Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Electrochemical Study of Selected Pyrene Derivatives as Precursors to Organic Semiconductors
Koláčná, Lucie ; Tobrman, T. ; Ludvík, Jiří
A series of 9 precursors for pyrene based biodegradable organic (semi)conductors having tetrasubstituted double bond as a central organic core and photo- or redox active centers attached at this core were electrochemically investigated in order to determine the influence of individual parts of the molecule on the redox properties, to describe the location of the reduction center and to understand the structure - redox activity relationship of the mentioned compounds.
Redox Properties of Fluorinated Derivatives of 1,3-Diphenylisobenzofuran Chromophores for Singlet Fission
Šimková, Ludmila ; Ludvík, Jiří
Derivatives of 1,3-diphenylisobenzofuran attract interest because they should be efficient as the molecules for singlet fission. The understanding of singlet fission in isolated molecules might be advantageous for use as solar cell sensitizers. This study is focused on fluorinated derivatives of 1,3-diphenylisobenzofuran and the effect of the position of fluorine atoms on their redox properties. For characterization of the redox properties standard electrochemical methods, and in situ UV-vis and EPR spectroscopy techniques were used.
Elektrochemie kalixarenů
Liška, Alan ; Ludvík, Jiří (vedoucí práce) ; Zima, Jiří (oponent) ; Cibulka, Radek (oponent)
Předkládaná práce je shrnutím dosud publikovaných a k publikování připravených výsledků na poli elektrochemie kalixarenů. Hlavní důraz je kladen na detailní interpretaci dat získaných při systematickém studiu elektrochemické redukce elektroaktivních derivátů na základě experimentů naměřených na rtuťových elektrodách (pomocí DC-polarografie a cyklické voltametrie) v aprotickém prostředí (DMF). Je zde demonstrováno, že elektrochemie nemusí sloužit pouze k charakterizaci studovaných sloučenin z hlediska redox potenciálů, ale že poskytuje řadu dalších cenných informací. Předmětem studia jsou kalix[4]areny (převážně v konformaci cone-), které, aby je bylo možné zkoumat elektrochemicky, nesou v různých polohách jeden až čtyři redukovatelné substituenty, které slouží jako tzv. "redox sondy". Mezi nejdůležitějšími diskutovanými sériemi látek figurují nitro- a nitrososloučeniny, aldehydy, ketony, nitrily, aldoximy, karboxylové kyseliny a jejich estery, sulfony a estery sulfonových kyselin. Vzájemný vztah mezi redukční odezvou a stereochemickými vlastnostmi je prezentován v nových souvislostech ("stereoelektrochemie"), zejména s ohledem na polohu redukovatelné sondy na benzenovém jádře (para-/meta-), na můstcích, případně na sousedních nebo protilehlých aromatických kruzích. Dále velmi záleží na konformaci...
Mercury Electrodes as Tools for Voltammetric Determination of Biologically Active Organic Compounds and for Detection of Their Interaction with DNA
Horáková, Eva ; Vyskočil, Vlastimil (vedoucí práce) ; Ludvík, Jiří (oponent) ; Vytřas, Karel (oponent)
Hlavní cílem této dizertační práce bylo využití pro voltametrickou analýzu tradičních rtuťových elektrod k vývoji elektroanalytických metod stanovení organických xenobiotik a ke studiu jejich interakce s dvouvláknovou deoxyribonukleovou kyselinou (DNA). V návaznosti na můj předchozí výzkum (vedený v rámci mé diplomové práce) byl prvním zkoumaným analytem 4-nitrobifenyl (4-NBP), který je podezřelý z karcinogenity. Interakce DNA se 4-NBP byla studována diferenční pulzní voltametrií (DPV), cyklickou voltametrií (CV) a chronocoulometrií na visící rtuťové kapkové elektrodě (HMDE), a dále s využitím CV a AC voltametrie (voltametrie se střídavým potenciálem) na DNA modifikované HMDE. Pomocí CV byl studován mechanismus redukce 4-NBP. Dále byla věnována pozornost studiu interakce DNA se 4-aminobifenylem (4-ABP), metabolitem 4-NBP, a s meziprodukty redukce 4-NBP. Bylo zjištěno, že vlivem interakce DNA se 4-NBP a 4-ABP dochází ke vzniku agregátů DNA s těmito analyty. Druhým studovaným analytem byla methylová violeť 2B (MV). Ke stanovení MV v pufrovaném roztoku byly použity DC tast polarografie a diferenční pulzní polarografie na kapající rtuťové elektrodě (DME) a DC voltametrie, DPV a diferenční pulzní adsorpční rozpouštěcí voltametrie (DPAdSV) na HMDE. Nejnižší mez stanovitelnosti (13 nmol L−1 ) byla...
Elektrochemické studium analytického využití samouspořádaných monovrstev kalix[4]arenu na povrchu polykrystalické zlaté elektrody
Hrdlička, Vojtěch ; Navrátil, Tomáš (vedoucí práce) ; Ludvík, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá elektrochemickým studiem analytického využití samouspořádaných monovrstev thiolovaného kalix[4]arenu (C[4]A) a/nebo undekanthiolu (C11SH) na povrchu polykrystalické zlaté elektrody. Pro tyto účely byly testovány modelové látky hydrochinon, nitrobenzen, 2-nitrofenol a 4-nitrofenol. Skutečná plocha elektrody byla učena pomocí dvou metod: z náboje píku odpovídajícího desorpci α-oxidů (5,72±0,48 mm2 ) a pomocí Randlesovy-Ševčíkovy rovnice (6,14±0,59 mm2 ). Příprava elektrody leštěním, máčením v peroxosírové směsi a cyklickou voltametrií zajistila dobře reprodukovatelný povrch. Byla testována stabilita vrstev v oblasti negativních potenciálů. Vrstva C11SH je velmi stabilní, desorpční pík byl zaznamenán pouze v alkalickém prostředí (při −1,3 V vs. 3M Ag/AgCl). Poloha desorpčního píku C[4]A je více závislá na pH; v bazickém prostředí se nachází při −1,08 V při pH 13. Vlastnosti elektrody pokryté různými modifikátory byly studovány na modelové látce hydrochinonu. Z naměřených dat se předpokládá, že elektrochemický děj neprobíhá uvnitř kavity kalixarenu. Molekuly o velikosti hydrochinonu nemohou projít kavitou k elektrodě. Vrstva C11SH a C4A+C11SH izoluje elektrodu, a proto na takto modifikované elektrodě nebyl zaznamenán signál nitrolátek ani hydrochinonu, tj. látek, které...
Možnosti elektrochemické analýzy s využitím soustavy více elektrod s nespecifickou odezvou
Ederer, Jakub ; Nesměrák, Karel (vedoucí práce) ; Ludvík, Jiří (oponent)
V této diplomové práci jsou prezentovány možnosti zpracování elektrochemických dat ze skupiny čtyř elektrod s neselektivní odezvou (jednoduchého senzorového pole) pro elektrochemickou analýzu s možností uplatnění dosažených výsledků při konstrukci senzorového pole typu "elektronický jazyk". Tato jednoduchá soustava byla použita na vzorek simulující potravinářský výrobek. Elektrochemická data byla zpracována matematicky pomocí Gaussovy aproximace, dekonvoluce nebo pomocí základních matematických operací.
The use of carbon-based electrodes for the development of new electrochemical methods for the determination of aminonitrophenols
Dejmková, Hana ; Zima, Jiří (vedoucí práce) ; Ludvík, Jiří (oponent) ; Vytřas, Karel (oponent)
4 ABSTRAKT Tato práce byla věnována vývoji metod pro stanovení pěti derivátů aminonitrofenolu technikami diferenční pulsní voltametrie (DPV) a HPLC s amperometrickou detekcí. Jako pracovní elektrody byly použity uhlíková pastová elektroda (CPE) a borem dopovaná filmová diamantová elektroda (BDDFE). Předběžné testování elektrod bylo prováděno cyklickou voltametrií. Vypracované metody byly zaměřeny na stanovení všech pěti izomerů aminonitrofenolu v barvách na vlasy a na stanovení 2-amino-4-nitrofenolu a 4-amino-2- nitrofenolu v tělních tekutinách po extrakci tuhou fází. Z voltametrických metod se ukázala být dostatečně selektivní pouze metoda využívající pro stanovení v barvách na vlasy BDDFE v katodické oblasti, parametry chromatografických metod byly vyhovující pro stanovení aminonitrofenolů v obou studovaných matricích. Použitelnost vyvinutých metod byla úspěšně potvrzena stanovením analytů v barvách na vlasy a modelových vzorcích moči. V práci jsou rovněž zahrnuty výsledky předchozích měření, která se zabývala stanovením jiných oxidovatelných sloučenin na bázi fenolu nebo anilinu pomocí BDDFE. Získané informace potvrzují, že v některých případech může BDDFE vykazovat určitou odolnost proti pasivaci ve srovnání s jinými uhlíkovými elektrodami, ale ve většině případů je pasivace elektrody pozorovatelná. K...
Stereoelectrochemistry of Calixarenes
Liška, Alan ; Ludvík, Jiří ; Vojtíšek, P.
The relationship between the stereochemical properties (shape or molecular geometry in\ngeneral sense) and electrochemical ones (typically number of separate redox proceses, their\nnature and potentials) is very fundamental, however, not easily answerable. The nitro\nsubstituted calix[4]arenes appeared to be suitable series of compounds enabling correlation of\nelectrochemical data (redox potential, current, reversibility) with actual shape, conformation\nand dynamic behavior of the molecules dissolved in solution due to their well defined\ngeometry and clear polarographic and voltammetric response. Electrochemical methods can\nbe therefore used as a straightforward alternative to e.g. temperature dependent NMR\nspectroscopy. The present contribution is focused on thiacalix[4]arenes, their similarities and\ndistinctions from their methylene bridged analogues.\n

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Ludvík, Jakub
5 Ludvík, Jan
1 Ludvík, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.