Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 238 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení
Mařík, Jiří ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce analyzuje hlavní hlediska náhrady nákladů nalézacího a exekučního řízení. Při soudním rozhodování bývá často problematika náhrady nákladů nalézacího a exekučního řízení považována za druhotné téma, nicméně rozsah odborné diskuze a časté novelizace příslušných právních předpisů vypovídají o pravém opaku. Z tohoto důvodu bylo základním účelem diplomové práce poskytnou ucelený rozbor relevantní právní úpravy, upozornit na praktické problémy při její aplikaci a zároveň učinit návrhy možných změn jednotlivých právních předpisů Diplomová práce se člení na úvod, pět kapitol a závěr. V úvodu vymezuji zejména otázky a cíle práce, jimiž se následně diplomová práce zabývá. Také zde definuji základní pojmy. První kapitola přináší základní přehled dílčích druhů nákladů nalézacího řízení, které jsou důležité pro správné pochopení zákonitostí jejich následné náhrady. Společně s nástinem historického vývoje se dále věnuje jejich praktickému uplatňování a v neposlední řadě upozorňuje na nejčastější potíže při jejich náležitém výpočtu. Ve druhé kapitole se zabývám charakteristikou jednotlivých pravidel prostupujících právní úpravu náhrady nákladů nalézacího řízení jako celku. Patřičný prostor je poskytnut především spornému řízení, a to včetně soustavy opravných prostředků. Pozornosti se však...
Oddlužení jako způsob řešení úpadku dlužníka
Trčková, Veronika ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Oddlužení představuje jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka. Jedná se o dlužníky velmi využívaný institut, jehož cílem je nejen uspokojení věřitelů minimálně v zákonem garantované výši, ale i ochrana dlužníka, který je na základě úspěšného oddlužení osvobozen od všech minulých dluhů a může tak začít nový život bez dluhů a nekonečných exekucí. Cílem této diplomové práce je charakterizovat institut oddlužení, zařadit ho do systému insolvenčního práva, popsat procesní stránku oddlužení a některé oblasti, které v praxi způsobují aplikační obtíže. Při psaní práce jsem se snažila účinnou právní úpravu propojit se související judikaturou vyšších soudů, komentářovou literaturou, odbornými publikacemi a články. Text práce se dělí do 5 kapitol. V první se věnuji charakteristice základních pojmů insolvenčního práva (insolvenční řízení, úpadek, procesní subjekty) a způsobům řešení úpadku dlužníka. Druhá kapitola se zaměřuje na průběh insolvenčního řízení od podání insolvenčního návrhu až po povolení a schválení oddlužení. V závěru kapitoly popisuji způsoby provedení oddlužení, kterými jsou zpeněžení majetkové podstaty a plnění splátkového kalendáře, případně jejich kombinace. V třetí části se zabývám některými problematickými oblastmi oddlužení, jejichž výslovná úpravu v insolvenčním zákoně chybí...
Postavení manželů v insolvenčním řízení
Tesařová, Nikola ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Resumé Tato diplomová práce popisuje hlavní specifika postavení manželů v insolvenčním řízení, které se v poslední době stává aktuálním tématem. S tímto tématem jsou však spojeny mnohé aplikační a interpretační nejasnosti, které jsou odstraňovaný pomocí judikatury. Obsah práce se člení na čtyři kapitoly. V první kapitole se autorka věnuje stručnému popisu historie insolvenčního řízení. Její pozornost je věnována zejména úpravě, které předcházela účinnosti zákona č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Důraz je kladen hlavně na tři způsoby plnění oddlužení manželů, které byly v dané době pro manžele možné. Druhá kapitola definuje pojmy, které s tématem úzce souvisí a jsou nezbytné pro další pojednání o insolvenčním řízení. Jedná se o manželství, společné jmění manželů, insolvenční řízení a jeho druhy. Třetí a zároveň stěžejní kapitola celé práce se věnuje společnému oddlužení manželů. Jedná se o institut poměrně, který byl insolvenčním zákonem upraven teprve účinností zákona č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, kdy došlo k úpravě společného návrhu manželů na povolení...
Náklady civilního soudního řízení
Písaříková, Markéta ; Winterová, Alena (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent) ; Uhlíř, David (oponent)
Tato práce řeší otázku nákladů civilního soudního řízení, a to nákladů obecných a nákladů zvláštních. U zvláštních nákladů se zaměřuje na otázku jejich náhrady co do výše a rozsahu. Současné právní předpisy České republiky byly analyzovány pomocí komparace, ekonomické analýzy práva a teorie her na modelových případech, načež provedenou analýzou byly definovány externality, včetně důsledků, ke kterým vedou nebo vedly právní předpisy upravující otázku náhrady nákladů řízení. Aplikace základů teorie her na danou problematiku též ukázala svůj přínos pro analytiku právních předpisů a do budoucna by se mohla stát směrem, kterým by se právní analytika mohla rozvíjet. Práce přinesla matematický vzorec pro výpočet paušalizované náhrady nákladů spojených s uplatněním pohledávky tak, aby pro věřitele bylo ekonomicky realizovatelné pohledávky žalovat a následně vymáhat, a nikoliv postupovat společnostem skupujícím pohledávky nebo je vůbec nevymáhat, a zároveň byla navržena legislativní úprava, která by zabránila externalitám, které destruují chod justice lavinou formulářových žalob, a dalším externalitám, jejichž náklady nesou daňoví poplatníci.
Hmotněprávní normy v Insolvenčním zákonu
Justa, Aleš ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Hmotněprávní normy v insolvenčním zákonu Abstrakt Základním cílem této práce je vyhledání a analýza hmotněprávních norem obsažených v zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním zákonu), rozbor jejich smyslu a účelu, s uvedením související judikatury soudů i historických konsekvencí. Zmíněna je i zahraniční literatura a odborné monografie autorů věnujících se insolvenčnímu právu. Z hlediska tématu práce jsou zapracovány i otázky navrhovaných změn insolvenčního zákona, které s ním souvisejí. Obsaženy jsou i vlastní názory autora na vybrané otázky insolvenčního práva. Práce je rozdělena na 5 kapitol, ve kterých jsou průřezově rozebrány materiální normy insolvenčního zákona. Jádro práce tvoří kapitoly druhá, třetí a čtvrtá. První kapitola vymezuje právo procesní a hmotné, vztah insolvenčního zákona vůči jiným předpisům a jeho postavení v právním řádu. Druhá kapitola se zabývá fázemi insolvenčního řízení zejména účinky zahájeného insolvenčního řízení, úpadku, konkursu, ale také sanačními způsoby řešení úpadku - reorganizací a oddlužením, a to vše z hlediska souvisejících hmotných norem. Třetí kapitola se věnuje otázkám odpovědnosti subjektů insolvenčního řízení, povahy jejich odpovědnosti a zvláštních sankčních mechanismů insolvenčního zákona. Čtvrtá kapitola zahrnuje neplatnost a...
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
Hönig, Ondřej ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce s názvem "Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti" se věnuje speciálnímu typu notářského zápisu, který je zároveň i titulem pro výkon rozhodnutí. Jedná se o specifický typ notářského zápisu, jehož tradice sahá do druhé poloviny 19. století. Cílem práce je vymezení notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti z pohledu civilního práva procesního, neboť jde o institut, který pro svou pružnost může v praxi nahrazovat meritorní rozhodnutí soudu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahuje stručný vývoj notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti od jeho zavedení v právním řádu v roce 1871 do současnosti. Druhá kapitola práce se zabývá notářskými zápisy jako veřejnými listinami, dále notářskými zápisy o právních jednáních a následně jednotlivými druhy notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, včetně notářského zápisu jako evropského exekučního titulu a vztahu mezi notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti a přípustností vedení civilního sporného řízení nalézacího o nároku vtěleném do takovéhoto notářského zápisu. Třetí kapitola se věnuje notářskému zápisu se svolením k vykonatelnosti jako exekučnímu titulu a dále přezkumem takového notářského zápisu v rámci výkonu rozhodnutí. Čtvrtá kapitola se soustředí na odpovědnost notáře za újmu způsobenou...
Reorganizace jako finanční forma řešení úpadku obchodní korporace
Cetkovská, Barbora ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
V této práci na téma "Reorganizace jako finanční forma řešení úpadku obchodní korporace" se autor snaží podrobněji přiblížit tento institut českého insolvenčního práva v uceleném a komplexním měřítku. První kapitola se zabývá historickým vývojem insolvenčního práva jako takového, a to jak ve světě, tak i na území České republiky. Cílem zasazení insolvenčního práva do historického kontextu je usnadnění pochopení smyslu insolvenčního práva a jeho cílů. Historický exkurz vede v této práci od samých základů insolvenčního práva v římském právu, až po současnou podobu Insolvenčního zákona. Současně je v této kapitole stručně popsán vznik Insolvenčního zákona včetně vlivů zahraničních právních úprav a práva Evropské unie. V následujících třech kapitolách se autor zabývá insolvenčním řízením obecně a to konkrétně základními zásadami, na kterých stojí celé insolvenční právo, a které prostupují celé insolvenční řízení včetně reorganizace. Jednotlivé odstavce popisují specifické zásady, které jsou použitelné pouze v rámci insolvenčního řízení a jejich uvedení dokresluje smysl a cíl nejen reorganizace, ale i celého insolvenčního řízení a pomáhají ve výkladu jednotlivých ustanovení Insolvenčního zákona. V práci jsou dále stručně uvedeny procesní subjekty a účastníci insolvenčního řízení s přihlédnutím k...
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Chuchro, Jan ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Shrnutí v českém jazyce Tato práce se zabývá dvěma hlavními tématy: insolvenčním řízením v České republice dle insolvenčního zákona, a institutem majetkové podstaty. Také obsahuje krátké srovnání vybraných právních institutů majetkové podstaty mezi českým a německým insolvenčním zákonem. Cílem této práce je definovat a popsat insolvenční řízení a institut majetkové podstaty a zhodnotit právní úpravu insolvenčního zákona a pokusit se předpovědět budoucí směřování jeho změn. Insolvenční řízení v České republice je součástí občanského práva procesního, a je velmi specifické vzhledem ke svému účelu, kterým je řešení úpadku dlužníka a dosažení maximálního možného uspokojení jeho věřitelů. Z tohoto důvodu musí mít insolvenční řízení své vlastní zvláštní zásady a zvláštní pravidla uzpůsobená k dosažení svého účelu, proto obsahuje insolvenční zákon i četná pravidla, která mají zabránit možnému zneužití zvláštních pravidel insolvenčního řízení k jiným než stanoveným cílům. Tato práce se zabývá subjekty insolvenčního řízení a jejich zájmy, povinnostmi a kompetencemi v řízení a jejich vzájemnými vztahy. Nejdůležitějším subjektem je insolvenční správce, který zejména je odpovědný za vytváření, správu a konečné zpeněžení majetkové podstaty. Tato práce popisuje jednotlivé fáze insolvenčního řízení dle insolvenčního...
Institut reorganizace v českém a anglickém právu a jeho použití v praxi
Hlaváčková, Kateřina ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Hlavním cílem této práce s názvem "Institut reorganizace v českém a anglickém právu a jeho použití v praxi" je poskytnout přehled o právní úpravě a fungování institutu reorganizace v praxi v České republice a v Anglii, ověřit hypotézu že institut reorganizace, tedy způsob sanačního řešení úpadku podnikatelů, je, ve srovnání se situací v Anglii, v České republice používán nedostatečně a také jeho úspěšnost je nízká, a vyvození závěrů, čím je tato situace způsobena. Tento cíl byl naplněn ve čtyřech kapitolách. V první kapitole je definován pojem reorganizace v obecné rovině, jeho zařazení do systému insolvenčního práva a exkurz do historického vývoje. V druhé kapitole je popsáno použití institutu reorganizace v České republice a to pomocí detailního rozboru účinné právní úpravy nejen přímo reorganizace, její přípustnosti, druhů, zahájení, provedení i končení a role jednotlivých subjektů v ní, ale celého insolvenčního řízení, právních zásad jej ovládajících, definice úpadku a jeho druhů, a také zkoumání informací o použití reorganizace v praxi, konkrétně dostupných dat o tom, jak pravděpodobné je, že úpadek subjektu v České republice bude řešen reorganizací a s jakou pravděpodobností bude tato reorganizace úspěšná. Třetí kapitola obsahuje stejné informace o situaci v Anglii. Kapitola čtvrtá pak...
Postavení manželů v insolvenčním řízení
Syllaba, Ondřej ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
RESUMÉ Tato práce pojednává o insolvenčním řízení, ve kterém se řeší úpadek jednoho nebo obou manželů. Autor si klade za cíl pohovořit o problematických situacích, které mohou v průběhu takového insolvenčního řízení nastat. Práce se neomezuje na popis těchto procesních zvláštností, ale pojednává rovněž o jejich vlivu na manželskou majetkovou situaci, tedy zejména o vlivu na společné jmění manželů. Autor se v práci zabývá zejména řešením úpadku oddlužením a konkursem, jelikož se jedná o nejfrekventovanější způsoby řešení úpadku. Z opačného důvodu se pak nezabývá reorganizací, se kterou se v praxi příliš nesetkáváme. Autor se rovněž s ohledem na zvolené téma práce nezaobírá postavením právnických osob v insolvenčním řízení. Autor se v práci zabývá převážně současnou právní úpravou a podrobněji se tak nezabývá právním stavem před účinností revizní novely z roku 2013, která měla na postavení manželů v insolvenčním řízení velký vliv. Autor se pak rovněž nevyjadřuje k chystané novelizaci insolvenčního práva, ke které bude docházet v průběhu roku 2017. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. V první kapitole se autor stručně věnuje manželskému majetkovému právu a vymezuje jeho instituty, zejména pak společné jmění manželů, o kterém se hovoří ve třetí a čtvrté kapitole této práce. Obdobně pak autor ve druhé kapitole...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 238 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 MACKOVÁ, Alžběta
3 Macková, Alžběta
1 Macková, Andrea
8 Macková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.