Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 257 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Náklady řízení při soudním uplatňování pohledávek
Máchová, Adéla ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Náklady řízení při soudním uplatňování pohledávek Abstrakt Tato rigorózní práce je věnována nákladům občanského soudního řízení. Práce se však zabývá pouze těmi náklady řízení, které vznikají účastníkům řízení a souvisejí s uplatňováním pohledávek u soudu. Otázka nákladů řízení je často chápána jen jako nepodstatná vedlejší linie soudního řízení, avšak je třeba si uvědomit, že rozhodování o náhradě nákladů řízení je integrální součást civilního řízení jako celku. Pokud soud rozhodne o náhradě nákladů řízení v rozporu s průběhem řízení, nebo s výrokem ve věci, může tím citelně zasáhnout do ústavně zaručených práv účastníků řízení a tento postup je pak třeba označit za zásah do práva na spravedlivý proces ve smyslu článku 36 odstavce 1 Listiny. Práce je rozdělena na pět částí - úvod, další tři kapitoly a závěr. V úvodu se práce zabývá především významem nákladů řízení. Druhá část práce je věnována definici nákladů řízení, jednotlivým druhům nákladů řízení, institutu osvobození od soudních poplatků a dále rozdílu mezi placením nákladů řízení a jejich náhradou. Třetí část se zabývá náklady řízení a rozhodování o nich v jednotlivých fázích občanského soudního řízení. Čtvrtá část práce se týká nákladů řízení při soudním výkonu rozhodnutí, respektive exekuci. Závěr práce pak obsahuje shrnutí rozebírané...
Praktická specifika oddlužení
Pícha, Marek ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Tématem této rigorózní práce jsou Praktická specifika oddlužení. Rigorózní práce se zabývá specifickými situacemi a případy v rámci oddlužení, jenž je relativně stále novým fenoménem insolvenčního práva. Právní institut oddlužení spadá do insolvenčního práva, jež je samo jednou z mnoha větví občanského práva. Smyslem insolvenčního práva je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka tak, aby byly vyřešeny majetkové vztahy k dotčeným osobám. Za základní princip insolvenčního řízení lze považovat co nejvyšší poměrně uspokojení dlužníkových věřitelů. Insolvenční zákon nabízí tři možnosti řešení dlužníkova úpadku. Prvním je konkurs reprezentující situaci, kdy dlužník aktivně nevyvíjí žádnou svou podnikatelskou činnost a jeho věřitelé jsou uspokojováni z celého postižitelného dlužníkova majetku. Druhou možností je reorganizace, která je určena pro i nadále podnikající společnosti, přičemž pohledávky věřitelů jsou uspokojovány postupně podle reorganizačního plánu. Poslední možností je oddlužení, v rámci kterého je dlužník oprávněn splatit pouze určitou část svých dluhů. V případě, že dlužník splní všechny podmínky oddlužení, je osvobozen od zbytku dluhů. Oddlužení je možno provést dvěma způsoby, a to plněním splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetku, toho času za určitých podmínek, které stanoví...
Problematické aspekty vybraných exekučních titulů
Bosáková, Nikol ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Rigorózní práce se zabývá problematickými aspekty u vybraných exekučních titulů, se kterými jsem se setkala při výkonu své funkce asistenta soudce u Okresního soudu v Ostravě. Výběr exekučních titulů byl čistě subjektivní. Cílem bylo tedy poskytnout ucelený a všestranný pohled na problematiku exekučních titulů, jak z hlediska teoretického, tak z hlediska praktického. V rámci určeného rozsahu rigorózní práce jsem koncepci této práce pojala tak, že jsem se nejprve pokusila vymezit samotný pojem exekucí, exekučních titulů a jejich materiální a formální vykonatelnost. Po úvodní první kapitole následuje ústřední část práce, kde jsem se snažila analyzovat jednotlivé typy exekučních titulů, a to notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti a rozhodčí nález. Domnívám se, že v současné době je stále poměrně často využíván institut rozhodčího řízení ve společnosti. Této kapitole je proto věnována největší část práce, neboť se vývojem právní úpravy objevily zcela závažné procesněprávní nedostatky v aplikační praxi. Práce se rovněž snaží analyzovat nedostatky právní úpravy u vybraných exekučních titulů a konfrontovat je s rozhodovací činností soudů. Závěrečná část práce se věnuje zejména vlastními úvahami a závěry, ke kterým jsem v průběhu psaní textu dospěla,...
Právní postavení soudce v České republice - kárná odpovědnost
Sobotková, Sandra ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Právní postavení soudce v České republice - kárná odpovědnost Shrnutí Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku kárné odpovědnosti soudce v České republice. V úvodu práce je popsána právní úprava moci soudní a jednotlivé povinnosti, které musí soudce v rámci výkonu své funkce plnit. V další části je definována kárná odpovědnost a její právní povaha, přičemž se pozastavím také u vztahu odpovědnosti za újmu a kárné odpovědnosti. Část třetí popisuje průběh kárného řízení a složení kárného soudu, který kárné provinění projednává. Část čtvrtá nabízí pohled na jednotlivá kárná provinění v praxi. Poslední část je zaměřena na kárná opatření a pozastavuje se nad pojetím institutu výtky drobných nedostatků coby jednoho z kárných opatření. Závěr představuje souhrn zjištěných poznatků a nabídne ucelený náhled na problematiku kárné odpovědnosti soudce v České republice. Celá problematika je zkoumána především pohledem aktuálně platné právní úpravy. Klíčová slova Kárná odpovědnost. Soudce. Kárné řízení.
Důkazní břemeno ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení
Ričková, Michaela ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Důkazní břemeno ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá institutem důkazního břemena. Jejím cílem je objasnit dělení důkazního břemena mezi účastníky řízení ve sporech na vydání bezdůvodného obohacení. Práce je členěna na úvod, čtyři hlavní kapitoly, které jsou dále vnitřně členěny a závěr. V úvodu práce jsou rozebírány zejména důvody výběru tohoto tématu. První kapitola obsahuje obecné vymezení a výklad stěžejních pojmů a souvisejících institutů, jejichž základní znalost bude klíčová pro další části textu. Vysvětluje rozdíly mezi pojmy důkaz, protidůkaz a námitka. Následně rozebírá míru důkazu potřebnou pro prokázání určitých skutečností. Popisuje stav non liquet a rozebírá jednotlivé procesní povinnosti a břemena účastníků řízení. Druhá kapitola práce je věnována pojmu důkazního břemena, které se člení na objektivní a subjektivní důkazní břemeno. Subjektivní důkazní břemeno lze dále rozdělit na abstraktní a konkrétní důkazní břemeno. Kapitola pokračuje analýzou vybraných teorií dělení důkazního břemena, přičemž nevynechá ani negativní teorii důkazní. V dílčím závěru se přiklání k Rosenbergové teorii analýzy norem. Na základě této teorie pak formuluje model rozdělení důkazního břemena ve sporech na vydání bezdůvodného obohacení. Těžiště práce spočívá ve třetí,...
Předběžná opatření v civilním řízení
Kantořík, Lukáš ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Předběžná opatření v civilním řízení Abstrakt Diplomová práce představuje předběžná opatření, jako jeden ze zajišťovacích institutů civilního práva procesního, který nastupuje v případě potřeby předběžné a zatímní úpravy právních poměrů účastníků a rovněž při zajištění výkonu rozhodnutí. Tento zajišťovací institut je institutem dočasným, který uspořádává práva a povinnosti účastníků pouze do doby rozhodnutí ve věci samé. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. V první kapitole se autor zabývá jak pojmem předběžného opatření, tak i jeho druhy a účelem předběžného opatření. V této kapitole se autor věnuje i historickému vývoji předběžného opatření před 1. lednem 2014, tak i po tomto datu, kdy došlo k zásadní novele, která rozdělila právní úpravu předběžných opatření. Druhá kapitola práce je zaměřena na institut předběžného opatření v občanském soudním řádu. Tuto kapitolu autor považuje za stěžejní, jelikož jejím obsahem je obecná úprava předběžného opatření. Tato obecná úprava se pak aplikuje i na předběžná opatření zvláštní, když v zákoně o zvláštních řízeních soudních je zakotveno podpůrné užití občanského soudního řádu. Tato kapitola taktéž obsahuje procesní postup soudu při rozhodování o předběžných opatřeních, pravomoci a příslušností soudu, poplatkovou povinností, jistotou, obsahem předběžných opatření a...
Způsoby mimosoudního řešení sporů
Vančurová, Kateřina ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
55 Resumé Cílem této práce je představit koncept mimosoudního řešení sporů jako alternativy k občanskému soudnímu řízení, přičemž je především kladen důraz na využití těchto alternativních procesů v českém prostředí a na současnou českou právní úpravu s přihlédnutím k jejímu možnému budoucímu vývoji. Práce byla zpracovávána s použitím především tuzemské odborné literatury, přičemž významnou částí zdrojů byla současná právní úprava, včetně související legislativní historie. Tato práce se zahraničním přístupem k institutům mimosoudního řešení sporů věnuje pouze zcela okrajově, což se odráží i na volbě použitých zdrojů, mezi kterými se zahraniční literatura objevuje jen velmi omezeně. Po úvodním shrnutí tématu a představení vztahu autorky k daným institutům se práce zabývá nejprve obecně charakteristikou institutů mimosoudního řešení sporů, jejich teoretickou klasifikací a následně souhrnně prameny související právní úpravy. Dále se práce podrobně zabývá v praxi nejčastěji používanými formami mimosoudního řešení sporů, a to nejprve řízením mediačním a následně řízením rozhodčím. U každého z těchto typů mimosoudního řešení sporů práce popisuje jednak rozlišující znaky daného institutu, jednak průběh samotného řízení a případně speciální právní úpravu či možnosti jejího budoucího vývoje. V závěru autorka shrnuje...
Právní postavení soudce v České republice
Stieberová, Marie ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Název práce v českém jazyce: Právní postavení soudce v České republice Abstrakt Rigorózní práce je rozdělena do 23 kapitol. Začátek práce je věnován historickému vývoji soudnictví a s tím souvisejícímu vývoji postavení soudce v České republice. Vykreslení v historických souvislostech je důležité pro snadnější pochopení vlivů, které měly a mají vliv na dnešní právní postavení soudce. Z historického hlediska to pomáhá vyvarovat se v budoucnu případných chyb z minulosti. Soudnictví současnosti je specifikováno v následujících kapitolách, jež upravují právní úpravu soudnictví, podmínky vzniku a výkonu funkce soudce. Postavení soudce s sebou nese i pro funkci charakteristické povinnosti. Na výkonu soudnictví se vedle soudců podílejí rovněž přísedící a jiné soudní osoby (justiční čekatelé, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci). Samostatná kapitola je věnovaná postavení ženám soudkyním. V rigorózní práci se dále věnuji osobnosti soudce a profesní etice, a s tím souvisejícímu právu na informace o členství soudců v KSČ, funkčnímu a pracovnímu postavení soudců, podmínkám, kdy je soudce nezpůsobilý k výkonu funkce, důvodům zániku funkce, soustavě soudů, vnitřní organizaci soudů a určení zákonného soudce. Ústavnímu soudu a právnímu postavení soudce Ústavního soudu je s ohledem na jeho významnost a odlišnost věnovaná...
Důvody zastavení exekuce
Matoušková, Lucie ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Důvody zastavení exekuce - abstrakt Předmětem této diplomové práce jsou důvody zastavení exekuce prováděné soudním exekutorem podle exekučního řádu. Důležitost zvoleného tématu odůvodňuje skutečnost, že jediným prostředkem, jímž se povinný může proti exekuci účinně bránit je návrh na zastavení, popřípadě odklad exekuce. První část diplomové práce se zabývá prameny právní úpravy, nejvýznamnějšími novelami a základní terminologií, která úzce souvisí s řešeným procesním institutem zastavení exekuce. Jednou ze stěžejních zásad ovládajících exekuční řízení je zásada ochrany a obrany povinného při provádění exekuce. Kapitola zaměřená na základní zásady ovlivňující průběh exekučního řízení pojednává zejména o těch, jenž se uplatňují ve fázi exekučního řízení od podání návrhu na zastavení exekuce, případně návrhu na odklad exekuce až po rozhodnutí o něm, nebo i tam, kde je rozhodováno o zastavení exekuce bez podaného návrhu. Nedílnou součást diplomové práce představuje kapitola o obsahových náležitostech návrhu na odklad a zastavení exekuce, o vadách podání včetně postupu při jejich odstranění. Následují dvě samotatné kapitoly věnované procesním institutům odkladu a zastavení exekuce. Nejzásadnější částí diplomové práce je kapitola, která se soustředí na důvody zastavení exekuce. Rozlišujeme obecné důvody zastavení...
Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení a jejich přezkum
Valášek, Vojtěch ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat postup věřitele při úpadku dlužníka se zaměřením na proces uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, proces přezkumu přihlášených pohledávek insolvenčním správcem, popírání přihlášených pohledávek subjekty, které disponují právem popírat pohledávky, a na další osud popřených pohledávek. To vše s přihlédnutím k judikatuře, která se k této problematice vztahuje, a v komparaci s poznatky o reálném uplatňování institutů insolvenčního práva v praxi. Záměrem autora bylo poskytnout kvalifikované pojednání o procesu, jenž vede ke zjištění pohledávky v insolvenčním řízení, s ohledem na úskalí, která mohou pohledávku na cestě k jejímu zjištění potkat. Autor rozdělil práci do šesti hlavních kapitol, které se dále člení na podkapitoly. První kapitola se zabývá fenoménem insolvence a obecně pojednává o insolvenčním řízení a vývoji insolvenčního práva v České republice. Ve druhé kapitole se autor zaměřuje na osobu věřitele, tedy toho, kdo se insolvenčního řízení účastní za účelem dosažení uspokojení svých pohledávek. Tato kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly, kdy první se obecně zabývá postavením věřitele v insolvenčním řízení a jeho strategií a druhá pojednává o právu věřitele zahájit insolvenční řízení. Ve třetí kapitole se autor komplexně věnuje problematice...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 257 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 MACKOVÁ, Alžběta
3 Macková, Alžběta
1 Macková, Andrea
9 Macková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.