Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Z nepřátelské do „naší” uniformy. Vojáci wehrmachtu ze Slánska jako dobrovolníci československé zahraniční armády
Maršálek, Zdenko
Studie se zabývá osudy vojáků německé branné moci (Wehrmacht), kteří se stali dobrovolníky československé zahraniční armády v letech druhé světové války. Skutečnost, že na konci války měl každý třetí voják československého vojska na Západě za sebou kratší či delší službu v německé uniformě, neodpovídala propagandisticky utvářenému obrazu zahraničního odboje, a byla proto marginalizována. Barvitost osudů mužů z této skupiny je dokumentovány příkladem čtyř mužů, narozených v tehdejším okrese Slaný mezi roky 1909–1921.
Ze Slánska na kraj Evropy a zpět. Interbrigadisté ze Slánska jako sonda do problematiky regionality původu příslušníků zahraničního odboje za druhé světové války
Maršálek, Zdenko
Příspěvek se věnuje otázce regionálního původu interbrigadistů, kteří během druhé světové války vstoupili do československých zahraničních jednotek. Dále popisuje osudy interbrigadistů z daného regionu jako srovnání různých životních poutí československých interbrigadistů.
Národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939 - 1945
Maršálek, Zdenko ; Gebhart, Jan (vedoucí práce) ; Borák, Mečislav (oponent) ; Němeček, Jan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českých dějin Historické vědy - české dějiny Zdenko M a r š á l e k ABSTRAKT DIZERTAČNÍ PRÁCE "Česká", nebo "československá" armáda? Národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939-1945 "Czech", or "Czechoslovak" Army? The ethnic and nationality composition of the Czechoslovak military units-in-exile in 1939-1945 vedoucí práce: prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. (†) PhDr. Jan Gebhart, DrSc. 2014 ABSTRAKT Obecná východiska Jedním z důležitých fenoménů, zvláště aktuální v dnešní a budoucí Evropě, je problém osobní sebeidentifikace jedince v multinárodním a multikulturním prostředí vyššího celku, v konkrétním případě sebeidentifikace národnostní. Jako vhodný konkrétní model výzkumu národnostní identifikace a sebeidentifikace je možné využít příklad československých vojenských jednotek v zahraničí během druhé světové války. Ze všech armád, které tehdy zformovaly různé exilové vlády okupovaných zemí, byly totiž československé jednotky po národnostní stránce zdaleka nejpestřejším vojskem; přesto se problematika jejich národnostního složení dosud nedočkala důkladného odborného zpracování, a to ani co se týče jednotlivých národností, ani národnostní otázky v čs. jednotkách jako celku. Národnostní otázka v zahraničním odboji byla...
V pozadí a ve stínu: generál Antonín Hasal (1893-1960)
Hubený, David ; Maršálek, Zdenko (oponent) ; Kuklík jun., Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá životem významného československého generála Antonína Hasala (1893- 1960), který zanechal významnou stopu jak ve vojenské, tak i politické oblasti československého státního života. První kapitola se zabývá jeho mládím, školním vzděláním a zráním. Střední školu vychodil v Rakovníku, odkud se krátce před první světovou válkou odstěhoval do Ruska, kde v průběhu světové války vstoupil jako vojín do České Družiny. Kapitola se věnuje pozornost růstu a vývoji československých sil v Rusku a sleduje i některé bojové akce, jichž se Hasal zúčastnil. Jednou ze sledovaných oblastí se stala i občanská válka v Rusku, do níž Hasal zasáhl již jako velitel 2. pluku Jiřího z Poděbrad. Kapitola končí návratem československých legií do Československa. Celá druhá kapitola je věnována Hasalově kariéře v první Československé republice. Začíná popisem neklidného prosince 1920, kdy propuklo vření mezi umírněnými sociálními demokraty a státní mocí na jedné a radikálními sociálními demokraty, pozdějšími komunisty. Následují pasáže věnované kariérnímu růstu, včetně studia na vysokých vojenských školách, a založení rodiny. Od třicátých let sleduje autor Hasala jako velitele 6. pěší divize a později III. sboru v Brně, který měl zachytit nacistický úder směřující k rozdělení československého území a odříznutí jeho...
Československý zahraniční vojenský odboj v roce 1944
Maršálek, Zdenko
Příspěvek se v úvodu zabývá problémy strategické situace Spojenců v roce 1944. V létě 1944 se zdálo, že válka skončí brzy, Němci se ale navzdory těžkým porážkám dokázali vzpamatovat. Od širších souvislostí se vyvíjela i situace československého exilu a jeho ozbrojených sil. První polovina roku 1944 byla přípravným obdobím na okamžik domnělého zásadního rozhodnutí. Na konci léta vstoupily československé formace na východní i západní frontě do bojových operací, okamžik konečného vítězství však byl ještě daleko.
Cesty válkou. Méně známé osudy vojáků zahraničních jednotek ze Slánska
Maršálek, Zdenko
Příspěvek se na příkladu jednoho regionu věnuje fenoménu smrti ve válce a její variability. Popisuje také fenomén střetu osudů prostých jednotlivců s velkými dějinnými událostmi.
Rodáci z okresu Slaný v zahraničním vojenském odboji a otázka zkoumání regionality původu příslušníků zahraničních vojenských jednotek
Maršálek, Zdenko
Příspěvek kromě připomenutí příslušníků čs. zahraničních jednotek původem ze Slánska především naznačuje možnosti, které poskytuje zkoumání regionality původu vojáků v zahraničí jako sociologické metody zkoumání personální struktury čs. odboje.
Česká nebo československá armáda? Slováci v čs. zahraničních jednotkách za 2. světové války
Maršálek, Zdenko
Článek je věnován problematice zastoupení Slováků v čs. zahraničních vojenských jednotkách za 2. světové války na Západě i na východní frontě a jejímu vývoji v průběhu války.
K problematice obrany Čech ve třicátých letech. První rychlá divize a příprava obrany v prostoru Slánska
Maršálek, Zdenko
Příspěvek na základě konkrétního příkladu osvětluje širší problémy přípravy obrany Československa v meziválečném období.
"Němec" v "české" armádě - zatimní výsledky výzkumu. Problémy, otázky, hypotézy
Maršálek, Zdenko
Příspěvek shrnuje zatímní výsledky výzkumu problematiky čs. občanů německé národnosti v československých vojenských jednotkách v zahraničí za 2. světové války, především kvantifikuje souvislost konfesního a "národnostního" kritéria.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.