Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Závěrečná zpráva projektu PB-2014-ZL-U2301-004-BUKOV
Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Staš, Lubomír ; Kaláb, Zdeněk ; Koníček, Petr ; Georgiovská, Lucie ; Kaláb, Tomáš ; Konečný, Pavel ; Kolcun, Alexej ; Králová, Lucie ; Kubina, Lukáš ; Lednická, Markéta ; Malík, Josef ; Martinec, Petr ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Zajícová, Vendula
Podzemní výzkumné pracoviště (PVP) Bukov je vybudováno jako testovací lokalita pro ověření metodik studia a zhodnocení vlastností a chování horninového masívu, který je typově blízký vybraným kandidátním lokalitám (tj. je tvořen krystalinickými horninami s vysokou pevností a puklinovou propustností), a který je situován v hloubce odpovídající předpokládané úložné hloubce finálního hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů v České republice. Lokalita PVP Bukov se nachází na území Kraje Vysočina, na katastrálním území obce Bukov, přibližně 3 km jv. od Dolní Rožínky. Samotné podzemní výzkumné pracoviště je situováno přibližně 300 metrů od jámy Bukov-1, a to na 12. patře této jámy v hloubce přibližně 550 – 600 metrů pod zemským povrchem. Z hlediska regionálně geologického je PVP Bukov lokalizováno v jižním křídle uranového ložiska Rožná, na severovýchodním okraji strážeckého moldanubika, poblíže jeho kontaktu se svrateckým krystalinikem. Horninový masiv je tvořen poměrně monotónním sledem migmatitizovaných biotitických rul až stromatitických migmatitů, amfibolicko-biotitických až biotiticko-amfibolických rul a amfibolitů s občasnými drobnými vložkami aplitů, pegmatitů nebo vápenato-silikátových hornin (erlánů). V rámci komplexní geotechnické charakterizace prostorů PVP Bukov byl Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i. v Ostravě (ÚGN) v letech 2013 – 2017 realizován komplex laboratorních a terénních prací, jejichž cílem bylo zejména detailní popsání geotechnických a geomechanických vlastností a kvality horninového masivu. Tyto práce konkrétně zahrnovaly: stanovení a zhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností hornin, odebraných z boků důlních děl, z vrtů a z povrchových lokalit; stanovení napěťového stavu a přetvárného chování horninového masívu metodami hydraulického štěpení stěn vrtů, Goodman Jack a CCBO, resp. CCBM; stanovení kvality horninového masívu dle vybraných indexových geomechanických klasifikací; periodická dlouhodobá tenzometrická a konvergenční měření a posouzení vlivu technické a důlně indukované seismicity na zájmový horninový masív. Realizovaný soubor výzkumných prací by měl poskytnout dostatečně ucelený soubor geotechnických a geomechanických poznatků, nezbytných pro následnou realizaci rozsáhlých výzkumných experimentů zaměřených na dlouhodobou bezpečnost a technickou proveditelnost budoucího národního hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.
Metodika pro určení úplného tenzoru původního napětí vycházející z vyhodnocení konvergencí na stěnách tunelu
Malík, Josef ; Kolcun, Alexej ; Staš, Lubomír
Předložená metodika umožňuje získat tenzor původního napětí z měření konvergenčních deformací mezi měřickými body dvou a více paralelních profilů.
Měření vzdálenosti referenčních bodů
Jedlička, Petr ; Čížek, Martin ; Staš, Lubomír ; Malík, Josef
Popisované zařízení vzniklo ve spolupráci Ústavu geoniky AV (UGN) a Ústavu přístrojové techniky AV (UPT). Pracovníci UGN v rámci svého výzkumu napěťových a deformačních stavů horského masivu potřebují zjišťovat a měřit m.j. deformace a změny přirozených, ale zejména uměle vytvářených podzemích prostor jak při jejich budování, tak i dlouhodobě po ukončení stavby. Toto měření se provádí pomocí sítě referenčních bodů realizovaných zalepenými ocelovými svorníkovými tyčemi se závitem. Konce těchto svorníků tvoří v měřeném úseku díla síť měřicích bodů. Mezi jednotlivými body je potřeba opakovaně měřit vzdálenosti, ze kterých se vypočítává deformace díla, a následně v závislosti na geo-mechanické situaci i změna distribuce napěťového pole. Tato měření probíhají v období i několika let. Stávající metoda měření je založena na používání speciálního komparovaného pásma, které je před každým měřením justováno v kalibračním rámu. Každé měření vzdálenosti takovýmto pásmem vyžaduje opakovanou mechanickou montáž odečítacího zařízení a konce pásma na oba referenční body. V případě špatně dostupných referenčních bodů (ve výškách apod.) je měření velmi komplikované. Cílem výzkumu bylo vyvinout metodu využívající měření laserem, které by bylo spolehlivější, rychlejší a jednodušší. Zařízení bylo otestováno a použito při prvních měřeních. Byly provedeny drobné úpravy (prodloužení upevňovací tyče, doplnění SW). V dalším kroku je v plánu vyzkoušet směrování pomocí servomotorů a kamery namontované na objektiv lidaru.
Stability of suspension bridges in lateral wind
Malík, Josef
The collapse of the original Tacoma suspension bridge has been studied in many papers. On 7 November 1940 around 10 a.m. the torsional oscillations appeared on the deck of the original Tacoma bridge after the loosening of one midspan cable band, which resulted in the lateral asymmetry of the construction. It seems that the loosening of the midspan cable band had a significant impact on the behavior of the bridge and in the end it resulted in the collapse.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Optimalizace použití geosyntetik při likvidaci negativních projevů energetické činnosti, zejména exploatační vývoj nových technologií
Malík, Josef
Základním cílem je navrhnout model geo-mříže, který popisuje vzájemnou interakci zeminy geo-mříže a nalézt základní podmínky rovnováhy. Jako důsledek takovéto formulace určit napěťo-deformační pole v tělese a rovněž silové poměry v samotné geo-mříži.
Mathematical modelling of geosynthetic tubes
Malík, Josef
Geosynthetic tubes are comprised of thin sheets and pumped with water or slurry. The tubes are made of synthetic fabrics (geotextile). They have been used as dikes or breakwaters and to prevent beach erosion. They have many other applications in geoengineering.
2D-analýza geotextilních trubic
Malík, Josef
Je prezentována analýza, která popisuje jak napětí tak geometrii geosyntetické trubice. Parametrická studie ukazuje, že nejkritičtějším bodem odpovědným za stabilitu je plnící tlak. Malé zvýšení tlaku může způsobit velké zvýšení tahové síly v geosyntetiku. Na druhé straně má nepatrný vliv na objemovou kapacitu.
O homogenizaci kvazilineární eliptické rovnice spojené s vedením tepla
Malík, Josef
Je studován nelineární problém spojený s vedením tepla v jádrech velkých transformátorů. Je zkoumána homogenizace nelineárního problému pro kvazilineární eliptickou rovnici s periodickými koeficienty.
Nelineární modely visutých mostů
Malík, Josef
Některé výsledky spojené s geometrickou nelinearitou torze a ohybu mostovky jsou studovány. Základní variační rovnice jsou odvozeny z principu minima energie.
Complex nonlinear model of cable stayed bridges
Malík, Josef
The goal of this paper is to propose a complex non-linear model of cable stayed bridges describing vertical and torsional oscillations of a road bed, vibrations of pylons, non-linear behaviour of cables, and influence of gravitational and aerodynamical forces.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Malík, Jakub
10 Malík, Jan
4 Malík, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.