Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 114 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Exekuční titul jako podklad pro výkon rozhodnutí
Guckler, Daniel ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
I. Abstrakt Cílem zpracovatele práce je popsat problematiku exekučních titulů na peněžitá plnění v kontextu exekuce dle exekučního řádu a soudního výkonu rozhodnutí dle části šesté občanského soudního řádu. Shoda v postupu při exekuci a při výkonu rozhodnutí, která z velké části vychází z úpravy výkonu rozhodnutí, jelikož exekuční řád je speciálním k občanskému soudnímu řádu, zpracovatele přiměla k realizaci přehlednějšího paralelního výkladu jednotlivých témat z pohledu výkonu rozhodnutí a souběžně z pohledu exekuce. Exekuční titul je základním předpokladem nařízení výkonu rozhodnutí respektive nařízení exekuce. Nicméně není předpokladem jediným. Jsou zde i další předpoklady, které jsou podmínkou pro nařízení výkonu a úspěšné ukončení exekuce či výkonu rozhodnutí. Dalšími zásadními atributy, které je nutno zkoumat, jsou z hlediska zahájení řízení perfektnost návrhu, aktivní legitimace oprávněného, pasivní legitimace povinného, jejich způsobilost, litispendence či rei iudicatae atd. Absence byť jen některé z podmínek řízení je vadou řízení. Exekuční řízení a výkon rozhodnutí se skládají z více fází. Též ve fázi vlastního výkonu může dojít ke skutečnostem, které na jeho pokračování mají zásadní vliv, proto i je zahrnul zpracovatel do své práce. Zpracovatel pouze neteoretizuje, uvádí řadu příkladů a jejich...
Zvukový a audiovizuální záznam jako důkaz v civilním procesu
Petržílek, Ivo ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
NÁZEV: Zvukový a audiovizuální záznam jako důkaz v civilním procesu AUTOR: Ivo Petržílek KATEDRA: Katedra občanského práva VEDOUCÍ PRÁCE: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. ABSTRAKT: Tato diplomová práce se zabývá otázkou nepřípustnosti zvukových a audiovizuálních záznamů fyzických osob v prostředí civilního procesu. Jako svou hlavní náplň zvolila zejm. problematiku použití tzv. nezákonně získaných nahrávek pro účely dokazování. Za cíl si klade hledání východiska ze současného stavu, který se jeví být neefektivním. Autor se prvně věnuje v prvních dvou kapitolách rozboru teoretickoprávních hledisek, kdy popisem základních pojmů důkazního řízení a posléze i jeho principiálních východisek připravuje podklad pro zasazení řešeného fenoménu do specifického rámce civilního řízení. Posléze ve třetí kapitole pojednává o faktorech důležitých pro chápání záznamu z pohledu konformity vzniku a použití s právním řádem a upozorňuje na nedostatky aktuálního judikatorního vývoje. Následně se věnuje ve čtvrté kapitole popisu základních práv a hodnot, jichž se otázka přípustnosti důkazu záznamem dotýká. Jedná se především o všeobecné osobnostní právo nahrávaného subjektu a právo na spravedlivý proces navrhovatele důkazu. Tato ústavně chráněná práva se dostávají do vzájemného střetu, který autor navrhuje řešit pomocí...
Elektronický platební rozkaz v civilním procesu
Spurná, Julie ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Elektronický platební rozkaz v civilním procesu Abstrakt Elektronický platební rozkaz zavádí do českého právního řádu novela občanského soudního řádu č. 123/2008 Sb., která přináší nový institut v rámci rozkazního řízení. Elektronický platební rozkaz je prezentován jako institut, který může napomoci české justici ve zkráceném řízení právě zavedením prvku elektronizace do civilního procesu. Svou práci jsem se rozhodla začít kapitolou, která se pokouší objasnit roli elektronického platebního rozkazu v rámci elektronizace justice. V krátkosti jsem popsala vývoj a současné trendy elektronizace justice a podívala se na jednotlivé instituty, které se mi zdálo nezbytné zmínit, kvůli pochopení institutu v celém kontextu. V třetí kapitole jsem se zabývala důvody zavedení institutu do českého právního řádu, podívala jsem se detailně na důvodovou zprávu k zákonu, který elektronický platební rozkaz zavádí a pokusila se nastínit hlavní důvody úpravy a seřadit cíle, kterých má být dosaženo zavedením nového institutu. Čtvrtá kapitola se věnuje samotnému institutu elektronického platebního rozkazu a popisuje jeho jednotlivé aspekty. Elektronický platební rozkaz se řadí do zkráceného řízení, a tak bylo nezbytné podrobně rozebrat podmínky a průběh zkráceného řízení a vymezit elektronický platební rozkaz vůči klasickému...
Řízení o dědictví
Černá, Kamila ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Řízení o dědictví Cílem této diplomové práce je podrobně popsat celý průběh dědického řízení. Ačkoli platí pravidlo, že dědictví se nabývá okamžikem smrti zůstavitele, musí dědické řízení vždy obligatorně proběhnout. Jde tedy o zákonem stanovený postup, který vede notář jako soudní komisař pověřený příslušným soudem. V jeho rámci soudní komisař zjišťuje zůstavitelovi dědice, jeho majetek a dluhy. Skončením řízení o dědictví je pak postaveno najisto uspořádání majetkových vztahů po zůstaviteli. Zjednodušeně lze říci, že výsledkem dědického řízení je rozdělení majetku a dluhů zůstavitele mezi dědice. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola popisuje historii dědického řízení a postavení notáře jako soudního komisaře. Mapováno je období od první republiky až do současnosti. Dále je zde charakterizováno současné dědické řízení, jeho funkce a prameny právní úpravy, včetně jeho vymezení jako řízení nesporného vůči řízení spornému. V rámci druhé kapitoly je rozebrána problematika pravomoci a příslušnosti soudu k řízení o dědictví. Je zde zařazena i podkapitola o dědictví s cizím prvkem, tj. dědictví, kde zůstavitel nebyl v době smrti českým občanem nebo dědictví, které se alespoň z části nachází v cizině. Nastíněna je i předpokládaná sjednocující právní úprava kolizních norem dědického práva pro...
Právní pomoc znevýhodněným osobám v česko-slovensko-německém srovnání
Brunovský, Martin ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Resumé Tématem diplomové práce je Právní pomoc znevýhodněným osobám v česko - slovensko - německém srovnání. Přitažlivost zvolené problematiky je dána širokými souvislostmi v oblasti historie, právní filosofie či lidských práv, především však možností srovnání různých přístupů k zajištění právní pomoci osobám v nevýhodě uplatňovaných jednotlivými státy. Z formálního hlediska se práce skládá z pěti částí, přičemž druhá a třetí část je dále členěna do oddílů a kapitol. Úvodní část nastíňuje v nejobecnější rovině problém vlivu ekonomické nerovnosti lidí na prosazování a ochranu jejich práv, je v ní také naznačeno základní obsahové členění práce. Druhá část práce obsahuje dva oddíly: první čtenáři nabízí stručné pojednání o historickém vývoji právní pomoci znevýhodněným osobám od éry starověkého Říma až po prosazení osvícenského konceptu rovnosti občanů. Zvláštní pozornost je věnována osobnosti Iva z Kermartinu (1253 - 1303) a jeho odkazu, který inspiroval právníky následujících století. Druhý oddíl představuje teoretické základy právní pomoci poskytované osobám v nevýhodě. Svým rozsahem i významem zde vyniká třetí kapitola pojednávající o právní pomoci znevýhodněným z hlediska ochrany lidských práv. Kapitola se zabývá jak systémem ochrany lidských práv na půdě Rady Evropy (základním dokumentem je Evropská...
Výkon rozhodnutí týkající se výchovy nezletilých dětí
Srbová, Gabriela ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
v českém jazyce Pro svoji práci jsem si vybrala téma výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, rozšířené o otázky týkající se mezinárodních únosů dětí. Jde o téma, které mě nejen zajímá, ale je aktuální, ve společnosti hojně diskutované a přitom, podle mého názoru, není zatím dostatečně zpracované. Věnovala jsem se především těm otázkám právní úpravy, jež při praktické aplikaci vyvolávají určité problémy a o nichž se mezi odborníky i širokou veřejností diskutuje. Vzhledem k rozsahu práce jsem se ale zabývala pouze teorií a snažila se hledat místa, která by se v platné v právní úpravě týkající se, i přes její nedávnou novelu, dala ještě zlepšit. V úvodu zdůvodňuji volbu tématu a nastiňuji současnou společenskou atmosféru v dané oblasti. Ve druhé kapitole nazvané Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé rozebírám otázky spojené s nejlepším zájmem dítěte, ve třetí se pak konkrétně zabývám jednotlivými aspekty výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí. Jde především o zákonnou úpravu před a po novelizaci, exekuční titul, ukládání pokut, spolupráci s orgány sociálně - právní ochrany dětí, mediační řízení, náklady řízení apod. Čtvrtá kapitola je věnována mezinárodním únosům dětí, a to jak z hlediska českého, tak i mezinárodního práva. V závěru konstatuji, že jsem se pokusila některé problematické...
Reorganizace jako sanační forma řešení úpadku
Hodačová, Helena ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
V JAZYCE ESKÉM: Reorganizace jako sana ní zp sob ešení úpadku: Hlavním ú elem mé diplomové práce je poskytnout rozbor tohoto sana ního zp sobu ešení úpadku dlužníka podle zákona . 184/2006 Sb., insolven ní zákon (dále v textu jen jako insolven ní zákon), s ohledem na soudní rozhodnutí, právní názory odborné ve ejnosti a také na ekonomické aspekty této problematiky. N které otázky upravené podle eského práva se pokusím porovnat s úpravou slovenského zákona . 7/2005 Zz. (Sb.). Primárním d vodem zpracování tohoto tématu je vzr stající d ležitost úpadkového ízení po velké hospodá ské krizi z let 2007 až 2009. Vzhledem k té skute nosti, že u stále vysokého po tu spole ností je jejich úpadek ešen konkursním ešením, které ovšem není vždy nejvíce efektivním ešením jejich bankrotu a také to není nejvhodn jší ešení z celospole enského hlediska. Samotný text diplomové práce je rozd len do 17 kapitol. Každá kapitola je dále rozd lena do n kolika bod . První ást práce zahrnuje deset kapitol a popisuje základní prvky insolven ního ízení, které jsou nezbytné pro celkové pochopení reorganizace samotné. Tato ást zahrnuje historický vývoj a základní kroky a body v insolven ním ízení jakými jsou vysv tlení pojmu úpadku a rozhodnutí o n m, insolven ní návrh, ú astníky insolven ního ízení, analýzu institutu soudního...
Rozhodování soudu v exekučním řízení
Mikula, Ondřej ; Winterová, Alena (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Rigorózní práce s názvem "Rozhodovaní soudu v exekučním řízení" pojednává o vybrané rozhodovací činnosti soudu v rámci exekučního řízení. Práce je zaměřena na určité typy soudních rozhodnutí, a to na rozhodnutí o nařízení exekuce, rozhodnutí o zastavení exekučního řízení, resp. exekuce a rozhodnutí o odkladu. Pojednání spočívá ve zpracování vybraných předmětných exekučních institutů (rozhodnutí) a postupů soudu při jejich uplatnění, v nastínění aktuálních výkladových problémů, ve srovnání vybrané rozhodovací činnosti soudu v exekučním řízení s právní úpravou na Slovensku a v neposlední řadě také v nastínění nedostatků právní úpravy, jakož i navržení legislativních změn v rámci exekučního řízení de lege ferenda. Pojednání obsahuje rovněž zamyšlení nad možností zavedení principu teritoriality do našeho právního řádu, včetně přiblížení právní úpravy teritoriality v sousedním Polsku.
Postavení povinného v exekučním řízení ve srovnání s právní úpravou ve Slovenské republice
Kvapil, Václav ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá srovnáním postavení povinného v jednotlivých fázích exekučního řízení dle české a slovenské právní úpravy. Při popisu postavení povinného během nařízení exekuce je důraz kladen na prostředky obrany povinného. Při popisu vybraných způsobů provedení exekuce je kladen důraz na instituty ochrany povinného. V práci je také zohledněn legislativní vývoj některých institutů. Úvod práce je věnován obecnému pojednání o exekuci jako takové, poté je popsán způsob nařízení exekuce a následně způsoby provedení exekuce. Komparace obou právních úprav je shrnuta na konci každé kapitoly. Práce obsahuje úvahy de lege ferenda a také zmínky o stěžejních chystaných změnách v exekučním právu v České republice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 114 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 MACKOVÁ, Alžběta
3 Macková, Alžběta
1 Macková, Andrea
6 Macková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.