Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení katetrizačního programu hemodializačního střediska
Mašek, Petr ; Malík, Jan (oponent) ; Lopot, František (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá komplexním hodnocením kvality katetrizačního programu na Interním oddělení Strahov, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vyhodnocení se provádělo na základě mezinárodních doporučení K/DOQI z roku 2006. Zjišťovala se jednak primární úspěšnost katetrizace a dále pravděpodobnost zachování funkčnosti katétru v čase, riziko trombotizace katétru a výskytu infekce. Při vyhodnocování se využilo metody Kaplan-Meiera. Dále se zjišťoval vliv speciálních pomůcek a postupů na zachování funkčnosti katétrů, jako jsou TEGO Connector, Biopatch, heparin a Citra-LockTM. Na malém souboru byla také zkoumána prediktivní hodnota vybraných biochemických, respektive hematologických parametrů na dlouhodobou funkčnost katétrů, konkrétně hematokritu a plazmatické hladiny D-dimerů. Na základě srovnání rentgenové kontroly pozice hrotu katétru a recirkulace v katétru, měřené při jeho normálním a invertovaném napojení na mimotělní oběh, se zjišťovala možnost detekce polohy hrotu katétru samotným měřením recirkulace, respektive její možný dopad na dialýzu. Z opakovaných měření dlouhodobě fungujících permanentních katétrů se hodnotil i význam tlaků ve vstupním a výstupním raménku katétru jako možný ukazatel stavu jeho funkce. Nakonec byl na základě výsledků provedených analýz navrhnut vhodný postup rutinního...
Statické řešení železobetonové stropní konstrukce podchodu
Mašek, Petr ; Laníková, Ivana (oponent) ; Zlámal, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem železobetonového podchodu pro chodce, který spojuje dvě nově stavěné administrativní budovy v nové obchodní části města. Konstrukce podchodu převádí čtyřproudovou komunikaci a uvnitř umožňuje volný pohyb chodců mezi oběma budovami. Rámová konstrukce vetknutá do základových pásů byla zvolena jako nejlepší řešení. Konstrukce byla posouzená podle platných evropských norem. Přehledná a podrobná výkresová dokumentace je také součástí práce.
Návrh vestavného řešení pro automatický docházkový systém
Filakovský, Petr ; Mašek, Petr (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem firmwaru pro mikrořadič, který je připojen k nadřazenému docházkovému systému, pomocí protokolu TCP/IP. Vytvořený firmware zpracovává data z RFID čipů a dalších periferií, jako jsou LCD grafický dotykový display a SD karta. Firmware je vytvořen v programovacím jazyce C/C++ ve vývojovém prostředí TI Code Composer Studio.
Návrh a realizace řídících systému pro mobilní robot
Krysl, Jakub ; Mašek, Petr (oponent) ; Růžička, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a realizací autonomního robotu s použitím platformy ROS. Jejím cílem je seznámit se s platformou ROS a s její pomocí realizovat autonomní řízení reálného mobilního robotu Leela.
Návrh a realizace řídící jednotky pneumatického manipulátoru
Michl, Antonín ; Věchet, Stanislav (oponent) ; Mašek, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicí jednotky pneumatického manipulátoru. Řídicí jednotka je propojena s PC, na kterém je spuštěn speciální navržený software, pomocí kterého lze pohodlně manipulátor řídit. Řízení lze realizovat přímo uživatelem nebo automaticky pomocí programu.
Návrh vestavného řešení pro automatický docházkový systém
Filakovský, Petr ; Mašek, Petr (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem firmwaru pro mikrořadič, který je připojen k nadřazenému docházkovému systému, pomocí protokolu TCP/IP. Vytvořený firmware zpracovává data z RFID čipů a dalších periferií, jako jsou LCD grafický dotykový display a SD karta. Firmware je vytvořen v programovacím jazyce C/C++ ve vývojovém prostředí TI Code Composer Studio.
Návrh a realizace softwarového modulu pro RFID docházkový systém
Krejzek, Jakub ; Mašek, Petr (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro docházkový systém. V první části popisuje dnešní moderní aplikace a základní informace o RFID technologii. Druhá praktická část se zabývá návrhem SQL databáze a vlastním návrhem docházkové aplikace. V poslední části práce popisuje návod k obsluze a návrh na možná vylepšení a rozšíření, který je popsán v závěru práce.
Návrh a realizace senzorického systému pro mobilní robot s využitím frameworku ROS
Tomáš, Petr ; Mašek, Petr (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Podstatou této diplomové práce je návrh a implementace senzorického systému využívající robotický framework, který nese název ROS (Robot Operating System). Hlavním úkolem je provést podrobnou analýzu a otestování možností robotického frameworku se závěrečnou implementací na konkrétní testovací robotické aplikaci (senzorický systém) s následným ohodnocením použitelnosti tohoto systému v mobilní robotice. Dále je paralelně cílem vytvořit detailní obecný a praktický průvodce pro začátečníky s ROS, kteří jsou také málo zkušení v linuxových operačních systémech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Mašek, P.
9 Mašek, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.