Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Videomapping
Hrdličková, Tereza ; Štefková, Zuzana (vedoucí práce) ; Malečková, Dita (oponent)
V této bakalářské práci podrobuji vzrůstající fenomén nejčastěji zvaný videomapping pohledu historika umění, což je v současném diskurzu nové; teoretická reflexe přichází spíše od samotných tvůrců nebo různými díly z jiných odvětví. Práce se zabývá téměř výhradně video projekcemi (digitálními, výjimečně i analogovými), tedy nikoli světelným designem, a v menších tématických okruzích představuje různé typy přístupů. Cílem bude podat kritickou analýzu možností tohoto relativně nového media a pozitivně, skrze příklady, přispět k vyjasňování hranic mezi uměleckou intervencí a ryze komerčním produktem. Součástí této práce je syntetický přehled různých realizací a technických milníků. Speciální pozornost se věnuje realizacím v České republice a v Itálii, odkud o fenoménu pochází nejvíce literatury. Tento fenomén se nezdá být lokálně vymezitelný; kvůli velké zakořeněnosti na internetové síti je silná mezinárodní výměna a obchod. Klíčová slova: video projekce mapping veřejný prostor scénografie muzeologie současné umění nová media spektákl festival světel videoart instalace videoteatro archeologie současné umění aktivismus digitální práva efekty popularizace vědy
Science fiction VR: Technologická imaginace kyberpunkové filmové fikce
Purkrábková, Noemi ; Svatoňová, Kateřina (vedoucí práce) ; Malečková, Dita (oponent)
Bakalářská práce vychází primárně ze dvou impulzů, které se těšily zvýšené pozornosti už v 90. letech, kdy se navzájem výrazně proplétaly na nové půdě kyberkultury. Tím prvním je všeobecný zájem o fikci, a zejména science fiction (SF), patrný především v rámci současných myšlenkových tendencí spekulativního realismu a akceleracionismu. Druhý pak představuje nedávný "návrat" technologie virtuální reality (VR) do společenského povědomí. Text provazuje uvažování nad důležitostí fikce s diskurzem rané technologie VR, který ukazuje jako v mnoha ohledech výrazně projektivní, a zároveň zdůrazňuje konstitutivní roli filmové kyberpunkové fikce v utváření některých představ o potenciálu technologie. Práce postupně kontextualizuje uvažování nad vztahem SF a teorie, ukazuje, že fikce tvoří podstatnou součást našich poznávacích procesů, a ani SF tedy nemusí být pouze žánrovou kategorií, ale lze ho pojímat jako specifický typ spekulativní fikce o budoucnosti, jež má řadu styčných bodů s teoretickým uvažováním, a může se tak stát cenným nástrojem filosofie, a to především pokud usiluje o nahlédnutí něčeho zatím neznámého nebo radikálně nového. Konceptuální projekce, kterou SF vykonává, však nepředstavuje pouze pasivní zrcadlo společenských problémů nebo metodologický nástroj, ale do jisté míry i přímo aktivní...
Typologie technopesimismu v české literatuře 1850-1950
Ouřada, Martin ; Šlerka, Josef (vedoucí práce) ; Malečková, Dita (oponent)
Cílem teoretické části práce je podat výklad pojmu technopesimismus z hlediska různých oborů a různých historických perspektiv, prozkoumat českou beletristickou tvorbu z let 1850-1950 a najít v ní díla, která s technopesimismem souvisí. V rámci této oblasti se práce soustředí především na negativní aspekty vztahu mezi člověkem a strojem. Výzkumná část práce zkoumá reprezentativní množinu těchto děl formou obsahové analýzy s cílem definovat nejvýraznější a nejčastější motivy tohoto vztahu. Z těchto motivů utváří typologii modelových situací vztahu člověka a stroje. U jednotlivých motivů typologie se pokouší objasnit reálný námět, který vedl umělce k jejich zobrazení v době vzniku díla. Závěrečná část práce uvádí definované motivy do vztahu k současnosti a pokouší se nacházet podobnost mezi technopesimistickými literárními motivy z let 1850-1950 a reálnými problémy, které ve vztahu člověka a stroje existují dnes. Klíčová slova: Technopesimismus, technologie, média, industrializace, odcizení, česká literatura 1850-1950, fikce, beletrie, stroj, telefon, telegraf, továrna, fabrika
Konstrukce obrazu mužů a žen v lifestylových magazínech na internetu
Buchtová, Naďa ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Malečková, Dita (oponent)
Diplomová práce se zabývá zobrazením muže a ženy v lifestylových časopisech na internetu a na sociální síti Instagram. V teoretické části je nastíněna historie a role obrazu, potažmo fotografie, v západním světě a její vývoj. Dále se dotýká tématu stereotypů a proměn v zobrazení muže a ženy v druhé polovině 20. a na začátku 21. století. V další části se zabývá typy vizuálních analýz se zaměřením na kvalitativní sémiotickou analýzu, prostřednictvím které jsou v praktické části práci analyzovány vybrané obrazy. Praktická část analyzuje 400 vizuálních materiálů z vybraných českých a amerických ženských a mužských lifestylových magazínů a jejich účtů na sociální síti Instagram. Analýza odhaluje rozdíly v příspěvcích na Instagramu a stránkách magazínů - jak v rámci jednotlivých médií, tak i v rámci srovnání jednotlivých médií. Zároveň zjišťuje, jakým způsobem jsou ve vybraných médiích zobrazovány ženy a muži a zda-li v souvislosti s probíhající proměnou postavení a rolí mužů a žen ve společnosti, zejména pak s emancipací žen, vymizely stereotypy popsané v praktické části.
Postkognitivistické HCI: Vidět interface jako sociotechnický vztah
Ferenc, Jakub ; Brejcha, Jan (vedoucí práce) ; Malečková, Dita (oponent)
(česky) Práce se zaměřuje na teorie oboru Human-computer interaction, vybranými autory označované pojmem "postkognitivistické", které reagují na kognitivistický přístup tzv. první vlny HCI. Pracovní hypotézou práce je pohled na širší kontext interface technických objektů jako na zprostředkovatele sociotechnického vztahu mezi technickými artefakty, lidskými aktéry a společností. Práce si klade za cíl vypracovat teoreticko-filosofickou analýzu a komparaci toho, jak zvolené primární zdroje zaměřené na HCI teorii a sociotechnické systémy, doplněné o vybranou literaturu z oborů nových médií a filosofie techniky, přispívají do současné diskuze o kontextuálních aspektech HCI, včetně otázky, jak se pohled na interface jakožto sociotechnický vztah promítá do činnosti samotných designérů, kteří se musí vypořádat s komplexností novodobých designových problémů.
Proměna diváckých návyků při sledování audiovizuálního obsahu s nástupem internetu a nových médií
Šedivá, Pavla ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Malečková, Dita (oponent)
(česky) Práce se věnuje tomu, jakým způsobem internet a nová média mění návyky diváků při sledování audiovizuálního obsahu. V teoretické části práce je stručně zmapován vývoj televize jako média v jeho jednotlivých fázích a rovněž zde jsou kriticky představeny nové způsoby konzumace audiovizuálního obsahu. Praktická část je realizována prostřednictvím kvalitativního sociologického výzkumu - hloubkovými rozhovory u zástupců vybraných sociodemografických skupin. Práce reflektuje rozdíly v mediální praxi mezi jednotlivými sociodemografickými skupinami a popisuje vliv nových médií na konzumaci audiovizuálního obsahu.
Genetická genealogie a komunity vzniklé okolo ní
Pokorná Ročňáková, Lucie ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Malečková, Dita (oponent)
Cílem práce je představit tzv. genetickou genealogii (genealogický test DNA analyzuje vzorky genetického materiálu pro účely genealogie, většinou neslouží jako nástroj zdravotní diagnostiky ani skrze něj nejsou zjišťovaný rodové dispozice či poruchy) a provést analýzu on-line komunit, které se okolo ní vytváří. Práce odpoví na otázku, do jaké míry se tyto skupiny liší od skupin sdružující příznivce tradičního přístupu (jehož hlavní těžiště leží především v archivním výzkumu). Na příkladu několika konkrétních komunit se autorka pokusí ukázat, jaká aspekty jsou v tomto novém druhu on-line aktivit dominantní a celkově je kriticky zhodnotit.
Obraz, informace, komplexita. Studium vizuální informace s využitím funkce informační entropie se zaměřením na výtvarnou abstrakci
Malečková, Dita ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent) ; Havel, Ivan (oponent)
Práce mapuje vztah informace a obrazu, potažmo informační vědy a obrazové analýzy, stejně jako důležitost vizualizace informace a metody vizuální analytiky se zaměřením na analýzu uměleckých děl. Zároveň se zaměřuje na proměny obrazu, především digitalizaci i nový typ přijímání obrazů a novou estetiku. Téma obrazu dále omezuje na abstraktní malbu, konkrétně dílo Františka Kupky, které je použito jako vstupní obrazová informace v experimentu, v němž je představena originální metoda analýzy obrazu využívající funkci informační entropie (konkrétně Rényiho entropie). Tato metoda byla v uvedeném výzkumu poprvé použita pro analýzu uměleckých děl se záměrem získat srovnání přirozeného a umělého třídění obrazových dat. Abstraktní dílo jsme zvolili nejen s ohledem na uvedenou historii gramatiky abstraktních forem a jejího vztahu k digitálnímu obrazu, ale také jako emblematický příklad efektivního získávání informace z komplexního prostředí. Práce shrnuje jak historické souvislosti vývoje digitálního obrazu, tak teoretickou reflexi současné obrazové analýzy a dalších technik souvisejících s obrazovou informací a akcentuje vztah abstraktní tvorby k přirozené i simulované komplexitě.
Vizualizace jako metoda prezentace dat
Planková, Radka ; Malečková, Dita (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o vizualizaci jako o metodě prezentace dat v podobě. Cílem práce je potvrdit, že vizualizace dat je efektivní způsob, jakým můžeme prezentovat data, která jsou v surovém stavu nepřehledná. Je představena stručná his vizualizační proces s důrazem na objasnění důvodů pro použití této metody prezentace jsou představeny vybrané základní a pokročilé typy grafů. V vizualizovaných dat jsou zmapovány aktuální trendy. Práce dále obsahuje přehled několika užitečných nástrojů, které se používají pro tvorbu vizualizace různých typů dat. praktické části je předveden proces tvorby vizualizace na základě veřejně dostup dat pomocí vybraných softwarových nástrojů jako příklad toho, jak efektivní vizualizace čemu slouží. Klíčová slova:
Web, který nebyl: Xanadu a alternativní pojetí hypertextu
Vlnas, Jan ; Šisler, Vít (vedoucí práce) ; Malečková, Dita (oponent)
Projekt Xanadu je komplexní hypertextový systém předcházející World Wide Web, který doposud nebyl v plném rozsahu realizován. Cílem této práce je popsat vlastnosti systému Xanadu a kriticky zhodnotit možnosti, přínosy a limitace jejich přenesení do kontextu současného Webu. Po představení historického kontextu hypertextových systémů práce analyzuje projekt Xanadu ze dvou úhlů: jako soubor abstraktních návrhů a jako sérii dílčích softwarových prototypů. Práce definuje hlavní vlastnosti a cíle systému Xanadu, které jsou následně přeneseny do kontextu současného Webu s využitím nových webových standardů a technologií. Z dílčích navržených řešení je syntetizován návrh, který realizuje vlastnosti Xanadu v prostředí Webu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Malečková, Dagmar
2 Malečková, Dana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.