Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 69 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika mapování invazních druhů pomocí dálkového průzkumu
Müllerová, Jana ; Bartaloš, T. ; Brůna, Josef ; Dvořák, P. ; Vítková, Michaela
Metodika poskytuje návod pro monitoring čtyř problémových invazních druhů rostlin, který je založen na využití dat dálkového průzkumu. Zaměřuje se na levné a operativní řešení využívající bezpilotní letecké prostředky. Poskytuje základy k pochopení problematiky, specifikuje požadavky na typ a kvalitu dat s ohledem na fenofázi rostliny, a popisuje postup jejich zpracování a vyhodnocení. Představené postupy jsou zvláště vhodné pro cílený monitoring (v případě využití bezpilotních prostředků), ale dají se využít i na větší území (v případě satelitních dat).
Strategie a strategická analýza malé firmy
Maximova, Darja ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků.
Crowdfunding jako způsob úspěšného financování projektu
Krejčů, Dominika ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá crowdfundingovými kampaněmi z hlediska struktury a důležitých prvků úspěšných crowdfundingových projektů. Cílem práce je vytvořit soustavu doporučení pro navržení úspěšného crowdfundingového projektu. K dosažení tohoto cíle je využita metoda binární logistické regresní analýzy, pomocí které zjišťuji vliv využití úvodního videa, počtu aktualizací v průběhu trvání projektu, počtu obrázků, počtu slov v popisu projektu, doby trvání projektu a kategorie projektu na pravděpodobnost úspěchu kampaně. V první části práce je popsán pojem crowdfunding včetně historického kontextu, jeho obchodní modely, typologie projektů, vybrané platformy a princip jejich fungování, vybrané úspěšné kampaně a jejich struktura. V analytické části se zabývám vlivem jednotlivých výše zmíněných proměnných na pravděpodobnost úspěchu.
Analysis and methods of corporate culture correction
Bokova, Maria ; Müllerová, Jana (vedoucí práce) ; Kurbatskaya, Tatiana (oponent)
Předmětem výzkumu Bakalarskou práce je firemní kultura on-line prodejce Lamoda Společnost Lamoda, je největší v Rusku on-line prodejce oblečení, bot a doplňků. Bakalarska práce je rozdělena na čtyři části. V první části je popsán význam práce, její cíle, úkoly a metody. Druhá část se zabývá základními teoretickými aspekty firemní kultury. Ve třetí části byla provedena analýza současného stavu firemní kultury společnosti "Lamoda", a také sestaven program na její korekci. V poslední části jsou prezentovány výsledky této výzkumné práce.
Evaluation and directions of organizational culture improvement
Shatkov, Alexander ; Velinov, Emil (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Bakalářská práce je věnována hodnocení organizační kultury podniku a vývoji směrů pro jeho zlepšení. Cílem studie je otevřená akciová společnost "Vysokorychlostní tramvaj" - městská dopravní společnost ve městě Starý Oskol, Belgorodsko, Rusko. Práce se skládá ze tří vzájemně propojených částí. První část zkoumá teoretické a metodologické základy pro zlepšení organizační kultury. V druhé části práce byly vyhodnoceny výsledky ekonomických aktivit a organizační kultury JSC "Vysokorychlostní tramvaj". Ve třetí části byl vyvinut projekt na zlepšení organizační kultury JSC "Vysokorychlostní tramvaj" a přiložená analýza účinnosti navrhovaného řešení. Praktický význam práce spočívá ve skutečnosti, že navrhovaná opatření ke zlepšení organizační kultury přispějí k řešení produkčních, ekonomických a sociálních problémů rozvoje JSC "Vysokorychlostní tramvaj", což zajistí strategii podniku. Výzkum uskutečněný v rámci bakalářské práce může být aplikován i na další podniky.
Kulturní produkt na příkladech z oblasti výkonného umění v Praze 10
Eiseltová, Linda ; Tyslová, Irena (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Tématem této bakalářské práce je kulturní produkt na příkladech z výkonného umění. Cílem práce je analýza vybraných kulturních produktů a jejich zhodnocení. Práce jako taková se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol, které se věnují rešerši odborných textů z marketinového a kulturního prostředí. Praktická část pak aplikuje informace získané v teoretické části. K této aplikaci dochází na příkladech dvou institucí zabývajících se výkonným uměním. Obě tyto instituce jsou nejprve představeny z hlediska jejich chodu. V následujících kapitolách pak dochází k analýze jejich produktu a je provedeno zhodnocení.
Faktory konkurenceschopnosti slevového portálu
Hartigová, Dominika ; Habrmanová, Blanka (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu slevového portálu Pepa.cz v oblastech marketingu, řízení vztahů se zákazníky, personálního řízení, a také návrhy a opatření k zajištění prosperity podniku. V teoretické části jsou popsány a vymezeny základní definice zmíněných oblastí řízení. Část praktická se věnuje analýze jednotlivých oblastí řízení podniku, přičemž výsledkem analýzy jsou uvedeny návrhy a opatření, která povedou ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti.
Podnikatelský plán e-shopu s kosmetikou
Laš, Patrik ; Müllerová, Jana (vedoucí práce) ; Oberreiter, Štěpán (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro potřeby nově vznikajícího e-shopu s kosmetikou. Plán by měl sloužit jako základní dokument, který by měl zakladatelům pomoci dosáhnout kýženého cíle, kterým je dosahování zisku v dlouhodobém horizontu. Práce je sestavena ze dvou základních části, z teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá sběrem informací o podnikatelském plánu, jaká je jeho struktura, popřípadě jak analyzovat trh nebo konkurenci. Praktická část se zaměřuje na samotné vytvoření podnikatelského plánu obsahující analýzu konkurence, trhu nebo návrh marketingové strategie.
Analýza možností expanze drobného podnikání
Trnka, Václav ; Habrmanová, Blanka (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou expanze malého podniku, který v současnosti již vykonává výdělečnou činnost. Jejím cílem je rozpracovat nový obchodní model a na jeho základě vytvořit podnikatelský plán, který přemění současný malý podnik v plnohodnotnou konkurenceschopnou společnost, která bude schopna přinést prozatím neznámou službu sdílení tiskáren široké veřejnosti. Teoretická část práce popisuje prostředí a podmínky, které by měl začínající podnikatel zhodnotit při tvorbě podnikatelského plánu. Praktická část je rozdělena na dva oddíly. V prvním oddíle je charakterizován podnik ve svém současném stavu. Ve druhém oddíle je vypracován podnikatelský plán transformace podniku do podoby, která představuje alternativu pro zavedené tiskové služby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 69 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 MÜLLEROVÁ, Jana
1 Müllerová, J.
1 Müllerová, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.