Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prevence pracovních rizik: IV. díl
Malý, Stanislav a kol.
Poslední díl vybraných opatření pro prevenci rizik zahrnuje téma bezpečnosti práce zaměstnanců ve školách a školských zařízeních. Toto téma je posledním z těch, která se zabývají bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců v pracovněprávním vztahu, a která jsou obsažena v předchozích třech dílech. Zvláštní skupinu v této části tvoří návody správné praxe (správného chování a správných pracovních postupů) pro prevenci úrazů, ke kterým nedochází v souvislosti s prací vykonávanou v pracovněprávním vztahu, ale týkají se pracovních činností, které se uskutečňují v rámci soukromých podnikatelských aktivit občanů, nebo při zájmové činnosti prováděné ve volném čase. Jako opatření k omezení úrazů při těchto činnostech jsou zařazeny zásady a pravidla bezpečné práce v dílně, na zahradě a v sadu, při stavebních pracích prováděných svépomocí, při údržbářských pracích a pracích na elektrických a plynových zařízeních. Publikaci doplňuje přehled zkratek z oblasti BOZP a souvisejících oblastí a výběr nejčastěji používaných zkratek.
Prevence pracovních rizik: III. díl.
Malý, Stanislav a kol.
Třetí díl publikace „Vybraná opatření pro prevenci rizik“ je věnován bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců v zemědělství, lesnictví, textilním průmyslu, obchodu a veřejném stravování, v ubytovacích a stravovacích službách, v zařízeních sociálních služeb poskytovaných jako služby pobytové, ve zdravotnictví a v administrativě. Dalšími tématy jsou bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy a bezpečnost práce při tváření plastů. Publikace představuje pomůcku především pro zaměstnavatele a pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, jako i další osoby podílející se na vyhledávání pracovních rizik, monitoringu faktorů ovlivňujících bezpečnost práce a na ochraně zdraví zaměstnanců před jejich působením. Předkládané návody jsou tzv. správnou praxí, která zejména malým a středním podnikům poskytuje efektivní nástroje pro předcházení rizikům vznikajícím v pracovních systémech a zvyšuje uvědomění si významu bezpečných pracovních podmínek a postupů pro zachování pracovních schopností zaměstnanců a zvyšování jejich kvality práce a pracovní spokojenosti. Součástí publikace je přehled zkratek z oblasti BOZP a souvisejících oblastí a výběr nejčastěji používaných zkratek.
Prevence pracovních rizik: I. díl
Malý, Stanislav a kol.
Úvodní část publikace představuje souhrnný a obecný úvod k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v tomto kontextu seznamuje s některými aspekty státního dozoru v této oblasti a problematikou školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tato část se dále zaměřuje na prevenci rizik a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech jako jsou strojní obrábění kovů, tváření kovů a strojní obrábění dřeva, bezpečnost při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení.
Prevence pracovnich rizik: II. díl
Malý, Stanislav
V této, druhé části třídílné publikace na téma prevence rizik u vybraných činností, oblastí, strojů a technických zařízení je pozornost soustředěna na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců ve stavebnictví a v železniční dopravě, na bezpečnost a ochranu zdraví osob provádějících práce ve výškách a nad volnou hloubkou, manipulaci s materiálem a jeho skladování, skladování sypkých hmot v zásobnících, svařování, provoz a údržbu motorových vozidel, osob zacházejících s nebezpečnými chemickými látkami a osob provádějících obsluhu transportních zařízení a elektrických zdrojových soustrojí. Publikace představuje pomůcku především pro zaměstnavatele a pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, jako i další osoby podílející se na vyhledávání pracovních rizik, monitoringu faktorů ovlivňujících bezpečnost práce a na ochraně zdraví zaměstnanců před jejich působením. Předkládané návody jsou tzv. správnou praxí, která zejména malým a středním podnikům poskytuje efektivní nástroje pro předcházení rizikům vznikajícím v pracovních systémech a zvyšuje uvědomění si významu bezpečných pracovních podmínek a postupů pro zachování pracovních schopností zaměstnanců a zvyšování jejich kvality práce a pracovní spokojenosti. Také tento díl je opatřen přehledem zkratek z oblasti BOZP a souvisejících oblastí a výběrem nejčastěji používaných zkratek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ergonomické aspekty práce zubního lékaře
Šustová, Zdeňka ; Slezák, Radovan (vedoucí práce) ; Kovaľová, Eva (oponent) ; Malý, Stanislav (oponent)
Ergonomické aspekty práce zubního lékaře Ergonomie je multidisciplinární vědní obor, který se zabývá vztahem mezi člověkem a pracovním prostředím s cílem zajistit ochranu zdraví a dosáhnout optimální výkonnosti v pracovním procesu. Znalost a dodržování zásad ergonomie je účinné preventivní opatření vzniku onemocnění pohybového aparátu, která ohrožují zubní lékaře při výkonu povolání. Cílem práce bylo vyhodnotit pomocí dotazníkového šetření pracovní podmínky, prostředí a návyky českých zubních lékařů před rokem 1989 a nyní, zjistit prevalenci onemocnění pohybového aparátu mezi zubními lékaři a analyzovat faktory, které mohou toto onemocnění ovlivnit. Z šetření vyplynulo, že zubní lékaři jsou vesměs informováni o zásadách ergonomické práce, pracují v příznivých podmínkách s nástroji, které ergonomický způsob práce umožňují. Většina zubních lékařů při práci u zubního křesla sedí, ale v nevhodné pozici vedle hlavy pacienta, který je ošetřován vsedě. Většina lékařů pracuje pouze s jednou přestávkou na oběd a ošetřuje denně nadměrný počet pacientů. Ze získaných výsledků vyplývá, že chybí syntéza využití technických možností a teoretických znalostí s praktickým provedením a dodržováním zásad ergonomické práce. U lékařů, kteří pracovali již před rokem 1989, došlo k výraznému zlepšení pracovních podmínek a...
Analýza pracovních rizik profese prodavač - specialista a možnosti rehabilitační prevence muskuloskeletálních obtíží
Horniaková, Zuzana ; Malý, Stanislav (vedoucí práce) ; Hlochová, Helena (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou pracovních rizik profese prodavač - specialista v konkrétním hypermarketu a možnostmi rehabilitační prevence muskuloskeletálních obtíží u této profese. Práce je rozdělená na tři části. První část práce obsahuje přehled teoretických poznatků o bolestech zad spojených s prací, rizikové faktory manipulace s břemeny, mechanismy poškození páteře a vliv manipulace s břemeny na jednotlivé části pohybového aparátu. První část taky shrnuje poznatky o typech únavy, pracovním stresu, hmotnostních limitech pro manipulace s břemeny a kategorizaci práce. Druhá část práce se věnuje samotnému provedení a výsledkům jednotlivých kroků analýzy pracovních rizik. Třetí část práce se zaměřuje na shrnutí možností rehabilitační prevence muskuloskeletálních obtíží u této profese ze strany zaměstnavatele i zaměstnance.

Viz též: podobná jména autorů
3 Malý, Stanislav a kol.
1 Malý, Štěpán
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.