Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Worst case driver for Top trees
Ondráček, Lukáš ; Majerech, Vladan (vedoucí práce) ; Fink, Jiří (oponent)
Top strom je datová struktura řešící jednu z nejobecnějších variant pro- blému dynamických stromů, který spočívá v udržování lesa spolu s urči- tými souhrnnými informacemi na cestách nebo v jednotlivých stromech bě- hem přidávání a odebírání hran. Jednoduché rozhraní odděluje aplikaci od vnitřní struktury top stromu i od ovladače, který zajišťuje jeho logaritmic- kou hloubku a určuje celkovou efektivitu datové struktury. Ovladač popsaný v této práci je založen na biased trees a využívá techniky z worst-case verze link/cut stromů a amortizovaného ovladače top stromů: Vstupní les je roz- ložen na těžké cesty a mezilehlé vrcholy; obojí je reprezentováno jako biased trees, jejichž spojením vznikne struktura top stromu. Ovladač by měl být efektivnější alternativou k původně navrženému ovladači a srovnatelnou al- ternativou k ovladači, který navrhl Renato Werneck. Jejich experimentální srovnání může být předmětem dalšího výzkumu.
Kompaktní popis adresářových stromů
Končický, Václav ; Mareš, Martin (vedoucí práce) ; Majerech, Vladan (oponent)
Na světě existuje mnoho kopií dat uložených jako adresářové stromy, pro které je potřeba zajistit vzájemnou konzistenci. V této práci jsme vytvořili nový binární formát popisující adresářové stromy. Ten umožňuje zaznamenat názvy, zahešované obsahy souborů a další metadata. Na konzistenci dat se pak lze dotázat porovnáním dvou popisů. Tento formát byl navržen s důrazem na kompaktnost popisu a co nejvyšší rychlost jeho čtení. Dále byl napsán program, který tento popis umí pro daný adresářový strom sestavit a poté dva popisy porovnat. Pro co nejvyšší rychlost sestavení popisu využívá paralelizační techniky a stromové heše, přičemž bere ohled na vlastnosti pevných disků. 1
An implicit representation of sets
Lieskovský, Matej ; Mareš, Martin (vedoucí práce) ; Majerech, Vladan (oponent)
Článek " Optimal Worst-Case Operations for Implicit Cache-Oblivious Search Trees" od Gianniho Franceschiniho a Roberta Grossiho (2003) nastiňuje datovou strukturu, která podporuje operace Insert, Find a Delete v čase O(log n) v nejhorším případě a zároveň je implicitní a cache-oblivious. Vysvětlujeme obecné myšlenky původní datové struktury, identifikujeme vady a mezery v jejím popisu a popisujeme přetvořenou verzi jedné z jejích dvou hlavních součástí. 1
Comparison of Top trees implementations
Setnička, Jiří ; Majerech, Vladan (vedoucí práce) ; Mareš, Martin (oponent)
Porovnání implementací Top stromů - Abstrakt Jiří Setnička Definice a zavedení Top stromů a představení problémů, které se jimi dají efektivně řešit včetně problému hranové 2-souvislosti. Definice a zavedení topologických stromů, které jsou následně použity jako jeden z driverů pro Top stromy. Po úvodním seznámení s problematikou jsou představeny dvě implementace: jedna založená na samovyvažujících se stromech a druhá založená na topologických stromech. Porovnání obou imple- mentací je provedeno na dvou experimentech. Naměřené hodnoty jsou diskutovány v závěru - výsledky korespondují s úvodními odhady, ale s výrazně odlišnými multiplikativními konstantami, než bylo před- pokládáno. 1
Řízení prohledávání stromů hry
Vrba, Jan ; Hric, Jan (vedoucí práce) ; Majerech, Vladan (oponent)
Název práce: Řízení prohledávání stromů hry Autor: Jan Vrba Katedra / Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Hric Abstrakt: Monte-Carlo Tree Search je metodou prohledávání herního stromu na základě náhodných Monte-Carlo sehrávek. Od doby, kdy byla tato metoda poprvé představena v roce 2006, byla úspěšně použita v mnoha různých oblastech. Za zvláštní zmínku stojí její použití pro hru Go. MCTS je určeno především pro problémy, které mají příliš velký stavový prostor, aby šel prohledat v rozumném čase. Práce s velkým stavovým prostorem a skutečnost, že metoda při rozvíjení vrcholu každý možný tah nejdříve jednou vyzkouší vede k velkým paměťovým nárokům. Tato práce se zabývá možnostmi, kterými může uživatel, v závislosti na provedených náhodných sehrávkách, regulovat paměťovou komplexitu. Klíčová slova: MCTS, UCT, BMCTS, RAVE
Succinct encodings of trees
Juraszek, Adam ; Mareš, Martin (vedoucí práce) ; Majerech, Vladan (oponent)
Zaměřujeme se na prostorově efektivní, a to konkrétně stručné, reprezentace statických uspořádaných neohodnocených stromů. Tyto struktury mají prostorovou složitost, která je optimální až na členy nižších řádů, a které přesto podporují rozumnou množinu operací v konstantním čase. V posledních 27 letech studovalo toto téma mnoho autorů, kteří přišli s několika různými řešeními stejného problému. Není to zajímavé jen z akademického pohledu, neboť stručné stromové struktury se používají v několika datově náročných oblastech, jako je zpracování XML a reprezentace sufixových stromů. V této práci popisujeme aktuální stav vědění v této oblasti, porovnáváme různé přístupy, a navrhujeme buď nové, nebo alternativní algoritmy operací v jednotlivých reprezentacích. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Inspiration-triggered search: Towards higher complexities by mimicking creative processes
Rybář, Milan ; Hamann, Heiko (vedoucí práce) ; Majerech, Vladan (oponent)
Jeden z hlavních problémů stochastických optimalizačních metod ze strojového učení je uvíznutí v lokálních optimech. Cílem této práce je vytvoření optimalizační metody inspirované uživateli webové služby Picbreeder, ve které mohou společně vyvíjet obrázky pomocí umělé evoluce. Hlavní myšlenkou je, že jejich chování představuje tvůrčí procesy. Představujeme metodu nazvanou inspiration-triggered search, která napodobuje zmíněné procesy a využívá k tomu libovolnou optimalizační techniku. Vyhledávání neobsahuje pevně daný cíl, místo toho je schopno samo si s určitými omezeními definovat vlastní cíle. Cílem optimalizace je vytvoření komplexních výtvorů, které nemohou být nalezeny hladovou a přímou optimalizací. Navržená metoda je otestována v doméně obrázků, kde je cílem nalezení komplexních a esteticky příjemných obrázků pro člověka, a porovnána s přímou optimalizací. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Modelování kooperativního hledání cest
Ježek, Milan ; Surynek, Pavel (vedoucí práce) ; Majerech, Vladan (oponent)
V této práci jsou popsány nové modely pro řešení kooperativního hledání cest (cpf) s požadavkem na minimální makespan a je provedeno jejich experimentální porovnání se stávajícími modely. Nové modely uvedené v práci zkoumají možnosti kódování problému cpf pomocí celočíselného lineárního programování s binárními proměnnými (bip) a jako problém splnitelnosti omezujících podmínek (csp). Při testech se ukázaly hlavně poměrně dobré výsledky nového modelu IP active-edges při vyšším množství agentů, kdy jen mírně zaostával za nejlepším SAT modelem. Nový model pro csp dosáhl nejrychlejších časů v testech s nízkým množstvím překážek a interakcí mezi agenty, zatímco v opačném případě se jeho výkon dramaticky snižoval. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Particular Problems Related to the Vehicle Routing Problem
Kuklis, Imrich ; Pergel, Martin (vedoucí práce) ; Majerech, Vladan (oponent)
Název práce: Vybrané problémy související s vehicle routing Autor: Imrich Kuklis Katedra / Ústav: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martin Pergel, Ph.D., Kabinet software a výuky informatiky Abstrakt: V této práci prezentujeme a implementujeme několik rozvrhovacích algoritmů. První část pojednává o popisu dopravního problému a její varianty. V druhé části práce popisujeme rozvrhovací algoritmy, které jsme implementovali. V třetí části porovnáme algoritmy podle výsledků různých testů. Další kapitola je věnována dokumentaci. Závěr uvádí možnosti rozšíření bakalářské práce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Agent pro hraní Texas Hold'em pokeru
Bambušek, Petr ; Blažek, Jan (vedoucí práce) ; Majerech, Vladan (oponent)
Cílem této práce je vytvořit agenta pro hraní Texas Hold'em pokeru, který bude snadno rozšiřitelný o nové vstupy, výstupy a herní strategie. Toto prezentujeme jednak na vstupu založeném na rozpoznávání obrazu klienta vybrané online poker herny, jednak na jednoduché herní strategii založené na expertním systému. Hlavní pracovní algoritmus agenta bude zapouzdřen v jediném objektu a spouštěn ve vedlejším vlákně. Toto umožní agenta snadno zakomponovat a řídit z jiných programů, ukázkový způsob ovládání a nastavení prezentujeme na jednoduché grafické aplikaci. Výsledný agent může dále sloužit jako nástroj pro testování a tvorbu nových herních strategií. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.