Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Funkce ředitele v konceptu preprimárního vzdělávání
Machová, Barbora ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Diplomová práce se zabývá řídící funkcí ředitele v preprimárním vzdělávání. Cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení procesů a řízení v konceptu předškolního vzdělávání se zdůrazněním role ředitele mateřské školy, jakožto řídící složky odpovědné za kvalitu výchovně- vzdělávacích procesů. Ředitel předškolního zařízení úzce spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky a pracovníky vedoucími, kterými jsou zástupci ředitele, jejichž funkce jsou zde také zmíněny. Pedagogičtí pracovníci jsou nepostradatelní ve výchovně- vzdělávacím procesu školy. Koncept preprimárního vzdělávání je v teoretické části charakterizován svou legislativou. Zaměřuje se na pracovní činnosti pedagogických pracovníků - učitele, zástupce ředitele a ředitele. Seznamuje s funkcemi mateřské školy, představuje jednotlivé činnosti v režimu mateřské školy a rovněž zmiňuje povinnou dokumentaci, která je nezbytná k fungování předškolního zařízení. Vysvětluje management řízení v rámci studovaného oboru a popisuje jednotlivé procesy a funkce managementu. Praktická část vychází primárně z dotazníkového šetření a sekundárně z řízených rozhovorů s řediteli veřejných mateřských škol Prahy 4. Výsledky dotazníků analyzují stanovené oblasti v rámci konceptu předškolního zařízení. Jednotlivými oblastmi jsou v první řadě identifikační...
Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku.
Bajer, Aleš ; Bísko, Richard ; Dejmal, Miroslav ; Hrubý, Petr ; Malý, Karel ; Mazáčková, Jana ; Machová, Barbora ; Milo, Peter ; Plaček, Miroslav ; Šabatová, Klára ; Těsnohlídek, Jakub ; Zimola, David ; Žahourková, Alena ; Hejhal, Petr
Výstavní katalog představuje jednu z důležitých možností jak podrobně informovat veřejnost o historické krajině Českomoravské vrchoviny, dochování jejích památek, stavu jejich poznání a možnostech jejich dokumentace. Dobrá informovanost zvyšuje šanci na uchování jedinečných dokladů o naší vlastní minulosti v krajině. Krajina je důležitým svědkem historických změn v krajině. Pro pravěk je z hlediska stavu dochování archeologických památek krajina dokonce svědkem jediným. Českomoravská vrchovina je v tomto směru jednou z výjimečných oblastí. Stejně jako v minulosti tak i dnes jde o okrajové území, které není výrazně poznamenáno neustále probíhající destrukcí historické kulturní krajiny. V katalogu jsou představeny v kapitolách okruhy výzkumu. Na konci je uveřejněn katalog předmětů dokumentující hmotnou kulturu pro všechny zkoumané periody.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Identifikace a dokumentace jako základ památkové ochrany pravěkých a raně středověkých nadzemních struktur
Machová, Barbora ; Šabatová, Klára ; Milo, Peter ; Bíško, Richard ; Tencer, Tomáš
Cílem této metodiky je popsat postupy identifikace a dokumentace pravěkých nadzemních struktur, které mohou zvýšit pravděpodobnost rozpoznání těchto památek (identifikace) a tím i zvýší pravděpodobnost jejich zachování (ochrana), a umožní současně zachycení dnešního stavu památek (dokumentace). Pro identifikaci i dokumentaci představuje jak tradiční tak nejnovější metody a snaží se zejména ukázat možnosti kombinace těchto metod a výběr vhodného přístupu pro konkrétní druh památky. Na základě současné praxe a analýzy stavu navrhuje kroky, které mohou vést ke zlepšení památkové ochrany ze strany státní památkové péče, ale i nestátní památkové péče, včetně lesních i polních správců a laické veřejnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Jazyk zpravodajství na internetu vs. jazyk publicistiky v tištěných médiích: pragmalingvistická analýza
Machová, Barbora ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Kraus, Jiří (oponent)
Diplomová práce s názvem "Jazyk zpravodajství na internetu vs. jazyk publicistiky v tištěných médiích: pragmalingvistická analýza", se věnuje popisu fenoménu sbližování jazyka internetového zpravodajství a jazyka tištěné publicistiky. Jako základní hypotézu, kterou tato práce ověřuje, lze označit tvrzení, že "jazyk internetového zpravodajství vykazuje shodné znaky s jazykem publicistických článků v tištěných médiích". Jako zkoumaný materiál byly zvoleny vybrané publicistické texty v českých denících MF DNES a Lidové noviny a vybrané zpravodajské texty z internetových zpravodajských portálů www.idnes.cz a www.lidovky.cz, zabývající se tématem dluhové krize v Řecku. Práce s využitím vybraných konceptů pragmalingvistické a lingvistické analýzy textu tyto znaky identifikuje, porovnává a na základě výsledků vyvozuje závěry o sbližování jazyka a stylu internetového zpravodajství s jazykem a stylem tištěné publicistiky. Práce zkoumá pouze takové jazykové prostředky, které se vyskytují jak v internetovém zpravodajství, tak v tištěné publicistice.
Politický marketing ODS a ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 : komparativní studie
Machová, Barbora ; Hejlová, Denisa (oponent) ; Dolanský, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce "Politický marketing ODS a ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu 2009 - komparativní studie" pojednává o politickém marketingu dvou největších politických stran v České republice, ODS a ČSSD, ve volbách do Evropského parlamentu. Nejprve práce nastíní kontextuální pozadí voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 v České republice a představí obě strany. Poté proběhne analýza jednotlivých předvolebních kampaní. V závěrečné části práce porovná jejich klíčové charakteristiky a detekuje vzájemné odlišnosti a jejich původ.

Viz též: podobná jména autorů
1 MACHOVÁ, Bohumila
6 Machová, Barbora
2 Machová, Blanka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.