Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zvláštní právo pořizovatele databáze a výjimka úředního díla
Míšek, Jakub
Open data“ novelou autorského zákona (z. č. 298/2016 Sb.) došlo k úpravě § 94, dle kterého se (staro)nově výjimka úředního díla ve smyslu § 3 autorského zákona aplikuje přiměřeně i pro pořizovatele databáze. Tato úprava usnadní práci s databázemi veřejného sektoru, včetně databází šedé literatury. Přináší ovšem interpretační obtíže. Tento příspěvek na ně upozorňuje a navrhuje řešení. První část je věnována sui generis databázovým právům v kontextu šedé literatury. V druhé části je pojednáno o výjimce úředního díla, její právní konstrukci a je analyzována možnost její aplikace na sui generis databázová práva. Třetí část pak analyzuje přechodné ustanovení, které změnový zákon obsahuje.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Veřejné softwarové licence
Mazánek, Pavel ; Míšek, Jakub (oponent) ; Myška, Matěj (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných softwarových licencí, jejich užití, jejich vlastností v podobě specifických licenčních smluvních ujednání (licenčních aspektů), vzájemné kompatibility a následovně zpracovává tyto informace a systematizuje je do podoby informačního portálu, který představuje praktický výstup této práce. V úvodu práce je probrán náhled do aktuální problematiky, proč se dnes veřejné softwarové licence využívají a jak jsou právně vnímány. Zejména je kladen důraz na českou právní úpravu v kontextu občanského zákoníku a autorského práva a s nimi souvisejících licencí a licenčních smluv, jelikož valná většina textů licenčních podmínek světově rozšířených veřejných softwarových licencí má oficiální znění pouze v angličtině a terminologie v nich se tedy opírá o právní systém Spojených státu amerických. Následně je sjednoceno názvosloví a potřebné pojmy pro práci s danými licenčními podmínkami. V hlavní části práce jsou vybrány specifické licence podle jejich relativní užívanosti a jejich vlastností na základě aktuálních průzkumů trhů. Těmto vybraným licencím se práce následně podrobně zabývá a věnuje se jejich podmínkám, konkrétně jednotlivým ujednáním daných licenčních smluv (licenčních podmínek) jakožto tzv. licenčním aspektům. V praktické části práce je zpracován návrh řešení webového informačního portálu, který má sloužit laikovi k úvodnímu pohledu do problematiky veřejných softwarových licencí. Zejména se stránka věnuje otázce výběru specifické veřejné softwarové licence pro vlastní původní autorské dílo (software), představení konkrétních licencí, jejich vzájemnému porovnání na základě analyzovaných licenčních aspektů, kompatibilitě více veřejných softwarových licencí ve větším složeném softwarovém celku, ve kterém jednotlivé softwarové části daného celku jsou licencovány pod různými veřejnými softwarovými licencemi, a nakonec následkům ošetření jednou z vybraných veřejných softwarových licencí pro budoucnost daného software. Na konci práce je také uvedena vize budoucnosti zmíněného informačního portálu, jeho rozšiřování o další funkcionality a jeho celkové možné vylepšení na základě zpětné vazby veřejnosti.
IntelliSense Implementation of a Dynamic Language
Míšek, Jakub ; Zavoral, Filip (vedoucí práce)
Vývojáři během samotného programování často opakují stejná slova a stále opisují běžné výrazy. Dále také prohledávají dokumentace a zdrojové kódy, například kvůli znění deklarací metod a jiných symbolů. Z tohoto pohledu je velmi užitečná asistence ze strany vývojového prostředí. Konkrétně metody IntelliSense značně usnadňují práci tím, že shromažďují informace o používaných symbolech a programátorovi je automaticky nabízejí. Během práce s dynamickými jazyky je ale tato pomoc velmi problematická, jelikož sémantika jednotlivých symbolů není definitivně známa, dokud program není spuštěn. Součásti projektu Phalanger tak byli implementovány metody pro syntaktickou, ale také sémantickou analýzu zdrojového kódu, zaměřené hlavně na dynamický jazyk PHP. Je tak možné sestavit seznam slov, které je možné zapsat na určité místo ve zdrojovém kódu; jako jsou klíčová slova jazyka, deklarované symboly či parametry funkce, včetně informací o nich.
Kompilace generátorů dynamického jazyka PHP do MSIL
Houška, Petr ; Míšek, Jakub (vedoucí práce) ; Ježek, Pavel (oponent)
Cílem této práce je navrhnout a implementovat podporu pro generátory v rámci Peachpie projektu, kompilátoru z PHP do CIL. Generátory jsou nejjednodušší formou metod, které při opětovném zavolání pokračují ze stejného stavu, ve kterém dříve skončily. Referenční interpretr jazyka PHP Zend Engine podporuje generátory nativně. Nejen kvůli tomu jsou generátory v PHP poměrně silné a umožňují například přerušení vykonávání prakticky na jakémkoliv místě. CIL naopak přímou pod- poru pro generátory nemá, jazyky nad ním postavené (např. C# či F#) je tedy musí implementovat kupříkladu přepisem generátorových metod na stavové au- tomaty. V práci rozebereme návrh a následnou implementaci generátorů pomocí trans- formace sémantického stromu a konkrétní CIL reprezentaci případných nových sémantických objektů s cílem zachovat maximální možnou kompatibilitu se sémantikou PHP generátorů. Také je srovnáme s generátory v jazyce C#, jehož hlavní im- plementace je taktéž postavena nad CIL. 1
Vliv odplynění na kvalitu odlitků vyrobených technologií vysokotlakého lití
Míšek, Jakub ; Kolmačka, Marek (oponent) ; Roučka, Jaromír (vedoucí práce)
Tato práce zkoumá vliv délky procesu odplyňování na stupeň naplynění taveniny a na kvalitu odlitků litých technologií vysokotlakého lití. Je analyzován druh vad vyskytujících se v odlitku na základě pozorování makrostruktury i mikrostruktury. Pro celkové zhodnocení je použito statistické pozorování trendu vývoje zmetkovitosti v průběhu experimentu. Výsledky ukazují, že zkrácení doby odplyňování může mít vliv na výskyt vady porezita.
IntelliSense Implementation of a Dynamic Language
Míšek, Jakub ; Parízek, Pavel (oponent) ; Zavoral, Filip (vedoucí práce)
Vývojáři během samotného programování často opakují stejná slova a stále opisují běžné výrazy. Dále také prohledávají dokumentace a zdrojové kódy, například kvůli znění deklarací metoda jiných symbolů. Z tohoto pohledu je velmi užitečná asistence ze strany vývojového prostředí. Konkrétně metody IntelliSense značně usnadňují práci tím, že shromažďují informace o používaných symbolech a programátorovi je automaticky nabízejí. Během práce s dynamickými jazyky je ale tato pomoc velmi problematická, jelikož sémantika jednotlivých symbolů není definitivně známa, dokud program není spuštěn. Součásti projektu Phalanger tak byli implementovány metody pro syntaktickou, ale také sémantickou analýzu zdrojového kódu, zaměřené hlavně na dynamický jazyk PHP. Je tak možné sestavit seznam slov, které je možné zapsat na určité místo ve zdrojovém kódu; jako jsou klíčová slova jazyka, deklarované symboly či parametry funkce, včetně informací o nich.
Porovnávání HTML souborů
Novák, Ladislav ; Míšek, Jakub (oponent) ; Kopecký, Michal (vedoucí práce)
Název práce: Porovnávání HTML souborů Autor: Ladislav Novák Katedra (ústav): Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. e-mail vedoucího: Michal.Kopecky@mff.cuni.cz Abstrakt: Práce popisuje návrh a implementaci nástroje na porovnávání HTML souborů a zobrazování rozdílů mezi nimi. Program je schopný porovnávat soubory nejen na úrovni zdrojového kódu, ale i na úrovni zobrazovaného textu, kdy může více různých zápisů souboru odpovídat stejné zobrazené stránce. Nalezené rozdíly jsou uživateli přehledně zobrazeny v HTML formátu. Díky modularitě předkládaného řešení je možné doplňovat další funkcionalitu. Klíčová slova: Porovnávání, Html, Rozdíly
Paintball 3D pro platformu Symbian
Míšek, Jakub ; Poch, Tomáš (oponent) ; Zavoral, Filip (vedoucí práce)
V bakalářské práci se zabývám konstrukcí počítačové hry vyžadující prostorové vykreslování v reálném čase, s předpokládaným nasazením na mobilních telefonech s operačním systémem Symbian. Jsou zde popisovány techniky softwarového vykreslování prostorové scény, vektorové animace a správy a reprezentace příslušných dat. Popsána je i realizace jednoduché umělé inteligence pro protihráče nebo možnost hraní ve více hráčích na více zařízeních. Postupy popsané v práci jsou implementované v přiložené aplikaci.
Optimalizace technologie tlakového lití tenkostěnného odlitku
Míšek, Jakub ; Přecechtěl, Petr (oponent) ; Cupák, Petr (vedoucí práce)
Cílem této práce je navržení úprav technologického procesu, které povedou ke snížení výskytu vad odlitku odlévaného metodou vysokotlakého lití. Odlitek je odléván firmou Alfred Engelmann CZ, spol. s.r.o. z hliníkové slitiny EN AB-AlSi12(Fe). Byl proveden rozbor současné technologie a také podrobný popis technologie vysokotlakého lití, včetně popisu materiálů a strojů. K určení příčin vzniku vad a jejich vlivů bylo provedeno experimentální lití zkušební série. Výsledky tohoto experimentu ukázaly, že nastavení licích parametrů má významný vliv na kvalitu odlitku. Bylo také prokázáno, že příprava taveniny ovlivňuje porezitu odlitku. Závěrem práce byly navrženy úpravy technologického procesu.
K otázkám problematiky transcendentního času v hudbě.
Míšek, Jakub ; TICHÝ, Vladimír (vedoucí práce) ; MATOUŠEK, Vlastislav (oponent)
Práce se zabývá vztahem hudby a času, konkrétně specifickým časovým projevem, který je známý jako transcendentní, posvátný, sakrální nebo "třetí" čas. Text je koncipován jako úvod do problematiky. Nejprve se zaobírá vztahy hudebního a nehudebního času, následně je fenomén transcendentního času dán do souvislosti s teoriemi hudebního času představenými českými i zahraničními autory. Poslední část práce obsahuje příkladný výčet kompozičních postupů, které mohou pomoci navodit prožitek transcendentního času. Tyto postupy jsou ukázány na konkrétních písních a skladbách různých žánrů a kulturního původu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Míšek, Jan
2 Míšek, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.