Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prognostické ukazatele rizika úmrtí a následků při purulentní meningitidě
Džupová, Olga ; Janovská, Daniela (vedoucí práce) ; Křížová, Pavla (oponent) ; Marešová, Vilma (oponent) ; Dostál, Václav (oponent)
Purulentní meningitida je akutní život ohrožující infekční onemocnění centrálního nervového systému. V předantibiotické éře byla smrtnost nemoci téměř stoprocentní; s objevem antibiotik a jejich zavedením do léčebné praxe v 30.-50. letech minulého století dramaticky poklesla. V posledních desetiletích však i přes používání vysoce účinných antibiotik a postupů intenzivní péče nedošlo k významnému snížení smrtnosti a následků způsobených touto chorobou. Smrtelný průběh nemoci postihuje 15-30 % nemocných v dospělém věku. Přestože není častou infekční diagnózou, patří do první desítky infekčních příčin úmrtí ve světě. Cílem studie bylo na základě zhodnocení vlastního souboru pacientů zjistit prognostický význam sledovaných faktorů anamnézy, průběhu onemocnění a laboratorních charakteristik pro klinický výsledek nemoci u dospělých pacientů.
Klinická a nákladová efektivita antibiotické léčby respiračních infekcí
Bártů, Václava ; Sechser, Tomáš (vedoucí práce) ; Homolka, Jiří (oponent) ; Marešová, Vilma (oponent)
Východisko. Respirační infekce patří mezi nejčastěji se vyskytující zánětlivé afekce. Většinou jsou léčeny ambulantně. Onemocnění s komplikovaným či těžším průběhem vyžadují hospitalizaci. Cílem projektu bylo zhodnotit postupy lékařů plicní kliniky v diagnostice a léčbě respiračních infekcí včetně komunitní pneumonie u pacientů vyžadujících hospitalizaci. Dále byla posouzena preskripce lékařů ve vztahu k pozitivnímu listu daného zařízení. Komplexním zhodnocením byla vyhodnocena klinická efektivita léčby a možnosti sledování nákladové efektivity v podmínkách klinické praxe. Metody. Do projektu bylo zařazeno celkem 200 pacientů, kteří byli vyšetření a léčeni standardním, na probíhající studii nezávislým způsobem tj. Jako obvykle". Veškerá diagnostická i terapeutická aktivita závisela výlučně na rozhodování ošetřujícího lékaře, který nebyl nijak "intervenován". V okamžiku, kdy bylo rozhodnuto, že pacient bude přijat a bude léčen antibiotikem, tímto momentem byl zařazen do studie. Protokol byl sestaven tak, že obsahoval rutinní "obvyklé" dotazy, na které lékař odpovídá v průběhu svého rozhodovacího, diagnostického a léčebného procesu. Pro zajištění neintervenčního charakteru projektu, byly výsledky všech rozhodnutí i vyšetření zaznamenávány shodně jak do chorobopisu, tak současně i do protokolu projektu a...
Klasifikace Streptococcus pneumoniae sérotyp 9V rezistentních k penicilinu a jiným antibiotikům pomocí fenotypových a genotypových metod
Žemličková, Helena ; Urbášková, Pavla (vedoucí práce) ; Marešová, Vilma (oponent) ; Novák, Ivan (oponent)
Cílem této práce byla fenotypová (sérotypizace, antibiotický profil) a genotypová (metodami PFGE a MLST) charakterizace penicilin-necitlivých kmenů pneumokoků sérotypu 9V, 14 a 19F izolovaných v ČR v období 2000 - 2002. Genotypová analýza umožnila určit vzájemnou klonální příbuznost uvnitř shodných a různých sérotypů pneumokoků a zároveň poskytla data, která dovolila porovnání populace rezistentních pneumokoků v mezinárodním kontextu.
Diagnostika invazivního meningokokového onemocnění metodou PCR
Bronská, Eva ; Marešová, Vilma (vedoucí práce) ; Rožnovský, Luděk (oponent) ; Žemličková, Helena (oponent) ; Novák, Ivan (oponent)
Úvod: Invazivní meningokokové onemocnění patří stále mezi život ohrožující stavy. Rychlá diagnostika je důležitá pro včasné zahájení adekvátní léčby. peR je přímá, rychlá a bezkultivační metoda detekující meningokokovou DNA. Naše studie je zaměřena na zhodnocení významu peR pro potvrzení meningokokové etiologie, srovnání peR s ostatními diagnostickými metodami, stanovení dynamiky peR a LA pozitivity v různých klinických materiálech, hodnocení vlivu nasazené antibiotické terapie na výsledek diagnostických metod a hodnocení anamnestických a klinických údajů pacientů. Metodv: Vyšetřeny byly vzorky mozkomíšního moku a séra odebrané během prvního týdne hospitalizace od pacientů s laboratorně potvrzeným IMO. Bakteriální DNA byla izolována Qiagen kitem a byla použita jednokroková a dvoukroková (seminested) peR. peR produkty byly detekovány na 2% gelové elektroforéze. Současně bylo provedeno kultivační vyšetření a latexová aglutinace. Výsledky: peR pozitivita v likvoru dosáhla 92 % a v séru 46 %, LA byla pozitivní u 47 % vzorků likvoru, 42 % vzorků krve a 24 % vzorků moče. Kultivace likvoru byla pozitivní jen v 35 % a hemokultivace v 39 %. Poslední pozitivní výsledek peR byl detekován 7. den v likvoru a 5. den v séru, čož ukazuje na rychlejší eliminaci patogena ze séra. Trvání pozitivity LA v likvoru a séru (2. a...

Viz též: podobná jména autorů
2 MAREŠOVÁ, Věra
1 Marešová, Vanda
1 Marešová, Vendula
9 Marešová, Veronika
1 Marešová, Václava
2 Marešová, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.