Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finanční benchmarking
Havelková, Tereza ; Neumaierová, Inka (vedoucí práce) ; Malá, Alena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá finančním benchmarkingem společnosti KBJ VELKOOBCHODY s.r.o. Cílem této práce je zhodnocení finanční situace podniku, porovnání dosažených výsledků s odvětvím, s nejlepšími podniky v tomto odvětví a přímou konkurencí. Účelem je získání přehledu o finančním zdraví podniku a identifikace jeho silných a slabých stránek prostřednictvím Benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA. Teoretická část je zaměřena na finanční analýzu sloužící k finančnímu benchmarkingu, popisu metod a postupů finančního benchmarkingu. V praktické části jsou tyto metody aplikovány na konkrétní podnik. Závěr této práce je věnován zhodnocení dosažených výsledků a stanovení doporučení pro strategické podnikové rozhodování.
Problematika písemného projevu ve výuce cizích jazyků na českých středních školách se zaměřením na jazyk ruský
Malá, Alena ; Žofková, Hana (vedoucí práce) ; Nečasová, Pavla (oponent) ; Fenclová, Marie (oponent)
Práce se zabývá problematikou výuky písemného projevu na českých středních školách se zaměřením na ruský jazyk. V teoretické části autor zmiňuje základy lingvistické, psycholingvistické a didaktické. Definuje písemný projev a mapuje jeho situaci v různých metodických směrech ve výuce cizích jazyků. Dále prezentuje požadavky na písemný projev v základních dokumentech: Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio, mezinárodní zkoušky z ruského jazyka ТРКИ (Тест русского языка как иностранного) a česká státní maturitní zkouška z ruského jazyka. V praktické části nejprve podrobně analyzuje vybrané učebnice, které se využívají k výuce slohu na základních školách v Rusku a Česku a oba přístupy porovnává. Poté zkoumá vybrané učební soubory ruského jazyka české provenience, které se používají k výuce ruského jazyka v České republice, se zaměřením na cvičení vedoucích k rozvoji písemného projevu. Dále hodnotí výsledky získané z dotazníků, které byly zadány studentům ruského jazyka (absolventům středních škol) a učitelům, kteří ruský jazyk na středních školách vyučují. Cílem bylo zjistit jejich vztah k písemnému projevu v ruském jazyce a jejich praktické zkušenosti a problémy. Výsledkem práce jsou nově vytvořená cvičení na rozvoj písemného projevu pro ruský jazyk, pro úrovně...
Scénářové stromy v úlohách stochastického programování
Malá, Alena ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Tato práce se věnuje problému vícestupňového stochastického lineárního pro- gramování a jeho aplikaci v problému investora. V práci je uvedeno několik mo- delů investičního plánování, důraz je kladen na základní model s transakčními náklady a model zohledňující riziko na každé investiční úrovni. Náhodné výnosy vstupující do uvedených modelů jsou získány ze scénářových stromů, které jsou vygenerovány na základě metody momentů. V práci jsou uvedeny optimální in- vestiční strategie pro jednotlivé modely. Dále se zkoumá vzdálenost optimálních hodnot účelových funkcí v závislosti na vnořené vzdálenosti generovaných stromů. Všechny výpočty uvedené v této práci jsou prováděny v softwaru Mathematica 9. 1
Vícekriteriální optimalizace portfolia
Malá, Alena ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Dupačová, Jitka (oponent)
Cílem této práce je shrnutí tří základních přístupů řešících problém vícekriteriální optimalizace. Těmito třemi postupy jsou lineární kombinace účelových funkcí, postup s epsilonovým omezením a cílové programování. Všechny uvedené přístupy jsou následně aplikovány na soubor dat reprezentující měsíční nadvýnosy deseti reprezentativních portfólií na americkém trhu, která slouží jako základní aktiva. Následně tato základní aktiva kombinujeme do portfólií s cílem nalezení eficientních portfólií. V práci se dále zkoumá složení těchto eficientních portfólií a vzájemné vztahy eficientních hranic. Součástí práce je nastavování příslušných parametrů a následné vykreslení eficientních hranic. Všechny výpočty uvedené v této práci jsou prováděny v softwaru Mathematica 8.
Současné tendence v rozvíjení písemné kompetence ve španělském jazyce na základě analýzy učebnic
Malá, Alena ; Špaček, Jiří (oponent) ; Zavadil, Bohumil (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tematikou písemného projevu v cizojazyčných učebnicích se zaměřením na jazyk španělský. Byl vysloven názor, že učebnice na psaní zapomínají a procvičují ho nedostatečně. V teoretické části práce se vysvětluje pojem psaní a přehledně se zpracovává vzájemný vliv řečových dovedností. Dále jsou zmíněny otázky psycholingvistické a lingvodidaktické se zaměřením na psaní. V další kapitole se nastiňuje historický vývoj metod výuky cizích jazyků ve vztahu k písemnému projevu a způsob, jakým se s písemným projevem v různých metodikách pracuje. V současné době hraje důležitou roli Evropský referenční rámec pro jazyky a Portfolio, proto je v jedné kapitole shrnuto, jak se psaní v daných dokumentech odráží. V následné kapitole je umístěno téma dělení cvičení věnujících se psaní. V poslední kapitole teoretické části autorka vyslovuje vlastní názory na procvičování psaní.
Návrhy na zlepšení řízení jakosti ve firmě
Malá, Alena ; Koňák, Lubomír (oponent) ; Bartes, František (vedoucí práce)
Diplomová práce analyzuje proces řízení jakosti ve výrobním podniku a předkládá návrhy a doporučení na zlepšení. Tato práce by měla přispět ke zefektivnění procesu řízení jakosti a pomoci tak firmě získat konkurenční výhodu pomocí metody TQM.

Viz též: podobná jména autorů
3 Malá, Adéla
1 Malá, Andrea
1 Malá, Aneta
1 Malá, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.