Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv Spolkové republiky Německo na vývoj environmentální politiky Evropské unie
Žaludová, Naděžda ; Dvořák, Libor (vedoucí práce) ; Máca, Vojtěch (oponent)
Diplomová práce "Vliv Spolkové republiky Německo na vývoj environmentální politiky Evropské unie" se zabývá prosazováním německé politiky životního prostředí na úrovni Unie v širokém kontextu a se zaměřením na hlavní instituce EU a politický systém národní úrovně. Přístup Německa k environmentální politice je vymezen pomocí typologie strategií průkopnických států ovlivňujících environmentální politiku EU vypracované Liefferinkem a Andersenem. Důraz je kladen na analýzu ukotvení environmentální politiky v politickém systému, institucích a u nejrůznějších aktérů. Součástí výzkumu této práce je klimatická politika označovaná za hlavní téma politiky životního prostředí poslední doby. Klíčová slova: environmentální politika, Evropská unie a Německo, klimatická politika, strategie environmentálně průkopnických států, Liefferink Duncan, Andersen Mikael Skou
Účast občanských sdružení v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí
Amchová, Veronika ; Máca, Vojtěch (oponent) ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou účasti nevládních neziskových organizací na rozhodování o otázkách životního prostředí, přičemž toto téma zakotvuje do rámce právní úpravy účasti veřejnosti v mezinárodním, unijním a českém měřítku a obecněji pak do kontextu demokracie a role občanské společnosti v ní. Na základě právní úpravy účasti nevládních neziskových organizací na řízeních v zákoně o vodách a v zákoně o integrované prevenci a skutečného průběhu správních řízení vedených dle těchto zákonů, zkoumá implementaci požadavků nejdůležitější mezinárodní normy na poli účasti veřejnosti v otázkách životního prostředí - tzv. Aarhuské úmluvy, konkrétně pak jejího článku 6, do české legislativy i praxe. Táže se rovněž po příčinách nesouladů mezi požadavky Aarhuské úmluvy a reálným průběhem správních řízení a kriticky se zamýšlí nad demokratičností rozhodovacích procesů. Annotation This thesis deals with participation of non-governmental organizations in environmental decision-making and grounds this phenomenon in legal framework of public participation in the international, communitarian and Czech scale and more broadly in the context of democracy and the role civil society in it. On the basis of legal regulations of NGOs participation in the Water Act and in Law on Integrated Prevention and the...
Lobbying českých environmentálních neziskových organizací týkající se legislativy EU
Zamrazilová, Jitka ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Máca, Vojtěch (oponent)
Hlavním cílem této práce je snaha zjistit, zda se české neziskové organizace zabývají problematikou evropské legislativy a zda se ji snaží ovlivnit skrze lobing. Práce je založena na hypotéze, že neziskový sektor zabývající se ekologickými problémy v České republice je velice silný a schopný. Česká republika navíc vstoupila do Evropské unie, i proto autorka předpokládá, že snahy ovlivnit evropskou legislativu zde existují. Závěr této práce ukazuje, že české neziskévé organizace zabývající se ekologickými problémy lobují třemi způsoby: 1. skrz ministra životního prostředí, 2. skrz Evropský parlament a 3. prostřednictvím evropské sítě neziskových organizací.
Role České republiky v procesu tvorby politiky životního prostředí Evropské unie
Georgievová, Zita ; Dusík, Jan (vedoucí práce) ; Máca, Vojtěch (oponent)
Ve své diplomové práci se zaměřím na to, jakým způsobem prosazuje Česká republika své zájmy a podílí se na tvorbě evropské environmentální politiky. Proces koordinace evropských záležitostí ani činnost státní správy v tomto směru nemají v ČR (stejně tak ani v ostatních "nových" členských státech) příliš dlouhou tradici, na rozdíl od zemí bývalé EU-15. Z tohoto hlediska se dá předpokládat, že nové členské státy jsou při vyjednávání svých národních zájmů méně aktivními členy. To mě přivedlo k tomu, abych si hned v úvodu položila otázku, zda Česká republika prosazuje v institucích EU efektivně své národní zájmy. 5 Téma diplomní práce jsem si vybrala především s ohledem na své teoretické znalosti a praktické zkušenosti v oblasti environmentální politiky EU související s koordinační činností při vypracovávání národních pozic, které jsou zastávány při projednávání a schvalování nových právních předpisů v rámci Evropského společenství. Na závěr bych ráda upozornila na to, že má diplomní práce se člení do sedmi kapitol. Považovala jsem za důležité ze všeho nejdříve seznámit čtenáře s pozadím předmětu mého zkoumání. Z tohoto důvodu jsem zařadila na začátek své práce obecné informace o směřování vývoje evropské politiky životního prostředí (III. kapitola), o institucích Evropské unie, jejich fungování a vzájemném...
Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách ČR a metody jejich internalizace
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Urban, Jan ; Šafařík, Miroslav ; Máca, Vojtěch ; Melichar, Jan ; Machálek, Pavel ; Klusák, Jaroslav ; Havránek, Miroslav ; Braun kohlová, Markéta ; Ščasný, Milan
Dílčí výstup 1: Aplikace metodiky ExtrnE v ČR: Odhad dopadů z výroby elektřiny a tepla (odhad efektů na lidské zdraví, odhad škod na budovách a materiálech způsobených znečištěním ovzduší v ČR, možnosti kvantifikace lesních ekosystémů a ztrát na zemědělské produkci v ČR a diskuse použití Hessenské metody a výsledky odhadu mezních nákladů škod způsobených změnou klimatu v důsledku emisí skleníkových plynů, diskuse a popis modelů pro odhad externalit v ČR). Aplikace metodiky ExterE: Případové studie (testování metodiky ExternE v rámci případových studií - energetika a doprava). Dílčí výstup 3: Horizontální úkoly (diskuse metody ExternE a diseminace výsledků, mezinárodní výzkumný tým ExternE, projekty a akce).
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Sanitrníková, Ludmila ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Moravec, Jiří ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic. Kvalitativní a kvantitativní analýza potřeb v ochraně přírody a krajiny v České republice včetně povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a kvantifikace nákladů nezbytných k zabezpečení jejich plnění. Metodika kvantifikace nákladů ochrany přírody a krajiny. Metodický postup kvantifikace opatření v ochraně přírody. Kvantifikace potřeb v pilotních oblastech. Analýza stávajících systémů ekonomických nástrojů v ochraně přírody a krajiny v Rakousku, Velké Británii, Finsku, na Slovensku a v Německu.
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Vysoká škola ekonomická v Praze, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Marková, Pavla ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Maca, Vít
1 Máca, Vladimír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.