Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Časová perspektiva a prokrastinace u studentů vysokých škol
Böhm, Tomáš ; Lukavská, Kateřina (vedoucí práce) ; High, Radka (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza časové orientace u studentů vysokých škol na území České republiky a následné zkoumání vazeb příslušné perspektivy na míru prokrastinačního chování jedince. Teoretický rámec práce se zaměřuje na komplexní představení konceptu časové perspektivy a to především z hlediska multidimenzionálního přístupu P. Zimbarda, včetně příslušného diagnostického nástroje. Dále je zmapován současný fenomén prokrastinace v pojetí jednotlivých psychologických směrů a konkrétních forem prokrastinačního jednání. Na základě syntézy zmíněných konceptů jsou uvedeny dosavadní výzkumy zabývající se vzájemnými vazbami prokrastinace a tvorbou časových rámců, jejichž konkrétní prvky představují meritorní obsah empirické studie této práce. Pro výzkum souvztažností je v oblasti časové perspektivy použita rozšířená verze dotazníku Zimbardo Time Perspective Inventory, která na rozdíl od předchozích výzkumů umožní podrobně analyzovat potenciální přítomnost zcela nových vztahů. K diagnostice prokrastinace pak výzkumná sonda využívá dotazník Procrastination Scale for Students, který ve srovnání s alternativními diagnostickými nástroji dosahuje nejvyšší míry vnitřní konzistence a zároveň korelace jednotlivých bloků otázek. Z výsledků empirické studie vyplývá záporná vazba pozitivní budoucí...
Negativní časová perspektiva u adolescentů souvislosti se self - efficacy
Slížková, Markéta ; Lukavská, Kateřina (vedoucí práce) ; Pavelková, Isabella (oponent)
Práce se zaměřuje na výzkum vztahu mezi časovou perspektivou a self-efficacy v pozdní adolescenci. V teoretické části je představen koncept časové perspektivy v pojetí Zimbarda a Boyda, Bandurův koncept self-efficacy a je uvedeno pojetí negativní časové perspektivy jako samostatného konceptu. V empirické části je zkoumán vztah mezi jednotlivými dimenzemi časové perspektivy a self-efficacy v akademické, emoční a sociální oblasti. Dále byly zkoumány rozdíly v časové perspektivě a self-efficacy mezi studenty maturitního ročníku gymnázia a studenty prvního ročníku vysoké školy a rozdíly mezi chlapci a dívkami. Výsledky výzkumu prokázaly významný vztah mezi negativní časovou perspektivou a self-efficacy a potvrdily celistvost konceptu negativní časové perspektivy. Dále bylo prokázáno, že studenti vysoké školy výše skórují v negativní časové perspektivě, níže na škále hédonistická přítomnost a mají vyšší akademické self-efficacy než studenti gymnázia. Co se týče rozdílů mezi pohlavími, dívky skórují výše v negativní časové perspektivě a na škále pozitivní minulost, dále vykazují vyšší míru akademického self-efficacy a nižší míru emočního self-efficacy než chlapci.
Moudrost a časová perspektiva
Topková, Petra ; Lukavská, Kateřina (vedoucí práce) ; Pavelková, Isabella (oponent)
Tato práce se zabývá souvislostmi mezi časovou perspektivou a moudrostí. Cíli práce bylo jednak převést do českého prostředí Třídimenzionální škálu moudrosti a ověřit její psychometrické vlastnosti a jednak empiricky prozkoumat souvislosti mezi takto operacionalizovanou moudrostí a časovou perspektivou. Výzkumný soubor čítal 196 respondentů. Pro měření časové perspektivy byla použita švédská verze Zimbardova inventáře časové perspektivy (S-ZTPI) a škála Transcendentální budoucí časové perspektivy (TBČP), pro zjišťování moudrosti byla použita česká verze Třídimenzionální škály moudrosti (3DŠM). Oba nově přeložené dotazníky měly v českém souboru dobré psychometrické vlastnosti. Balancovaná časová perspektiva byla vypočtena dvěma různými metodami a souvisela se vzděláním a zdravotním stavem. Optimálních skórů BČP i moudrosti dosáhl jen velmi malý počet respondentů. Čeští respondenti nejvýše skórovali v reflektivní dimenzi moudrosti a nejníže v afektivní dimenzi moudrosti. Ženy měly vyšší skóre v afektivní dimenzi než muži. Jednotlivé subškály a celková moudrost měly komplexní vztahy s různými časovými perspektivami. BČP korelovala pozitivně s moudrostí. V TBČP dosahovaly vyšších skórů ženy oproti mužům. Tato časová perspektiva korelovala s přítomnými časovými perspektivami, pozitivní minulostí a...
Projevy negativní časové perspektivy u adolescentů
Svobodová, Lucie ; Lukavská, Kateřina (vedoucí práce) ; High, Radka (oponent)
Bakalářská práce se snaží pohlédnout na problematiku časové perspektivy z pohledu kvalitativního výzkumu a zjistit, jak se bude časová perspektiva projevovat ve výpovědích jedinců o vlastním životě či životech cizích. Teoretická část se zaměřuje na představení problematiky časové perspektivy a jejího zkoumání. Popisuje důvod zkoumání časové perspektivy u adolescentů a věnuje se několika vlivným teoriím zaměřeným na časovou perspektivu. Jedná se o osobnostně- -motivační koncepci J. Nuttina, teorii budoucí perspektivy od T. Gjesmeho a teorii perspektivní orientace od I. Pavelkové. Hlavní zájem je věnovaný teorii od P. Zimbarda, která je základem rovněž pro realizovaný výzkum. Empirická část se zaměřuje hlavně na prezentaci výsledků z realizovaného výzkumu. Ten byl realizován na několika pražských gymnáziích, kde studenti vyplňovali dotazník časové perspektivy (ZTPI) a další dva dotazníky, které v této práci nejsou využity. S několika vybranými studenty byl poté uskutečněn rozhovor s využitím metody Tématicko-apercepčního testu (TAT) a Testu čáry života. Výsledky byly zpracovány v programu ⹂Interact". Cílem výzkumu bylo zjistit rozdílnosti a abnormality ve výpovědích jedinců. Tedy odhalit to, jak se časová perspektiva může projevovat v rozhovorech o vlastních či cizích životech. Výsledky ukázaly na...
Negativní časová perspektiva u adolescentů a její souvislost s typem attachementu
Kocourek, David ; Lukavská, Kateřina (vedoucí práce) ; High, Radka (oponent)
Tato práce se zabývá fenoménem negativní časové perspektivy u adolescentů ve spojitosti s typem attachmentové vazby. V teoretickém úvodu jsou představeny oba koncepty: (1) Zimbardovo pojetí časové perspektivy, (2) Teorie attachmentu dle Bowlbyho a Ainsworthové. Empirická část se věnuje statistické analýze možné souvislosti mezi negativní časovou perspektivou a úzkostným/vyhýbavým typem attachmentové vazby. Na datech, zjištěných dotazníky S-ZTPI a ECR na dvou souborech respondentů: (1) maturitních studentech a (2) vysokoškolských studentech, jsem provedl popisnou statistickou analýzu, dvouvýběrové t-testy pro porovnání dvou souborů a vypočítal Pearsonovy korelační koeficienty. Výsledky ukázaly silný vztah mezi úzkostným typem attachmentu a celkovou negativní časovou perspektivou. Dalším zjištěním bylo, že ženy skórují prokazatelně výše na škále úzkostnosti než muži. Vzhledem k tomu, že soubory maturantů a vysokoškoláků nebyly genderově vyrovnané, nemohl jsem učinit žádné závěry o rozdílech negativní časové perspektivy mezi skupinami vysokoškoláků a maturantů. Klíčová slova: časová perspektiva, negativní časová perspektiva, Zimbardův dotazník časové perspektivy (ZTPI), adolescence, attachment, dotazník experience in close relationships (ECR)
Vztah pláče a prosociálního chování u dospělých osob: pilotní experimentální studie
Zíková, Lucie ; Lukavská, Kateřina (vedoucí práce) ; Smetáčková, Irena (oponent)
Práce se zabývá ověřením hypotézy, že plačící osobě jedinec pomůže spíše, než kdyby neplakala. Cílem práce je provést pilotní verzi observačního experimentu a na základě pilotáže identifikovat problémové momenty a další proměnné, které by mohly do experimentu vstupovat. Pro ověření tohoto vztahu bylo využito smíšeného designu, který sestával z kvantitativní analýzy dat získaných jak z dotazníků nálady, tak z observačního experimentu a z kvalitativní analýzy polostrukturovaných rozhovorů s respondenty. V práci jsou představeny základní teoretické koncepty a studie relevantní k cíli práce. Výsledky šetření ukázaly, že jedinci nejsou schopni při navržené experimentální situaci pláč identifikovat, jelikož osobě nevěnovali příliš mnoho pozornosti. Míra pozornosti věnovaná plačící osobě závisela mj. na předpokládaném účelu přítomnosti plačící osoby. Roli hrála také vzdálenost od sledované situace, odhad kompetence herečky (zda situaci dokáže řešit sama) a hodnocení vážnosti situace. Také se ukázalo, že pokud se respondent nerozhodl plačící herečce pomoci, mohlo jít stále o projev prosociální (nechtěl ji přivádět do větších rozpaků). Míra pomoci se v kontrolní a experimentální skupině statisticky významně nelišila (zaznamenán byl pouze určitý trend), zároveň ale byla plačící osobě v průměru poskytnuta...
Spokojenost a stabilita manželství v závislosti na způsobu seznámení: online vs. offline
Kačena, Petr ; Hrabec, Ondřej (vedoucí práce) ; Lukavská, Kateřina (oponent)
Práce se zabývá spokojeností a stabilitou manželství v letech 2005-2015 v České republice. Cílem je porovnat, zda má způsob seznámení (online, nebo offline) vliv na vnímanou spokojenost ve vztahu a jeho stabilitu vyjádřenou rozvodovostí. Teoretická část práce se věnuje atraktivitě, charakteristice spokojených párů, vývoji spokojenosti a dosavadním výzkumům online seznamování. Vlastní dotazníkové šetření bylo realizováno na online panelu respondentů, osloven byl reprezentativní vzorek české populace. Z celkem 316 respondentů se třetina se svým manželem (nebo manželkou) seznámila online (33 %). Z této skupiny se většina seznámila buď na seznamce (50 %) nebo sociální síti (17 %). Ti, kteří se seznámili online, byli ve vztahu v průměru mírně spokojenější, nicméně rozdíl není statisticky signifikantní. Také se rozváděli méně (26,5 %) než ti, kteří se seznámili offline (31 %), rozdíl však také není statisticky signifikantní (do rozvodů byly započítány i oddělené domácnosti). Rozdíly ve sledovaných proměnných ještě vzrostly, pokud byla online skupina omezena jen na ty, kteří se seznámili na online seznamce a sociální síti. Tato skupina také v průměru vnímala vyšší splnění své představy o životním partnerovi na začátku vztahu než offline skupina (p=0,041). Muži byli v manželství v průměru spokojenější než...
Vliv hraní videoher na sociální vztahy hráčů
Kůra, Michal ; Lukavská, Kateřina (vedoucí práce) ; Hrabec, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá vlivem hraní videoher na sociální vztahy. Hlavním cílem je zjistit, jak se liší kvality vztahů k blízkým osobám hráčů a osob, které videohry nehrají. Pro ohodnocení kvality vztahů je použit dotazník Network of Relationships Furmana a Buhrmestera. Získané hodnoty jsou porovnány u skupin hráčů a "nehráčů". Mimo tyto základní dvě skupiny byly porovnávány vztahy i u několika dalších souborů - například hráči online a offline her, muži a ženy nebo hráči, kteří hrají sami a hráči hrající s přáteli. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že se kvality vztahů u skupin hrajících a nehrajících osob statisticky významně neliší. Porovnávání některých dalších skupin přineslo zajímavé rozdíly mezi vztahy mužů a žen nebo zjištění negativního vztahu mezi průměrným herním časem a kvalitou vztahu s některými členy rodiny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Lukavská, Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.