Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 208 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza oligopolu na auditorském trhu v České republice
Šindelář, Michal ; Müllerová, Libuše (vedoucí práce) ; Králíček, Vladimír (oponent) ; Vyleťalová, Květoslava (oponent)
Disertační práce je zpracována ve formě souboru původních a uveřejněných výsledků (článků) s konkrétními výsledky z metodologicky nebo tematicky příbuzných oblastí. Cílem disertační práce je získat informace o auditorském trhu v České republice z hlediska oligopolní struktury a porovnat zjištěné výsledky s mezinárodními výzkumy v této oblasti. Problematika auditorského trhu nebyla v České republice častým předmětem akademických analýz, proto se disertační práce snaží tuto mezeru vyplnit. Problematika oligopolní struktury zasahuje v rámci auditu do několika rizikových oblastí. Ohrožuje nezávislost auditora například v rámci současného poskytování auditorských a neauditorských služeb. Existence vysoké tržní koncentrace může také indikovat negativní vliv na celkovou kvalitu provedených auditů. Hlavní přínos práce tkví v provedení analýzy tržní koncentrace na datech České republiky. Disertační práce jako celek analyzuje český auditorský trh v rozmezí let 2010-2015 a předkládá pohled akademického výzkumu na oblast tržní koncentrace v České republice. Z hlediska zdrojových dat se disertační práce zabývá, stejně jako je to typické pro zahraniční výzkumy, oblastí s vyšší společenskou důležitostí, tj. oblastí subjektů veřejného zájmu, resp. kótovaných společností. Závěry práce tedy nelze generalizovat i na oblast auditorského trhu představovaného společnostmi, které nejsou subjekty veřejného zájmu. Z metodologického hlediska se práce ve své analytické části opírá především o mezinárodně uznávané statistické metody pro měření tržní koncentrace, konkrétně se jedná o koeficient koncentrace a Herfindahl-Hirschmanův index. Nejdůležitější závěr, který práce přináší, je zjištění, že na českém auditorském trhu existuje srovnatelná úroveň tržní koncentrace s velkými auditorskými trhy. Z analýzy vyplynulo, že společnosti tvořící tzv. Velkou 4 zabírají přibližně 85 % auditorského trhu a že tento podíl zůstává v čase (mezi lety 2011-2014) neměnný.
Due Diligence
Šmídová, Jekaterina ; Králíček, Vladimír (vedoucí práce) ; Müllerová, Libuše (oponent) ; Jiroudek, Jaromír (oponent)
Růst firmy je jedním z hlavních strategických cílů jejich vlastníků. V dnešním světě, který se neustálé zrychluje, hledají majitelé společností a jejích management možnosti, jak tento růst urychlit a řešení často nachází v realizaci fúzí a akvizic (dále také jen M&A). Tuto skutečnost potvrzuje dlouhodobě přetrvávající trend růstu trhu M&A, který například jen v České republice zaznamenal 38% nárůst mezi rokem 2015 a 2016. Rozhodování o uskutečnění transakce probíhají za podmínek nedostatku informací na straně kupujícího. Rozhodování za rizika a nejistoty je jedním z důvodů, proč 50 až 70 procent uskutečněných transakcí nepřináší očekáváné výsledky. Tato disertační práce je věnována due diligence tedy nástroji, který umožňuje kupujícímu zmírnit (nikoli však zcela odstranit) informační riziko. Due diligence poskytuje kupujícímu jedinečnou příležitost poznat kupovanou společnost lépe ještě před tím, než podstoupí riziko a převezme její vlastnictví. Jedná se o zásadní prvek celého procesu M&A, který má přímý dopad také na stanovení ceny transakce a vyhodnocení budoucí výkonnosti kupované společnosti. Disertační práce poskytuje všem, kteří se jakkoli zajímají o procesy M&A obecné i specifické charakteristiky due diligence a její kritické body. Zároveň rozšiřuje pojetí due diligence od tradičně vnímaného procesu investiční prověrky na komplexnější proces, pokračující nastavením integračních pravidel po uzavření kupní smlouvy. Cílem disertační práce je provedení analýzy procesu due diligence v jeho širších souvislostech s důrazem na finanční due diligence a postakviziční integraci. V rámci provedené analýzy byla identifikována kritická místa procesu due diligence a jejích vliv na přínos due diligence jako nástroje, který významně přispívá k úspěšnosti realizace fúzí a akvizic. V návaznosti na uvedený hlavní cíl byla v úvodu práce formulována základní hypotéza, jejíž analýza a posouzení je úkolem práce: Due diligence v jejím tradičním pojetí výrazně přispívá k úspěšné realizaci fúzí a akvizic. Z metodického hlediska je ověření hypotézy práce založeno na podrobném studiu poznatků obsažených v odborné literatuře, jejich teoretickém rozboru a komparaci s praktickými příklady. Práce je v souladu s hlavním cílem a z něho vyplývající hypotézy členěna celkem do šestí kapitol, z nichž první kapitola se zabývá vymezením pojmu teorie firmy a základními ekonomickými důvody jejího vniku a existence. Druhá kapitola je věnována transakcím s podniky a především důvodům jejich uskutečňování, které ovlivňuji metodiku provedení due diligence. Třetí kapitola se věnuje due diligence, definuje samotný pojem, popisuje proces a druhy due diligence, stanovuje kritické body tohoto procesu a shromažďuje teoretická doporučení. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na realizaci projektu due diligence v praktické rovině a pokouší se zjistit, zda teoretická doporučení jsou aplikovatelná při praktickém provedení prověrky. Pátá kapitola je věnována postakviziční due diligence. Šestá kapitola je věnována výzkumům jednak rozhodujících faktorů při provedení prověrky a pak také smluvním nástrojům minimalizace rizik. V disertační práci je čerpáno především z dostupné zahraniční literatury, která se zaměřuje na due diligence a fúze a akvizice. K dalším zdrojům patří dostupné mezinárodní a lokální výzkumy, které jsem doplnila výzkumem vlastním. Podrobný rozbor problematiky provedený v práci umožnil posouzení hypotézy a splnění stanoveného cíle práce.
Podvody v účetnictví
Stančíková, Lucie ; Šindelář, Michal (vedoucí práce) ; Müllerová, Libuše (oponent)
Cílem bakalářské práce je přiblížení problematiky podvodů objevujících se v účetnictví. První kapitola se nejprve snaží vymezit hranici mezi samotným podvodem a tzv. kreativním účetnictvím a upozornit na hlavní rozdíly mezi nimi, protože mnohokrát dochází k záměně těchto termínů. V druhé kapitole jsou uvedeny nejčastější motivy, které účetní podvody vyvolávají. Jednotlivé metody využívané při manipulaci s účetnictvím jsou pak popsány v kapitole třetí, jež se zaměřuje nejen na podvody v rámci účetní závěrky, ale také podvody, které se odehrávají mimo ni. Na tuto kapitolu poté navazují příklady reálných podvodů spáchaných nejen v zahraničí, ale i v České republice. Závěr práce se zaměřuje na různé způsoby prevence, s jejichž pomocí můžeme vzniku těchto podvodů předcházet.
Zrušení společnosti s ručením omezeným s likvidací
Hradecká, Michaela ; Šindelář, Michal (vedoucí práce) ; Müllerová, Libuše (oponent)
Předmětem bakalářské práce je zpracování situace, kdy je společnost s ručením omezeným zrušena a nastává její likvidační proces. Práce se zabývá procesem likvidace z právního, účetního a daňového hlediska. Počátkem teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy související s likvidací, mimo jiné také rozdíly mezi zrušením společnosti dobrovolně a nedobrovolně. V dalších částech se práce zabývá jednotlivými kroky v rámci různých hledisek chronologicky po sobě jdoucí. V praktické části je likvidována fiktivní společnost dobrovolně na základě rozhodnutí společníků, tato likvidace je v práci prováděna především z účetní stránky.
Kreativní účetnictví
Turok, Yuliya ; Šindelář, Michal (vedoucí práce) ; Müllerová, Libuše (oponent)
Bakalářská práce je zaměřená na prozkoumání tématu Kreativní účetnictví. V práci jsou vysvětleny pojmy související s touto problematikou, popsány metody kreativního účetnictví a také jsou vymezeny jednak hlavní účastníci tohoto procesu, jednak osoby nejvíc postižené provedením kreativního účetnictví. Dále je v práci zkoumáno podvodné jednání z obecného hlediska a je kladen důraz na podvodné finanční výkaznictví s vymezením několika stupňů manipulace finančních výkazů, jejichž součástí je kreativní účetnictví. Práce také obsahuje příklady aplikování některých metod kreativního účetnictví. Na závěr jsou zmíněny některé známé skandály ze světové i tuzemské praxe, které jsou nejčastěji s kreativním účetnictvím spojovány.
Jiný výsledek hospodaření minulých let
Poláková, Dominika ; Šindelář, Michal (vedoucí práce) ; Müllerová, Libuše (oponent)
Práce se věnuje problematice jiného výsledku hospodaření minulých let, který v se v české legislativě poprvé objevuje v roce 2013, kdy došlo ke změně vykazování významných oprav nákladů (výnosů), dále změny metody a první účtování o odložené dani z metody výsledkové na metodu rozvahovou, která neovlivní výsledek hospodaření běžného období. V praktickém důsledku se práce zabývá způsoby vykazování jiného výsledku hospodaření minulých let ve výkazech účetní závěrky jednotlivých účetních jednotek. Výsledkem zkoumání je správnost dodržování zákonných požadavků ve vykazování sledované rozvahové položky, především s ohledem na vysvětlující komentář v příloze účetní závěrky.
Problematika operativního leasingu
Matušová, Tereza ; Šindelář, Michal (vedoucí práce) ; Müllerová, Libuše (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou operativního leasingu především z pohledu poskytovatele leasingu, leasingové společnosti. Práce je zaměřena především na účtování a vysvětlení skutečností, které pomáhají objasnit téma operativního leasingu. Práce mimo jiné vysvětluje i důležité pojmy které jsou s leasingem spojeny, jeho legislativní vymezení a důvody pro a proti, proč si pořídit vozidlo na operativní leasing. Cílem práce je především představit dva druhy účtování pořízení předmětu leasingu, které se v praxi vyskytují. Veškeré teoretické poznatky jsou aplikovány na praktické příklady vycházející z praxe.
Pořízení dlouhodobého majetku z účetního a daňového pohledu podle českých předpisů
Duchatschová, Markéta ; Müllerová, Libuše (vedoucí práce) ; Coufal, Jan (oponent)
Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, které popisují účetní a daňovou problematiku pořízení dlouhodobého majetku podle českých daňových a účetních předpisů. Cílem této práce je systematicky a přehledně popsat účetní a daňové povinnosti při evidování dlouhodobého majetku a představit poměrně neobvyklou formu pořízení dlouhodobého majetku. Práce začíná definováním pojmu dlouhodobého majetku, jeho zákonnou úpravou a jednotlivými druhy. Dále jsem se zaměřila na způsoby pořízení majetku a s tím související ocenění. Třetí kapitola řeší technické zhodnocení vlastního nebo pronajatého majetku. Předposlední kapitola se zabývá účetními a daňovými odpisy a s tím související odloženou daní. Poslední pátá kapitola popisuje zvláštní způsob pořízení dlouhodobého majetku, konkrétně pacht obchodního závodu.
Zaměstnanecké benefity z účetního a daňového hlediska
Johansenová, Ann-Katie ; Müllerová, Libuše (vedoucí práce) ; Černý, Václav (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů z účetního a daňového hlediska. Úvodní část práce se věnuje vymezení základních pojmů z oblasti odměňování zaměstnanců a právní úpravě benefitů v rámci české legislativy a to zejména s ohledem na zákoník práce a zákon o dani z příjmů. Část věnovaná daňovému řešení benefitů popisuje možnosti daňové optimalizace z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele. Součástí je také rozbor judikatury Nejvyššího správního soudu týkající se daňových sporů mezi finančními úřady a zaměstnavateli. Závěrečná část práce se zaměřuje na srovnání účetního vykazování podle mezinárodních účetních standardů konkrétně IAS 19 a české účetní legislativy.
Účetní a daňové aspekty automobilu při podnikání
Vobořilová, Michaela ; Müllerová, Libuše (vedoucí práce) ; Černý, Václav (oponent)
Zaměřením této práce je podívat se na automobil v podnikání, a to jak z účetní perspektivy, tak z té daňové. Pod pojmem automobil v podnikání zde rozumíme ten, který je využíván v rámci provozu, nikoli automobil, který je zbožím. Práce se ze všeho nejdříve věnuje základnímu pojmovému aparátu v souvislosti s vozidly a následně popisuje automobil jako dlouhodobý hmotný majetek spolu se způsoby jeho pořízení a stanovením vstupní ceny vozidla. Nesmí chybět ani kapitola věnující se snížení a zvýšení hodnoty vozidla, tedy technickému zhodnocení, odpisování a tvorbě opravných položek. Separátně je uvedena kapitola zaměřená na náklady (výdaje) týkající se provozu automobilu. Jelikož má automobil omezenou životnost, pak je část výkladu věnována i vyřazení vozidla z majetku. Vzhledem k obsahu praktické části této práce je dále uveden stručný popis operativního leasingu z hlediska české účetní legislativy a z hlediska Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Praktická část se zabývá porovnáním vozidel operativního leasingu a vozidel zakoupených do majetku, a to v konkrétní společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 208 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 MÜLLEROVÁ, Lenka
10 MÜLLEROVÁ, Lucie
1 Müllerová, Lada
7 Müllerová, Lenka
10 Müllerová, Lucie
4 Müllerová, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.