Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 270 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení
Kubíček, Tomáš ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení Abstrakt Diplomová práce Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení popisuje a hodnotí vybrané instituty týkající se zejména náhrady nákladů v nálezacím a exekučním řízení. Jejím hlavním cílem je popsat podstatu náhrady nákladů a zodpovědět na laickou otázku: "Kdo to ve výsledku zaplatí?" Diplomová práce je členěna do tří částí. Započato je úvodem, ve kterém autor zejména vymezí cíle diplomové práce a metody vědecké práce pro zpracování zadaného tématu. Dále autor diplomové práce stručně popíše distinkci mezi hrazením nákladů řízení a placením nákladů řízení. Autor pokračuje pojednáním o účelu nákladů řízení a o úpravách náhrady nákladů řízení. První část se věnuje problematice náhrad nákladů v nalézacím řízení. Započato je kapitolou pojednávající o nalézacím řízení sporném. Této kapitole je věnováno nejvíce pozornosti. Jsou zde popsány úpravy náhrady nákladů řízení a druhy nákladů řízení. Autor zde zařadil i úpravu rozhodování o nákladech řízení a úpravu opravných prostředků proti rozhodnutí o náhradě nákladů. Autor pokračuje druhou kapitolou zabývající se náhradou nákladů v nalézacím řízení nesporném. Druhá kapitola je rozdělena do třech podkapitol na základě systematiky vyplývající ze zákona o zvláštních řízeních soudních. Jsou zde stručně...
Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení
Židuliaková, Rebeka ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení Práce se zabývá vylíčením institutů neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů, a to zejména se zaměřením na insolvenční řízení. Takové právní úkony zkracují majetkovou podstatu dlužníka a právě instituty neplatnosti a neúčinnosti umožňují navrácení takto ušlého majetku do majetkové podstaty. Práce je rozdělena do šesti kapitol, které jsou dále děleny na podkapitoly, přičemž stěžejní část tvoří kapitoly 4. a 5. První kapitola se věnuje základnímu vymezení insolvenčního řízení, dále jsou vylíčeny základní principy a zásady insolvenčního řízení, které jsou důležité i pro pochopení institutů neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů. Obecně je přiblížena problematika odporovatelnosti právních úkonů v insolvenčním řízení a na závěr celé kapitoly jsem vyzdvihla i trestněprávní přesah této problematiky, se zaměřením na trestný čin zvýhodňování věřitele. Ve druhé kapitole je uveden historický exkurz, a to nejenom v rámci neplatných a neúčinných právních úkonů, ale také v rámci vývoje insolvenčního řízení jako celku a jeho přibližování se současné právní úpravě. Třetí kapitola líčí neplatnost a neúčinnost v rámci občanského práva, respektive v rámci zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dělí se na dvě podkapitoly, přičemž první se věnuje...
Náklady nalézacího civilního řízení
Konůpková, Simona ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Rigorózní práce se věnuje otázce nákladů nalézacího civilního řízení. Téma této práce je stále aktuální a velice významné. Cílem práce je popsat současnou právní úpravu nákladů nalézacího civilního řízení především se zaměřením na aktuální problémy, s nimiž se praxe každodenně potýká. Při psaní této práce jsem využila nejen velké množství aktuální judikatury, která se tématem zabývá, ale také vlastní zkušenosti získané v advokátní kanceláři a na soudě, kde jsem 3 roky pracovala jako asistentka soudce. Celá práce je rozdělena do dvou stěžejních částí, a to na platnou právní úpravu nákladů nalézacího civilního řízení a budoucí právní úpravu. První část sestává z 8 kapitol a podrobně se věnuje právní úpravě obsažené v zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (zejména ustanovení § 137 až 151), a dalším významným právním předpisům. Nejprve je vymezen samotný pojem nákladů řízení. V následující kapitole je pojednáno o jednotlivých druzích nákladů řízení dle jejich demonstrativního výčtu, a to konkrétně o hotových výdajích účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlém výdělku účastníků a jejich zákonných zástupců, nákladech důkazů, nákladech na tlumočení, náhradě za daň z přidané hodnoty, odměně za zastupování a odměně mediátora. Stranou nezůstala ani otázka osvobození od soudních...
Mediace v občanskoprávních věcech
Novotná, Aneta ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
- Mediace v občanskoprávních věcech Účelem práce je detailní rozbor mediace jakožto formy alternativního řešení sporů, jejích základních zásad a náležitostí, to vše v konfrontaci s legislativní úpravou mediace a v návaznosti na další právní předpisy. Práce by měla poskytnout představu o zasazení mediace do právního systému ČR, provázání s dotčenými právními odvětvími, zejména pak s občanským právem procesním. Zamyšlení autorky jsou pak věnována zejména otázce, zda současné legislativní řešení mediace v ČR napomáhá jejímu ustálení jakožto standardního a vyhledávaného způsobu řešení sporů v očích odborné i laické veřejnosti, obsažena je i polemika s variantními řešeními právní úpravy mediace a úvahy de lege ferenda. První kapitola je věnována ADR jakožto souboru procesů odlišných od soudního řízení a sloužících k urovnání konfliktů, mezi které se řadí i mediace. Účelem této části práce bylo zejména porovnání mediace s ostatními typy alternativního řešení sporů, zejména pak s rozhodčím řízením. Následující kapitola již definuje samotnou mediaci, a to se zvláštním důrazem na rozbor legislativní definice mediace. Třetí kapitola je zaměřena na základní pilíře mediace, tedy dobrovolnost, důvěrnost a osob mediátora. V kontextu základních zásad mediace je nahlížena právní úprava de lege lata, zejména pak...
Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Grivalská, Andrea ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Rigorózní práce "Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky" se zabývá především právní úpravou rozhodčí řízení vedeného před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen "Rozhodčí soud"). Těžištěm této práce je pojednání zejména o úpravě obsažené v Řádu Rozhodčího soudu, který obsahuje poměrně komplexní úpravu pravidel pro vedené rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem a rovněž o právní úpravě obsažené v zákoně č. 216/1994 Sb., o o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v aktuálním znění. Při pojednání o problematice rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem nebyl opomíjená ani rozsáhlá rozhodovací praxe obecných civilních soudů a odborná literatura. Rigorózní práce si dala za cíl nejen popis rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem, ale rovněž jejím cílem bylo zaměřit se i na aktuální problémy související s tímto řízení a se současnou právní úpravou; současně bylo cílem nabídnout vlastní úvahu ohledně problematických témat a tak, kde to bylo alespoň trochu možné, najít východisko. Obsahem práce je pojednání o instituci rozhodčího řízení, o druzích rozhodčího řízení, dále o Rozhodčím soudu, jeho orgánech a o jeho fungování. Dále není opomenuto ani pojednání o funkci...
Rozhodčí nález jako exekuční titul
Hanzlíková, Barbora ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Téma rigorózní práce jsem vybrala z důvodu jeho aktuálnosti. Rozhodčí nálezy dnes patří mezi nejproblémovější exekuční tituly, jejichž exekuce často končí zastavením. Judikatura zabývající se platností uzavřených rozhodčích doložek a vykonatelností rozhodčích nálezů prošla bouřlivým vývojem. I přes legislativní změny reagující na problematické situace nastalé v praxi, není stále řada otázek vyjasněna. Rozhodovací praxe soudů není v mnoha případech jednotná. Právní jistota účastníků rozhodčího, potažmo exekučního řízení není zachována a jejich legitimní očekávání nejsou vždy naplněna. Práce se zabývá především okolnostmi, jež mohou být při exekuci rozhodčích nálezů důvodem pro zamítnutí exekučního návrhu nebo pro zastavení exekuce, konkrétně vadami při doručování rozhodčího nálezu, netransparentním výběrem rozhodce, rozporem s dobrými mravy, v případě spotřebitelských sporů nerovnováhou v právech a povinnostech stran a absencí použití poučovací povinnosti v rozhodčím řízení. Rovněž se věnuje postupu exekučního soudu při přezkumu rozhodčího nálezu, resp. rozhodčí doložky v exekučním řízení, problematice hrazení nákladů řízení při zastavení exekuce, postupu věřitele po zamítnutí exekučního návrhu nebo po zastavení exekuce včetně otázky možného promlčení věřitelova nároku. Cílem této práce je seznámit...
Náklady civilního řízení - rozhodování o jejich přiznání a jejich výši
Srbová, Gabriela ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Náklady civilního řízení - rozhodování o jejich přiznání a jejich výši Abstrakt Tato práce se zabývá tématem nákladů civilního řízení. Systematika práce sleduje systematiku občanského soudního řádu a je doplněna odkazy na judikaturu, a to zejména judikaturu Ústavního soudu. Zabývá se takřka výhradně náklady řízení v prvním stupni. Práce ve svém úvodu zdůrazňuje důležitost problematiky nákladů řízení a nezanedbatelný dopad nákladového výroku na jednotlivé účastníky řízení. Uvádí základní rozdělení nákladů na náklady všeobecné a zvláštní a vyjmenovává jejich základní funkce, tj. funkci preventivní a sankční. V úvodu je také popsána úloha Ústavního soudu ve vztahu k nákladům řízení. Po krátkém úvodu do problematiky nákladů řízení přichází výčet jednotlivých druhů nákladů řízení, jejich popis, funkce a právní úprava. Větší prostor je věnován soudnímu poplatku a otázkám s tím souvisejícím. Mezi ty patří výše a rozsah poplatkové povinnosti, osvobození (a jeho druhy) od placení soudního poplatku jako výraz práva na soudní ochranu a další. Následně se práce zabývá otázkou placení a hrazení nákladů řízení, což jsou dva rozdílné pojmy, které je v rámci uvedené problematiky nákladů civilního řízení nezbytné důsledně rozlišovat. Povinnost hradit náklady řízení přichází až poté, co jsou náklady zaplaceny. Jde o...
Další soudní osoby a jejich podíl na činnosti soudu v civilním procesu
Prášilová, Kateřina ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
DALŠÍ SOUDNÍ OSOBY A JEJICH PODÍL NA ČINNOSTI SOUDU V CIVILNÍM PROCESU ABSTRAKT Na rozhodovací a jiné činnosti soudů se dle § 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů podílí kromě soudců také justiční čekatelé, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci a soudní vykonavatelé. Právní úprava týkající se těchto dalších soudních osob je ale nejednotná a obsažena v několika zákonech. Cílem diplomové práce je komplexně popsat tuto roztříštěnou právní úpravu a vymezit zapojení dalších osob v civilním procesu. Diplomová práce je rozdělena na tři části. První část se zabývá osobami, se kterými zákon počítá jako s možnými kandidáty na funkci soudce. Jedná se o vyššího soudního úředníka, asistenta soudce a justičního čekatele. Druhá část pojednává o soudním tajemníkovi a soudním vykonavateli, což jsou osoby, které předpoklady stát se soudcem nemají. Výklad u jednotlivých soudních osob má stejné členění, které postupně pojednává o právní úpravě, týkající se jednotlivých osob, jejich právním postavení, odpovědnosti, předpokladech výkonu funkce, činnosti v civilním procesu a jejich jednotlivých úkonech. Třetí část diplomové práce je spíše praktická a jejím obsahem je zapojení jednotlivých soudních osob v typickém občanském soudním...
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Marek, David ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Tato práce je věnována institutu majetkové podstaty. Majetková podstata představuje jeden z nejzákladnějších a nejvýznamnějších institutů insolvenčního práva. Majetkovou podstatou dle insolvenčního zákona představuje majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů. Její správné zjištění a další fáze insolvenčního řízení, které se k majetkové podstatě pojí, tak mají klíčový dopad na výši uspokojení, které se dostane dlužníkovým věřitelům. Diplomová práce postupně seznamuje čtenáře s právní úpravou nejdůležitějších právních institutů vázajících se k majetkové podstatě. Nejprve postupuje od vymezení pojmu majetkové podstaty k fázi zjišťování, který majetek do majetkové podstaty spadá. V souvislosti s touto fází vymezuje povinnost součinnosti jednotlivých subjektů insolvenčního řízení. Následně se věnuje soupisu majetkové podstaty, a to včetně oceňování majetku. Nechybí ani popis možností, jak se bránit proti nesprávnému zařazení majetku do soupisu majetkové podstaty. Další kapitola v pořadí se pak zabývá nakládáním a správou majetkové podstaty. Závěrečný tematický okruh se věnuje jednotlivým způsobům zpeněžení majetkové podstaty. Postupně je hodnotí, porovnává jejich vzájemné výhody a nevýhody. Poměrně široký prostor je věnován i problémům, které jsou se zpeněžováním v rámci insolvenčního řízení...
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Mánek, Václav ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Tato diplomová práce měla za cíl analyzovat ty části insolvenčního zákona zabývající se majetkovou podstatou a zároveň definovat všechny pojmy s tím související. Dílčím cílem práce bylo identifikovat ta ustanovení insolvenčního zákona související s majetkovou podstatou, která se jeví jako nedostatečná a de lege ferenda navrhnout možné legislativní změny. Cíl práce se podařilo zcela naplnit. Byla provedena analýza stěžejních ustanovení insolvenčního zákona zabývajících se majetkovou podstatou a byl definovány všechny důležité pojmy. Jelikož autor práce došel k závěru, že současná právní úprava je zdařilá, navrhuje de lege ferenda pouze některé dílčí změny, jako např. prodloužení lhůty, během jejíhož trvání mají bývalí členové vedení dlužníka - právnické osoby povinnost součinnosti. Pokud jde o systematiku, diplomová práce se člení do celkem sedmi kapitol, z nichž většina je dále rozdělena na podkapitoly. První kapitola se zabývá historickým vývojem insolvenčního práva na území dnešní České republiky. Mapuje právní úpravu od 18. století až do současnosti s tím, že největší pozornost je věnována současnému insolvenčnímu zákonu, přičemž práce vysvětluje především jeho nejvýznamnější novelizace. Představena je i definice majetkové podstaty v českém právním řádu a nechybí ani její zasazení do práva...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 270 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 MACKOVÁ, Alžběta
3 Macková, Alžběta
1 Macková, Andrea
9 Macková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.