Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 82 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Differend and Biopower. Discursive Regulation of Covering Muslim Women in Czech republic
Balážová, Lucia ; Fišerová, Michaela (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent)
Diplomová práca spája teoretické koncepcie postmoderny a biomoci, ktoré sú následne aplikované na konkrétnej problematike zahaľovania moslimiek žijúcich v Českej republike. Tento problém zahrňuje náboženskú, gendrovú, mediálnu, sociálnu a tiež filozofickú rovinu. Každá z nich je v práci podložená kľúčovými autormi, ktorí sú odborníci na danú problematiku. Biomocenská koncepcia Michela Foucaulta, ktorá disciplinuje sociálne aj individuálne telá prostredníctvom mocenského diskurzu, zasahuje do odievania, ktorého gendrový atribút, moslimský závoj, je podložený myšlienkami Judith Butler. Prioritná ja koncepcia rozporu Jeana-Françoise Lyotarda, ako druhu konfliktu, ktorého východiskom je pluralitná diskusia. Cieľom práce je nájsť tolerantné riešenie aktuálnej vyhrotenej situácie stretu európskej a blízkovýchodnej kultúry v Českej republike, ktorého styčným bodom je moslimský závoj, ako prejav islamu vo verejnom priestore, aplikovaním Lyotardovej náročnej etiky prijatia plurality ako alterity. Kľúčové slová: postmoderna, rozpor, biomoc, moslimský závoj, mediálny diskurz, gender, pluralita
Obraz, informace, komplexita. Studium vizuální informace s využitím funkce informační entropie se zaměřením na výtvarnou abstrakci
Malečková, Dita ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent) ; Havel, Ivan (oponent)
Práce mapuje vztah informace a obrazu, potažmo informační vědy a obrazové analýzy, stejně jako důležitost vizualizace informace a metody vizuální analytiky se zaměřením na analýzu uměleckých děl. Zároveň se zaměřuje na proměny obrazu, především digitalizaci i nový typ přijímání obrazů a novou estetiku. Téma obrazu dále omezuje na abstraktní malbu, konkrétně dílo Františka Kupky, které je použito jako vstupní obrazová informace v experimentu, v němž je představena originální metoda analýzy obrazu využívající funkci informační entropie (konkrétně Rényiho entropie). Tato metoda byla v uvedeném výzkumu poprvé použita pro analýzu uměleckých děl se záměrem získat srovnání přirozeného a umělého třídění obrazových dat. Abstraktní dílo jsme zvolili nejen s ohledem na uvedenou historii gramatiky abstraktních forem a jejího vztahu k digitálnímu obrazu, ale také jako emblematický příklad efektivního získávání informace z komplexního prostředí. Práce shrnuje jak historické souvislosti vývoje digitálního obrazu, tak teoretickou reflexi současné obrazové analýzy a dalších technik souvisejících s obrazovou informací a akcentuje vztah abstraktní tvorby k přirozené i simulované komplexitě.
Sociální sítě jako sféry dohledu
Jasková, Anna ; Slavíček, Daniel (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem sociálních sítí z pohledu studií dohledu. Na sociální sítě pohlíží jako na sféru, kde působí mnoho různých forem dohledu od toho partnerského až například po dohled motivovaný komerčními zájmy firem. Je rozdělena na část teoretickou, v níž se věnuje převážně objasnění souvislosti některých dohledových teorií se současným dohledem praktikovaným na sociálních sítích a na část empirickou, ve které umožňuje porozumět tomu, jak vybraní uživatelé a uživatelky sociálních sítí dohled a s ním spojenou ztrátu soukromí sami reflektují.
Intervenční funkce veřejného umění ve veřejném prostoru a společnosti
Debefová, Barbora ; Marcelli, Miroslav (vedoucí práce) ; Řehořová, Irena (oponent)
Diplomová práce Intervenční funkce veřejného umění ve veřejném prostoru a společnosti se zabývá typem veřejného umění, které nějakým způsobem konfrontuje společnost a obohacuje či dokonce transformuje veřejný prostor. Práce se pokouší poukázat na nutnost využívání poznatků z různých oborů jakými jsou urbánní antropologie, sociologie, filosofie a sémiotika při zkoumání veřejného prostoru a role veřejného umění v něm. Cílem je nahlédnout potenciál a funkce veřejného umění a jak může být tato činnost realizována. Výše zmíněné bude rozebíráno na díle švýcarského umělce Thomase Hirschhorna, který svými díly reaguje na otázky a problémy, které vyvstávají v dnešní společnosti. Práce bude uzavřena rozborem díla Gramsci Monument. Klíčová slova: veřejné umění, veřejný prostor, město, Thomas Hirschhorn, společnost, intervence, Gramsci Monument
Dohled a ochrana osobních údajů
Kohoutová, Jana ; Slavíček, Daniel (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem dohledu a ochranou osobních údajů. V první části se práce zaměřuje na teoretické vymezení dohledu a oblastí, ve kterých se aplikuje. Důležitou roli zde bude hrát také jeho historický vývoj. Dále bude představeno historické rozlišení podle Davida Lyona na předmoderní, moderní a postmoderní dohled, pohled Michela Foucaulta na dohled státních institucí nad občany či společnost kontroly dle Gillesa Deleuze. Ve druhé části této práce se posuneme k pojmům, jako jsou osobní údaje a jejich ochrana. Bude definováno, co je to soukromí a osobní údaj a také řečeno, co to pro každého z nás znamená. Práce se poté zaměří na současné právní aspekty nejen v rámci České republiky, ale celé Evropské unie. Jako důležité téma bude následovat nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, které vstoupí v platnost v roce 2018 a jeho potencionální přínosy pro současnou situaci. Cílem této práce je nejen poskytnout pohled na vývoj dohledu ve společnosti a definovat ho v oblastech, kde je uplatňován, ale především zjistit, do jaké míry je tento dohled oprávněn a kde jsou jeho hranice. Dalším záměrem této diplomové práce je také zhodnotit míru ochrany osobních údajů na území České republiky a Evropské unie. S tím bude souviset přijetí zmíněného nového evropského...
Codes of dance improvisation: The case of Intuitive Dance
Orlova, Kseniia ; Zaccarello, Benedetta (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent)
The idea that dance can be understood as an act of communication and a form of language has been already taken into account by scholars. The hypothesis that will be discussed in this MA dissertation concerns a more specific matter: a semiotic approach to different forms of dance improvisation, and notably the method traditionally labeled "intuitive dance". To understand this phenomena two main concepts will be conveyed: that of "quotation" understood via W. Benjamin's essays on Brecht, and that of "notation", as defined by N. Goodman in his Languages of art. Can we understand dance as a language - id est a quotable and notable code - even in its more intuitive forms? How is it possible to "understand", "quote" and "address" gestures, even in front of a wide heterogeneous audience and without any prefixed choreography but only on the base of a free and in-time creating process? Can we understand improvisation as a complex code? what and how does this code mean? Keywords: improvisation, Intuitive Dance, semiotics, notation, gesture, Nelson Goodman, Walter Benjamin, dance, code
Podoby klaunství: smích jako intertextualita a transgrese
Benešová, Kateřina ; Kladný, Tomáš (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá fenoménem klaunství. Tento jev lze nahlížet z různých pozic, a pojednávat o něm různými způsoby. Daná perspektiva vždy závisí na teoretických východiscích a metodologických nástrojích. Důležitou úlohu hraje rovněž pojmový aparát. Vzhledem k tomu, že si tato diplomová práce klade za cíl reflektovat relativní charakter pozic, ze kterých lze fenomén klaunství nahlížet, rozhodla jsem se zvolit si pro své zkoumání jakožto metodu diskursivní analýzu, konkrétně analýzu bachtinovskou. Teoretické pozadí mému zkoumání poskytly teorie a koncepce Michaila Bachtina (dialogismus, heteroglosie, řečové žánry) a také teorie intertextuality Julie Kristevy (kterou formulovala právě s ohledem na bachtinovské myšlení). Mezi ústřední pojmy, o které se tato práce opírá, patří též pojem transgrese, na který se váže předpoklad, že právě princip transgrese představuje nosný rys klaunství. Diplomová práce předkládá konfrontaci dvou odlišných přístupů k fenoménu klaunství. První přístup reprezentuje strukturalistická pozice v podání koncepce Paula Bouissaca. Bouissac popisuje klaunství jako abstraktní systém, relativně statický a uzavřený kód, který je tvořen stabilizovaným souborem znaků. Bouissac koncipuje klaunství jako fenomén pevně uzavřený do struktury cirkusu. Třebaže je dle autora...
Proměna distribuce audiovizuálních obsahů v kontextu transmediality
Jakubisko, Jorik ; Říha, Daniel (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent)
V současnosti jsme svědky proměny mediální krajiny, protože transmedialita audiovizuálních obsahů ovlivňuje strategie distributorů, producentů a televizních vysílatelů. Tento nový fenomén má multidisciplinární přesah, a proto se setkáváme s rozdílnou interpretací a terminologií této problematiky. Diplomová práce Proměna distribuce audiovizuálních obsahů v kontextu transmediality má 2 hlavní cíle. Primární je sjednotit základní terminologii pro mediální, audiovizuální a distribuční diskurz na základě odborné literatury. Sekundární je prostřednictvím stručné formální analýzy prozkoumat strategii 3 největších tuzemských terestriálních vysílatelů. Praktická část je rozdělena na 2 celky. První se zaměřuje na způsob, jakým televizní stanice implementovaly do svých distribučních strategií transmediální extenze v kontextu imerze publika a budování značky vysílatele. Druhý zkoumá, zda existují plnohodnotné transmediální systémy pro symbolické obsahy a fiktivní světy, které vysílatelé produkují. Je totiž otázkou času, kdy se tyto změny plně projeví a stanou se součástí distribučních strategií vysílatelů. Proces transmediality je spojen s kreativním procesem už od dob antiky a pouze jsme si jeho existenci nikdy plně neuvědomovali. Klíčová slova transmedialita, transmediální extenze, transmediální systém,...
Strukturálně-sémiotický pohled na divadlo Iva Osolsobě
Šafaříková, Nicola ; Kladný, Tomáš (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent)
V této diplomové práci se budu věnovat strukturalisticko-sémiotickému pohledu na divadlo, který zastával Ivo Osolsobě. Jeho pohled rozeberu na základě textů, které pro toto téma sepsal. Zmíním jak navazoval na své učitele a předchůdce, rozeberu teorii ostenze a modelování, kterou vypracoval a také budu psát o jeho pohledu na divadlo jako komunikačního prostředku. Zároveň nastíním teorii divadla, která se objevila v českém strukturalistickém myšlení a připravila tak půdu pro další bádání. Budu čerpat především z textů Iva Osolsobě také Otakara Zicha, Jiřího Veltruského a dalších.
Analýza klasifikace řečových aktů a konverzačních implikatur zdvořilosti na příkladu kosmetické reklamy
Theimerová, Stanislava ; Ivan, Michal (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent)
V této práci se věnujeme pragmatickým aspektům řeči, konkrétně studiu klasifikace řečových aktů a konverzačních implikatur. V teoretické části se zabýváme prácemi J. L. Austina, J. R. Searla a M. Grepla s důrazem na odlišnosti v jejich klasifikaci ilokučních aktů. Dále se zabýváme maximou zdvořilosti a zdvořilostními typy dle P. Brownové a S. C. Lewinsona. V praktické části s pomocí analýzy reklamních titulků a sloganů budeme demonstrovat funkčnost klasifikace řečových aktů dle jednotlivých autorů. Snažíme se taktéž potvrdit performativní charakter těchto výroků i za implicitně vyjádřeného performativního slovesa. Zajímá nás přítomnost maximy zdvořilosti v těchto textech a následné řazení mezi jednotlivé zdvořilostní typy. Cílem práce je poukázat na problematiku klasifikace ilokučních aktů a pokusit se nastínit zlepšení tohoto řazení. Předpokladem je, že byť se klasifikace potýká s nepřesnostmi, jsme na jejím základě schopni rozeznávat jednotlivé opakující se typy promluv. Pro doplnění těchto poznatků chceme dokázat performativní charakter reklamních textů i za předpokladu, že zde bude vyjádřeno performativní sloveso implicitně a přítomnost zdvořilostních maxim v apriori direktivních sloganech a titulcích. Klíčová slova: teorie řečových aktů, klasifikace ilokučních aktů, konverzační maximy, maxima...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 82 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.