Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obrazové výrazové prostředky v díle Sergeje Paradžanova
Hrubý, Jan ; MAREK, Diviš (vedoucí práce) ; HOJDA, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zabývá dílem Sergeje Paradžanova, jedné z nejvýraznějších postav světového filmu 20. století, který svým jedinečným autorským přístupem dal vzniknout snímkům, které jsou uhrančivé svou obrazovou poetikou. Prostřednictvím analýzy výrazových prostředků stěžejních děl Paradžanovovy tvorby zkoumá aspekty, které jsou pro ni charakteristické, nejvíce pozornosti je věnováno obrazovým výrazovým prostředkům a kameramanským přístupům. Cílem práce je ukázat svébytnost umělecké vize Sergeje Paradžanova a poukázat na tak možnosti filmové řeči, které jsou stranou většinové filmové produkci současnosti.
Pohyb kamery v prostoru snímané scény
Mach, Adam ; BRABEC, Jaroslav (vedoucí práce) ; MAREK, Diviš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá pohybem kamery. V první části podává základní informace o pohybu kamery a jeho vlastnostech. Rozděluje pohyby kamery z hlediska funkce a technologie. Definuje rozdíly mezi kamerou statickou a pohyblivou, zabývá se vztahem pohybu kamery a dlouhého záběru. Druhou část potom tvoří několik konkrétních ukázek použití pohybu kamery ve specifických segmentech filmů. Ukázky jsou složeny z popisu pohybu kamery, časové osy a obrázků, reprezentujících určitou část záběru pro názornější představu.
Pojetí přírody ve filmovém magickém realismu
Belicová, Klára ; MAREK, Diviš (vedoucí práce) ; HYNEK KRÄMER, Kristian (oponent)
Účelem této práce je na základě definice pojmu magický realismus a stanovení jeho základních rysů zachytit, jakým způsobem se tento směr objevuje v kinematografii. Na výběru čtyř filmů napříč dobou a zeměmi vzniku se ukazují jejich společné magickorealistické rysy a je zkoumáno, jak se tento směr projevuje ve znázornění přírody a přírodních vlivů.
Přirozenost obrazu v kinematografii
Belica, Ondřej ; MAREK, Diviš (vedoucí práce) ; MACÁK, Jiří (oponent)
Účelem této práce je prozkoumat metody stylizace obrazu především v hrané tvorbě a transformaci reality na filmové plátno. Snaží se definovat pojem přirozený obraz jako běžný postup kameramanské tvůrčí práce. Stejně tak shrnuje stylizační prostředky používané kameramany po celém světě v historii i současnosti ve vztahu k normální percepci vizuální reality. Součástí práce je i studie, která pomocí eye-trackingové kamery zkoumá rozložení pozornosti na vybraných obrazech.
Transformace výrazových prostředků ve filmech Stevena Soderbergha při přechodu z analogové na digitální technologii
Hudeček, Ondřej ; SMUTNÝ, Vladimír (vedoucí práce) ; MAREK, Diviš (oponent)
Bakalářská práce "Transformace výrazových prostředků Stevena Soderbergha při přechodu z analogové na digitální technologii" pojednává o proměně tvůrčích postupů ve tvorbě Stevena Soderbergha se zaměřením na změny, které s sebou přinesl příchod digitální technologie. Pro celistvé porozumění problematice práce představuje nástup digitální technologie z širšího hlediska a z pohledu autorů, kteří tuto technologii vítají, ale také těch, kteří ji zavrhují. Práce se nezabývá technickou komparací obou technologií. Dále je popsána proměna tvůrčích postupů Stevena Soderbergha na pozici režiséra, kameramana i střihače svých vlastních filmů. Práce zahrnuje deskripci transformace výrazových prostředků Stevena Soderbergha během jeho kariéry rozdělené do tří období a anticipaci jeho dalšího vývoje. Metodami práce je studium zahraniční a české literatury, komparace estetických vlastností a technických možností analogové a digitální technologie, analýza filmů Stevena Soderbergha, analýza relevantních obrazových materiálů a zúčastněné pozorování.

Viz též: podobná jména autorů
16 MAREK, David
2 MAREK, Dominik
1 Marek, Dan
4 Marek, Daniel
16 Marek, David
2 Marek, Dominik
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.