Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Three Essays on Labor Market Institutional Environment
Fialová, Kamila ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Münich, Daniel (oponent) ; Brada, Josef (oponent) ; Dybczak, Kamil (oponent) ; Janáček, Kamil (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Three Essays on Labor Market Institutional Environment Dizertační práce Kamila Fialová Praha 2012 Abstrakt Dizertační práce se skládá ze tří článků zabývajících se institucionálním prostředím trhu práce. První článek "Instituce trhu práce a jejich vliv na výkon trhu práce v nových členských zemích EU" odhaduje vliv institucí trhu práce na různé indikátory výkonu trhu práce (nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, zaměstnanost, ekonomická aktivita) v evropských zemích. Výsledky potvrzují, že vysoké daně zvyšují nezaměstnanost, zatímco aktivní politiky zaměstnanosti ji naopak snižují. Článek také ukazuje, že přísná legislativa chránící zaměstnance, vysoké daně a větší ekonomické zatížení představované minimální mzdou snižuje zaměstnanost a ekonomickou aktivitu. Druhý článek "Instituce trhu práce a jejich dopad na šedé ekonomiky v Evropě" analyzuje roli institucí trhu práce při vysvětlení vývoje šedé ekonomiky v Evropě za použití různých alternativních měřítek šedého sektoru. Výsledky naznačují, že jedna instituce, která jednoznačně zvyšuje produkci i zaměstnanost v šedé ekonomice, je legislativa chránící zaměstnanost. Ostatní instituce mají méně přímočarý a statisticky robustní efekt a jejich dopady se často liší v nových a...
Demographic Approach in Measuring Human Capital of Kazakhstan
Narkulov, Murat ; Pavlík, Zdeněk (vedoucí práce) ; Münich, Daniel (oponent) ; Fiala, Tomáš (oponent)
DEMOGRAFICKY PŘÍSTUP NA MĚŘENÍ LIDSKÉHO KAPITÁLU KAZACHSTÁNA Abstrakt Cílem práce je poskytnout čtenáři informaci o hodnotě lidského kapitálu v Kazachstánu na základě známé úrovně vzdělání a celoživotního příjmu z pracovního zařazení. Autor se snaží sestrojit reprodukční model lidského kapitálu ve spojitosti se změnou základních faktorů jako jsou demografické, politické a ekonomické změny, historický rozvoj a současná úroveň lidského kapitálu v Kazachstánu. Hlavním cílem této studie je určit hlavní složky rozvoje lidského kapitálu v Kazachstánu, zejména z demografického hlediska, prostřednictvím zhodnocení současné reprodukce lidského kapitálu v Kazachstánu. Výsledné odhady naznačují, že hodnota lidského kapitálu se během studovaného období (2003-2008) významně zvětšila a že překročila hodnotu fyzického kapitálu v zemi. Potenciál dalšího zvýšení lidského kapitálu v Kazachstánu v příštích letech je hodnocen jako velmi příznivý. Klíčová slova: lidský kapitál, kvalita populace, Kazachstán, demografie, populace v pracovním věku, vzdělání
Impact of Educational Reforms in (former) Czechoslovakia
Hercher, Jáchym ; Münich, Daniel (vedoucí práce) ; Glazar, Ondřej (oponent)
Název práce: Dopad školských reforem v (bývalém) eskoslovensku Autor: Jáchym Hercher Institut: Institut ekonomických studií Vedoucí práce: Doc. Daniel Münich, Ph.D. E-mail vedoucího: daniel.munich@cerge-ei.cz Abstrakt: Ve své práci jsem se zabýval dopadem školských reforem v eskoslovensku, re- spektive eské republice, mezi léty 1948 a 1996, které zaváděly a rušily devátou třídu. Dopad reforem jsem zkoumal prostřednictvím srovnávání příjm· mezi těmi, kteří reformou zasaženi byli, a těmi, kteří nebyli. K tomu jsem použil regresní nespojitost, která vznikla uplatňováním nových zákon·, a Mincerovu funkci lidského kapitálu. Pracoval jsem s daty ze šetření šivotní podmínky (EU-SILC) pro roky 2006 až 2009 a také prostřednictvím vzdáleného přístupu s Informačním systémem o pr·měrném výdělku (SES). V závislosti na použité metodě jsem nalezl nulové, či mírně kladné rozdíly ve výnosech z nejvyššího dokončeného stupně vzdělání mezi absolventy devítiletého a osmiletého zákald- ního vzdělání. Další výsledky potvrzovaly klesající mezní užitek z dalšího roku vzdělání. 1
Essays on Labor Economics: Labor Market Laboratory in Central Europe
Dinga, Marián ; Münich, Daniel (vedoucí práce) ; Blien, Uwe (oponent) ; Moritz, Michael (oponent)
The first part of this dissertation evaluates the impact of a large and territorially concentrated foreign direct investment (FDI) inflow on local labor market outcomes in the Czech Republic. A difference-in-differences technique is employed for estimating the impact of a joint investment of Toyota and Peugeot on local labor market indicators. The results indicate a positive and statistically as well as economically significant effect of a large investment project on the local unemployment outflow rate, which is driven mainly by increases in the aggregate unemployment exit hazard rates for unemployment durations smaller than nine months. However, the impact on long-term unemployed was negligible. Moreover, a simple cost--benefit analysis suggests that investment incentives paid from a state budget would pay off only in a horizon of twelve years. In the second chapter, I analyze the causal effect of investment incentives on regional allocation of FDI in the Czech Republic during 2001-2007. An institutional setup of investment incentives provided foreign investors with financial incentives depending on the particular district's unemployment rate. The identification strategy is based on a regression- discontinuity approach, as the scheme's design introduces three unemployment thresholds...
Empirical Essays on Unemployment, Inflation and Access to Human Capital
Franta, Michal ; Münich, Daniel (vedoucí práce) ; Blien, Uwe (oponent) ; Galuščák, Kamil (oponent)
Empirical Essays on Unemployment, Inflation and Access to Human Capital Dissertation Michal Franta Abstract: This dissertation consists of three distinct topics within labor macroeconomics, applied microeconomics, and applied time-series econometrics. The first essay extends the standard methodology used in analyzing unemployment duration. The extension is applied on empirical data for the Czech Republic and France. Furthermore, unemployment dynamics are examined in terms of unemployment incidence and duration for the Czech Republic, 1992- 2007. The second essay belongs to the field of the economics of education. It contributes to the discussion on the equal access to higher education. The theoretical (structural) model of an individual schooling decision is set up and the implied reduced form is estimated on a unique data set of all secondary school graduates in the Czech Republic in 1998. Finally, the third essay deals with the inflation dynamics. It draws on extensive research in the modeling of the inflation process in developed countries. Nevertheless, the focus is on developing countries where specific economic and consequently econometric issues have to be considered.
Esaays on Corporate Bankruptcy
Vychodil, Ondřej ; Münich, Daniel (vedoucí práce) ; White, Michelle J. (oponent) ; Weill, (oponent)
Ondřej Vychodil Dissertation, July 2010: Essays on Corporate Bankruptcy The dissertation consists of three chapters on corporate bankruptcy: In the first chapter (joint with Ondřej Knot), we develop a model of a debt-contracting problem under bankruptcy regimes differing by a degree of softness. In the model, the degree of softness is associated with the extent to which the absolute priority rule can be violated. We show that when the degree of softness can be set individually for each project, then the debtor's tendency to excessive risk-taking can be eliminated and the first best solution can be attained. When it is given exogenously by a bankruptcy law, then a completely tough law results in a lower distortion from the first best than a soft law with a moderate degree of softness. The second chapter documents that the recent Czech bankruptcy practice tended to delay the ultimate exit of a firm when it can be expected to have a harsher ex-post effect on the firm's employees. Bankruptcy duration is regressed on unemployment rate, size and other controls, applying three alternative methods - OLS regression, parametric duration (survival) analysis, and quantile regression - on the cross-section population of 903 Czech corporate bankruptcies that were completed during 2004 by the distribution of returns among...
Světové srovnání českých a slovenských vědeckých časopisů podle indikátorů Impact Factor (IF) a Article Influence Score (AIS)
Münich, Daniel ; Škoda, Samuel
Srovnáváme hodnoty široce používaného citačního indexu vědeckých časopisů tzv. Impact Factoru (IF) s méně známým, ale sofistikovanějším indexem Article Influence Score (AIS). Mezi relativními hodnotami IF a AIS v rámci oborů existuje pozitivní korelace, ale rozptyl je poměrně vysoký. Odlišnost hodnot IF a AIS způsobuje různá míra sebecitovanosti časopisů a rozdílný vědecký význam časopisů, ze kterých jsou články v časopisech citovány. Český publikační výkon ve významnějších časopisech má jistou tendenci se koncentrovat v časopisech s relativně nižším AIS než IF. Tyto články mají také tendenci se koncentrovat v menším počtu zahraničních časopisů. Český publikační výkon v řadě oborů se koncentruje v českých a slovenských časopisech, z nichž většina má relativně nízký jak AIS tak IF. IF a AIS několika českých časopisů se nachází zcela mimo ve světě přirozený rámec hodnot.
Návrh metodik kvantitativní empirické identifikace sociálně slabších demografických skupin a analýzy existujících interakcí s daňovědávkovými a dalšími nástroji sociální politiky státu
Janský, Petr ; Kalíšková, Klára ; Münich, Daniel
Certifikovaná metodika popisuje navrženou metodu kvantitativní empirické identifikace sociálně slabších demografických skupin a analýzy existujících interakcí s daňovědávkovými a dalšími nástroji sociální politiky státu. Metodologický přístup spojuje data o příjmech domácností s daty o výdajích domácností a umožňuje zkoumat vliv sociálních dávek a přímých i nepřímých daní na příjmovou nerovnost a míru ohrožení chudobou v České republice.
Platy českých učitelů zůstávají velmi nízké
Münich, Daniel ; Smolka, V.
Učitelské platy v dlouhodobějším horizontu spoluurčují kvalitu učitelů a školního vzdělávání. Relativní úroveň učitelských platů v poměru k platům v alternativních profesích v dané zemi totiž ovlivňuje i to, z jakých řad se rekrutují mladí zájemci o učitelskou profesi, kdo z nich se učitelem skutečně stane a zda ti nejlepší v této profesi dlouhodobě setrvají. Relativní platy českých učitelů však v tomto ohledu dlouhodobě patří k nejnižším v rámci více než třiceti nejvyspělejších zemí světa (OECD). Tato studie ukazuje, že navyšování učitelských platů i v roce 2015 stěží drželo krok s růstem platů ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného a soukromého sektoru. Nepříznivá relativní platová situace českých učitelů se tak za posledních deset let v podstatě nezměnila.
Medzinárodné porovnanie kvality výkonu vedných odborov na Slovensku
Jurajda, Štěpán ; Kozubek, Stanislav ; Münich, Daniel ; Škoda, Samuel
Táto štúdia podrobne mapuje časopisecký publikačný výkon na Slovensku zachytený v databáze Web of Science (WoS) za roky 2010 – 2014 a porovnáva ho s priemerným publikačným výkonom 11 ďalších krajín. Porovnania sú vykonané na úzko definovaných vedných odboroch, do ktorých WoS kategorizuje časopisy evidované v databáze. Štúdia porovnáva nielen celkový publikačný výkon, ale tiež excelentný publikačný výkon, t. j. počet publikácií výhradne v špičkových časopisoch v danom odbore na základe ich ohlasu v akademickom svete.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
20 Münich, Daniel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.