Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Three Essays on Labor Market Institutional Environment
Fialová, Kamila ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Münich, Daniel (oponent) ; Brada, Josef (oponent) ; Dybczak, Kamil (oponent) ; Janáček, Kamil (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Three Essays on Labor Market Institutional Environment Dizertační práce Kamila Fialová Praha 2012 Abstrakt Dizertační práce se skládá ze tří článků zabývajících se institucionálním prostředím trhu práce. První článek "Instituce trhu práce a jejich vliv na výkon trhu práce v nových členských zemích EU" odhaduje vliv institucí trhu práce na různé indikátory výkonu trhu práce (nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, zaměstnanost, ekonomická aktivita) v evropských zemích. Výsledky potvrzují, že vysoké daně zvyšují nezaměstnanost, zatímco aktivní politiky zaměstnanosti ji naopak snižují. Článek také ukazuje, že přísná legislativa chránící zaměstnance, vysoké daně a větší ekonomické zatížení představované minimální mzdou snižuje zaměstnanost a ekonomickou aktivitu. Druhý článek "Instituce trhu práce a jejich dopad na šedé ekonomiky v Evropě" analyzuje roli institucí trhu práce při vysvětlení vývoje šedé ekonomiky v Evropě za použití různých alternativních měřítek šedého sektoru. Výsledky naznačují, že jedna instituce, která jednoznačně zvyšuje produkci i zaměstnanost v šedé ekonomice, je legislativa chránící zaměstnanost. Ostatní instituce mají méně přímočarý a statisticky robustní efekt a jejich dopady se často liší v nových a...
IDEA pro volby 2017: platy učitelů ve volebních programech: přehled a rozbor
Münich, Daniel
Studie mapuje a rozebírá, do jaké míry volební programy významnějších politických subjektů (dále jen stran) pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky poskytují odpovědi na sedm klíčových otázek týkajících se platů a dalších pracovních podmínek učitelů.
IDEA pro volby 2017: nízké platy učitelů: hodně drahé šetření
Münich, Daniel
Tato studie shrnuje a rekapituluje klíčové skutečnosti, které se týkají honorování práce učitelů v České republice (ČR), poskytuje mezinárodní a národní srovnání a osvětluje širší souvislosti toho, jakými způsoby se učitelské platy promítají do kvality učitelského sboru a vzdělávání. Na závěr jsou položeny klíčové otázky do předvolebních diskusí, na něž by veřejnost měla hledat odpovědi v programech a příslibech politických subjektů.
Ženy a muži v českém výzkumu: publikační výkon, produktivita, spoluautorství a trendy
Jurajda, Štěpán ; Kozubek, Stanislav ; Münich, Daniel ; Škoda, Samuel
Studie nabízí první dostupné srovnání vědeckého publikačního výkonu mužů a žen v České republice. Pro 11 oborových skupin a roky 2009 – 2013 srovnáváme publikace v časopisech indexovaných databází Web of Science (WoS) a v humanitních oborech i monografie. Kvalitu (význam) WoS článků odvozujeme od bibliometrického měřítka významu časopisu, kde byly články publikovány.
Essays on Early Tracking School System
Federičová, Miroslava ; Münich, Daniel (vedoucí práce) ; Rivkin, Steven (oponent) ; Falch, Torberg (oponent)
Tato dizertace zkoumá školský systém rané selekce, a zabývá se vlivem přechodu, který obvykle nastává ve věku 10 let, na výsledky žáků. Navíc, jelikož tato raná selekce nastává v období změn v mozkovém vývoji, který je rozdílný mezi chlapci a děvčaty, všechny články zkoumají toto téma také z pohledu genderových nerovností. První kapitola je zaměřena na samotný proces selekce a zabývá se úlohou známek ve vysvětlení genderové nerovnosti v míře přihlášek na selektivní školu. Tato selekce je většinou prováděna na základě kognitivních schopností, které jsou signalizované žákům formou známek. Známky hrají důležitou roli v procesu přihlašování se, nicméně se značně liší mezi děvčaty a chlapci, a to i pokud mají stejné kognitivní dovednosti. V této kapitole navrhuji model asymetrického signálu pravděpodobnosti přijetí pro chlapce a děvčata, který vyvstává ze známek. Údaje z přechodu mezi primárním stupněm vzdělání a víceletými gymnázii v České Republice ukazují, že děvčata se hlásí ve významně větší míře. Tento rozdíl se nemění ani po zohlednění šancí jednotlivých žáků na přijetí. Zatímco výsledky testů z mezinárodního šetření nemají žádný vliv na genderový rozdíl v míře přihlašování se, známky tento rozdíl ve značné míře vysvětlují. Toto zjištění je v souladu s představou, že známky jsou signálem, který...
Essays on Access to Higher Education, Welfare Traps, and Welfare Migration
Guzi, Martin ; Münich, Daniel (vedoucí práce) ; Herbst, Mikolaj (oponent) ; Moritz, Michael (oponent)
Introduction (in Czech) V první kapitole disertační práce, spolu s Michalem Frantou, analyzujeme pravděpodobnost podání si přihlášky a pravděpodobnost přijetí na vysokou školu pro populaci českých středoškoláků, kteří maturovali v akademickém roce 1997/1998. Zaměřili jsme se na hlavní faktory ovlivňující středoškolákovo rozhodnutí o přihlášení se na vysokou školu a na faktory ovlivňující rozhodnutí příslušné vysoké školy o přijetí konkrétního uchazeče ke studiu. Pro analýzu jsme využili výsledků srovnávacích testů, ve kterých byli maturanti v roce 1998 testováni ze znalostí v základních předmětech vyučovaných na střední školách. Tyto údaje jsme zkombinovali s údaji o uchazečích o vysokoškolské studium v České republice v roce 1998. Údaje o uchazečích navíc obsahují informaci o všech vysokých školách, kam se uchazeč hlásil a na které byl přijat. Hlavním cílem článku je porovnat pravděpodobnost podání přihlášky na VŠ a šance na přijetí pro dva totožné maturanty, kteří se liší pouze místem bydliště. Jeden maturant bydlí blízko univerzity a druhý bydlí od nejbližší univerzity ve vzdálenosti, která neumožňuje každodenní dojíždění. Přítomnost (blízkost) univerzity může potenciálního uchazeče o vysokoškolské studium ovlivnit dvěma způsoby. Jednak mají uchazeči bydlící blízko univerzity možnost bydlet dál se svými...
Three Essays on Labor Market Institutional Environment
Fialová, Kamila ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Münich, Daniel (oponent) ; Brada, Josef (oponent) ; Dybczak, Kamil (oponent) ; Janáček, Kamil (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Three Essays on Labor Market Institutional Environment Dizertační práce Kamila Fialová Praha 2012 Abstrakt Dizertační práce se skládá ze tří článků zabývajících se institucionálním prostředím trhu práce. První článek "Instituce trhu práce a jejich vliv na výkon trhu práce v nových členských zemích EU" odhaduje vliv institucí trhu práce na různé indikátory výkonu trhu práce (nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, zaměstnanost, ekonomická aktivita) v evropských zemích. Výsledky potvrzují, že vysoké daně zvyšují nezaměstnanost, zatímco aktivní politiky zaměstnanosti ji naopak snižují. Článek také ukazuje, že přísná legislativa chránící zaměstnance, vysoké daně a větší ekonomické zatížení představované minimální mzdou snižuje zaměstnanost a ekonomickou aktivitu. Druhý článek "Instituce trhu práce a jejich dopad na šedé ekonomiky v Evropě" analyzuje roli institucí trhu práce při vysvětlení vývoje šedé ekonomiky v Evropě za použití různých alternativních měřítek šedého sektoru. Výsledky naznačují, že jedna instituce, která jednoznačně zvyšuje produkci i zaměstnanost v šedé ekonomice, je legislativa chránící zaměstnanost. Ostatní instituce mají méně přímočarý a statisticky robustní efekt a jejich dopady se často liší v nových a...
Demographic Approach in Measuring Human Capital of Kazakhstan
Narkulov, Murat ; Pavlík, Zdeněk (vedoucí práce) ; Münich, Daniel (oponent) ; Fiala, Tomáš (oponent)
DEMOGRAFICKY PŘÍSTUP NA MĚŘENÍ LIDSKÉHO KAPITÁLU KAZACHSTÁNA Abstrakt Cílem práce je poskytnout čtenáři informaci o hodnotě lidského kapitálu v Kazachstánu na základě známé úrovně vzdělání a celoživotního příjmu z pracovního zařazení. Autor se snaží sestrojit reprodukční model lidského kapitálu ve spojitosti se změnou základních faktorů jako jsou demografické, politické a ekonomické změny, historický rozvoj a současná úroveň lidského kapitálu v Kazachstánu. Hlavním cílem této studie je určit hlavní složky rozvoje lidského kapitálu v Kazachstánu, zejména z demografického hlediska, prostřednictvím zhodnocení současné reprodukce lidského kapitálu v Kazachstánu. Výsledné odhady naznačují, že hodnota lidského kapitálu se během studovaného období (2003-2008) významně zvětšila a že překročila hodnotu fyzického kapitálu v zemi. Potenciál dalšího zvýšení lidského kapitálu v Kazachstánu v příštích letech je hodnocen jako velmi příznivý. Klíčová slova: lidský kapitál, kvalita populace, Kazachstán, demografie, populace v pracovním věku, vzdělání
Impact of Educational Reforms in (former) Czechoslovakia
Hercher, Jáchym ; Münich, Daniel (vedoucí práce) ; Glazar, Ondřej (oponent)
Název práce: Dopad školských reforem v (bývalém) eskoslovensku Autor: Jáchym Hercher Institut: Institut ekonomických studií Vedoucí práce: Doc. Daniel Münich, Ph.D. E-mail vedoucího: daniel.munich@cerge-ei.cz Abstrakt: Ve své práci jsem se zabýval dopadem školských reforem v eskoslovensku, re- spektive eské republice, mezi léty 1948 a 1996, které zaváděly a rušily devátou třídu. Dopad reforem jsem zkoumal prostřednictvím srovnávání příjm· mezi těmi, kteří reformou zasaženi byli, a těmi, kteří nebyli. K tomu jsem použil regresní nespojitost, která vznikla uplatňováním nových zákon·, a Mincerovu funkci lidského kapitálu. Pracoval jsem s daty ze šetření šivotní podmínky (EU-SILC) pro roky 2006 až 2009 a také prostřednictvím vzdáleného přístupu s Informačním systémem o pr·měrném výdělku (SES). V závislosti na použité metodě jsem nalezl nulové, či mírně kladné rozdíly ve výnosech z nejvyššího dokončeného stupně vzdělání mezi absolventy devítiletého a osmiletého zákald- ního vzdělání. Další výsledky potvrzovaly klesající mezní užitek z dalšího roku vzdělání. 1
Essays on Labor Economics: Labor Market Laboratory in Central Europe
Dinga, Marián ; Münich, Daniel (vedoucí práce) ; Blien, Uwe (oponent) ; Moritz, Michael (oponent)
The first part of this dissertation evaluates the impact of a large and territorially concentrated foreign direct investment (FDI) inflow on local labor market outcomes in the Czech Republic. A difference-in-differences technique is employed for estimating the impact of a joint investment of Toyota and Peugeot on local labor market indicators. The results indicate a positive and statistically as well as economically significant effect of a large investment project on the local unemployment outflow rate, which is driven mainly by increases in the aggregate unemployment exit hazard rates for unemployment durations smaller than nine months. However, the impact on long-term unemployed was negligible. Moreover, a simple cost--benefit analysis suggests that investment incentives paid from a state budget would pay off only in a horizon of twelve years. In the second chapter, I analyze the causal effect of investment incentives on regional allocation of FDI in the Czech Republic during 2001-2007. An institutional setup of investment incentives provided foreign investors with financial incentives depending on the particular district's unemployment rate. The identification strategy is based on a regression- discontinuity approach, as the scheme's design introduces three unemployment thresholds...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
22 Münich, Daniel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.