištění vytyčených cílů bakalářské práce. Cílem bylo zjistit kvalitu ošetřovatelské péče v domově pro seniory z pohledu klienta, čím je kvalita ošetřovatelské péče nejvíce ovlivňována a zjistit, jaké faktory ovlivňují klientův pohled na poskytování ošetřovatelské péče. Pro tento účel bylo stanoveno 8 hypotéz. H1. Kvalitu ošetřovatelské péče ovlivňuje zdravotní stav klienta. H2. Kvalitu ošetřovatelské péče ovlivňuje postoj klienta k nemoci. H3. Kvalitu ošetřovatelské péče ovlivňuje postoj klienta k léčbě. H4. Kvalitu ošetřovatelské péče ovlivňuje věk klienta. H5. Pohled klienta na kvalitu ošetřovatelské péče ovlivňuje postoj klienta k nástupu do domova pro seniory. H6. Přístup sester ovlivňuje ochotu klienta zapojit se do ošetřovatelské péče. H7. Pohled na kvalitu ošetřovatelské péče ovlivňuje přístup personálu. H8. Klienti jsou spokojeni s kvalitou ošetřovatelské péče v domově pro seniory. Ke zpracování výzkumné části byla použita metoda kvantitativního šetření. Sběr dat byl prováděn metodou standardizovaného rozhovoru. Pro vyhodnocení byla využita statistická metoda ? korelace. Výzkumný soubor tvořili klienti žijící v Domově pro seniory v Humpolci ve věku 55 let a více. Šetření se účastnilo 80 klientů, z toho 56 žen a 24 mužů. Metodou korelace se hypotézy H1, H2, H3, H6 potvrdily. Hypotézy H4 a H7 se neprokázaly. A hypotézy H5, H8 nelze metodou korelace prokázat, proto byly zhodnoceny bez statistického zhodnocení. V praxi budou výsledky šetření prezentovány v Domově důchodců Humpolec a využity k odstranění zjištěných nedostatků. Tato zjištění mohou též posloužit také jako informační zdroj při jednání se zdravotní pojišťovnou a krajským úřadem,při obhajobě potřeby zachování pracovních míst na pozici všeobecných sester v domově pro seniory.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.