Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Microclimate in classrooms and lecture halls throughout the year and its impact on health and focus of students
Malinda, Martin ; Zíková, Naděžda (vedoucí práce) ; Mašková, Ludmila (oponent)
Existuje čím dál tím více důkazů, že tepelný komfort, intenzita osvětlení a koncentrace CO2 může mít významný vliv na pozornost a produktivitu. Měřili jsme mikroklima (teplotu, relativní vlhkost, intenzitu osvětlení a koncentraci oxidu uhličitého) v 7 různých přednáškových místnostech v průběhu roku. Nezaznamenali jsme žádné extrémní hodnoty, ale u podstatného množství lekcí nebyly podmínky ideální. Z 68 sledovaných lekcí byl u 2 medián teploty nižší než 19řC a u 13 lekcí byl vyšší než 24 řC, tedy mimo doporučené hodnoty. Bylo zaznamenáno, že si studenti oblékají extra oblečení nebo naopak otevírají okna, což dále podporuje teorii, že teplotní podmínky nebyly optimální. Koncentrace CO2 nebyly optimální zejména v zimě, kdy 26 ze 39 lekcí měly medián koncentrací CO2 nad 1000 ppm, což je dle ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air-conditioning Engineers) indikátor nedostatečné ventilace. Medián pro všechny měřené lekce z obou semestrů byl 1060 ppm. Otevírání oken spolehlivě snižuje koncentraci oxidu uhličitého, ale dost často k tomu dochází příliš pozdě. Je dost pravděpodobné, že pokud by se jednalo o proaktivní zvyk, koncentrace CO2 by se držely na významně nižších hodnotách. Intenzita světla byla také shledána jako nedostatečná, ale zde je těžké utvářet jakékoliv závěry, protože senzor u...
Charakteristika aerosolových částic ve vnitřním prostředí různých typů knihoven a archivů
Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří (vedoucí práce) ; Hovorka, Jan (oponent) ; Barták, Martin (oponent)
Aerosol je jedním z hlavních polutantů vnějšího i vnitřního prostředí. Částice představují pro umělecká díla nebezpečí v podobě zašpinění a chemické degradace, která závisí na velikosti částic a jejich chemickém složení. Tato práce zahrnuje monitorování kvality vnitřního a vnějšího ovzduší v pěti archivech v ČR reprezentovaných různým venkovním prostředím: Zlatá Koruna (malá obec), Třeboň (malé město), Teplice (průmyslová oblast) a dva archivy (Národní knihovna - NK a Národní archiv - NA) v Praze (velké město s dopravním zatížením). NK v Praze a archivy na Zlaté Koruně, v Třeboni a v Teplicích jsou přirozeně ventilované, zatímco NA v Praze je vybaven ventilačním a filtračním systémem. Měření byla provedena v průběhu čtyř intenzivních kampaní v různých ročních obdobích na každé z lokalit a zahrnovala zjištění početní a hmotnostní koncentrace, velikostní distribuce a chemického složení částic. Doplňková měření byla provedena ve dvou muzeích, depozitáři a kostele. Cílem této studie je zjistit koncentrace, zdroje a chemické složení částic ve vnitřním prostředí a stanovit vztah mezi vnitřním a vnějším prostředím. Výsledky ukázaly, že koncentrace částic v NA v Praze byly relativně stabilní a nízké (okolo 102 částic/cm3 ), ale koncentrace hrubých částic zde byly zvýšeny návštěvníky a pracovníky. Časový...
Ammonia and Ammonium Nitrate in Archives
Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří ; Ďurovič, M. ; Součková, M.
Ammonia in libraries and archives can damage stored materials such as pigments and metals (Grzywacz, 2006) and mediate microbial decomposition (Petushkova and Lyalikova, 1986). The aim of this study was to investigate concentrations and sources of ammonia in the indoor air of five different types of archives, and to establish the relationship between the indoor and outdoor environments.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika výběru prostředku k mechanickému čištění prachových částic z povrchu papíru
Benešová, Marie ; Mašková, Ludmila
Cílem této práce bylo identifikovat metody mechanického čištění prachových částic z povrchu papíru, které jsou vhodné pro použití v restaurátorské praxi. Záměrem bylo vytvořit soubor doporučení k výběru vhodné techniky čištění s ohledem především na rozsah a typ znečištění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zlepšení kvality vnitřního ovzduší knihoven a archivů s cílem významně omezit degradaci knihovních a archivních materiálů
Součková, M. ; Vávrová, P. ; Novotný, J. ; Dřevíkovská, J. ; Paulusová, H. ; Bartl, B. ; Bartlová, L. ; Bacílková, B. ; Straka, R. ; Ďurovič, M. ; Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří
Cílem památkového postupu je zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší knihoven a archivů tak, aby se co nejvíce zpomalila degradace knihovních a archivních materiálů. Na základě stanovení rizik poškození knihovních a archivních materiálů a stanovení kvality vnitřního ovzduší se navrhnou opatření pro takovou změnu kvality vnitřního ovzduší, při které bude omezena degradace uložených knihovních a archivních materiálů.
Vliv prachu na vlastnosti kolagenních materiálů.
Součková, M. ; Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří
Na vzorcích kolagenních materiálů, které byly exponovány po dobu dvou let v depozitářích, se přirozenou cestu usadilo jen velmi málo prachu (cca 0,1 hmotnostních\nprocent). Proto byly připraveny další vzorky kolagenních materiálů, na které byl aplikován prach vtíráním pomocí sáčku vytvořeného z jemné netkané textilie. Vzorky pokryté prachem a odpovídající kontrolní vzorky bez prachu byly podrobeny umělému stárnutí. Potom byl prach mechanicky odstraněn a byly zkoumány změny vybraných vlastností kolagenních materiálů.\n\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv prachových částic na degradaci celulózy.
Bartl, B. ; Mašková, Ludmila ; Paulusová, H. ; Smolík, Jiří ; Bartlová, L. ; Vodička, Petr
Tento příspěvek se zabývá změnami, kterým podléhají celulózové filtry Whatman 41 v důsledku kontaminace prachovými částicemi a umělého stárnutí. Prachové částice\npocházely z archivních a knihovních depozitářů a byly charakterizovány jak z hlediska chemického složení, tak i distribuce velikosti. Změny, ke kterým došlo po umělém stárnutí, byly vyhodnoceny na základě stanovení průměrného polymeračního stupně (DPv) celulózy. Bylo zjištěno, že je možné pozitivně korelovat pokles DPv celulózy a množství deponovaného síranu amonného. Co se týká distribuce velikosti částic, bylo potvrzeno, že pro degradaci celulózy má rozhodující význam obsah částic průměru menšího, než 1 μm (PM1).\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika hodnocení zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi.
Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří ; Ondráček, Jakub
Cílem této práce bylo vytvoření metodiky vedoucí k zhodnocení zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi. Jednoduchým způsobem je použití pasivního vzorkovače, na kterém prach usazuje. K detailnější analýze byl vyvinut nový aerosolový spektrometr. Pomocí tohoto přístroje je možné zhodnotit dynamiku koncentrací prachových částic, odhalit intenzitu vnitřních zdrojů a stanovit vztah vnitřního a vnějšího prostředí. Měření je vhodné doplnit chemickou analýzou částic, pomocí které lze odhadnout možný vliv na materiály.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi
Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří ; Ondráček, Jakub
Cílem této práce bylo vytvoření metodiky vedoucí k zhodnocení kvality vnitřního ovzduší v knihovnách a archivech za účelem snížení škod na knihovních a archivních fondech způsobených nepříznivými vlivy prostředí. Za tímto cílem byl vyvinut soubor postupů a\nnástrojů pokročilého monitoringu kvality vnitřního ovzduší. Účelem této metodiky bylo zhodnotit zatížení prostředí prachovými částicemi, dále pak určit vztah mezi vnitřním a vnějším prostředím a určit vnitřní zdroje znečištění.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 MAŠKOVÁ, Lenka
12 Mašková, Lenka
2 Mašková, Linda
1 Mašková, Ljubica
3 Mašková, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.