Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 242 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postavení zajištěného věřitele a uspokojení jeho pohledávky v rámci insolvenčního řízení
Pavelka, Lukáš ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je rozbor postavení zajištěného věřitele v průběhu insolvenčního řízení a proces uspokojení jeho pohledávky do řízení přihlášené. Práce poukazuje na aktuální praktické problémy daného tématu v systematicky seřazených pěti kapitolách, které se postupně věnují institutu procesních subjektů, postavení zajištěného věřitele, uspokojení zajištěného věřitele, či naopak neuspokojení přihlášené pohledávky zajištěného věřitele, a konečně postavení zajištěného věřitele po skončení insolvenčního řízení. Práce podává ucelený obraz o zvolené problematice.
Způsoby řešení úpadku nepodnikajících fyzických osob
Poštová, Tereza ; Macková, Alena (oponent) ; Smolík, Petr (oponent)
Způsoby řešení úpadku nepodnikajících fyzických osob Rozvoj úvěrových obchodů v posledních letech a s tím spojené rostoucí zadlužování domácností, vedly k tomu, že typickým subjektem moderního insolvenčního práva se stává nepodnikající fyzická osoba. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) přináší spotřebitelům možnost sanačního řešení jejich úpadku formou oddlužení, které umožňuje řešit nepříznivou ekonomickou situaci dlužníka při splnění alespoň části jeho závazků takovým způsobem, který pro něj nemá zcela likvidační dopad, a zároveň mu umožňuje vybřednout z dluhové spirály a začít znovu. Diplomová práce se zabývá právě úpadkem těchto osob a způsoby jeho řešení, přičemž vychází nejen z platné právní úpravy, ale zejména též z judikatorní praxe soudů, neboť celá řada otázek je prozatím řešena pouze v jejím rámci. Změnu by mohla přinést navrhovaná tzv. koncepční novela, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti, a jejímž záměrem je právě zákonné zakotvení sporných a v zákonně neřešených otázek. Cílem diplomové práce je především přiblížit proces řešení úpadku spotřebitele, obzvláště se zaměřením na oddlužení a na nepatrný konkurs a jeho specifika, s důrazem kladeným na otázky, které nejsou dohledatelné v zákoně. Klíčové pojmy Úpadek Oddlužení Konkurs
Průtahy v civilním procesu
Hlaváčková, Daniela ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Tématem práce jsou otázky týkající se nepřiměřeně dlouhého soudního řízení v České republice, zejména rozbor a zhodnocení jeho jednotlivých aspektů, jakož i snahy zákonodárce o zavedení institutů sloužících k jeho zrychlení. Cílem práce je jednak zhodnotit současný stav z toho pohledu, do jaké míry je za něj odpovědná stávající právní úprava, efektivita justice, nebo přístup samotných účastníků, ale i navržení možných řešení problémů spojených s délkou řízení mimo jiné i s přihlédnutím k inspiraci v zahraničních úpravách. Práce nabízí několik možných řešení vedoucí ke zvýšení efektivity justice. Jedná se například o přenesení části agendy vymezené zákonem na jiné orgány, a to buď na orgány veřejné správy, nebo na soukromé subjekty jako například na mediátory či rozhodce. Dalším z navrhovaných způsobů řešení je posílení administrativního aparátu a dalšího soudního personálu a zároveň přesná klasifikace činností tohoto pomocného personálu. Další úvaha vychází z inspirace v evropských úpravách především v oblasti odvolání a rozšíření povinného právního zastoupení například na všechny typy řízení vyjma bagatelních sporů.
Svéprávnost a řízení o jejím posuzování
Chalupská, Lenka ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Tato rigorózní práce si klade za cíl představit téma svéprávnosti a souvisejících soudních řízeních se zaměřením na procesněprávní problematiku. Svéprávnost je přirozenoprávní součástí existence každého člověka a nikdo ji nemůže být zbaven. Svéprávnosti člověk nabývá narozením a pozbývá až smrtí. Mohou ale nastat případy, kdy z důvodu ochrany práv a zájmů člověka je potřeba svéprávnost v určitém rozsahu omezit, aby člověku nevznikla újma na jeho právech. Tato rigorózní práce je rozdělena do deseti částí, z nichž největší prostor je věnován části zaměřené na řízení o omezení svéprávnosti, neboť právě toto řízení je z okruhu řízení spojených se svéprávností nejčastějším a rovněž nejzásadnějším, když ve svém výsledku zpravidla vede k zásahu do osobnostní složky fyzické osoby. Cílem rigorózní práce je podrobně popsat a analyzovat průběh soudního řízení o svéprávnosti, včetně jednotlivých souvisejících procesních institutů, se zaměřením na samotné posuzování svéprávnosti soudem. Přitom každá fáze soudního řízení je podrobena hluboké analýze. Zároveň se však snaží pojmout řízení o svéprávnosti komplexně, a tak jsou další části věnovány rovněž řízení o přezkumu svéprávnosti, tj. o prodloužení jejího trvání, samostatná část je věnována také řízení o přiznání svéprávnosti nezletilému. Neopomenutelnou...
Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení
Mařík, Jiří ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce analyzuje hlavní hlediska náhrady nákladů nalézacího a exekučního řízení. Při soudním rozhodování bývá často problematika náhrady nákladů nalézacího a exekučního řízení považována za druhotné téma, nicméně rozsah odborné diskuze a časté novelizace příslušných právních předpisů vypovídají o pravém opaku. Z tohoto důvodu bylo základním účelem diplomové práce poskytnou ucelený rozbor relevantní právní úpravy, upozornit na praktické problémy při její aplikaci a zároveň učinit návrhy možných změn jednotlivých právních předpisů Diplomová práce se člení na úvod, pět kapitol a závěr. V úvodu vymezuji zejména otázky a cíle práce, jimiž se následně diplomová práce zabývá. Také zde definuji základní pojmy. První kapitola přináší základní přehled dílčích druhů nákladů nalézacího řízení, které jsou důležité pro správné pochopení zákonitostí jejich následné náhrady. Společně s nástinem historického vývoje se dále věnuje jejich praktickému uplatňování a v neposlední řadě upozorňuje na nejčastější potíže při jejich náležitém výpočtu. Ve druhé kapitole se zabývám charakteristikou jednotlivých pravidel prostupujících právní úpravu náhrady nákladů nalézacího řízení jako celku. Patřičný prostor je poskytnut především spornému řízení, a to včetně soustavy opravných prostředků. Pozornosti se však...
Oddlužení jako způsob řešení úpadku dlužníka
Trčková, Veronika ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Oddlužení představuje jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka. Jedná se o dlužníky velmi využívaný institut, jehož cílem je nejen uspokojení věřitelů minimálně v zákonem garantované výši, ale i ochrana dlužníka, který je na základě úspěšného oddlužení osvobozen od všech minulých dluhů a může tak začít nový život bez dluhů a nekonečných exekucí. Cílem této diplomové práce je charakterizovat institut oddlužení, zařadit ho do systému insolvenčního práva, popsat procesní stránku oddlužení a některé oblasti, které v praxi způsobují aplikační obtíže. Při psaní práce jsem se snažila účinnou právní úpravu propojit se související judikaturou vyšších soudů, komentářovou literaturou, odbornými publikacemi a články. Text práce se dělí do 5 kapitol. V první se věnuji charakteristice základních pojmů insolvenčního práva (insolvenční řízení, úpadek, procesní subjekty) a způsobům řešení úpadku dlužníka. Druhá kapitola se zaměřuje na průběh insolvenčního řízení od podání insolvenčního návrhu až po povolení a schválení oddlužení. V závěru kapitoly popisuji způsoby provedení oddlužení, kterými jsou zpeněžení majetkové podstaty a plnění splátkového kalendáře, případně jejich kombinace. V třetí části se zabývám některými problematickými oblastmi oddlužení, jejichž výslovná úpravu v insolvenčním zákoně chybí...
Postavení manželů v insolvenčním řízení
Tesařová, Nikola ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Resumé Tato diplomová práce popisuje hlavní specifika postavení manželů v insolvenčním řízení, které se v poslední době stává aktuálním tématem. S tímto tématem jsou však spojeny mnohé aplikační a interpretační nejasnosti, které jsou odstraňovaný pomocí judikatury. Obsah práce se člení na čtyři kapitoly. V první kapitole se autorka věnuje stručnému popisu historie insolvenčního řízení. Její pozornost je věnována zejména úpravě, které předcházela účinnosti zákona č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Důraz je kladen hlavně na tři způsoby plnění oddlužení manželů, které byly v dané době pro manžele možné. Druhá kapitola definuje pojmy, které s tématem úzce souvisí a jsou nezbytné pro další pojednání o insolvenčním řízení. Jedná se o manželství, společné jmění manželů, insolvenční řízení a jeho druhy. Třetí a zároveň stěžejní kapitola celé práce se věnuje společnému oddlužení manželů. Jedná se o institut poměrně, který byl insolvenčním zákonem upraven teprve účinností zákona č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, kdy došlo k úpravě společného návrhu manželů na povolení...
Náklady civilního soudního řízení
Písaříková, Markéta ; Winterová, Alena (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent) ; Uhlíř, David (oponent)
Tato práce řeší otázku nákladů civilního soudního řízení, a to nákladů obecných a nákladů zvláštních. U zvláštních nákladů se zaměřuje na otázku jejich náhrady co do výše a rozsahu. Současné právní předpisy České republiky byly analyzovány pomocí komparace, ekonomické analýzy práva a teorie her na modelových případech, načež provedenou analýzou byly definovány externality, včetně důsledků, ke kterým vedou nebo vedly právní předpisy upravující otázku náhrady nákladů řízení. Aplikace základů teorie her na danou problematiku též ukázala svůj přínos pro analytiku právních předpisů a do budoucna by se mohla stát směrem, kterým by se právní analytika mohla rozvíjet. Práce přinesla matematický vzorec pro výpočet paušalizované náhrady nákladů spojených s uplatněním pohledávky tak, aby pro věřitele bylo ekonomicky realizovatelné pohledávky žalovat a následně vymáhat, a nikoliv postupovat společnostem skupujícím pohledávky nebo je vůbec nevymáhat, a zároveň byla navržena legislativní úprava, která by zabránila externalitám, které destruují chod justice lavinou formulářových žalob, a dalším externalitám, jejichž náklady nesou daňoví poplatníci.
Hmotněprávní normy v Insolvenčním zákonu
Justa, Aleš ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Hmotněprávní normy v insolvenčním zákonu Abstrakt Základním cílem této práce je vyhledání a analýza hmotněprávních norem obsažených v zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním zákonu), rozbor jejich smyslu a účelu, s uvedením související judikatury soudů i historických konsekvencí. Zmíněna je i zahraniční literatura a odborné monografie autorů věnujících se insolvenčnímu právu. Z hlediska tématu práce jsou zapracovány i otázky navrhovaných změn insolvenčního zákona, které s ním souvisejí. Obsaženy jsou i vlastní názory autora na vybrané otázky insolvenčního práva. Práce je rozdělena na 5 kapitol, ve kterých jsou průřezově rozebrány materiální normy insolvenčního zákona. Jádro práce tvoří kapitoly druhá, třetí a čtvrtá. První kapitola vymezuje právo procesní a hmotné, vztah insolvenčního zákona vůči jiným předpisům a jeho postavení v právním řádu. Druhá kapitola se zabývá fázemi insolvenčního řízení zejména účinky zahájeného insolvenčního řízení, úpadku, konkursu, ale také sanačními způsoby řešení úpadku - reorganizací a oddlužením, a to vše z hlediska souvisejících hmotných norem. Třetí kapitola se věnuje otázkám odpovědnosti subjektů insolvenčního řízení, povahy jejich odpovědnosti a zvláštních sankčních mechanismů insolvenčního zákona. Čtvrtá kapitola zahrnuje neplatnost a...
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
Hönig, Ondřej ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce s názvem "Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti" se věnuje speciálnímu typu notářského zápisu, který je zároveň i titulem pro výkon rozhodnutí. Jedná se o specifický typ notářského zápisu, jehož tradice sahá do druhé poloviny 19. století. Cílem práce je vymezení notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti z pohledu civilního práva procesního, neboť jde o institut, který pro svou pružnost může v praxi nahrazovat meritorní rozhodnutí soudu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahuje stručný vývoj notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti od jeho zavedení v právním řádu v roce 1871 do současnosti. Druhá kapitola práce se zabývá notářskými zápisy jako veřejnými listinami, dále notářskými zápisy o právních jednáních a následně jednotlivými druhy notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, včetně notářského zápisu jako evropského exekučního titulu a vztahu mezi notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti a přípustností vedení civilního sporného řízení nalézacího o nároku vtěleném do takovéhoto notářského zápisu. Třetí kapitola se věnuje notářskému zápisu se svolením k vykonatelnosti jako exekučnímu titulu a dále přezkumem takového notářského zápisu v rámci výkonu rozhodnutí. Čtvrtá kapitola se soustředí na odpovědnost notáře za újmu způsobenou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 242 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 MACKOVÁ, Alžběta
3 Macková, Alžběta
1 Macková, Andrea
8 Macková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.