Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Světové digitální knihovny zpřístupňující středověké rukopisy
Michálková, Markéta ; Marek, Jindřich (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Světové digitální knihovny zpřístupňující středověké rukopisy Abstrakt: Cílem práce je popsat a srovnat 10 světových digitálních knihoven, které zpřístupňují středověké rukopisy. Na začátku práce budou zmapovány trendy ve zpřístupňování rukopisných památek. Pozornost bude věnována také aplikačnímu rozhraní IIIF (International Image Interoperability Framework) a možnostem jeho využití v digitálních knihovnách zaměřených na rukopisné památky. Digitální knihovny budou zkoumány a porovnány na základě checklistu. Otázky se zaměří na formáty bibliografických záznamů u rukopisů a obrázků, využití IIIF a zda jednotlivé digitální knihovny fungují také jako agregátory. Klíčová slova: Digital libraries, medieval manuscripts, International Image Interoperability Framework, středověké rukopisy, písemné památky, IIIF
Historické knižní fondy Národní knihovny v Praze a jejich správci v letech 1918-1938
Smolek, Pavel ; Marek, Jindřich (vedoucí práce) ; Sladká, Veronika (oponent)
Bakalářská práce pojednává o Historických fondech Národní knihovny České republiky za první republiky, tzn. v letech 1918-1938. Práce seznamuje s oddělením rukopisů a starých tisků a vybranými fondy, které zde byly v tomto období uložené. Shrnuje, jak se fondy formovaly od založení Univerzity Karlovy, přes jezuitskou knihovnu v Klementinu až do období první republiky. Další část práce seznamuje s významnými osobnostmi, které zde působily a ovlivnily historické fondy Národní knihovny ČR. Mezi ně patří Jaromír Borecký, Jan Emler, Anna Císařová-Kolářová, Flora Kleinschnitzová, Milada Paulová, Pavlína Hamanová a Emma Urbánková. Klíčová slova: historické fondy, Národní knihovna ČR, Jaromír Borecký, Jan Emler, Anna Císařová-Kolářová, Flora Kleinschnitzová, Milada Paulová, Pavlína Hamanová, Emma Urbánková
Retrospektivní bibliografie v českých zemích v předmoderní době a v 19. století
Peroutková, Lenka ; Marek, Jindřich (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
Cílem bakalářské práce bude zmapovat vývoj retrospektivní bibliografie v českých zemích v předmoderní době a v 19. století. Shrne poznatky o vybraných bibliografiích, zejména Koniášově Klíči a Jungmannově Historii literatury české. Bude se věnovat obsahové a formální stránce bibliografie. V práci také rozeberu přístup k zahraničním bibliografiím.
Digitální knihovny českých krajských knihoven
Neradová, Kateřina ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Marek, Jindřich (oponent)
Diplomová práce se zabývá digitálními knihovnami českých krajských knihoven. Na základě dostupných pramenů, literatury a provedeného dotazníkového šetření jsou představeny digitální knihovny, které jsou budovány krajskými knihovnami. Na počátku práce je uveden terminologický přehled, spolu se samotnou digitalizací a digitalizačním workflow. Poté následuje popis personálního rozložení v digitálních knihovnách a také různé aktivity a standardy digitálních knihoven. Práce je doplněna o popis jednotlivých českých digitálních knihoven, které jsou budovány krajskými knihovnami. Dále práce obsahuje výsledky dotazníkového šetření mezi jednotlivými krajskými knihovnami a také jsou naznačeny problémové okruhy krajských digitálních knihoven.
Cenzor a literát Jan Nepomuk Václav Zimmermann (1788-1836)
Novotná, Monika ; Marek, Jindřich (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
Cílem této práce je představení a zhodnocení osobnosti Jana Nepomuka Václava Zimmermanna (1788-1836), cenzora a literáta, ve všech kontextech knižní kultury, do kterých zasáhl, a posouzení, zda je jeho spíše negativní hodnocení v dosavadní literatuře adekvátní. Zimmermann je dnes znám především jako cenzor českých knih, méně už je známo, že se věnoval také cenzuře hebrejských knih. Pracoval jako skriptor v c. k. Universitní knihovně, kde měl za úkol sestavit katalogy rukopisů, které jsou dodnes dochovány a uloženy v Národní knihovně. Důležitou částí této práce je rozbor jednotlivých katalogů a provedení paleografické analýzy k potvrzení či vyvrácení Zimmermannova autorství. Součástí práce je i přehled Zimmermannovy literární tvorby a její zhodnocení na základě porovnání s novodobou literaturou. Klíčová slova: Jan Zimmermann, katalog rukopisů, univerzitní knihovna, cenzura, cenzura hebrejských knih, cenzura českých knih, Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, církevní reforma Josefa II.
Emma Urbánková a její význam pro českou knihovědu
Paleček, Vojtěch ; Marek, Jindřich (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
Bakalářská práce se zabývá významnou osobností československé knihovědy PhDr. Emmou Urbánkovou (1902-1992). Zaměřuje se nejen na její profesní dráhu a dílo, ale i na Oddělení rukopisů v dnešní Národní knihovně České republiky za doby jejího působení v této instituci. Nosnou plochou práce je profesní životopis Emmy Urbánkové a přehled jejích děl, mimo jiné i v kontextu zhodnocení jejího působení v rámci české knihovědy. Cílem práce je představení profesního života a práce Emmy Urbánkové. Jako metody použiji vyhledávání v biografické literatuře, publikované vzpomínky, vlastní publikované práce Emmy Urbánkové a také archivní materiály (materiál z její pozůstalosti a výroční zprávy dnešní Národní knihovny). Bakalářská práce byla připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty Klíčová slova: Emma Urbánková, česká knihověda, oddělení rukopisů a starých tisků, soupisy prvotisků
Norimberské štočky Erharda Schöna v Olomouci a Skalici (16.- 20. století)
Slavíková, Pavla ; Voit, Petr (vedoucí práce) ; Marek, Jindřich (oponent)
Diplomová práce mapuje pohyb štočků grafika Erharda Schöna z Norimberku na Moravu. Dále pak do Prostějova, Olomouce a později do Skalice, kde byly využívány až do konce 19. století. Tyto dřevořezy byly vytvořeny během 20. let 16. století a odvezeny tiskařem Janem Güntherem ve 40. letech 16. století. Stručně je představena zábavná próza, její historický vývoj a dělení. Práce objasňuje historické vazby mezi tiskárnami ve výše uvedených městech. Pozornost je věnována pouti štočků Ezopových bajek mezi tiskárnami v Prostějově, Olomouci a ve Skalici od 16. do 20. století.
Akviziční strategie cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách: srovnávací studie
Jampílková, Klára ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Marek, Jindřich (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách, které čelí velké výzvě uspět se svými službami ve stále rozmanitější společnosti. Cílem práce je zjistit, zda mají veřejné knihovny speciální proces výběru a získávání cizojazyčné literatury do svých fondů. Zvláštní pozornost je věnována beletrii, stěžejnímu žánru veřejných knihoven. Předmětem této práce je komparace dvou akvizičních strategií cizojazyčné literatury, a to v Městské knihovně v Praze a v Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Pro kvalitativní výzkum byly zvoleny strukturované rozhovory s klíčovými osobami akvizičního procesu v daných knihovnách. V rámci kompilátu je představena problematika cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách, zejména její akvizice. Představuje příklady dobré praxe, průzkumy a trendy, ze kterých autorka vychází při samotné komparaci, a to z České republiky i ze zahraničí, především z USA, Kanady, Austrálie, Švédska, Dánska a Holandska. Práce se zaměřuje mimo jiné na identifikaci komunity knihovny, uživatelské potřeby, zaměstnance, externí spolupráci, samotný výběr a získávání cizojazyčné literatury a na rozpočet na získávání cizojazyčné literatury. Závěr zahrnuje kritické zhodnocení získaných poznatků. Kvalitativní výzkum mimo jiné potvrdil trendy knihoven uvedené v...
Historický fond starých a vzácných tisků Krajské vědecké knihovny v Liberci
Rouhová, Pavlína ; Večeřová, Petra (vedoucí práce) ; Marek, Jindřich (oponent)
Bakalářská práce podrobně seznamuje s Historickým fondem Krajské vědecké knihovny v Liberci. Pozornost je věnována procesu jeho vzniku, jeho vývoji i aktuálnímu stavu a to v kontextu historie samotné instituce a regionu Liberecka. Podrobně je specifikována struktura fondu. Ten je popisován dle druhu dokumentu a dále posuzován počtem, tematickým i časovým vymezením, fyzickým stavem a též vydáním jednotlivých svazků. Speciální pozornost je pak věnována konkrétním dílům vykazujícím unikátní charakteristiky. V rámci aktuálního stavu fondu je prozkoumána úroveň jeho zpracování, podmínky uchovávání a ochrany fondu, způsoby a možnosti jeho zpřístupňování a zejména průběh digitalizace fondu. Práce předkládá obraz historického fondu v prostředí velké knihovny, jeho význam a využití v současné době. Závěrem uvádí souhrn poznatků, předkládá vlastní hodnocení a nastiňuje možný budoucí vývoj fondu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
23 MAREK, Jakub
44 MAREK, Jan
17 MAREK, Jiří
11 MAREK, Josef
1 Marek, J.
23 Marek, Jakub
44 Marek, Jan
7 Marek, Jaroslav
17 Marek, Jiří
11 Marek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.