Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Statické řešení železobetonové konstrukce
Mašek, Petr ; Kostiha, Vojtěch (oponent) ; Zlámal, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti části monolitické železobetonové konstrukce aquaparku se střešní terasou. Konstrukce se skládá z jednoho podzemního podlaží, které slouží jako technické zázemí aquaparku a ze dvou nadzemních podlaží. Na střeše se nachází terasa s trávníkem, mobilním barem a místem pro odpočinek. Předmětem diplomové práce je nosný rám, který překlenuje rozpětí 32 m. Konstrukce je navržena podle mezních stavů platných norem včetně zohlednění vlivu výstavby a časové analýzy. Statický model je proveden jako prutový a deskostěnový. Je zpracován statický výpočet a přehledná výkresová dokumentace.
Knihovna Melchiora Gniesena von Kobach
Opatrná, Michaela ; Šípek, Richard (vedoucí práce) ; Mašek, Petr (oponent)
Opatrná, Michaela - Knihovna Melchiora Gniesena von Kobach Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1, nám. Jana Palacha 2 Vedoucí práce: PhDr. Richard Šípek, Ph.D. Cílem práce je popsat nově objevenou knihovnu Melchiora Gniesena von Kobach († 1627), rady apelačního soudu a kancléře maltézského řádu, která se v současné době nachází v Maltézské knihovně uložené v Knihovně Národního archivu České republiky (čítá 184 sv.). Teoretická část práce předkládá základní informace o formování a podobě měšťanských knihoven v raném novověku, krátce popis Řádu maltézských rytířů v Čechách, popis historie a současného stavu knihovny pražského konventu, životopis Melchiora Gniesena a představení jeho knihovny. V praktické části se nachází kompletní katalog dochovaných knih knihovny Melchiora Gniesena, její obsahová a formální analýza a následuje zhodnocení významu práce. Použité metody výzkumu jsou: pozorování, analýza dokumentů a analogie.
Knihovny knížat Lichnovských
Nebeská, Barbora ; Šípek, Richard (vedoucí práce) ; Mašek, Petr (oponent)
Knihovny knížat Lichnovských se v současné době skládají ze dvou celků. Jde o hlavní rodovou majorátní knihovnu uloženou na zámku v Hradci nad Moravicí a o menší knihovní celek pocházející původně ze zámku v Chuchelné. Tato diplomová práce se zaměřuje na tisky 16.-18. století a jejím cílem je obsahová a provenienční analýza knihovního fondu Lichnovských ve vymezeném období. V úvodu je věnována pozornost například problematice signaturních řad či otázce, zda se chuchelenský fond skládá z knih, které náležely do osobního vlastnictví Lichnovských. V navazujících částech je vysvětleno omezení práce na vybraná století, s čímž souvisí otázka obecné problematiky zpracování zámeckých knihoven. Pozornost je též věnována historii rodu Lichnovských. V krátkosti je popsána lokace knihovny v zámeckém objektu a poté již následují stěžejní části práce a to kapitoly Obsahová analýza fondu zámecké knihovny v Hradci nad Moravicí a Provenienční analýza fondu zámecké knihovny v Hradci nad Moravicí. Kapitola věnovaná provenienci je složena ze dvou částí. V té první jsou identifikováni původci provenienčních stop z rodu Lichnovských. Hlavní pozornost je věnována Robertu Lichnovskému, jenž se nejvíce zasloužil o chod rodové majorátní knihovny. Druhá část se zaměřuje na provenienční stopy spřízněných rodů a též na...
Historie a současnost klášterní knihovny u sv. Tomáše v Praze. Katalog prvotisků.
Sladká, Veronika ; Pařez, Jan (oponent) ; Mašek, Petr (oponent)
Klášterní knihovna obutých augustiniánů v Praze představuje mimořádný knižní celek značné vědecké a historické hodnoty, který dnes zahrnuje více než 18 000 svazků. Předkládaná rigorózní práce si klade za cíl podat souvislý výklad dějin klášterní knihovny u sv. Tomáše v Praze rozšířený o katalog prvotisků. Větší pozornost je věnována období novověku, které nebylo dosud zpracováno, a událostem na konci třicetileté války, kdy měla knihovna podle dobových pramenů utrpět nenahraditelné škody. Dílčím cílem práce je představit významné členy augustiniánského řádu, kteří se zasloužili o rozkvět knihovny. Snahou autorky je rovněž stručně charakterizovat knihovnickou praxi v řádu augustiniánů poustevníků obecně a dále poukázat na kulturní a historický význam svatotomášské knihovny. Vznik a vývoj knihovny ve středověku je charakterizován pouze na základě nepřímých pramenů. Při studiu novověkých dějin knihovny vycházela autorka ze záznamů v klášterních pamětních knihách a z dalších archivních materiálů, ze studia odborné literatury a výsledků provenienčního průzkumu dochovaného klášterního fondu. Jádro práce tvoří vlastní dějiny klášterní knihovny, v rámci kterých jsou představeni někteří významní členové augustiniánského. Závěrečnou část práce doplňuje soupis více než 150 prvotisků uložených v klášterní knihovně, a to...
Geopolitika Japonska v procesu globalizace a geopolitických změn
Mašek, Petr ; Tomeš, Jiří (vedoucí práce) ; Sýkora, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá geopolitikou Japonského císařství v procesu ekonomické globalizace. Primárním cílem je zhodnotit rysy a proměny japonské geopolitiky v rámci globalizovaného a měnícího se světa a naznačit její perspektivní orientaci a nové výzvy. Práce se snaží odpovědět tyto zásadní otázky. Jak se vyvíjelo geopolitické smýšlení a směřování Japonska v poválečném období v kontextu měnící se architektury geopolitického systému? S jakými výzvami či konflikty se Japonsko snažilo vypořádat a jak reaguje na proměny systému v současnosti? Jak se poválečné změny a změny po konci studené války promítly do zapojení a postavení Japonska v rámci mezinárodního ekonomického systému v podmínkách stále intenzivnější globalizace? Práce je členěna do několika částí. Na začátku je krátké shrnutí geopolitických teorií a vymezení klíčových pojmů. Následující části jsou analytické, zabývající se popisem vývoje japonské domácí a zahraniční politiky, stejně tak vztahům ke klíčovým zemím, nejprve v politické, následně ekonomické rovině. Nakonec následuje praktické uchopení získaných poznatků a jejich uvedení na konkrétních příkladech. Klíčová slova: geopolitika, Japonsko, zahraniční politika, OSN, globalizace, USA, EU, Čína, Rusko, mezinárodní ekonomika, ekonomické změny
Geopolitika Japonska v procesu globalizace a geopolitických změn
Mašek, Petr ; Tomeš, Jiří (vedoucí práce) ; Sýkora, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá geopolitikou Japonského císařství v procesu ekonomické globalizace. Primárním cílem je zhodnotit rysy a proměny japonské geopolitiky v rámci globalizovaného a měnícího se světa a naznačit její perspektivní orientaci a nové výzvy. Práce se snaží odpovědět tyto zásadní otázky. Jak se vyvíjelo geopolitické smýšlení a směřování Japonska v poválečném období v kontextu měnící se architektury geopolitického systému? S jakými výzvami či konflikty se Japonsko snažilo vypořádat a jak reaguje na proměny systému v současnosti? Jak se poválečné změny a změny po konci studené války promítly do zapojení a postavení Japonska v rámci mezinárodního ekonomického systému v podmínkách stále intenzivnější globalizace? Práce je členěna do několika částí. Na začátku je krátké shrnutí geopolitických teorií a vymezení klíčových pojmů. Následující části jsou analytické, zabývající se popisem vývoje japonské domácí a zahraniční politiky, stejně tak vztahům ke klíčovým zemím, nejprve v politické, následně ekonomické rovině. Nakonec následuje praktické uchopení získaných poznatků a jejich uvedení na konkrétních příkladech. Klíčová slova: geopolitika, Japonsko, zahraniční politika, OSN, globalizace, USA, EU, Čína, Rusko, mezinárodní ekonomika, ekonomické změny
Návrh a realizace 3D skenovací metody založené na zpracování obrazu
Kratochvíl, Jaromír ; Mašek, Petr (oponent) ; Růžička, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vytvořením 3D skenovací metody pro vizualizaci laserového paprsku. V první časti se zabývá rozdělením 3D skenerů a vysvětluje, jak fungují. V druhé časti jsou porovnávány různé nástroje pro zpracování obrazu a je vybrán ten nejvhodnější. Ve třetí části je navrženo vlastní řešení, kde jsou vysvětleny jednotlivé metody, které byly použity, nebo které byly zvažovány pro tuto práci. Čtvrtá část se zabývá vlastním řešením, kde je vysvětleno, jak byla práce řešena. Další část se zabývá praktickými experimenty, kde se navržené řešení aplikuje pro různé předměty v různých pozicích. Poslední částí je závěr, který shrnuje výsledky této práce.
Provenienční a obsahový průzkum zámecké knihovny Chuchelná
Nebeská, Barbora ; Mašek, Petr (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
Tématem práce je provenien ní a obsahový pr zkum zámecké knihovny Chuchelná. V prvních kapitolách jsou popsány d jiny rodu Lichnowských, historie obce Chuchelná a historie zámeckých objekt . V kapitole Provenien ní charakteristika fondu je provedena identifikace majitel knih z rodu Lichnowských a p i azení konkrétních svazk jejich majiteli. V kapitole Obsahová charakteristika fondu je rozpracován hlavní tematický okruh a to expresionismus, vá ící se k hlavní rozmno itelce knihovny, Mechtild Lichnowské. V kapitole jsou také rozpracovány dal í obsahové kategorie. [Autorský abstrakt]
Provenienční a obsahová charakteristika fondu zámecké knihovny Biskupice
Bendová, Lenka ; Mašek, Petr (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
(česky) Předmětem bakalářské práce je zpracování fondu zámecké knihovny Biskupice. Cíl práce spočívá v provenienční a obsahové charakteristice fondu zámecké knihovny Biskupice. V úvodu je nastíněn současný stav knihovny. Druhá kapitola pojednává o historii objektu. Třetí kapitola představuje, jak knihovna postupně vznikala a historii jednotlivých rodů, které knihovnu budovaly. V kapitole "Provenieční charakteristika fondu" je provedena identifikace majitelů knih z rodu Schaffgotsch, Pálffy, Thurn-Taxis, de Linge a jejich genealogické vztahy. Zároveň tato kapitola charakterizuje fond jednotlivých příslušníků a částečně pojímá obsahovou charakteristiku fondu, která je poté v další kapitole pojata obecně. Rozděluje fond na jednotlivé žánry a popisuje zajímavá díla a autory, jejichž díla jsou v knihovně k nalezení. V závěru je obsaženo shrnutí práce, dosažené výsledky a cílů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Mašek, P.
11 Mašek, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.