Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Application of the Williams expansion near a bi-material interface
Malíková, Lucie ; Seitl, Stanislav
A simplified model of a crack approaching a bi-material interface is modelled by means of the finite element method in order to investigate the significance of the higher-order terms of the Williams expansion for the proper approximation of the opening crack-tip stress near the bi-material interface. The discussion on results is presented and the importance of the higher-order terms proved.
Comparison of calibration functions for short edge cracks under selected loads
Seitl, Stanislav ; Miarka, Petr ; Malíková, Lucie ; Krejsa, M.
Attention to the fatigue cracks in steel structures and bridges has been paid for long time. In spite to efforts to eliminate the creation and propagation of fatigue cracks throughout the designed service life, cracks are still revealed during inspections. Note, that depending on location of initial crack, the crack may propagate from the edge or from the surface. The theoretical model of fatigue crack progression is based on linear fracture mechanics. Steel specimens are subjected to various load (tension, three- and four-point bending, pure bending etc.). The calibration functions for short edge cracks are compared for various load and the discrepancies are discussed.
Basic features of aggregate-matrix-interface fracture of concrete: pilot modelling
Vyhlídal, M. ; Šimonová, H. ; Veselý, V. ; Keršner, Z. ; Klusák, Jan ; Malíková, Lucie
In this paper, the attention is paid to investigation of the importance of the Interfacial Transition Zone (ITZ) in concrete for the global fracture behaviour. A simplified cracked geometry (consisting matrix, ITZ and aggregate) is modelled by means of the finite element method with a crack terminating at the matrix-ITZ interface. Numerical studies assuming two various ITZ thicknesses and several various ITZ elastic moduli are performed. Based on the values of the opening stress ahead of the crack tip (its average value and stress range) a few conclusions are discussed. The pilot analyses dealing with the effect of ITZ on the stress distribution should contribute to better description of toughening mechanisms in silicate-based composites.
Assessment of Crack Stability in a Quasi-brittle Particle Composite
Malíková, Lucie ; Klusák, Jan ; Keršner, Z.
Fracture behaviour of a crack in a particle (silicate based) composite is studied. The crack propagation depends not only on mutual elastic mismatch of matrix and aggregate but also the influence of the interfacial transition zone (ITZ) between the matrix and the aggregate is discussed. Various combinations of materials and geometry of matrix, aggregate and ITZ can improve or degrade fracture properties of the composite. Extensive numerical simulations on a basic 3-point-bending cracked specimen via the finite element method are performed in order to analyze the stress field near the crack tip. Linear elastic fracture mechanics approach is utilized in order to assess the crack stability and summarize several conclusions.
Porušování vybraných stavebních kompozitů v blízkosti rozhraní plniva a matrice
Vyhlídal, Michal ; Malíková, Lucie (oponent) ; Keršner, Zbyněk (vedoucí práce)
Rozhraní mezi zrnem kameniva a matricí představuje v cementových kompozitech nejslabší článek. Aktuálnost tématu je o to větší zejména u vysokohodnotných a vysokopevnostních betonů, kde je potřeba eliminace, příp. redukce, těchto slabých článků. Cílem této práce je stanovit vliv tohoto rozhraní na lomové chování cementových kompozitů. Za tímto účelem byly navrženy a provedeny lomové experimenty, které byly doplněny o výsledky nanoindentačních zkoušek a snímky mikrostruktury rozhraní pořízené pomocí rastrovací elektronové mikroskopie. Na základě těchto dat byl následně vytvořen numerický model v SW ANSYS, umožňující na základě poznatků zobecněné lomové mechaniky stanovit hodnoty lomové houževnatosti rozhraní. Závěrem práce je dokázáno, že vlastnosti rozhraní mají nezanedbatelný vliv na lomové chování cementových kompozitů a právem mu přísluší označení „nejslabší článek“.
Výpočet dráhy trhliny podle lineární lomové mechaniky
Bónová, Kateřina ; Malíková, Lucie (oponent) ; Eliáš, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje možnostem výpočtu trajektorie trhliny. Konkrétně pojednává o kritériu maximálního obvodového napětí, minimální hustoty deformační energie, rozevření trhliny a lokální symetrie. Tato kritéria jsou následně použita během výpočtů v programu ANSYS, s jehož pomocí jsou spočítány možné dráhy trhliny na čtyřech jednoduchých konstrukcích. Práci doplňují také kódy vytvořené v programu ANSYS. Pomocí nich lze spočítat trajektorii trhliny na dané konstrukci kterýmkoliv ze čtyř popisovaných kritérií.
Využití družicových dat vysokého časového rozlišení k určení spektrálních vlastností vegetace
Malíková, Lucie ; Langhammer, Jakub (oponent) ; Štych, Přemysl (vedoucí práce)
Využití družicových dat vysokého časového rozlišení k určení spektrálních vlastností vegetace Abstrakt V této práci jsou zkoumány možnosti využití multitemporálních dat MERIS pro průběžné sledování spektrálních vlastností vegetace. Současně je navržen metodický postup pro zpracování těchto dat a pro kontinuální sledování spektrálních vlastností krajinných prvků. Z výsledků dílčích analýz je v závěru práce vytvořena databáze vegetačního pokryvu ČR pro rok 2009. V práci je využito klasifikace LSU (Linear spectral unmixing) i prahování histogramu vegetačních indexů. Je vytvořen obecný rozhodovací algoritmus pro klasifikaci vegetační složky krajiny a stanoveny konkrétní prahové hodnoty vegetačních indexů pro rok 2009. Výsledkem práce je databáze vegetačního pokryvu ČR za rok 2009 s celkovou přesností 63,35 %. Přesnost klasifikace lesních ploch dosahuje dokonce přes 80 %. Klíčová slova: DPZ, MERIS, vegetace, spektrální odrazivost, LSU, BEAM
Marketingová strategie podniku
Malíková, Lucie ; Baksa, Jiří (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie pro reklamní agenturu a grafické studio MABAX. Teoretická část práce vytváří ucelený přehled o problematice marketingu, tvorby marketingového mixu a marketingových strategií. Obsažena je také oblast vytváření analýz vnějšího i vnitřního prostředí firmy, řízení projektu a proces STP. Analytická část mapuje stávající situaci. Na základě realizace marketingového průzkumu formou dotazníků jsou formulována doporučení a následně sestavena vhodná marketingová strategie na období dvou let.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 MALÍKOVÁ, Lenka
4 Malíková, Lenka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.