Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj výkonných vrtacích nástrojů s využitím CAD/CAM a analýzy mechanismu tvorby třísky
Madaj, Martin ; Janáč, Alexander (oponent) ; Prokop, Jaroslav (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Dokument pojednává o návrhu vrtacích nástrojů za pomocí CAD a CAE technologií. Nejprve jsou stručně nastíněny různé postupy tvorby 3D modelů vrtacích nástrojů, zmíněny možnosti měření jejich silového zatížení při vrtání, je uveden popis mechanismu tvorby třísky a následně je prezentován přehled nejpoužívanějších explicitních (síťových) metod konečných prvků využívaných pro simulace obrábění. Pro tuto práci byla vybrána bezsíťová metoda SPH, která i přes to, že je schopna velmi dobře zvládat velké deformace a přetvoření materiálu, není pro simulace obrábění téměř využívána a v dostupných publikacích lze nalézt pouze informace týkající se simulací ortogonálního obrábění. Demonstrována je na příkladu simulace ortogonálního obrábění hliníkové slitiny A2024-T351, která zároveň slouží jako výchozí bod pro simulace vrtání pomocí metody SPH. Následuje popis návrhu, simulací a testování prototypů nových vrtacích nástrojů - tříbřitých a dvoubřitých vrtáků s vnitřním odvodem třísky, přičemž podrobněji se dokument zaměřuje na dvoubřitou variantu s monolitní vrtací hlavicí. Pro tento typ nástroje byla provedena i SPH simulace vrtání, která odhalila některé nevýhody dané metody spojené s požadavkem na přesnější simulaci tvaru třísky, a to sice prudký nárůst počtu SPH elementů a následné, v některých případech zásadní prodloužení výpočtového času. Podklady týkající se dvoubřitých vrtacích nástrojů byly poté využity pro tvorbu přihlášky vynálezu.
Vývoj výkonných vrtacích nástrojů s využitím CAD/CAM a analýzy mechanismu tvorby třísky
Madaj, Martin ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Dokument pojednává o návrhu vrtacích nástrojů za pomocí CAD a CAE technologií. Nejprve jsou stručně nastíněny různé postupy tvorby 3D modelů vrtacích nástrojů, zmíněny možnosti měření jejich silového zatížení při vrtání, je uveden popis mechanismu tvorby třísky a následně je prezentován přehled nejpoužívanějších explicitních (síťových) metod konečných prvků využívaných pro simulace obrábění. Pro tuto práci byla vybrána bezsíťová metoda SPH, která i přes to, že je schopna velmi dobře zvládat velké deformace a přetvoření materiálu, není pro simulace obrábění téměř využívána a v dostupných publikacích lze nalézt pouze informace týkající se simulací ortogonálního obrábění. Demonstrována je na příkladu simulace ortogonálního obrábění hliníkové slitiny A2024-T351, která zároveň slouží jako výchozí bod pro simulace vrtání pomocí metody SPH. Následuje popis návrhu, simulací a testování prototypů nových vrtacích nástrojů - tříbřitých a dvoubřitých vrtáků s vnitřním odvodem třísky, přičemž podrobněji se dokument zaměřuje na dvoubřitou variantu s monolitní vrtací hlavicí. Pro tento typ nástroje byla provedena i SPH simulace vrtání, která odhalila některé nevýhody dané metody spojené s požadavkem na přesnější simulaci tvaru třísky, a to sice prudký nárůst počtu SPH elementů a následné, v některých případech zásadní prodloužení výpočtového času. Podklady týkající se dvoubřitých vrtacích nástrojů byly poté využity pro tvorbu přihlášky vynálezu.
Využití 3D skenování pro přípravu obrábění odlitků součástí parních turbín
Michalisko, Jan ; Sedlák, Josef (oponent) ; Madaj, Martin (vedoucí práce)
Tato odborná práce se zabývá využitím 3D skenování pro přípravu obrábění odlitků, které jsou součástí parních turbín vyráběných firmou Siemens, s.r.o., odštěpným závodem Industrial Turbomachinery v Brně. V první části práce je teoretické seznámení se základními pojmy, které se vztahují k procesu 3D digitalizace. Dále jsou v teoretické části blíže popsány využité digitalizační systémy TRITOP a ATOS. V praktické části byl proveden rozbor současného procesu a byl navržen alternativní postup pro přípravu odlitků pro následné obrábění. Za pomoci výše zmíněných systémů byl odlitek převeden do digitální podoby a porovnán se zdrojovým CAD modelem. Výsledkem porovnání je kontrola přídavku materiálu a vhodné ustavení odlitku pro následný proces obrábění. Na závěr je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení obou procesů.
Výroba tělesa pro klíčový zámek
Leden, Pavel ; Madaj, Martin (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřená na výrobu tělesa pro cylindrické vložky. Jedná se tedy o produkci malých a velmi přesných součástí. První část popisuje funkci zámku, druhy cylindrických vložek, jejich komponenty a základní rozdělení zabezpečovacích prvků. Druhá část je zaměřena na výrobu konkrétního typu tělesa. Práce se zabývá jak stávající výrobní technologií, tak i návrhy možných zlepšení. Ty spočívají především v novém uspořádání jednotlivých výrobních operací. V závěru se porovnává stávající technologie s novým návrhem.
Návrh metodiky tvorby 3D modelu femorální části kolenní náhrady
Kodys, Martin ; Sedlák, Josef (oponent) ; Madaj, Martin (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navrhnout metodiku tvorby 3D modelu femorální částí kolenní náhrady. Protože koleno je nejzatěžovanější kloub v těle, je v první části popsána jeho funkce, složení a biomechanické poměry. Druhá část je zaměřena na degenerativní onemocnění kolenních kloubů, které v pozdější fázi vedou k implantaci standardních kolenních náhrad. Třetí část pojednává o konstrukci standardních kolenních náhrad včetně její implantace. Poslední část je věnována konstrukci individuální kolenní náhrady, zejména pak její femorální části.
Pevnostní analýza řezných nástrojů
Petrlíková, Helena ; Madaj, Martin (oponent) ; Zouhar, Jan (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu řezného nástroje. V úvodu je provedena rešeršní studie dostupné literatury a odborných článků zaměřené na témata souvisejícím s řešením. Řešení deformace a napjatosticelé soustavy bylo provedeno na základě výpočtového modelování pomocí metody konečných prvků MKP. Práce obsahuje detailní popis tvorby výpočtové modelu. Model geometrie soustavy byl vytvořen v programovém prostředí SolidWorks. Výpočtové modelování včetně vlastního řešení bylo provedeno v programovém systému ANSYS Workbench a ANSYS 12.0. Součástí této práce je prezentace výsledků a následná deformační a napěťová analýza řezného nástroje. Poslední část práce se zabývá modální a harmonickou analýzou řezného nástroje provedenou v programovém prostředí ANSYS Workbench.
Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití
Stradějová, Alena ; Madaj, Martin (oponent) ; Humár, Anton (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na supertvrdé řezné materiály (polykrystalický diamant a polykrystalický kubický nitrid boru) a jejich efektivní využití. Zabývá se problematikou charakteristiky daných materiálů a jejich výrobou. Hodnotí sortiment výroby nejvýznamnějších producentů nástrojů a nástrojových mate-riálů v dané oblasti. Porovnává pracovní podmínky vybraných světových vý-robců, které souvisejí s narůstajícím využitím těchto materiálů v procesu obrá-bění. Zabývá se řezivostí nástroje a popisuje technicko-ekonomické hodnoce-ní této problematiky.
Reprap, 3D FDM tiskárna
Minařík, Miroslav ; Madaj, Martin (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Podstatou této bakalářské práce je popis RepRapu, 3D FDM tiskáren. Nejprve práce popisuje některé metody rapid prototypingu a základní principy FDM tisku. V druhé části práce je pozornost zaměřena na RepRap tiskárny a na jejich použití v praxi.
Konstrukce a výroba CNC frézky pro modelářské účely
Knapil, Josef ; Madaj, Martin (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modelářské CNC frézky. V první části jsou popsány možnosti konstrukčního řešení malých CNC strojů. Druhá část popisuje návrh a realizace vlastní CNC frézky. Třetí část se zabývá přípravou výroby a výrobou vzorové součásti.
Využití CAD aplikací pro rapid prototyping
Pešek, Ondřej ; Madaj, Martin (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Tato práce popisuje a srovnává vlastnosti CAD aplikací s ohledem na použití pro technologii rapid prototyping. První část seznamuje se základními principy a metodami technologie 3D tisku a mapuje současný vývoj v této oblasti. Ve druhé části jsou popsány porovnávané CAD aplikace a jejich možnosti. Závěrečná část je věnována klíčovým vlastnostem CAD systémů. Je provedeno porovnání dostupných variant, zhodnocení a doporučení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Madaj, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.