Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 219 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historico-Sociological Analysis of the Sharing Economy from its Early Digital Foundations to the Present
Martos Carrion, Esther ; Blaive, Muriel (vedoucí práce) ; Müller, Karel (oponent) ; Maslowski, Nicolas (oponent)
Hlavními cíli tohoto projektu jsou: (1) prozkoumat, jaké druhy následných událostí umožnily vznik sdíleného hospodářství, (2) sledovat, jak se tento socioekonomický systém časem vyvíjel, (3) identifikovat současné vedoucí, typologie, výzvy a další aspekty spotřebitelského chování spojeného s tímto digitálním jevem a (4) sledování uživatelské komunikace (2015-2017) pozoruhodných sdílených ekonomických platforem včetně sociální sítě Facebook. Ačkoli sdílená ekonomika je stále ještě novým paradigmatem, tato disertační práce se zaměřuje na zkoumání tématu z historicko-sociologického hlediska s přihlédnutím k událostem, ke kterým došlo od 80. let. Tato studie se zabývá kvalitativními a kvantitativními údaji shromážděnými z přehledu literatury, 22 osobními rozhovory s odborníky na poli a systémy pro sledování webu. Jako hlavní výsledek bude tato teze poskytnout teoretický přístup, v němž budou podrobně argumentovány krátké historie sdílené ekonomiky.
Regulation of phosphoenolpyruvate carboxylase in tobacco plants during potyviral infection
Müller, Karel ; Ryšlavá, Helena (vedoucí práce) ; Vaňková, Radomíra (oponent) ; Luhová, Lenka (oponent)
Charles University in Prague Faculty of Science, Department of Biochemistry Regulation of phosphoenolpyruvate carboxylase in tobacco plants during potyviral infection Regulace fosfoenolpyruvátkarboxylasy v rostlinách tabáku během virové infekce Karel Müller Supervisor: RNDr. Helena Ryšlavá CSc. Prague, 2008 2 Table of contents / Obsah Introduction........................................................................................................................................ 3 Aim of the work................................................................................................................................. 4 Results and discussion ....................................................................................................................... 5 Isolation of PEPC from tobacco leaves ......................................................................................... 5 Characterization of tobacco PEPC................................................................................................. 5 Regulation of tobacco PEPC during viral infection....................................................................... 7 Effect of cytokinins in tobacco leaves during stress.................................................................... 10...
European integration through sceptical prism in the European Parliament
Kruhmalova, Irina ; Němec, Jan (vedoucí práce) ; Müller, Karel (oponent)
The current rise of Euroscepticism has been observed in all EU Members States and has become the central concern in the European Union for governing bodies to deal with. Therefore, continued French dissatisfaction with the European Union, the British exit from the European Union and a rise of both left and right radical wings throughout the Union have appeared at the center of European debate. Regarding the fact that the only directed body at the supranational level is the European Parliament, it is necessary to understand how national demands for sovereignty can be projected on supranational level. With the ratification of Lisbon Treaty, the European Parliament was established as a significant co-decision body. As an additional outcome, political groups inside the EP got an opportunity to introduce their nominees to the Commission presidency through the lead candidate (Spitzenkandidaten) system, where appointed politicians were expected to present their programmes in all EU countries and become familiar to European citizens. The conducted study pays attention to the phenomenon of Euroscepticism and its place in the European Parliament.
Národ v bezvědomí: česká společnost v době komunistického režimu
Kopáčová, Natálie ; Müller, Karel (vedoucí práce) ; Fleissner, Kamil (oponent)
Diplomová práce analyzuje československou společnost mezi lety 1948 a 1989 s pomocí konceptu etické slepoty. Zaměřuje se na tehdejší životní podmínky, na způsoby, jak lidé vnímali socialistický systém a jak se mu přizpůsobovali. Etická slepota je stav mysli, během kterého se stáváme slepí vůči etické dimenzi našeho rozhodnutí. Jedná se o nevědomý a krátkodobý stav, zapřičiněný kombinací osobnostních rysů a velmi silného kontextu. Výzkumná hypotéza práce spočívá v předpokladu přítomnosti etické slepoty v období komunistického režimu v Československu a na jejím základě interpretuje pasivitu tehdejší veřejnosti a její důsledky. Zabývá se rovněž těmi, kterým se z etické slepoty podařilo vymanit.
Komparace aktivit neziskových organizací v oblasti boje proti hate speech v České republice a v Maďarsku
Dundáčková, Tereza ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Müller, Karel (oponent)
Diplomová práce má za cíl komparovat aktivity neziskových organizací pracujících v oblasti boje s nenávistnými projevy v České republice a v Maďarsku s ohledem na dopad na cílovou skupinu. V práci bylo zodpovězeno na základě provedené komparativní analýzy několik výzkumných otázek: Zabývají se české a maďarské neziskové organizace ve svých aktivitách v boji proti hate speech stejnou oblastí hate speech? Zaměřují se neziskové organizace v České republice a v Maďarsku ve svých aktivitách na stejnou cílovou skupinu? Pracují neziskové organice ve stanovených zemích s hate speech převážně ve stejném prostředí? V práci je využita deskriptivní metoda a metoda komparativní analýzy.
Integrace muslimských menšin v komparativní perspektivě
Cermanová, Dominika ; Müller, Karel (vedoucí práce) ; Fleissner, Kamil (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá komparací procesu integrace muslimských menšin v České a Rakouské republice. Cílem práce je zhodnocení postavení muslimských komunit a procesu integrace jejich členů do společnosti v České a Rakouské republice. Práce obsahuje jednak teoretické vymezení integrace a integračních politik evropských států, dále pak popis jejich vývoje až do současné podoby. Druhá část práce je zaměřena na analýzu postavení muslimské obce v obou společnostech, vývoje a podoby současných integračních politik zemí a procesu integrace cizinců v Česku a Rakousku v letech 2010-2015 se zaměřením na muslimskou populaci. Poslední část pak pomocí komparace shrnuje nejdůležitější zjištění předchozích kapitol. V závěru jsou interpretovány výsledky analýzy a je porovnáno postavení muslimské obce v Česku a Rakousku a zdejší situace v oblasti integrace muslimů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 219 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Müller, K.
1 Müller, Kristyna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.