Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dalitští křesťané v Indii
Machová, Dita ; Hons, Pavel (vedoucí práce) ; Štipl, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá historií a současnou situací dalitských křesťanských komunit v Indii. Podrobně se věnuje fenoménu tzv. masových hnutí, jež představovala výrazný mezník v dějinách křesťanství v Indii. Během těchto hnutí ke křesťanství konvertovalo značné množství nedotýkatelných kast a počet křesťanů se tak několikanásobně rozrostl. Ve dvacátém století se dalitští křesťané stali marginalizovanou skupinou na základě vládního opatření, které slíbilo kompenzační benefity pouze skupinám hinduistických, sikhských a buddhistických dalitů. Na počátku století jednadvacáteho čelí křesťanské a muslimské komunity násilným útokům militantních hinduistických skupin. Od 80. let 20. století se dalitské křesťanské komunity sdružují a společně bojují za získání vládních benefitů a proti útlaku, kterému čelí v církvích.
Analýza zemin
Šašek, Petr ; Viani, Alberto ; Ševčík, Radek ; Mácová, Petra ; Machová, Dita
Pevné částice, které jsou obsaženy ve vzduchu, mohou při zvýšené koncentraci způsobovat zdravotní problémy. Zdroje pevných částic ve vzduchu mohou být přírodní procesy, ale také lidská činnost, např. těžba uhlí. Dalším zdrojem znečištění je tzv. sekundární prašnost, která vzniká zvířením již usazených pevných částic a jejich rozptýlením do ovzduší. Zásadní vliv na vznik sekundární prašnosti má vlhkost povrchu, kdy s rostoucí vlhkostí dochází ke shlukování částic a klesá tak předpoklad k jejich zvíření. Cílem studie byla analýza prachových zeminových částic zachycených na filtrech impaktoru, se zřetelem na velikost částic a jejich složení.
Posouzení vlastností kusového vápna páleného v „tradiční“ vápenné peci
Válek, Jan ; Matas, Tomáš ; Jiroušek, Josef ; Machová, Dita ; Petráňová, Veronika ; Frankeová, Dita
Laboratorní zhodnocení vzorků páleného vápna vyrobených v malé experimentální peci tradičním způsobem. Vápno vyrobené tradičním způsobem bylo porovnáno s vápnem ze současné průmyslové výroby. Vzorky vápna byly porovnány na základě porézní struktury určené rtuťovou porozimetríí, plochou povrchu (BET), měrné a objemové hmotnosti, složením určeným termickou analýzou, zkouškou reaktivity a kvalitativním popisem na základě pozorování v elektronovém mikroskopu.

Viz též: podobná jména autorů
4 MACHOVÁ, Dana
4 Machová, Dana
7 Machová, Daniela
1 Machová, Drahoslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.