Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 232 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reorganizace jako finanční forma řešení úpadku obchodní korporace
Cetkovská, Barbora ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
V této práci na téma "Reorganizace jako finanční forma řešení úpadku obchodní korporace" se autor snaží podrobněji přiblížit tento institut českého insolvenčního práva v uceleném a komplexním měřítku. První kapitola se zabývá historickým vývojem insolvenčního práva jako takového, a to jak ve světě, tak i na území České republiky. Cílem zasazení insolvenčního práva do historického kontextu je usnadnění pochopení smyslu insolvenčního práva a jeho cílů. Historický exkurz vede v této práci od samých základů insolvenčního práva v římském právu, až po současnou podobu Insolvenčního zákona. Současně je v této kapitole stručně popsán vznik Insolvenčního zákona včetně vlivů zahraničních právních úprav a práva Evropské unie. V následujících třech kapitolách se autor zabývá insolvenčním řízením obecně a to konkrétně základními zásadami, na kterých stojí celé insolvenční právo, a které prostupují celé insolvenční řízení včetně reorganizace. Jednotlivé odstavce popisují specifické zásady, které jsou použitelné pouze v rámci insolvenčního řízení a jejich uvedení dokresluje smysl a cíl nejen reorganizace, ale i celého insolvenčního řízení a pomáhají ve výkladu jednotlivých ustanovení Insolvenčního zákona. V práci jsou dále stručně uvedeny procesní subjekty a účastníci insolvenčního řízení s přihlédnutím k...
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Chuchro, Jan ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Shrnutí v českém jazyce Tato práce se zabývá dvěma hlavními tématy: insolvenčním řízením v České republice dle insolvenčního zákona, a institutem majetkové podstaty. Také obsahuje krátké srovnání vybraných právních institutů majetkové podstaty mezi českým a německým insolvenčním zákonem. Cílem této práce je definovat a popsat insolvenční řízení a institut majetkové podstaty a zhodnotit právní úpravu insolvenčního zákona a pokusit se předpovědět budoucí směřování jeho změn. Insolvenční řízení v České republice je součástí občanského práva procesního, a je velmi specifické vzhledem ke svému účelu, kterým je řešení úpadku dlužníka a dosažení maximálního možného uspokojení jeho věřitelů. Z tohoto důvodu musí mít insolvenční řízení své vlastní zvláštní zásady a zvláštní pravidla uzpůsobená k dosažení svého účelu, proto obsahuje insolvenční zákon i četná pravidla, která mají zabránit možnému zneužití zvláštních pravidel insolvenčního řízení k jiným než stanoveným cílům. Tato práce se zabývá subjekty insolvenčního řízení a jejich zájmy, povinnostmi a kompetencemi v řízení a jejich vzájemnými vztahy. Nejdůležitějším subjektem je insolvenční správce, který zejména je odpovědný za vytváření, správu a konečné zpeněžení majetkové podstaty. Tato práce popisuje jednotlivé fáze insolvenčního řízení dle insolvenčního...
Institut reorganizace v českém a anglickém právu a jeho použití v praxi
Hlaváčková, Kateřina ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Hlavním cílem této práce s názvem "Institut reorganizace v českém a anglickém právu a jeho použití v praxi" je poskytnout přehled o právní úpravě a fungování institutu reorganizace v praxi v České republice a v Anglii, ověřit hypotézu že institut reorganizace, tedy způsob sanačního řešení úpadku podnikatelů, je, ve srovnání se situací v Anglii, v České republice používán nedostatečně a také jeho úspěšnost je nízká, a vyvození závěrů, čím je tato situace způsobena. Tento cíl byl naplněn ve čtyřech kapitolách. V první kapitole je definován pojem reorganizace v obecné rovině, jeho zařazení do systému insolvenčního práva a exkurz do historického vývoje. V druhé kapitole je popsáno použití institutu reorganizace v České republice a to pomocí detailního rozboru účinné právní úpravy nejen přímo reorganizace, její přípustnosti, druhů, zahájení, provedení i končení a role jednotlivých subjektů v ní, ale celého insolvenčního řízení, právních zásad jej ovládajících, definice úpadku a jeho druhů, a také zkoumání informací o použití reorganizace v praxi, konkrétně dostupných dat o tom, jak pravděpodobné je, že úpadek subjektu v České republice bude řešen reorganizací a s jakou pravděpodobností bude tato reorganizace úspěšná. Třetí kapitola obsahuje stejné informace o situaci v Anglii. Kapitola čtvrtá pak...
Postavení manželů v insolvenčním řízení
Syllaba, Ondřej ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
RESUMÉ Tato práce pojednává o insolvenčním řízení, ve kterém se řeší úpadek jednoho nebo obou manželů. Autor si klade za cíl pohovořit o problematických situacích, které mohou v průběhu takového insolvenčního řízení nastat. Práce se neomezuje na popis těchto procesních zvláštností, ale pojednává rovněž o jejich vlivu na manželskou majetkovou situaci, tedy zejména o vlivu na společné jmění manželů. Autor se v práci zabývá zejména řešením úpadku oddlužením a konkursem, jelikož se jedná o nejfrekventovanější způsoby řešení úpadku. Z opačného důvodu se pak nezabývá reorganizací, se kterou se v praxi příliš nesetkáváme. Autor se rovněž s ohledem na zvolené téma práce nezaobírá postavením právnických osob v insolvenčním řízení. Autor se v práci zabývá převážně současnou právní úpravou a podrobněji se tak nezabývá právním stavem před účinností revizní novely z roku 2013, která měla na postavení manželů v insolvenčním řízení velký vliv. Autor se pak rovněž nevyjadřuje k chystané novelizaci insolvenčního práva, ke které bude docházet v průběhu roku 2017. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. V první kapitole se autor stručně věnuje manželskému majetkovému právu a vymezuje jeho instituty, zejména pak společné jmění manželů, o kterém se hovoří ve třetí a čtvrté kapitole této práce. Obdobně pak autor ve druhé kapitole...
Doručování v civilním procesu
Schneiderová, Martina ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Resumé Cílem mé práce je to podrobně rozebrat institute doručování v civilním procesu, práce je zaměřena především na praktické problémy a také na elektronické doručování, zejména pak na datové schránky. Je v ní obsažena rovněž část popisující doručování písemností do cizích zemí a členských států Evropské unie. V první části práce jsou definovány klíčové právní pojmy a je zde rozebíráno doručování do datových schránek. V druhé části je pak podrobně popsáno doručování dokumentů do zahraničí (a také ze zahraničí do České republiky). Nakonec se snažím o stručné porovnání právní úpravy doručování v civilním procesu v České republice a na Slovensku. Doručování představuje jeden z hlavních právních institutů civilního procesu. Nejvýznamnější pramen práva pro doručování v civilním procesu v České republice je představován zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 139/2015 Sb. V nedávné době prošel institut doručování mnoha změnami. Práci tvoří tři hlavní kapitoly, které se dělí na další podkapitoly, přičemž každá z nich je věnována rozdílným aspektům doručování. První kapitola je úvodní a vysvětluje pojem doručování v rámci systematiky civilního procesu a je zde také stručně popsán význam doručování v obecném smyslu. Kapitola druhá nazvaná "Doručování v civilním procesu v České republice"...
Druhy nákladů řízení v civilním řízení sporném
Zbořil, Martin ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Resumé Téma mé rigorózní práce zní "Druhy nákladů řízení v civilním řízení sporném" a jejím cílem je přiblížení této dílčí problematiky oblasti nákladů řízení a její právní rozbor. Práce nepojednává o celkové právní úpravě nákladů řízení, tak jak je upravena v hlavě třetí občanského soudního řádu, ale snaží se blíže analyzovat jednotlivé druhy nákladů řízení, které jsou demonstrativně uvedeny v § 137 odst. 1 občanského soudního řádu. V práci jsem se nesnažil o pouhé nastínění právní úpravy, která je de lege lata poměrně roztříštěná v několika zákonných a podzákonných předpisech. Práce by totiž měla rovněž poukázat na bohatou a četnou judikaturu, která tuto oblast dotváří. Tu lze rozdělit na soudní rozhodování, konkretizující nejasnou normativní právní úpravu a judikaturu - téměř výlučně ze strany Ústavního soudu - přinášející zásadní hlediska a závěry. To platí zejména ve vztahu k vyhl. č. 484/2000 Sb., upravující odměnu za zastoupení advokátem nebo notářem, kterou Ústavní soud zrušil svým nálezem. Mimoto jsem se v práci snažil zhodnotit v kapitole upravující odměnu zastoupení advokátem právní úpravu historicky, a to počínaje rokem 1990, resp. vyhl. č. 270/1990 Sb. do současnosti (včetně mých závěrů). Důvodem je zejména přiblížení některých zásadních milníků v této oblasti (a to zejména zásadní nálezy či...
Důkazní břemeno v civilním procesu
Loutchan, Petr ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Název diplomové práce: Důkazní břemeno v civilním procesu Tato práce se zabývá problematikou důkazního břemene, snaží se ji zasadit do určitého rámce, který je nezbytný pro bližší porozumění danému tématu. V úvodní kapitole zmiňuji základní zásady aplikovatelné v případě všech procesních předpisů. Tyto zásady jsou významné z hlediska interpretace Evropské úmluvy, zároveň se používají i pro bližší integraci evropského práva. Následují principy vlastní pouze civilnímu procesu, které jsou charakteristické existencí protikladných dvojic a tím, že se vlastně nikdy neuplatňují ve své čisté podobě. Druhá kapitola je věnována dokazování. Zmiňuji definici dokazování, odlišení procesního dokazování od klasického logického, účel dokazování a jeho předmět. Následuje výběr skutečností, které se nemusí dokazovat, ať z důvodu existence domněnek či všeobecné známosti. Zvláštní pozornost je věnována institutům usnadňujícím dokazování. Rovněž definuje základní pojmy dokazování. Nesnaží se však být komplexním pojednáním o dokazování, to by snad ani vzhledem k rozsahu nebylo možné. Vybírá si proto opravdu jen vybrané kapitoly nezbytné pro pochopení tématu této práce. Třetí kapitola je úvodem do procesních povinností a procesních břemen. Zmiňuje rozlišení mezi oběma instituty a snaží se o komplexní popis těch, které...
Řízení o pozůstalosti
Víšek, Pavel ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Resumé Řízení o pozůstalosti Diplomová práce popisuje jednotlivé fáze řízení o pozůstalosti a zaměřuje se také na největší změny, které zavedl zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Tato práce se dělí do pěti kapitol. V první kapitole je vymezeno, proč je řízení o pozůstalosti pro společnost tak důležité a na jakých právních principech stojí. Zároveň je zde zmíněno, z jakých právních pramenů řízení o pozůstalosti čerpá. Druhá kapitola poskytuje stručný historický úvod do problematiky řízení o pozůstalosti. Současná právní úprava se vrací zpět k úpravě platné před právními reformami 50. let 20. století. I proto je vhodné znát historické pozadí problematiky. Třetí kapitola se zaměřuje na největší novinky v právní úpravě, které přinesl zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Tato kapitola představuje poměrně krátkou, ale významnou část diplomové práce. Čtvrtá kapitola popisuje průběh řízení o pozůstalosti a tvoří stěžejní část této práce. V této kapitole jsou nejprve popsány obecné skutečnosti platné pro řízení o pozůstalosti a následně se kapitola zabývá projednáním dědictví od zahájení řízení až po případné podání opravného prostředku. Poslední kapitola diplomové práce se zaměřuje na problematiku likvidace pozůstalosti jako vybrané otázky řízení o pozůstalosti, protože byla...
Změny evropského insolvenčního práva v souvislosti s nařízením EU 2015/848.
Hrdý, Bohuslav ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Insolvenční řízení bylo historicky záležitostí jednotlivých národních států a jejich vlastních úprav. S postupnou evropskou integrací se však podnikatelské aktivity dostávají na nadnárodní úroveň. Taktéž, s přibývajícími případy úpadku společností, působících ve vícero jurisdikcích Evropské unie, přichází taktéž požadavek na předpis, který by stanovil jasná pravidla pro vedení příhraničních insolvenčních řízení. Na začátku dvacátého prvního století se tímto předpisem stalo Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ("Nařízení"), o insolvenčním řízení. Toto Nařízení, které mimo jiné zůstalo v platnosti i během největší ekonomické krize, se kterou se Evropská unie potýkala, se nyní stává kvalitním základem, na který se Evropský parlament snaží navázat jeho novelou označovanou jako Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ("Novela") o insolvenčním řízení. K výkladu ustanovení původního Nařízení, se při několika příležitostech dostal i Soudní dvůr Evropské unie, který tak pomohl k jeho zdárné aplikaci. Vycházeje především z rozhodovací praxe Soudního dvora EU a doporučení právních teoretiků zabývajících se insolvenčním právem s mezinárodním prvkem, byla připravena zmíněná Novela. Dochází tak k značnému rozšíření úpravy Nařízení a taktéž ke zpřesnění mnohých doposud sporných pojmů. Obecným trendem, který je...
Advokát - klient
Šplíchal, Jan ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá advokacií a obsahem pojmu advokacie, dále pak rozvádí pojmy právní pomoc a právní služba a hledá mezi těmito pojmy rozdíly. Práce též nabízí stručný pohled do historie právnického povolání a jeho vývoje v čase. Dále pak se tato práce zabývá vlivem České advokátní komory jakožto profesní samosprávné organizace na výkon advokacie a na poskytování právních služeb advokáty. Rozebírá jednak samotnou Českou advokátní komoru a její organizaci, tak její pravomoci a vydávání stavovských předpisů. Také se věnuje dalším situacím, ke kterým v rámci vlivu České advokátní komory dochází. Práce také stručně popisuje základní prvky vzniku, obsahu a zániku vztahu mezi advokátem a jeho klientem. Jednotlivé prvky obsahu vztahu advokát - klient poté rozebírá ve čtvrté kapitole. Zejména jde o povinnost advokáta prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta, povinnost nesnižovat důstojnost advokátního stavu, povinnost mlčenlivosti, povinnost informovat klienta a vést dokumentaci, povinnost být pojištěn nebo právo advokáta na odměnu. Obdobně se práce věnuje i právům a povinnostem klienta. Práce má za cíl také v krátkosti rozebrat některé shodné a rozdílné prvky vztahu mezi advokátem a klientem, které můžeme pozorovat v rámci trestního řízení. Práce klade v této kapitole důraz právě na srovnání...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 232 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 MACKOVÁ, Alžběta
3 Macková, Alžběta
1 Macková, Andrea
8 Macková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.