Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Napojení agendového informačního systému k základním registrům
Němcová, Jana ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Mares, Daniel Mares (oponent)
Cílem této diplomové práce je rozšířit referenční model Management Byznys Informatiky (MBI) v oblasti veřejné správy a to konkrétně pro napojení agendových informačních systému na základní registry. Problematika je aktuální od července roku 2012, kdy byl spuštěn pilotní provoz základních registrů. Základní registry lze považovat za pilíř českého e-governmentu. Základní registry jsou informačním systémem veřejné správy, které evidují v jednotlivých registrech - Registr obyvatel (ROB), Registr osob (ROS), Registr práv a po-vinností (RPP) a Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) tzv. referenční údaje. Referenční údaje jsou z hlediska výkonu veřejné správy považovány za správné, pokud nebyl prokázán opak. Oblast základních registrů upravuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. MBI je referenční model řízení podnikové informatiky, který je pri-márně určen pro lidi z praxe. Na jeho vývoji se podílí hlavně katedra Informačních technologii na fakultě Informatiky a statistiky při Vysoké škole ekonomické v Praze. Práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První část stručně představuje čtenáři model MBI tak, aby byl schopen porozumět základní myšlence modelu a jeho terminologii. Další část obsahuje uvedení do problematiky napojení agendového informačního systému na základní registry. Definuje pojmy jako e-government, základní registry, agenda a agendový in-formační systém. Zabývá se též přínosy základních registrů občanům. Následuje část, která se věnuje návrhu nových objektů modelu MBI. Nové objekty rozšiřují model v oblasti veřejné správy o problematiku napojení agendového informačního systému k základním registrům. Poslední hlavní část verifikuje vybrané objekty MBI na modelové situaci. Cíle práce jsou dosahovány mimo jiné prostřednictvím analýzy webového portálu MBI a již vytvořených objektů. Dále je podrobně analyzována problematika základních registrů a napojení agendových informačních systémů. Hlavním zdrojem informací pro tuto problematiku je zákon o základních registrech. Dále jsou informace čerpány z dokumentů vytvořených správcem Informačního systému základních registrů, Správou základních registrů, a z vlastní zkušenosti autorky. Přínos práce spočívá v uceleném pohledu na danou problematiku bez nutnosti dobré znalosti IT prostředí veřejné správy. Pomocí nově vytvořených objektů by měly být zainteresované osoby ze strany orgánů veřejné moci i ze strany dodavatelů informačních systémů schopné napojit agendový informační systém k základním registrům a efektivně využívat služby základních registrů.

Viz též: podobná jména autorů
5 Mareš, David
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.