Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kompenzační cvičení u jednostranně zaměřených profesí. Podtitul: Zdravotník patolog.
Řiháková, Matylda ; Marečková, Soňa (vedoucí práce) ; Plevová, Kristýna (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Matylda Řiháková Vedoucí práce: Mgr. Soňa Marečková Oponent práce: Název bakalářské práce: Kompenzační cvičení u jednostranně zaměřených profesí Podtitul: Zdravotník patolog Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce pojednává o možnosti aplikace autoterapie u vybrané skupiny pracovníků, jejichž práce je prováděna ve vynucených pozicích. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je detailněji probrána problematika patologie páteře včetně anatomie, kineziologie a ergonomie práce vsedě a vestoje. Jsou zde též uvedeny základní charakteristiky terapeutických metod, z nichž je čerpáno v praktické části. Praktická část zahrnuje kazuistiku pacientky zastupující kategorii zdravotníků patologů, pro které byl podle zjištěných informací zhotoven cvičební plán. Po dvouměsíční terapeutické intervenci došlo ke zhodnocení aplikovatelnosti tohoto typu terapie na daný okruh pracovníků. Cílem bakalářské práce je vytvoření edukačního materiálu k využití v rámci prevence či ke kompenzaci již vzniklých zdravotních potíží u dané skupiny zdravotníků v důsledku pracovní zátěže. Zároveň bude vytvořený materiál publikován ve fakultním bulletinu. Klíčová slova: kompenzační cvičení, pracovní zátěž, prevence, zdravotník, autoterapie
Návrh plánu pro řízení projektu v obci
Marečková, Soňa ; Veselý, Josef (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh plánu pro řízení projektu v obci Sobůlky. Shrnuje teoretické poznatky podle standardu IPMA a aplikuje je v návrhové části. Obsahuje dotazníkové šetření provedené v obci a následnou komparaci zjištěných skutečností na návrh plánu rodinného folklórního odpoledne.
Bolest a možnosti ovlivnění fyzioterapií
Yevnevich, Anna ; Kotková, Karla (vedoucí práce) ; Marečková, Soňa (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V ČJ Autor: Anna Yevnevich Vedoucí práce: MUDr. Karla Kotková Oponent práce: Název bakalářské práce: Bolest a možnosti ovlivnění fyzioterapií. Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou bolesti u seniorů a možnostmi jejího ovlivnění fyzioterapií. Práce je rozdělena do dvou částí, části teoretické a části praktické. Cílem práce je shrnuti teoretických informaci o bolesti a možnostech její léčby. Dalším cílem je porovnání efektu dvou terapeutických metod (sokolského cvičení a cvičení tai-chi), a s tím související zjištění vlivu fyzioterapie na bolest u seniorů. Teoretická část zahrnuje charakteristiku bolesti, její rozdělení, fyziologii a dílčí metody léčby. Dále jsem popsala projevy stáří a změny v organizmu, které s nimi souvisejí. Praktická část se zabývá stanovenými cíli, zjišťováním a porovnáním efektu dvou terapeutických metod. Ke sběru dat jsem použila polostrukturovaný rozhovor. Získané informace jsem zpracovala do přehledných grafů. Po sběru dat jsem provedla analýzu a vyhodnocení výsledků šetření a zjistila jsem pozitivní vliv obou terapeutických metod na ovlivnění bolesti. Klíčová slova: bolest, fyzioterapie, senior, zdraví, zdravý životní styl, pohybová aktivita, tai- chi chuan, sokol.
Bolest a možnosti ovlivnění fyzioterapií
Yevnevich, Anna ; Kotková, Karla (vedoucí práce) ; Marečková, Soňa (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V ČJ Autor: Anna Yevnevich Vedoucí práce: MUDr. Karla Kotková Oponent práce: Název bakalářské práce: Bolest a možnosti ovlivnění fyzioterapií. Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou bolesti u seniorů a možnostmi jejího ovlivnění fyzioterapií. Práce je rozdělena do dvou částí, části teoretické a části praktické. Cílem práce je shrnuti teoretických informaci o bolesti a možnostech její léčby. Dalším cílem je porovnání efektu dvou terapeutických systémů pohybových aktivit (sokolského cvičení a cvičení tai-chi), a s tím související zjištění vlivu fyzioterapie na bolest u seniorů. Teoretická část zahrnuje charakteristiku bolesti, její rozdělení, fyziologii a dílčí metody léčby. Dále jsem popsala projevy stáří a změny v organizmu, které s nimi souvisejí. Praktická část se zabývá stanovenými cíli, zjišťováním a porovnáním efektu dvou terapeutických systémů cvičení. Ke sběru dat jsem použila polostrukturovaný rozhovor. Získané informace jsem zpracovala do přehledných grafů. Po sběru dat jsem provedla analýzu a vyhodnocení výsledků šetření a zjistila jsem pozitivní vliv obou terapeutických přístupů na ovlivnění bolesti. Klíčová slova: bolest, fyzioterapie, senior, zdraví, zdravý životní styl, pohybová aktivita, tai-chi chuan, sokol.
Vliv Vojtova principu reflexní lokomoce na vývoj dítěte z pohledu fyzioterapeuta
Kordíková, Ivana ; Marečková, Soňa (vedoucí práce) ; Radošovská, Soňa (oponent)
Jméno: Kordíková Ivana Vedoucí práce: Mgr. Soňa Marečková Oponent práce: Název bakalářské práce: Vliv Vojtova principu reflexní lokomoce na vývoj dítěte z pohledu fyzioterapeuta. ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Bakalářská práce se zabývá problematikou Vojtovy metody. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První kapitola teoretické části je zaměřena na motorický vývoj dítěte. Druhá kapitola pojednává o metodě reflexní lokomoce - o její charakteristice, cílech, principu a průběhu. Třetí kapitola teoretické části popisuje diagnostiku, terapii a také důležitost správné komunikace mezi rodičem a dítětem. V praktické části byly zpracovány kazuistiky dvou dětských pacientů. Byl zjišťován vliv nejen na dětské pacienty, ale i na jejich rodiče, kteří metodu na svých dětech praktikovali. Klíčová slova: Prof. Dr. Václav Vojta, Vojtova metoda, psychomotorický vývoj dítěte, Vojtův princip, reflexní lokomoce, reflexní plazení, reflexní otáčení.
Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence. Subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem.
Ragulová, Michaela ; Pitrmanová, Věra (vedoucí práce) ; Marečková, Soňa (oponent)
1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Michaela Ragulová Vedoucí práce: Mgr. Věra Pitrmanová Oponent práce: Název bakalářské práce: Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se věnuje tématu vertebrogenních obtíží u zdravotního personálu, konkrétně u skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, a blíže zkoumá jejich subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem. Teoretická část je zaměřena na popis anatomie a kineziologie osového orgánu, také na biomechaniku a meziobratlovou ploténku. Samostatnou kapitolu tvoří hluboký stabilizační systém a další kapitola se soustředí na problematiku vertebrogenních obtíží a jejich léčbu. První část praktické části tvoří výzkum ve formě dotazníku, který poukazuje na četnost výskytu bolestí zad u zdravotního personálu. Vybraných bylo dvanáct respondentů z každé skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů. Porovnány jsou jak jednotliví respondenti, tak i skupiny mezi sebou. Druhá část obsahuje tři kazuistiky pacientek s bolestmi zad. U každé z nich bylo provedeno vstupní a výstupní vyšetření, šest terapií a nakonec zhodnocení přístupu pacientů jak k terapiím, tak k...
Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku
Marečková, Soňa ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. Je zaměřena na současný stav výrobní logistiky, materiálový tok a jeho analýzu. Obsahuje návrhy na zlepšení materiálového toku a výrobní logistiky v podniku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.