Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Flowin a jeho využití pro ovlivnění zdraví
Salanská, Anna ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Mahrová, Andrea (oponent)
Název: Flowin a jeho využití pro ovlivnění zdraví Cíle: Ve své práci se budu snažit dojít k cíli odstranit současný nedostat pohybu, který je u velké části populace důsledkem současného životního stylu. Dále se budu snažit poukázat na to, jak samotný pohyb je nezbytný pro zdraví člověka. Tímto cílem dojdeme k dalšímu cíli a tím bude najít nové druhy pohybu, které budou pro lidi zajímavé a motivační. A poslední na co se budu snažit poukázat je dané využití cvičební pomůcky flowin. Metody: Prostudování odborné literatury a vlastní zkušenosti. Na těchto základech jsem vytvořila vlastní metody a jejich použití pro všechny věkové struktury cvičenců a to i se zohledněním na jejich aktuální zdravotní stav. Výsledky: Zjistila jsem, že dnešní životní styl nám ubírá přirozený pohyb, který se musí nahrazovat nově vzniklými pohybovými cvičeními, které člověka zaujmou a motivují. Jednou z nich je flowin. Došla jsem k tomu, že pohyb přináší pozitivní vliv na zdraví člověka hlavně vzhledem k civilizačním chorobám. Flowin je využíván ve zdravotnictví, ve školství, u sportovců a pro veřejnost. Ve své práci rozvíjím použití pro sportovce a veřejnost. Klíčová slova: životní styl, pohybová aktivita, civilizační choroby, druhy cvičení
Možnosti sportovních aktivit u pacientů s astmatem a jejich vliv na průběh onemocnění.
Sýkorová, Kamila ; Heller, Jan (vedoucí práce) ; Mahrová, Andrea (oponent)
Název: Možnosti pohybových a sportovních aktivit u pacientů s astmatem a jejich vliv na průběh onemocnění Cíle: Cílem práce je zjistit úroveň aktivního stylu života u astmatických pacientů, jejich účast na pohybových aktivitách a sportu. Zhodnotit, zda jsou v důsledku nemoci omezeni v provádění pohybových aktivit / sportu, a jak tělesné zatížení působí na průběh onemocnění a kvalitu života. Metody: Sběr dat proběhl formou anketního šetření. Anketa byla distribuována na pracoviště spolupracující s astmatickými pacienty, do sportovních klubů a studentům univerzit. Výzkumný soubor se skládá ze 125 respondentů. Získaná data byla zpracována do tabulek a grafů v programu Microsoft Office Word 2016, Microsoft Office Excel 2016 a SPSS program. Ověření hypotéz proběhlo dle výsledků ankety a testu nezávislosti - chí-kvadrát test. Výsledky výzkumu jsou ve formě tabulek a grafů shrnuty v závěru práce. Pro ověření hypotéz a posouzení výsledků výzkumu slouží diskuze diplomové práce. Výsledky: Dle zvolených metod zpracování dat nebylo potvrzeno omezení astmatických pacientů při provádění pohybových aktivit či sportu. Potvrdilo se, že provádění pohybových aktivity má pozitivní vliv na snížení klinických projevů onemocnění a dávek medikamentů, a také vede ke zlepšení kvality života pacientů. Pohybová terapie se...
Pohybové programy pro jedince s CHSL léčené dialýzou amožnost jejich využití k ovlivnění kvality života
El Ali, Zaher ; Mahrová, Andrea (vedoucí práce) ; Heller, Jan (oponent)
Název Pohybové programy pro jedince s CHSL léčené dialýzou a možnost jejich využití k ovlivnění kvality života Cíl práce: Vyhodnotit vliv pravidelného šesti měsíčního pohybového programu prováděného v průběhu hemodialýzy na funkční stav a kvalitu života HD pacientů. Metody: 15 osob s CHSL léčených hemodialýzou se zúčastnilo pohybového programu v průběhu hemodialýzy. Senior Fitness Test (SFf), ruční dynamometrie a dotazníkový nástroj SF-36 byly použity ke zhodnocení tělesné zdatnosti a kvality života výzkumného souboru před a po absolvování pohybového programu v průběhu hemodialýzy. Výsledky: Výsledky výstupních motorických testů a dotazníkového šetření kvality života po proběhlé pohybové intervenci se ve většině případů shodovaly anebo byly lepší, než výsledky vstupních testů. Zlepšení byla zaznamenána především u těch pacientů, kteří cvičili pravidelně. Co se týká statistické významnosti rozdHů vstupních a výstupních testů, bylo toto hodnocení ovlivněno malým počtem pacientů v souboru. Nebylo zjištěno, že by rozdfiy mezi výsledky většiny testů před a po pohybové intervenci byly statisticky významné. Pouze u jediného testu byl rozdfi natolik velký, že ho i v malém počtu respondentů zaznamenal Wilcoxonův znaménkový test. Jednalo se o Step test 2 min. a to u žen, kde bylo zaznamenáno statisticky...
Srovnání fyzické zdatnosti žáků obecné a sportovní třídy ZŠ
Zaplatílková, Lucie ; Mahrová, Andrea (vedoucí práce) ; Krištofič, Jaroslav (oponent)
Název práce: Srovnání fyzické zdatnosti žáků obecné a sportovní třídy ZŠ Cíle práce: Cílem výzkumu je zjistit jakou fyzickou zdatnost mají žáci, kteří navštěvují výběrovou sportovní třídu ZŠ a výsledky srovnat se stejně starými žáky obecné třídy. Metody: Měření bylo provedeno formou testové baterie Unifittest (6-60), která je složena z následujících testů - skok daleký z místa, leh- sed opakovaně, shyby/výdrž ve shybu a Cooperův test. Výsledky byly vyhodnoceny a srovnány pomocí statistických charakteristik, jako jsou míry polohy a variability. Výsledky: Po provedení jednotlivých testů byla zjištěna průměrná úroveň kondičních schopností v každé kategorii. V testu skok daleký z místa dosáhli chlapci ze sportovní třídy o 14, 6 % lepšího průměrného výkonu, než chlapci z obecné třídy a mezi děvčaty dosáhla rovněž lepší výkonnosti děvčata ze sportovní třídy, konkrétně o 8, 5 %. I v testu leh- sed prokázali lepší výkony žáci ze sportovní třídy, tentokrát o 5, 9 %. U žákyň sportovní třídy byly výkony lepší o 3, 3 % než u žákyň z třídy obecné. Velký výkonnostní rozdíl jsem zaznamenala u testu ve shybech, při kterém měli žáci sportovní třídy v průměru o 20, 4 % lepší výsledek. Mezi dívkami měly však tentokrát lepší výkony dívky z obecné třídy, a to o 21 %. V testu vytrvalostních schopností se mezi chlapci...
Předsoutěžní příprava závodnice kategorie Bikini fitness
Melčáková, Monika ; Mahrová, Andrea (vedoucí práce) ; Krištofič, Jaroslav (oponent)
Název práce: Předsoutěžní příprava závodnice kategorie Bikini fitness Cíle práce: Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat tréninkové a výživové přístupy v soutěžní sezóně a mimo ni a jejich vliv na tělesné složení. Dalším cílem je porovnat mou předsoutěžní přípravu s předsoutěžní přípravou jiné závodnice v kategorii Bikini fitness. Metody: V teoretické části této práce jsou vysvětleny všechny základní pojmy a oblasti týkající se zvoleného tématu. Výzkum byl založen na porovnání dvou tréninkových a výživových přístupů a jejich vlivu na tělesné složení. K získání údajů o tělesném složení byla použita metoda měření bioelektrické impedance na přístroji TANITA. Mezi jednotlivými měřeními byl odstup 5 měsíců. První měření proběhlo v soutěžní sezóně a druhé mimo ni. Výsledky: Byly potvrzeny stanovené hypotézy: V soutěžní sezóně bylo naměřeno nižší množství tělesného tuku o 2-3 kg než mimo soutěžní sezónu. Při výstupních měřeních byly zjištěny následující změny: bylo naměřeno vyšší množství svalové hmoty než v prvním měření minimálně o 1 kg; bylo naměřeno vyšší množství tělesného tuku o 2-3 kg. Při porovnání příprav dvou závodnic bylo zjištěno, že tréninkový plán v soutěžní sezóně u obou závodnic obsahuje kratší pauzy max. 1 minutu mezi cviky; v objemové fázi využívají obě závodnice v tréninku...
The effect of selected exercise trends activating core stability system in dialysed patients - overview of the literature.
Burianová, Katarína ; Mahrová, Andrea (vedoucí práce) ; Svoboda, Lukáš (oponent)
Názov práce: Vplyv vybraných pohybových trendov aktivujúcich hlboký stabilizačný systém u dialyzovaných pacientov - literárna rešerš. Cieľ práce: Cieľom tejto diplomovej práce bolo vyhľadať a porovnať dostupné štúdie zaoberajúce sa pohybovými trendami, ako je jóga, pilates, tai chi a balančné plochy a zhodnotiť ich efekt na svalstvo hlbokého stabilizačného systému u pacientov prijímajúcich dialýzu. Metódy: Diplomová práca má deskriptívno-analytický charakter a je spracovaná formou literárnej rešerše. Výsledky: Problematika dialýzy v spojitosti s hlbokým stabilizačným systémom v domácej a zahraničnej literatúre je neprebádanou témou a vo výsledku neboli nájdené štúdie zaoberajúce sa vplyvom jednotlivých trendov na svalstvo hlbokého stabilizačného systému u dialyzovaných pacientov. V snahe o ucelenie problému bol napísaný prehľad zaoberajúci sa vplyvom trendov u dialyzovaných pacientov všeobecne; na komplikácie spojené s chronickým zlyhávaním obličiek a dialýzou, ako je hypertenzia, diabetes mellitus a obezita a účinok týchto trendov na svalstvo hlbokého stabilizačného systému u zdravej populácie alebo u jedincov s chronickými bolesťami chrbtice. Záver: Bolo možné nájsť určité súvislosti s potrebou posilňovania hlbokého stabilizačného systému u dialyzovaných pacientov, avšak je potrebné zamerať sa na...
Aplikace nových trendů podle neurofyziologických zákonitostí v individuální sportovní přípravě fotbalistů (Zdravotně - preventivní hledisko)
Soukup, Filip ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Mahrová, Andrea (oponent)
Název: Aplikace nových trendů podle neurofyziologických zákonitostí ve sportovní přípravě fotbalistů. Cíle: Hlavním cílem této práce je aplikace intervenčních programů vycházejících z neurofyziologických zákonitostí řízení pohybu a zjištění jejich efektivity. Metody:Jedná se o metodickou práci, respektující individuální potřeby fotbalistů ve sportovní přípravě. Hráči klubu FK Dukla Praha z kategorie U16 byli vybráni na základě vyšetření zkrácených svalových parií a ortopedických vad s následným doporučením aplikace intervenčních programů do tréninkového procesu. Výsledky: Zjistili jsme, že vybraní fotbalisté po aplikaci intervenčních programů v tréninkovém procesu dosáhli výrazných zlepšení, a to především v partiích, na které byl program zaměřen. Ověřili jsme si, že intervenční programy ve fotbalové praxi aplikovat lze. Na základě subjektivních pocitů fotbalistů můžeme konstatovat, že hráči vnímali intervenci z velké části jako přínosnou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Selected exercise trends and its effect on trunk stabilization function in dialysed patients - overview of the literature.
Burianová, Katarína ; Mahrová, Andrea (vedoucí práce) ; El Ali, Zaher (oponent)
Názov práce: Vybrané pohybové trendy a ich vplyv na stabilizačnú funkciu trupu u dialyzovaných pacientov - literárna rešerš. Cieľ práce: Cieľom tejto diplomovej práce bolo vyhľadať a porovnať dostupné štúdie zaoberajúce sa pohybovými trendami, ako je jóga, pilates, tai chi a balančné pomôckya zhodnotiť ich efekt na svalstvo, ktoré sa podieľa na stabilizácii trupu u pacientov prijímajúcich dialýzu. Metódy: Diplomová práca má deskriptívno-analytický charakter a je spracovaná formou literárnej rešerše. Výsledky: Problematika dialýzy v spojitosti so stabilizačnou funkciou trupu v domácej a zahraničnej literatúre je neprebádanou témou a vo výsledku neboli nájdené štúdie zaoberajúce sa vplyvom týchto trendov na svalstvo podieľajúce sa na stabilizácii chrbtice u dialyzovaných pacientov. V snahe o ucelenie problému bol napísaný prehľad zaoberajúci sa vplyvom trendov u dialyzovaných pacientov všeobecne; na komplikácie spojené s chronickým zlyhávaním obličiek a dialýzou, ako je hypertenzia, diabetes mellitus a obezita a účinok týchto trendov v zmysle stabilizačnej funkcie svalov trupu u zdravej populácie alebo u jedincov s chronickými bolesťami chrbtice. Záver: Bolo možné nájsť určité súvislosti s potrebou posilňovania svalstva, ktoré hrá významnú úlohu v stabilizácii chrbtice u dialyzovaných pacientov,...
Vliv pohybové aktivity Nordic Walking na tělesné složení a na kardiorespirační parametry u jedinců po transplantaci ledviny a u dialyzovaného jedince.
Rousová, Martina ; Mahrová, Andrea (vedoucí práce) ; Horčic, Josef (oponent)
Název práce: Vliv pohybové aktivity Nordic Walking na tělesné složení a na kardiorespirační parametry u jedinců po transplantaci ledviny a u dialyzovaného jedince. Cíl práce: Cílem práce bylo zjistit vliv pohybové aktivity Nordic Walking na tělesné složení a na kardiorespirační parametry u jedinců po transplantaci ledviny a u dialyzovaného jedince. Metodika: Diplomová práce byla zpracována formou kvalitativní případové studie. Studie se na počátku účastnilo 9 probandů, ale jen 5 probandů studii dokončilo. Bylo provedeno vstupní vyšetření probandů, před zahájením 10 týdenní pohybové aktivity Nordic Walking, v celkovém počtu 20 lekcí trvajících 60 minut, a výstupní testování probandů po absolvování intervence. Vždy byly naměřeny konkrétní hodnoty tělesného složení, základní antropometrické hodnoty (tělesná výška, hmotnost, věk, obvodové míry), dále rozložení svalové a tukové hmoty v těle, hodnoty fyzické kondice, resp. kardiorespiračních parametrů jedince, pro které bylo použito spiroergometrické vyšetření pomocí modifikovaného Balkeho chodeckého testu. Ke zjišťování kvality života jedince byl před intervencí a po intervenci použit standardizovaný dotazník hodnotící kvalitu života WHOQOL-BREF. V neposlední řadě byl každý testovaný jedinec dotázán na aktuální zdravotní stav a pravidelnou fyzickou...
Efekt kompenzačních cvičení na hráčky florbalu - kategorie ženy extraliga
Šimáčková, Olga ; Mahrová, Andrea (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název práce: Efekt kompenzačních cvičení na hráčky florbalu - kategorie ženy, extraliga Cíle práce: Diagnostikovat u hráček florbalu stav svalového systému s ohledem na charakter sportovního zatížení. Sestavit zásobník cviků zaměřených na problémové oblasti, které pozitivně ovlivní pohybový aparát florbalistek, přičemž cviky by neměly být náročné na provedení a doba trvání jedné cvičební jednotky by se měla pohybovat v rozmezí 15-20 minut. Metodika: Případová studie, ve které jsme sledovali vybraný soubor hráček florbalu ve věku 18 až 32 let. Diagnostika zkrácených a oslabených svalů byla prováděna dle Jandových svalových funkčních testů metodou pretest - posttest. Naměřené hodnoty pretestu jsme porovnávali s hodnotami posttestu, přičemž v mezidobí obou testování byl na hráčky aplikován intervenční program v podobě kompenzačních cvičení. Výsledky: U 70% sledovaných hráček byly zjištěny předpokládané svalové dysbalance, které vyplývají z charakteru této sportovní hry. Bylo prokázáno, že dvouměsíčním cvičením lze pozitivně ovlivnit zkrácené a oslabené svaly hráček. Změna ze stupně "zkrácený" na "nezkrácený" nastala u 41% testovaných svalů. Klíčová slova: florbal, kompenzační cvičení, svalové dysbalance

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.