Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Field measurement of natural electromagnetic emissions near the active tectonic and mass-movement fractures in caves
Trčka, T. ; Macků, R. ; Koktavý, P. ; Škarvada, P. ; Baroň, I. ; Stemberk, Josef
Laboratory tests on a wide range of solid materials shoved that the electromagnetic emission (EME) signals are generated during the samples mechanical stress. EME anomalies have been observed also under natural conditions in association to fracture processes, tectonic loading, stress redistribution and crack propagation prior to earthquake or in relation to deep-seated gravitational mass movements. This paper describes a first prototype of the Emission data logger, which was specially developed for the continual EME monitoring in field conditions. Our equipment has been installed and tested in Obir Caves (Austria) at an active tectonic fault. The pilot long-term EME measurement results from this location are also presented in this paper.
Analýza fluktuačních procesů v solárních článcích
Macků, Robert ; Chobola, Zdeněk (oponent) ; Franc,, Jan (oponent) ; Koktavý, Pavel (vedoucí práce)
Práce rozebírá problematiku nedestruktivní diagnostiky křemíkových solárních článků. Ačkoliv současné výrobní postupy a technologie jsou na velmi vysoké úrovni, další rozvoj v oblasti fotovoltaiky se nyní jeví limitovaný i v důsledku neschopnosti nalezení lokálních a objemových defektů, včetně jejich interpretace. Předmětem výzkumu je tedy nedestruktivní studium procesů s vlivem na provoz, životnost a spolehlivost vzorků. Za tímto účelem byly použity hlavně šumové analytické metody ve spojení se sledováním optické aktivity defektů, měřením kapacitních charakteristik a studiem transportu náboje. Tyto metody umožňují sledovat objemové nedokonalosti, defekty krystalické mříže, lokálně namáhané oblasti a v neposlední řadě i průrazné mechanizmy s možným vyústěním až v destrukci vzorků. Na základě získaných poznatků a pochopení probíhajících procesů mohou být nalezeny doporučení pro výrobce a způsoby úpravy výrobních postupů. Významná část práce je zaměřena na náhodný n-stavový impulsní šum známý jako mikroplazmatický šum. Tento šum vzniká v důsledku průrazů ve velmi malých oblastech pn přechodu a indikuje významné snížení životnosti, popřípadě destrukci pn přechodu jako takového. Tyto prostorově lokalizované oblasti byly studovány samostatně s použitím optických i elektrických metod a podařilo se získat mnoho zajímavých informací. Neméně významná část práce byla věnována i modelování šumových a fluktuačních procesů objemových nedokonalostí, kde se podařilo navrhnout jejich fyzikální interpretaci a analytický popis.
Nedestruktivní analýza solárních článků
Černý, Michal ; Škarvada, Pavel (oponent) ; Macků, Robert (vedoucí práce)
Práce stručně rozebírá současný stav fotovoltaických systémů a jejich současný vývoj. Budou ukázány typické vlastnosti v současné době nejprodukovanějších typů. Těžiště práce je v nedestruktivní analýze monokrystalických jednopřechodových solárních článků. Budou popsány dva základní přístupy diagnostiky a to pomoci měření VA charakteristik a měřením šumových charakteristik. U vybraných vzorků budou provedena experimentální měření a budou stanoveny základní parametry. V případě šumové analýzy bude značná pozornost věnována vytvoření technického vybavení pro automatizované měření spektrálních výkonových hustot. Toto vybavení bude následně použito pro měření vzorků, u kterých pozorujeme mikroplazmatický šum.
Analýza lokálních vlastností povrchu solárních článků
Lipr, Tomáš ; Macků, Robert (oponent) ; Škarvada, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá metodou optické mikroskopie v blízkém poli a jejího využití při zkoumání lokálních optických vlastností povrchové struktury solárních článků. Popisuje nejčastější artefakty vznikající při tomto měření. Věnuje se problematice měření elektrické odezvy solárního článku na lokální osvětlení povrchu solárního článku. V práci je řešena problematika řádkové synchronizace voltmetru s mikroskopem NTEGRA při měření elektrické odezvy.
Řízený zdroj optického záření
Pazderský, Tomáš ; Macků, Robert (oponent) ; Škarvada, Pavel (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navržení a realizace počítačem řízeného optického zdroje záření. V teoretické části jsou popsány fotometrické, radiometrické veličiny, použité součásti jako je LED dioda, mikrokontrolér a používané způsoby řízení jasu LED. Praktická část postupně popisuje vývoj zdroje záření od výběru jednotlivých LED až po celkovou konstrukci a programování zařízení. Na jednotlivých LED byly provedeny měření jejich vlastností. Byl navržen a následně zhotoven obvod s mikrokontrolérem. Zařízení bylo naprogramováno pro komunikaci a řízení z PC. Celé zařízení je vloženo do kovové konstrukční krabičky a odzkoušeno.
Měření kvantové účinnosti optoelektronických prvků a návrh laboratorního měřícího systému
Lipr, Tomáš ; Palai-Dany, Tomáš (oponent) ; Macků, Robert (vedoucí práce)
V této práci je řešena problematika měření kvantové účinnosti optoelektronických prvků. Je zde vysvětlen princip fungování solárního článku a zaveden pojem kvantová účinnost. Poté je diskutován vliv polovodičové struktury článku na jeho kvantovou účinnost. Dále je práce zaměřena na samotný návrh automatizovaného pracoviště pro měření kvantové účinnosti optoelektronických prvků. Tato část obsahuje popis zhotovené řídící jednotky krokového motoru s místním i dálkovým ovládáním motoru. Následuje rozbor vybraných funkcí aplikace vytvořené v prostředí Matlab sloužící k řízení celého pracoviště, zpracování a prezentaci naměřených dat. Závěr práce je věnován rozboru získaných výsledků, měření charakteristik různých optoelektronických prvků a jejich stručné interpretaci.
Návrh tepelně-regulačního systému pro přesnou stabilizaci teploty s využitím Peltierových termoelektrických modulů
Motl, Jakub ; Trčka, Tomáš (oponent) ; Macků, Robert (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje postup návrhu tepelně-regulačního systému pro přesnou stabilizaci teploty s využitím peltierova modulu. V realizaci je použit osmibitový mikrokontrolér ATmega16 od společnosti ATMEL k lokálnímu i dálkovému ovládání systému. Pro komunikaci teplotních snímačů s mikrokontrolérem je využito sériové rozhraní SPI. Pro zobrazování uživatelských dat je použit znakový LCD displej (DEM16217SYH) s řídicím obvodem HD44780. Ke sběru dat z chladicích ploch peltierova článku jsou použity přesné snímače teploty ADT7320 od společnosti Analog Devices. Regulace teploty peltierova článku probíhá ve dvou bodech elektrodového systému a je použit softwarový dvoustavový regulátor s hysterezí. V první části práce je shrnuta teorie, která se týká návrhu vlastní konstrukce. Dále je pak pozornost věnována problematice peltierových článků, přehledu teplotních senzorů, popisu mikrokontroléru, zobrazovací jednotce, použitého regulátoru a v poslední části je popsána hardwarová a softwarová realizace.
Využití záření emitovaného z lokálních oblastí PN přechodu pro diagnostiku solárních článků
Krčál, Ondřej ; Raška, Michal (oponent) ; Macků, Robert (vedoucí práce)
Je-li PN přechod závěrně polarizován a oblast přechodu obsahuje lokální defekty, může v těchto oblastech dojít ke vzniku lokálních lavinových průrazů. Ty se objevují obvykle při dostatečně velkých závěrných napětích, ale nižších, než je napětí nutné pro lavinový výboj v celé nedefektní oblasti přechodu. Tyto výboje jsou často doprovázeny emisí záření, které nese informaci o procesech probíhajících v dané oblasti. Cílem práce je rozebrat a navrhnout metodické možnosti pro využití záření pro diagnostiku solárních článků.
Šumová diagnostika solárních článků
Krahulec, Martin ; Macků, Robert (oponent) ; Sadovský, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá podrobným teoretickým a experimentálním studiem šumových a transportních charakteristik vybraných typů solárních článků v přímém i zpětném směru, zvláště pak v oblastech lokálních nestabilit PN přechodu (v oblastech výskytu mikroplazmy). Bude studována korelace mezi jednotlivými charakteristikami.
Šumová diagnostika PN přechodu usměrňovacích diod
Klimíček, Jaromír ; Macků, Robert (oponent) ; Raška, Michal (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem měřící aparatury pro měření šumu mikroplazmy. Šum mikroplazmy vzniká v defektních částech PN přechodu. Cílem této práce je navrhnout měřící aparaturu a realizovat funkční pracoviště pro měření šumu mikroplazmy, provést měření šumu mikroplazmy a zjistit přenosovou funkci měřící aparatury. Jde především o zvolení vhodných měřících přístrojů, naprogramování programu pro automatizované měření. Poté o zpracování změřených časových průběhů šumu mikroplazmy, výpočty středních hodnot délek impulzů šumu mikroplazmy, zjištění závislosti tohoto šumu na napětí a výpočet spektrální výkonové hustoty. Dalším cílem je zjištění přenosové funkce měřící aparatury a navržení inverzního filtru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 MACKŮ, Richard
1 Macků, Robert
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.