Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modern technologies in the assessment and treatment of pelvic organ prolapse - experimental and clinical studies
Urbánková, Iva ; Krofta, Ladislav (vedoucí práce) ; Mašata, Jaromír (oponent) ; Kachlík, David (oponent)
Tento projekt ukázal, že sestup pánevních orgánů spojen jednak s poraněními pánevního dna vzniklými v průběhu vaginálního porodu a jednak s věkem rodičky. Již jeden rok po porodu lze až u každá osmá žena identifikovat významný sestup. Ženy, které utrpěly poranění svalů pánevního dna, jsou vystaveny riziku časnějšího vzniku sestupu. Proto, abychom zlepšili naše znalosti o vývoji a chirurgické léčbě sestupu pánevních orgánů, jsme podrobněji studovali ovčí model. Identifikovali jsme anatomické a morfologické podobnosti a také popsali změny poševní stěny vyvolané specifickými životními událostmi (první porodu, uměle vytvořená menopauza či hormonální substituční terapie), které jsou podobné změnám popisovaným u žen. Ovčí model jsme dále použili pro testování nových implantátů a zobrazovacích technik. Věříme, že ovčí model je možné v budoucnosti použít pro studium patofyziologie sestupu pánevních orgánů a pro testování nových léčebných metod a postupů.
Porodnické intervence ve vztahu k poruchám pánevního dna
Rušavý, Zdeněk ; Kališ, Vladimír (vedoucí práce) ; Roztočil, Aleš (oponent) ; Mašata, Jaromír (oponent)
Porodnické intervence ve vztahu k poruchám pánevního dna - Abstrakt Jedním z hlavních cílů porodnických intervencí v druhé době porodní je prevence poranění pánevního dna a s ním spojenými poruchami. V současnosti nejčastěji užívané a zároveň i nejvíce diskutované intervence jsou chránění hráze a nástřih hráze (episiotomie). Většina poruch pánevního dna je subjektivního rázu a hledání vhodných nástrojů k objektivizaci a kvantifikaci závažnosti těchto poruch je klíčem k porovnání a nalezení nejefektivnějších intervencí. Cílem této disertační práce bylo nalézt a demonstrovat účinnost nejefektivnější modifikace chránění hráze. Dále porovnání dvou užívaných typů episiotomií stran poruch pánevního dna. Posledním cílem bylo nalézt konsensus ohledně nejvhodnějšího nástroje na hodnocení anální inkontinence. Ve studiích zabývajících se problematikou chránění hráze jsme popsali pomocí experimentu směr a míru deformace hráze při vaginálním porodu. Při následných počítačových simulacích na biomechanickém modelu hráze jsme prokázali, že Vídeňská modifikace chránění hráze, při které jsou prsty přiloženy na hráz 6 cm od zadní komisury laterálně na obě strany a 2 cm ventrálně a jsou v průběhu porodu k sobě přitlačeny o 1 cm bilaterálně, je schopná největšího snížení napětí na hrázi. Ve studiích zabývajících se...
Detection of neuronal activity associated with function of lower urinary tract with use of functional magnetic resonance imaging
Holý, Petr ; Zachoval, Roman (vedoucí práce) ; Hanuš, Tomáš (oponent) ; Mašata, Jaromír (oponent)
Petr Holý Univerzita Karlova v Praze 3. Lékařská fakulta Souhrn disertační práce Výzkumu neurální kontroly funkce dolních močových cest (DMC) je v posledních třech desetiletích věnována velká pozornost. Funkční magnetická rezonance (fMRI) umožňuje identifikaci mozkových struktur podílejících se na neurální kontrole DMC. Cílem předkládané práce je detekce neurální aktivity související s funkcí dolních močových cest pomocí fMRI a ověření nové metodiky využívající synchronního provedení fMRI mozku a urodynamického vyšetření. Ve studiích shrnutých v této dizertační práci jsme se zaměřili na zmapování mozkových center zapojených do regulace svalstva pánevního dna, funkce dolních močových cest při plnění močového měchýře a při mikci. Dále jsme sledovali aktivitu těchto center při plnění močového měchýře u pacientů s kompletní míšní lézí nad úrovní Th5. Při interpretaci výsledků fMRI měření jsme nově využili časovou korelaci se synchronně provedeným urodynamickým záznamem. Díky tomuto rozšíření stávající současné metodiky jsme měli přesnější dokumentaci sledovaného děje, tedy aktivity a změny náplně detruzoru. Naše práce ověřila proveditelnost metodiky zpřesňující interpretaci fMRI dat využitím synchronního urodynamického záznamu. Prokázali jsme aktivaci CNS související s aktivací pánevního dna v gyrus...
Kvalita života po urogynekologických operacích Porovnání změn kvality života s objektivními výsledky operační urogynekologické léčby ve vztahu k anatomii pánevního dna
Drahorádová, Petra ; Mašata, Jaromír (vedoucí práce) ; Zachoval, Roman (oponent) ; Naňka, Ondřej (oponent)
Úvod: Stresový typ inkontinece moči je běžný problém, který postihuje v průběhu života vysoké procento žen. Chirurgické řešení hraje důležitou roli v její léčbě. Burchova kolposuspenze byla považována za zlatý standard anti-inkontintních operací s dobrými dlouhodobými výsledky. Během posledního desetiletí byla abdominální kolposuspenze nahrazena aplikací různých typů tahuprostých pásek TVT (tension free vaginal tapes). Zaměřili jsme se na porovnání vývoje kvality života a výskyt komplikací v dlouhodobém sledování po TVT, TVT O a kolposuspenzi podle Burche. Kvalitu života jsme hodnotili specializovaným validizovaným standardizovaným dotazníkem Incontinence quality of life (I-QoL). Cílem studie bylo monitorovat trend kvality života po TVT, TVT O and kolposuspenzi a zhodnotit vliv komlikací na kvalitu života a porovnat operace mezi sebou. Porovnávali jsme dlouhodobé objektivmí a subjektivnívýsledky jednotlivých operací. Metodika: Do studie bylo zařazeno 215 žen, které podstoupily TVT, TVT O a Burchovu kolposuspenzi v období 1.6.2002 - 31.5.2005. Všechny ženy byly kompletně urogynekologicky vyšetřeny a měly urodynamicky prokázanou stresovou inkontinenci moče. Smíšený typ inkontinence nebyl důvodem k vyřazení ze studie. Hodnotili jsme anamnézu, BMI, menopauzální status. Před a 3 měsíce po operaci byla...
Variace abnormalit foramen obturatum a retropubického prostoru a jejich vztah ke komplikacím páskových operací
Hubka, Petr ; Mašata, Jaromír (vedoucí práce) ; Smetana, Karel (oponent) ; Krofta, Ladislav (oponent)
Úvod: Znalosti anatomie jsou zásadní při zaváděních nových operačních metod. Zejména se pak uplatní při řešení operačních komplikací u operací s omezeným operačním polem, kdy omezený přístup následné řešení komplikací ztěžuje. Předpokládalo se, že se běžné anatomické variace budou podílet na rozdílné úspěšnosti operace a že právě těmito variacemi je možné vysvětlit operační komplikace. Metodika: Během pitevních cvičení bylo pitváno padesát ženských kadaverů a byly zkoumány tahuprosté pásky TVT-S H, TVT-S U, TVT Abbrevo a Ajust. Byl vytvořen popisný systém pro určení polohy pásky v prostoru ve vztahu k referenčním bodům. Během anatomické pitvy pak byla lokalizována páska, její případný kotvící mechanismus a její vztah ke klíčovým anatomickým strukturám. Výsledky: Běžnou anatomickou odchylkou v souboru byla corona mortis s četností 72 %. V obturatorním kanálu byl ve 40 % pozorován preperitoneální tuk, který někteří autoři považují za první stupeň obturátorové hernie. Správná fixace pásky TVT-S H byla dosažena v 53,6 %. V 10,5 % došlo k poranění močového měchýře. V případě pásky TVT-S U bylo dosaženo správné fixace v 63,8 %. Ve dvou případech byl zavaděč v těsném kontaktu s anastomózou zvanou corona mortis. V případě pásky TVT Abbrevo byla páska v 81,25 % dostatečně dobře zavedena do oblasti foramen obturatum,...
Vliv některých toxických látek z prostředí na reprodukci
Jirsová, Simona ; Mašata, Jaromír (vedoucí práce) ; Stárka, Luboslav (oponent) ; Černá, Milena (oponent)
Cíl studie: Prokázat možnost detekce polychlorovaných bifenylů (PCB) a organochlorovaných pesticidů (OCP) v krvi a folikulární tekutině neplodných žen. Prokázat jejich kumulaci ve folikulární tekutině a zjistit, jak jejich hladiny ovlivňují úspěšnost léčby neplodnosti. Metodika: Hladiny PCB a OCP jsme stanovili nejprve v krvi a folikulární tekutině 30 žen zařazených do programu mimotělního oplození a přenosu embrya (IVF+ET). V dalším sledování jsme analyzovali souvislost s anamnestickými údaji a vliv těchto látek na úspěšnost programu léčby neplodnosti u souboru 99 pacientek. Výsledky: Byla prokázána kumulace těchto xenobiotik ve folikulární tekutině. U PCB 118+123, PCB 156, PCB 172, HCB (hexachlorcyklobenzen) a beta HCH (hexachlorcyklohexan) byla potvrzena závislost na věku pacientky. U velké části PCB je prokázána nepřímá závislost na body mass indexu (BMI). Byla nalezena vyšší koncentrace bifenylů PCB 47 a PCB 158 u pacientek s primární sterilitou. Výsledek však není statisticky signifikantní. Ve studii byly prokázány statisticky signifikantně zvýšené hladiny PCB ve folikulární tekutině u žen s endometriosou. Hladiny OCP se u různých indikací k léčbě nelišily. Počet diploidních oocytů může ovlivnit DDT, oplození oocytů může ovlivnit PCB 158. Výsledek léčby a počet zamražených embryí mohou ovlivnit PCB 47...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.