Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium odvodnění technologických kalů z těžby sklářských písků
Takáč, Marian ; Mašín, David (vedoucí práce) ; Císlerová, Milena (oponent)
Práce se zabývá způsoby odvodnění technologických kalů vznikajících jako vedlejší produkt při těžbě nerostných surovin. Problematika je vztažená k současnému systému odvodnění kalů v provozu lomu Sklopísek Střeleč a.s., kde je využíváno usazovacích nádrží, které je nutné každý rok vybírat a kal převážet na trvalé odkaliště. Řešení je primárně zaměřeno na technologie strojního odvodnění jemnozrnných materiálů s vysokým obsahem vody. V práci jsou popsány nejpoužívanější průmyslové technologie zpracování kalů z těžby nerostných surovin, jako například kalolisy, odstředivky, pásové lisy a bubnové filtry. Laboratorní zkoušky postihují převážně mineralogické, chemické a zrnitostní složení zkoumaných kalů. Práce přibližuje také aspekty určení investičních a provozních nákladů na pořízení a provoz technologie schopné odvodnit kaly ve velkých provozech.
Zohlednění prostorové a experimentální variability v numerickém modelování geotechnických konstrukcí
Kupa, Ondřej ; Mašín, David (vedoucí práce) ; Janda, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení vlivu prostorové a experimentální variability vstupních dat při numerických simulacích chování geotechnických konstrukcí. Díky možnosti využít datové podklady k vyhodnocení prostorové a experimentální variability písku z jedné lokality bylo zhodnocení provedeno pomocí metody rozdílu totální prostorové a experimentální variability. Primárně byl sledován projev různé úrovně uvažované experimentální variability na celkovou odezvu materiálového prostředí. Variability parametrů geologického podloží byly modelovány prostřednictvím náhodného pole a jako materiálový model byl použit Mohr-Coulombův ideálně plastický konstituční model. K dosažení reprezentativního množství hodnot pro statistickou kvantifikaci výsledného vlivu uvažované úrovně variability byla použita metoda Monte Carlo. Uvedená metoda rozdílu variabilit byla ověřena na dvou geotechnických aplikacích. V první z nich bylo řešeno sedání plošného základu, kde byl prokázán efekt rostoucí přesnosti dosažené hodnoty sednutí v závislosti na míře uvažované experimentální variability. Druhá byla zaměřena na posouzení vlivu variability na výpočet stability svahu. V této úloze byl navíc zohledněn fakt nenulové soudržnosti zeminy, který komplikoval vyhodnocení účinku zvoleného rozsahu experimentální variability.
Numerická analýza kolapsu stavební jámy Nicoll Highway v Singapuru
Fabianová, Klára ; Mašín, David (vedoucí práce) ; Hrubešová, Eva (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá kolapsem hluboké stavební jámy, který nastal 20. dubna 2004 na jihovýchodě Singapuru. Selhání dočasného pažícího systému bylo způsobeno především nesprávným nastavením Mohr-Coulombova materiálového modelu v programu Plaxis. V této práci je daný kolaps analyzován pomocí hypoplastického modelu pro jemnozrnné zeminy. Hypoplastický model má totiž předpoklady lépe vystihnout chování dvou hlavních vrstev tamějšího profilu, kterými jsou marinní jíly. Výsledky simulací kolapsu stavební jámy provedené pomocí hypoplastického modelu v programu Plaxis byly porovnávány s inklinometrickým měřením a se simulacemi provedenými za použití Mohr- Coulombova modelu. Ukázalo se, že předpovědi hypoplastického modelu ve většině simulací výrazně nadhodnocují deformace podzemních stěn stavební jámy. Velmi podobné výsledky poskytuje i Mohr- Coulombův materiálový model. Na základě dalších simulací s různými hodnotami základních parametrů hypoplastického modelu se zdá, že výsledné předpovědi deformací podzemních stěn jsou více ovlivněny pevností než nelinearitou tuhosti.
Zdroje a hodnocení variability mechanických vlastností hrubozrnných zemin
Mayer, Petr ; Mašín, David (vedoucí práce) ; Suchomel, Radek (oponent)
Diplomová práce navazuje na práci Dr. Radka Suchomela (2011), který se zabýval využitím pravděpobnostních metod v geomechanice a pojednává o problematice spojené s nepřesností v provádění laboratorních experimentů. Pro tento účel bylo třeba navrhnout a vyhotovit sadu laboratorních experimentů tak, aby vzniklo dostatečné množství dat pro vyhodnocení, nakalibrování hypoplastického konstitučního modelu, který je definován parametry φc, hs, n, ec0, ei0, ed0, α a β. Na základě těchto parametrů se provedlo srovnání dat. Pro tento účel bylo vhodné provést 40 měření úhlu přirozené sklonitosti, 40 triaxiálních zkoušek a 40 oedometrických zkoušek na hrubozrnné zemině, kterou byl písek s chybějícími frakcemi < 0,063 mm a bez frakce > 3 mm, který byl klasifikován jako stejnozrnná zemina, špatně vytříděná. Na této zemině se povedlo úspěšně vyhodnotit kompletně parametry pro 38 vzorků. U dvou vzorků se nepodařilo nakalibrovat jen parametry α a β. Výsledky zkoušek a následné kalibrace všech parametrů hypoplastického konstitučního modelu směřují k tomu, že zjištěná variabilita má vliv na výsledné hodnoty všech osmi parametrů hypoplastického konstitučního modelu, což je převážně předmětem diskuze, kde dochází ke srovnání dat s daty Suchomela (2011). Za pomoci variačních koeficientů a směrodatných odchylek se...
Mocnost nadloží a překonsolidace brněnského jílu
Pavlová, Martina ; Boháč, Jan (vedoucí práce) ; Mašín, David (oponent)
Znalost původní, předdenudační mocnosti nadložních sedimentů má význam pro řešení různých geologických i geotechnických otázek. Tato rešeršní práce shrnuje dostupné metody pro stanovení původní mocnosti, jejich použití a případné nepřesnosti z hlediska mechaniky zemin. Zájmovou oblastí je severní část vídeňské pánve, v blízkosti města Brna. Sedimentovaly zde miocenní jíly, známé jako brněnské "tégly". V práci je proto zahrnut i stručný popis geologie karpatské předhlubně.
Variabilita mechanických vlastností hrubozrnných zemin
Zmek, Petr ; Mašín, David (vedoucí práce) ; Boháč, Jan (oponent)
V oboru geotechniky jsou na různé situace s úspěchem nasazovány numerické modely umožňující modelování rozmanitých geotechnických situací. Častým úkolem řešeným numerickými modely je zjištění stability svahu v různorodém geologickém prostředí. Pro každou modelovanou situaci jsou však potřebná data získaná analýzou vzorků odebraných z lokality zájmu, kterými je nutné model nakalibrovat. Jedním ze sledovaných parametrů pro kalibraci modelu je kritický úhel vnitřního tření. Metody měření tohoto úhlu se různí. Jenou z nich je měření sypného úhlu, který za podmínky vysušení materiálu odpovídá sledovanému kritickému úhlu vnitřního tření. Sypný úhel byl měřen čtyřmi odlišnými metodami pro zjištění, zda-li se výsledky jednotlivých metod liší. Statistickými analýzami provedenými na použitých metodách jsem zjistil, že se metody od sebe statisticky významně odlišují. V této bakalářské práci předkládám výsledky mého výzkumu.
Využití pravděpodobnostních metod v geomechanice
Suchomel, Radek ; Mašín, David (vedoucí práce) ; Šejnoha, Jiří (oponent) ; Pruška, Jan (oponent)
Do řešení problému vstupují dvě vzájemně nekorelované náhodné veličiny, úhel vnitřního tření a efektivní soudržnost. Samotná pravděpodobnostní analýza je provedená třemi typy metod. Metodou založenou na Taylorově rozvoji zvanou first-order-second-moment (FOSM), která však nedokáže zohlednit prostorovou variabilitu vstupních parametrů. Další typ výpočtů byl založený na aplikaci teorie o náhodných polích metodou RFEM, pomocí Monte Carlo metody. Toto řešení poskytuje nejkomplexnější informace o pravděpodobnostním chování analyzovaného problému, je však velmi náročné na výpočtový čas. Proto je použití RFEM metody pro praktické výpočty velmi omezené. Třetí metodou kterou byl problém analyzován je rozšířená FOSM metoda, do které byla prostorová variabilita parametrů začleněná nepřímo, pomocí redukce variance vstupních parametrů pomocí lokálního zprůměrování podél smykové plochy. Tím došlo k významnému zlepšení predikce této metody. Zároveň je rozšířená FOSM metoda výpočetně nenáročná a lze ji provést v kterémkoliv programu umožňujícím MKP výpočty. Druhá část se zabývá sedáním plošného základu na zemině s vysokou prostorovou variabilitou parametrů. Sedání plošného základu je deformační analýza, ve které se projevuje nelineární chování zemin. Proto jsou výpočty provedené přírůstkově nelineárním hypoplastickým...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Mašin, Dominik
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.