Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 155 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Specifika práce všeobecné sestry při péči o seniory v sociálních službách
Vobořilová, Martina ; Mareš, Jiří (vedoucí práce) ; Václavíková, Zdeňka (oponent)
Autor: Martina Vobořilová DiS. Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Specifika práce všeobecných sester se seniory v sociálních službách Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 88 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2018 Klíčová slova: senior, sociální zařízení, sociální služby, ošetřovatelská péče Bakalářská práce se zabývá specifiky práce všeobecných sester se seniory v sociálních službách. Je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části charakterizuje pojmy senior, stáří, stárnutí a aspekty tohoto období. Pozornost je také věnována specializované péči o seniory, jak v sociálních službách, tak ve zdravotnických zařízeních. Poměrně obsáhlá část je věnována sociálním službám, což je nezbytné ke komplexnímu pochopení problematiky. Empirická část hledá odpověď na otázku, zda práce všeobecných sester se seniory v sociálních zařízeních má svá specifika v porovnání s všeobecnými sestrami ve zdravotnických zařízeních. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na odborné znalosti a dovednosti všeobecných sester a jejich využívání v péči o seniory. Šetření bylo provedeno v domově pro seniory, v léčebně pro dlouhodobě nemocné a ve fakultní nemocnici na geriatrickém oddělení. Práce zjistila tato specifika: Absence trvalé...
Doplnění geografických souřadnic do fotografií podle záznamu trasy
Mareš, Jiří ; Orság, Filip (oponent) ; Semerád, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou doplnění geografických souřadnic do metadat fotografií za pomoci záznamu trasy pořízeného například využitím systému GPS. Kromě automatického doplnění dat má uživatel možnost provést jejich úpravu či manuální přiřazení za pomoci diagramu trasy s mapovým podkladem. Cílem je implementovat uživatelsky jednoduchou aplikaci pro tento účel. Aplikace je vytvořena v jazyce Java a je tedy možné ji spouštět na různých operačních systémech.
Osobnost sestry v souvislosti se zvládáním stresu
Kopecká, Martina ; Štefančíková, Mariana (vedoucí práce) ; Mareš, Jiří (oponent)
Autor: Martina Kopecká Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Osobnost sestry v souvislosti se zvládáním stresu Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph. D. Počet stran: 71 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2018 Klíčová slova: stres, prožívání stresu, strategie zvládání stresu zdravotními sestrami Bakalářská práce pojednává o stresu působícím na sestry pracující na standardních odděleních a o strategiích zvládání stresu těchto sester. Teoretická část se zabývá osobností a zejména osobností sestry a jejím povoláním a také stresem. V bakalářské práci je kladen důraz na stres obecně, ale také na stres v profesi zdravotní sestry. Hlavním pilířem práce je kvalitativní výzkum ohledně stresu působícího na zdravotní sestry a jejich zvládací strategie. Výzkumu se zúčastnilo šest sester po třech z chirurgického a očního oddělení jedné nejmenované velké fakultní nemocnice.
Kvalita života osob s roztroušenou sklerózou
Fügnerová, Michaela ; Mareš, Jiří (vedoucí práce) ; Oborníková, Martina (oponent)
Anotace Autor: Michaela Fügnerová Instituce: Ústav Sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života osob s roztroušenou sklerózou Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 132 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2018 Klíčová slova: roztroušená skleróza, kvalita života, imobilita, sociální zařízení, Domov svatého Josefa, život s onemocněním, dopady onemocnění na každodenní život Bakalářská práce se zabývá kvalitou života osob s roztroušenou sklerózou, řešící problematiku každodenního života z hlediska subjektivního prožívání nemocných s tímto onemocněním. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část popisuje historii, patofyziologii, výskyt, průběh, diagnostiku a léčbu nemoci. Dalším titulem je ošetřovatelské hledisko poukazující na péči o pacienty a možnosti sociálních institucí. Nesmí být opomíjena kvalita života, která je popsána také v první části této práce a je hlavním tématem. Empirická část byla vedena smíšeným výzkumem. Kdy bylo využito pro kvalitativní metodu polostrukturovaného rozhovoru a pro kvantitativní metodu dotazník PTGI, který poukazuje na posttraumatický rozvoj u nemocných. Výzkum byl prováděn na pracovišti Domova svatého Josefa v Žirči. Výsledkem celé práce jsou velké individuální rozdíly v prožívání...
Kvalita života dětí s Crohnovou chorobou
Vaňková, Vendula ; Mareš, Jiří (vedoucí práce) ; Vaňková, Dana (oponent)
Autor: Vendula Vaňková Instituce: Ústav Sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života dětí s Crohnovou chorobou Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 120 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2018 Klíčová slova: Crohnova choroba, děti a dospívající, idiopatické střevní záněty, kvalita života, smíšený přístup Tato bakalářská práce zkoumá kvalitu života dospívajících s Crohnovou chorobou. Teoretická část pojednává o Crohnově chorobě - výskytu onemocnění u dospělých i dětí a dospívajících, etiologii, projevech, komplikacích, diagnostice a léčbe. Další kapitola je zaměřená na specifika Crohnovy choroby v dětském věku. Pojem kvalita života je vysvětlen v další kapitole spolu s popisem dosavadních výzkumů této problematiky. Stěžejní pro práci je kvalitativně-kvantitativní výzkumné šetření u dospívajících s Crohnovou chorobou. Zkoumaný soubor tvořilo pět dospívajících ve věku 14 - 17 let (3 dívky a 2 chlapci). Dospívající odpovídali jednak na otázky položené v polostrukturovaném rozhovoru, poté vyplnili dotazník PedsQL, který hodnotí kvalitu života dětí. Práce ověřuje kvalitu života dospívajících s Crohnovou chorobou a ve svém závěru poukazuje na to, že dospívající vnímají svou nemoc individuálně a že dospívající s Crohnovou chorobou mají...
Kvalitativní a kvantitativní aspekty adherence v léčbě osteoporózy
Toušková, Tereza ; Vytřísalová, Magda (vedoucí práce) ; Mareš, Jiří (oponent) ; Tesař, Tomáš (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Mgr. Tereza Toušková Školitel PharmDr. Magda Vytřísalová, PhD. Název dizertační práce KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ ASPEKTY ADHERENCE V LÉČBĚ OSTEOPORÓZY Následuje stručný souhrn záměrů práce, použitých metod, dosažených výsledků a učiněných závěrů. Úvod: Non-adherence na poli osteoporózy (OP) je značná a je potřeba se jí zabývat především proto, že dostatečná adherence k terapii vede prokazatelně ke snížení rizika zlomenin, počtu hospitalizací a nákladů na zdravotní péči. Monitorování adherence je proto zásadní a nedílnou součástí péče o pacienty. Problémem u osteoporotických pacientů je to, že třetina až polovina nedodržuje doporučení ohledně správného užívání léčiva, což je například u léčby perorálními bisfosfonáty (p.o. BIS) nezbytné. Navzdory dostupnosti účinné farmakoterapie přibližně polovina pacientů s OP není adherentních k léčebnému režimu a/nebo přeruší léčbu během prvního roku užívání. K měření adherence je používáno mnoho různorodých metod, následkem čehož jsou získané výsledky těžko porovnatelné. Stále neexistuje tzv. "zlatý standard" v měření adherence, který by byl plošně používán a díky němuž by bylo možné získat relevantní data o adherenci pacientů k léčbě. Pro získání...
Multi-(K)over-bar (hyper)Nuclei and Kaon Condensation
Gazda, Daniel ; Mareš, Jiří ; Friedman, E. ; Gal, A.
We report on recent relativistic mean-field calculations of multi-(K) over bar nuclei(1,2) which were performed fully and self-consistently across the periodic table. The (K) over bar separation energy B-(K) over bar as well as the nuclear and (K) over bar -meson densities were found to saturate with the number of antikaons in the nuclear medium. Saturation appears robust against a wide range of variations, including the nuclear model used and the type of boson fields mediating the strong interactions. In addition, we have explored properties of kaonic hypernuclei strange systems made of nucleons, hyperons and K- mesons. We observed saturation also in these objects. Since the (K) over bar separation energy B-(K) over bar does not exceed 200 MeV, multi-(K) over bar nuclei lie energetically well above multi-hyperonic nuclei and it is unlikely that kaon condensation could occur in strong-interaction self-bound hadronic matter.
Kvalitativní a kvantitativní aspekty adherence v léčbě osteoporózy
Toušková, Tereza ; Vytřísalová, Magda (vedoucí práce) ; Mareš, Jiří (oponent) ; Tesař, Tomáš (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Mgr. Tereza Toušková Školitel PharmDr. Magda Vytřísalová, PhD. Název dizertační práce KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ ASPEKTY ADHERENCE V LÉČBĚ OSTEOPORÓZY Následuje stručný souhrn záměrů práce, použitých metod, dosažených výsledků a učiněných závěrů. Úvod: Non-adherence na poli osteoporózy (OP) je značná a je potřeba se jí zabývat především proto, že dostatečná adherence k terapii vede prokazatelně ke snížení rizika zlomenin, počtu hospitalizací a nákladů na zdravotní péči. Monitorování adherence je proto zásadní a nedílnou součástí péče o pacienty. Problémem u osteoporotických pacientů je to, že třetina až polovina nedodržuje doporučení ohledně správného užívání léčiva, což je například u léčby perorálními bisfosfonáty (p.o. BIS) nezbytné. Navzdory dostupnosti účinné farmakoterapie přibližně polovina pacientů s OP není adherentních k léčebnému režimu a/nebo přeruší léčbu během prvního roku užívání. K měření adherence je používáno mnoho různorodých metod, následkem čehož jsou získané výsledky těžko porovnatelné. Stále neexistuje tzv. "zlatý standard" v měření adherence, který by byl plošně používán a díky němuž by bylo možné získat relevantní data o adherenci pacientů k léčbě. Pro získání...
Edukace pacienta před operací a po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu
Synková, Lenka ; Mareš, Jiří (vedoucí práce) ; Kutnohorská, Jana (oponent)
Příjmení a jméno autora: Lenka Synková Název instituce: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav sociálního lékařství, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Edukace pacienta před operací a po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 107 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: Totální endoprotéza kyčelního kloubu, edukace, Anotace: Bakalářská práce má dvě základní části - teoreticko-přehledovou a výzkumnou. V teoretické části jsou postupně popsána témata: Problematika kyčelního kloubu, Degenerativní onemocnění kyčelního kloubu, Totální endoprotézy kyčelního kloubu, Perioperační období, Příjem pacienta k hospitalizaci, Operační výkon TEP, Bezprostřední pooperační péče, Komunikace a edukace v ošetřovatelské péči, edukace pacienta před TEP, Edukace pacienta po TEP. Empirická část zahrnuje výzkumnou sondu, která se uskutečnila v nemocnici Praha-Malvazinky u 50 pacientů po operačním výkonu TEP. Zkoumala podobu edukace ve třech fázích: ve fázi ambulantní, předoperační a pooperační. Statistická analýza ukázala, že žádná ze skupin zdravotníků nedominuje při edukování pacientů ve všech třech fázích. Nebyl zjištěn významný rozdíl v ambulantní a předoperační fázi mezi délkou edukování prováděného lékaři nebo sestrami....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 155 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
35 MAREŠ, Jan
2 Mareš, J.
9 Mareš, Jakub
35 Mareš, Jan
6 Mareš, Jaroslav
1 Mareš, Jindřich
1 Mareš, Jiří A.
1 Mareš, Jiří J.
2 Mareš, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.