Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obraz, informace, komplexita. Studium vizuální informace s využitím funkce informační entropie se zaměřením na výtvarnou abstrakci
Malečková, Dita ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent) ; Havel, Ivan (oponent)
Práce mapuje vztah informace a obrazu, potažmo informační vědy a obrazové analýzy, stejně jako důležitost vizualizace informace a metody vizuální analytiky se zaměřením na analýzu uměleckých děl. Zároveň se zaměřuje na proměny obrazu, především digitalizaci i nový typ přijímání obrazů a novou estetiku. Téma obrazu dále omezuje na abstraktní malbu, konkrétně dílo Františka Kupky, které je použito jako vstupní obrazová informace v experimentu, v němž je představena originální metoda analýzy obrazu využívající funkci informační entropie (konkrétně Rényiho entropie). Tato metoda byla v uvedeném výzkumu poprvé použita pro analýzu uměleckých děl se záměrem získat srovnání přirozeného a umělého třídění obrazových dat. Abstraktní dílo jsme zvolili nejen s ohledem na uvedenou historii gramatiky abstraktních forem a jejího vztahu k digitálnímu obrazu, ale také jako emblematický příklad efektivního získávání informace z komplexního prostředí. Práce shrnuje jak historické souvislosti vývoje digitálního obrazu, tak teoretickou reflexi současné obrazové analýzy a dalších technik souvisejících s obrazovou informací a akcentuje vztah abstraktní tvorby k přirozené i simulované komplexitě.
Vizualizace jako metoda prezentace dat
Planková, Radka ; Malečková, Dita (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o vizualizaci jako o metodě prezentace dat v podobě. Cílem práce je potvrdit, že vizualizace dat je efektivní způsob, jakým můžeme prezentovat data, která jsou v surovém stavu nepřehledná. Je představena stručná his vizualizační proces s důrazem na objasnění důvodů pro použití této metody prezentace jsou představeny vybrané základní a pokročilé typy grafů. V vizualizovaných dat jsou zmapovány aktuální trendy. Práce dále obsahuje přehled několika užitečných nástrojů, které se používají pro tvorbu vizualizace různých typů dat. praktické části je předveden proces tvorby vizualizace na základě veřejně dostup dat pomocí vybraných softwarových nástrojů jako příklad toho, jak efektivní vizualizace čemu slouží. Klíčová slova:
Web, který nebyl: Xanadu a alternativní pojetí hypertextu
Vlnas, Jan ; Šisler, Vít (vedoucí práce) ; Malečková, Dita (oponent)
Projekt Xanadu je komplexní hypertextový systém předcházející World Wide Web, který doposud nebyl v plném rozsahu realizován. Cílem této práce je popsat vlastnosti systému Xanadu a kriticky zhodnotit možnosti, přínosy a limitace jejich přenesení do kontextu současného Webu. Po představení historického kontextu hypertextových systémů práce analyzuje projekt Xanadu ze dvou úhlů: jako soubor abstraktních návrhů a jako sérii dílčích softwarových prototypů. Práce definuje hlavní vlastnosti a cíle systému Xanadu, které jsou následně přeneseny do kontextu současného Webu s využitím nových webových standardů a technologií. Z dílčích navržených řešení je syntetizován návrh, který realizuje vlastnosti Xanadu v prostředí Webu.
Virtuální realita: historie imerzivních praktik a vize budoucnosti
Trunec, Václav ; Malečková, Dita (vedoucí práce) ; Fiala, Jakub (oponent)
Práce zachycuje historii virtuální reality a imerzivních praktik od poloviny 20. století, kdy došlo díky novým vizuálním technologiím a obrovskému rozšíření výpočetní techniky k jejímu rychlému vývoji. Součástí práce je zároveň analýza povědomí a využívanosti virtuální reality u veřejnosti, při které hledám zásadní důvody pro její úspěšný budoucí vývoj. K tomuto zkoumání je využito kvantitativního dotazníkového šetření u dvou věkových skupin, ze kterého je analyzován zájem veřejnosti o využívání virtuální reality, návrhy na její vylepšení či zájmu o úplné zastavení vývoje z důvodu problematických skutečností při jejím počátečním vývoji.
Typografie web designu
Uhlířová, Martina ; Brejcha, Jan (vedoucí práce) ; Malečková, Dita (oponent)
Typografie je jedním z nejdůležitějších prvků dobrého web designu a součást marketingové kampaně. Dobrá typografie vytváří design atraktivnější a vede čtenáře k přiznání důležitosti titulům a samotnému textu. Cílem diplomové práce bude charakterizovat dobrou a špatnou typografii a v závislosti na ní hledat moderní trendy v užití typografie v digitálním prostředí. V teoretické části práce budou popsány základní vlastnosti typografie. Praktická část bude soustředěna na rozlišení tzv. přitažlivé typografie a vizuálního smogu a hledání konkrétních příkladů, skrze které lze demonstrovat trendy typografie web designu.
Aplikace metod kritického myšlení v informačním vzděláváni: případová studie České zemědělské univerzity v Praze
Paulová, Kristýna ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Malečková, Dita (oponent)
Tato práce řeší problematiku aplikace technik kritického myšlení do informačního vzdělávání. V práci je popsán vztah mezi kritickým myšlením, jako jednou z oblastí konstruktivistické pedagogiky, a informační, kritickou a čtenářskou gramotností. V teoretické části je také prostor věnován popisu programu pro rozvoj kritického myšlení "Čtením a psaním ke kritickému myšlení" (Reading and Writing for Critical Thinking). Praktická část je rozdělena na dvě sekce. První je zaměřena na vyhodnocení dotazníkového šetření na téma kritického hodnocení kvality informací, které proběhlo mezi studenty České zemědělské univerzity. Druhá část je pak tvořena případovou studií (metodika dle Yin, 2009) aplikace technik kritického myšlení do informačního vzdělávání na České zemědělské univerzitě. S ohledem na zvolenou metodiku zahrnuje popis současného stavu informačního vzdělávání na univerzitě, jeho okolí a vlivů, které na něj působí, a také podrobný popis uskutečněného celodenního Kurzu informační gramotnosti pro doktorandy, kde byly využity techniky kritického myšlení z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Post-internetové umění v galerijní praxi
Hošek, Petr ; Lahoda, Vojtěch (vedoucí práce) ; Malečková, Dita (oponent)
Tato práce se zabývá současným uměleckým hnutím post internet, jeho projevy a galerijní praxí. Důraz je kladen na komplexní popis jeho témat, zejména pak na problémy jeho prezentace, korporátní estetiku, radikální identifikaci a post lidského těla. Významnou částí je kapitola "Výstavy a projekty", která ozřejmuje přechod umění z internetu do galerijních prostorů a jeho metody. Následné kapitoly přibližují českou post internetovou scénu a negativní dopady internetu na společnost a umění.
Nové výzvy teorie dohledu
Lacinová, Miroslava ; Štogrová Jedličková, Petra (vedoucí práce) ; Malečková, Dita (oponent)
Předkládaná diplomová práce "Nové výzvy teorie dohledu" má za cíl popsat teorii dohledu v současné síťové společnosti za použití přístupů informační vědy a následně teorii dohledu ověřit na dvou případových studiích. První případová studie prověřuje vliv obsahu profilu sociální sítě Facebook na rozhodování o přijetí, či nepřijetí uchazeče do zaměstnání. Druhá případová studie analyzuje běžný den člověka v kontextu dohledu. Obě studie demonstrují vykonávání dohledu v odlišných oblastech dohlížení.
Tělesné modifikace v kyberpunkové literatuře
Dudziaková, Marie ; Šlerka, Josef (vedoucí práce) ; Malečková, Dita (oponent)
Diplomová práce Tělesné modifikace v kyberpunkové literatuře se zabývá reprezentací, podobou a úlohou tělesných modifikací ve vybraných dílech kyberpunkové literatury. Danou problematiku zkoumá kombinací kvantitativní a kvalitativní analýzy. První část práce se teoreticky zabývá oběma zkoumanými oblastmi a poskytuje základní vhled do problematiky. Autorka mimo jiné představuje vlastní definici tělesných modifikací a její genezi. V analytické části autorka nejprve rozebírá množinu vybraných kyberpunkových literárních děl, získanou pomocí pilotního výzkumu, jmenovitě romány Neuromancer, Sníh, Schismatrix a Blade Runner a povídkové knihy Zrcadlovky a Jak vypálit Chrome. Dále kvantitativně pomocí 25 proměnných vyhodnocuje 503 zmínek o tělesných modifikacích v daném vzorku. Kvalitativní část v 7 tematických okruzích hlouběji rozvádí poznatky zjištěné kvantitativně. Mimo jiné se zabývá také rolí tělesných modifikací při konstrukci literárního kyberpunkového textu a jejich přesahem do reality. Klíčová slova Tělesné modifikace, kyberpunk, literatura
Vliv pornografie na rozvoj nových technologií
Vaněček, Matěj ; Šlerka, Josef (vedoucí práce) ; Malečková, Dita (oponent)
Tématem diplomové práce je vztah pornografie a nových technologií. Práce popisuje technologie a s nimi související postupy, které v rané fázi své existence přišly do kontaktu s pornografickým obsahem, a byly tímto specifickým segmentem trhu ovlivněny. Zároveň tato práce zkoumá aspekty těchto vlivů a zaměřuje se na související pronikání těchto technologií mezi běžnou veřejnost. Přitom jsou též reflektovány případné dopady na lidskou společnost či jednotlivce. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které svým obsahem odpovídají jednotlivým úsekům časového spektra. Úvodní kapitola se zabývá problematikou kazetových videorekordérů, tedy technologie, která byla ovlivněna pornografií, stala se běžnou součástí domácností, ale již se prakticky nevyužívá. Druhá kapitola shrnuje vliv pornografie na Internet, který reprezentuje technologii, s níž se setkáváme každý den, a je mnohdy nedílnou součástí našich životů. Závěrečná kapitola pak nastiňuje možný budoucí vývoj vztahu pornografie a nových technologií, který ilustruje za pomocí technologií a postupů, které jen pozvolna pronikají do domácností, či zatím představují jen určité vize.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Malečková, Dagmar
2 Malečková, Dana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.