Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postabortivní syndrom jako možný následek potratu
Marešová, Kateřina ; Horáková Hoskovcová, Simona (vedoucí práce) ; Šulová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se věnuje oblasti spontánního potratu i umělého přerušení těhotenství, a jejich potenciálnímu dopadu na každodenní život žen. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky o jednotlivých typech ztráty těhotenství a popisuje možnosti psychologické adaptace na tuto ztrátu. Největší prostor je věnován postabortivnímu syndromu (PAS), který je považován za specifickou formu posttraumatické stresové poruchy. Jsou zde sledovány psychické, fyzické i sociální důsledky potratu, vymezena nejvíce ohrožená skupina žen PAS a nastíněn způsob jeho léčby. V empirické části práce byly nejdříve pomocí obsahové analýzy databáze Linky pomoci zachyceny hlavní symptomy PAS. Na jejichž základě jsme sestavili Dotazník ztráty těhotenství, jehož úkolem je zachytit vnímané změny v životě žen po ztrátě těhotenství. V závěru práce jsme otestovali dotazník Ztráty těhotenství a kriticky zhodnotili jeho přínosy a limity.
Techniky a symbolismus dekorování dvorských oděvů se zaměřením na ženské oděvy období Čoson
Marešová, Kateřina ; Ferklová, Blanka (vedoucí práce) ; Mazaná, Vladislava (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o technikách a historii dekorování tradičních ženských dvorských oděvů v období dynastie Čosŏn a současně o symbolismu motivů, které jsou těmito technikami na oděvech zobrazované. Zároveň si klade za cíl analyzovat vybrané dochované oděvy té doby a ilustrovat na nich zmíněné techniky a motivy.
Vliv synergické reflexní terapie na zlepšení hybnosti
Marešová Marcinkiewiczová, Kateřina ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Vilikus, Zdeněk (oponent)
Název práce: Vliv synergické reflexní terapie na zlepšení hybnosti Cíle práce: Cílem práce bylo zkoumání manuální léčebné metody s názvem synergická reflexní terapie (SRT) sestavené ortopedem a chiropraktikem Dr. Pfaffenrotem. V teoretické části bylo cílem nabídnout popis metody, praktická část je zaměřena na její využití při obtížích pohybového aparátu a u mozkově hybných poruch. Metoda: Práce byla napsána formou metodologické studie. Teoretická část zahrnuje popis metody SRT, techniky a metody užívané v SRT a způsoby její aplikace pomocí manuálních technik na klientech. Dále vyšetřovací postupy u vertebrogenních poruch, včetně vyšetření SRT dle Pfaffenrota. V praktické části je popis sledování 17 klientů, kteří prošli sérií ošetření SRT. Testování bylo provedeno pomocí vyšetření hybnosti páteře a s odstupem několika terapií i dotazníkového šetření. Dále jsou zde zpracovány tři rozdílné kazuistiky, u kterých byl spolu se vstupním a výstupním vyšetřením proveden strukturovaný rozhovor. Výsledky: Kasuistiky i výsledky dotazníkového šetření poukázaly na možný kladný přínos metody SRT do praxe fyzioterapeuta, ale i domácího ošetřování, ve smyslu zlepšení celkové hybnosti u mozkově hybných poruch a u vertebrogenních onemocnění. V souboru 17 klientů s vertebrogenním onemocněním hodnotilo 70,6% zlepšení...
Vývoj a funkce tradičního korejského ženského oděvu od začátku 19. století do současnosti
Marešová, Kateřina ; Ferklová, Blanka (vedoucí práce) ; Zemánek, Marek (oponent)
Tato práce analyzuje vývoj tradičního korejského ženského oděvu od počátku 19. století do současnosti. Stručně popisuje různé druhy ženského hanboku podle příležitostí, ke kterým se nosil, či podle postavení jeho majitelky. Dotýká se také tématiky symboliky barev a výšivek. Hlavním cílem je charakteristika měnící se formy a funkce tradičního ženského oděvu s ohledem na vyvíjející se korejskou společnost. Práce je rozdělena na kapitoly chronologicky a pokrývá dobu od pozdního Čosŏnu až do 21. století.
Houslová instruktivní literatura se zaměřením na etudy
Marešová, Kateřina ; Perglerová, Marka (vedoucí práce) ; Tomášek, Jiří (oponent)
Práce vytváří stručný přehled houslové instruktivní literatury, především nejvýznamnějších souborů etud a jejich autorů. Tento přehled je východiskem pro následující vlastní ucelený výběr jednotlivých etud seřazených dle obtížnosti a techniky, na kterou se zaměřují, a to v rozsahu od počátků houslové hry do případného nástupu na konzervatoř. Jednotlivé etudy doplňuje popis doporučeného efektivního nácviku. Stěžejní kapitolou je návrh na vytvoření školního vzdělávacího plánu potenciální základní umělecké školy, která by vzdělávala výjimečně nadané žáky.
Analýza firmy Mountfield a možnosti její expanze na zahraniční trhy
Marešová, Kateřina ; Průša, Přemysl (vedoucí práce) ; Nováček, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou české firmy se zahradní technikou, bazény a hobby produkty. Na základě této analýzy je vybrána a zhodnocena země, do které by v budoucnu bylo možné expandovat. Následně je vybraný trh segmentován a je proveden targeting a positioning produktů firmy Mountfield. Jako poslední část diplomové práce je vytvořen marketingový mix pro dotyčný trh a zákazníky.
Analýza návštěvnosti fotbalového klubu FK Pelhřimov
Pavouková, Adéla ; Marešová, Kateřina (vedoucí práce) ; Brožová, Dagmar (oponent)
V této práci je zkoumán vliv vybraných vysvětlujících proměnných na návštěvnost fotbalového klubu FK Pelhřimov v sezónách 2001/02 -- 2010/11. Získaná data byla podrobena ekonometrické analýze a lineární regresní model odhalil faktory, které nejvíce ovlivňují návštěvnost. Mezi ten klíčový patří regionální rivalita: v zápasech, ve kterých se hraje derby, je nárůst návštěvnosti 70 %. K dalším významným faktorům patří hrací den, cena vstupného a pozice v tabulce. Mezi návštěvností a cenou vstupného se ukázal pozitivní vztah. Vliv ostatních proměnných na návštěvnost (počet gólů, počet výher, soutěž, zahajovací zápas, teplota, srážky a hřiště) se buď nepotvrdil anebo byl slabý.
Politiky prevence dětské obezity
Juřenčáková, Michaela ; Houdek, Petr (vedoucí práce) ; Marešová, Kateřina (oponent)
V roce 2015 bude na světě přibližně 2,3 milardy jedinců trpět nadváhou a více než 700 milionů lidí bude obézních. Prevence obezity zejména u dětí se tak dostává do popředí snah řady subjektů. Po specifikaci faktorů, které jsou odpovědné za vznik obezity, přináší práce přehled preventivních programů realizovaných na území České republiky. Efektivita a pozitivní dopady prevence obezity již v raném věku jsou doloženy jednoduchým srovnáním nákladovosti vybraného preventivního programu dětské obezity s nákladovostí léčby dospělého obézního jedince. Práce naráží na absenci exaktních dat, která by vypovídala o efektivnosti programů v ČR i změnách prevalence obezity po jejich realizaci.
Diabetes mellitus a její dopad na státní rozpočet ČR
Metelková, Kateřina ; Běláčková, Vendula (vedoucí práce) ; Marešová, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá vyčíslením nákladů na léčbu nemoci, která je odbornou veřejností označována za pandemii 21. století, cukrovkou. V České republice náklady na její léčbu představují více jak 6 % celkových výdajů na zdravotnictví a jejich velikost stále roste, stejně jako počet pacientů. Hlavním cílem práce je určit náklady na terapii diabetu 1. a 2. typu a na léčbu pozdějších komplikací spojených s touto nemocí na základě aktuálních statistických dat s použitím metodologie Pilotní analýzy farmakoekonomických aspektů léčby diabetes mellitus. Práce zároveň hodnotí změnu Úhradové vyhlášky ČR a přístup České republiky k cukrovce jako nevyléčitelné nemoci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 MAREŠOVÁ, Klára
2 Marešová, Kamila
1 Marešová, Karolina
4 Marešová, Klára
3 Marešová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.