Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mercury Electrodes as Tools for Voltammetric Determination of Biologically Active Organic Compounds and for Detection of Their Interaction with DNA
Horáková, Eva ; Vyskočil, Vlastimil (vedoucí práce) ; Ludvík, Jiří (oponent) ; Vytřas, Karel (oponent)
Hlavní cílem této dizertační práce bylo využití pro voltametrickou analýzu tradičních rtuťových elektrod k vývoji elektroanalytických metod stanovení organických xenobiotik a ke studiu jejich interakce s dvouvláknovou deoxyribonukleovou kyselinou (DNA). V návaznosti na můj předchozí výzkum (vedený v rámci mé diplomové práce) byl prvním zkoumaným analytem 4-nitrobifenyl (4-NBP), který je podezřelý z karcinogenity. Interakce DNA se 4-NBP byla studována diferenční pulzní voltametrií (DPV), cyklickou voltametrií (CV) a chronocoulometrií na visící rtuťové kapkové elektrodě (HMDE), a dále s využitím CV a AC voltametrie (voltametrie se střídavým potenciálem) na DNA modifikované HMDE. Pomocí CV byl studován mechanismus redukce 4-NBP. Dále byla věnována pozornost studiu interakce DNA se 4-aminobifenylem (4-ABP), metabolitem 4-NBP, a s meziprodukty redukce 4-NBP. Bylo zjištěno, že vlivem interakce DNA se 4-NBP a 4-ABP dochází ke vzniku agregátů DNA s těmito analyty. Druhým studovaným analytem byla methylová violeť 2B (MV). Ke stanovení MV v pufrovaném roztoku byly použity DC tast polarografie a diferenční pulzní polarografie na kapající rtuťové elektrodě (DME) a DC voltametrie, DPV a diferenční pulzní adsorpční rozpouštěcí voltametrie (DPAdSV) na HMDE. Nejnižší mez stanovitelnosti (13 nmol L−1 ) byla...
Elektrochemické studium analytického využití samouspořádaných monovrstev kalix[4]arenu na povrchu polykrystalické zlaté elektrody
Hrdlička, Vojtěch ; Navrátil, Tomáš (vedoucí práce) ; Ludvík, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá elektrochemickým studiem analytického využití samouspořádaných monovrstev thiolovaného kalix[4]arenu (C[4]A) a/nebo undekanthiolu (C11SH) na povrchu polykrystalické zlaté elektrody. Pro tyto účely byly testovány modelové látky hydrochinon, nitrobenzen, 2-nitrofenol a 4-nitrofenol. Skutečná plocha elektrody byla učena pomocí dvou metod: z náboje píku odpovídajícího desorpci α-oxidů (5,72±0,48 mm2 ) a pomocí Randlesovy-Ševčíkovy rovnice (6,14±0,59 mm2 ). Příprava elektrody leštěním, máčením v peroxosírové směsi a cyklickou voltametrií zajistila dobře reprodukovatelný povrch. Byla testována stabilita vrstev v oblasti negativních potenciálů. Vrstva C11SH je velmi stabilní, desorpční pík byl zaznamenán pouze v alkalickém prostředí (při −1,3 V vs. 3M Ag/AgCl). Poloha desorpčního píku C[4]A je více závislá na pH; v bazickém prostředí se nachází při −1,08 V při pH 13. Vlastnosti elektrody pokryté různými modifikátory byly studovány na modelové látce hydrochinonu. Z naměřených dat se předpokládá, že elektrochemický děj neprobíhá uvnitř kavity kalixarenu. Molekuly o velikosti hydrochinonu nemohou projít kavitou k elektrodě. Vrstva C11SH a C4A+C11SH izoluje elektrodu, a proto na takto modifikované elektrodě nebyl zaznamenán signál nitrolátek ani hydrochinonu, tj. látek, které...
Možnosti elektrochemické analýzy s využitím soustavy více elektrod s nespecifickou odezvou
Ederer, Jakub ; Nesměrák, Karel (vedoucí práce) ; Ludvík, Jiří (oponent)
V této diplomové práci jsou prezentovány možnosti zpracování elektrochemických dat ze skupiny čtyř elektrod s neselektivní odezvou (jednoduchého senzorového pole) pro elektrochemickou analýzu s možností uplatnění dosažených výsledků při konstrukci senzorového pole typu "elektronický jazyk". Tato jednoduchá soustava byla použita na vzorek simulující potravinářský výrobek. Elektrochemická data byla zpracována matematicky pomocí Gaussovy aproximace, dekonvoluce nebo pomocí základních matematických operací.
The use of carbon-based electrodes for the development of new electrochemical methods for the determination of aminonitrophenols
Dejmková, Hana ; Zima, Jiří (vedoucí práce) ; Ludvík, Jiří (oponent) ; Vytřas, Karel (oponent)
4 ABSTRAKT Tato práce byla věnována vývoji metod pro stanovení pěti derivátů aminonitrofenolu technikami diferenční pulsní voltametrie (DPV) a HPLC s amperometrickou detekcí. Jako pracovní elektrody byly použity uhlíková pastová elektroda (CPE) a borem dopovaná filmová diamantová elektroda (BDDFE). Předběžné testování elektrod bylo prováděno cyklickou voltametrií. Vypracované metody byly zaměřeny na stanovení všech pěti izomerů aminonitrofenolu v barvách na vlasy a na stanovení 2-amino-4-nitrofenolu a 4-amino-2- nitrofenolu v tělních tekutinách po extrakci tuhou fází. Z voltametrických metod se ukázala být dostatečně selektivní pouze metoda využívající pro stanovení v barvách na vlasy BDDFE v katodické oblasti, parametry chromatografických metod byly vyhovující pro stanovení aminonitrofenolů v obou studovaných matricích. Použitelnost vyvinutých metod byla úspěšně potvrzena stanovením analytů v barvách na vlasy a modelových vzorcích moči. V práci jsou rovněž zahrnuty výsledky předchozích měření, která se zabývala stanovením jiných oxidovatelných sloučenin na bázi fenolu nebo anilinu pomocí BDDFE. Získané informace potvrzují, že v některých případech může BDDFE vykazovat určitou odolnost proti pasivaci ve srovnání s jinými uhlíkovými elektrodami, ale ve většině případů je pasivace elektrody pozorovatelná. K...
Stereoelectrochemistry of Calixarenes
Liška, Alan ; Ludvík, Jiří ; Vojtíšek, P.
The relationship between the stereochemical properties (shape or molecular geometry in\ngeneral sense) and electrochemical ones (typically number of separate redox proceses, their\nnature and potentials) is very fundamental, however, not easily answerable. The nitro\nsubstituted calix[4]arenes appeared to be suitable series of compounds enabling correlation of\nelectrochemical data (redox potential, current, reversibility) with actual shape, conformation\nand dynamic behavior of the molecules dissolved in solution due to their well defined\ngeometry and clear polarographic and voltammetric response. Electrochemical methods can\nbe therefore used as a straightforward alternative to e.g. temperature dependent NMR\nspectroscopy. The present contribution is focused on thiacalix[4]arenes, their similarities and\ndistinctions from their methylene bridged analogues.\n
Redox Properties of Quasi Dimer of 1,3-diphenylisobenzofuran for Singlet Fission
Šimková, Ludmila ; Ludvík, Jiří
Molecules on the base of 1,3-diphenylisobenzofuran attract an interest because of their\npossible efficiency for singlet fission This study is focused on electrochemical behaviour of\nthe "quasi dimer" of 1,3-diphenylisobenzofuran. For characterization of reduction mechanism\nin situ UV-vis and EPR spectroscopy were used. The monomer 1,3-diphenylisobenzofuran\nand its CH2 dimer were added to this study for comparison. The redox properties of both\ncompared molecules are similar. The location and the nature of the covalent bridging unit in\nCH2dimer have small effect onthe redox potentials. But the pi-conjugation in the molecule of\nquasi dimer causes approximately 0.2 V easier oxidization and reduction.
Mystery of Ageing of "Zero-Valent Iron" (ZVI)
Wouafo, M. T. ; Donkeng Dazie, Joel ; Tchatchueng, J. B. ; Noubactep, Ch. ; Ludvík, Jiří
So called "zero-valent iron", (ZVI), is used for water treatment, or, more generally for\nenvironmental remediation. In fact, the surface of the metallic iron powder in the presence of\nwater and oxygen cannot be considered as pure Fe0 but as a mixture of its corrosion products.\nThe remediation process occurs on the surface of these iron particles, hence, the degree of\n"corrosion" is crucial for the process itself. Therefore, investigation of "aging" of ZVI is an\nimportant prerequisite for deeper understanding of its activity.\nIn this work, the first results of the systematic study of aging of iron metal powder are\npresented. The investigation was performed in batch conditions in aqueous buffered solutions\npH 4, 4.7, 5.5 and in the presence of air oxygen. Increasing and then decreasing concentration\nof the Fe2+ ion in the solution appeared to be the important marker of aging process.\nIn the second part of the work, removal of Zn2+ ions using ZVI was investigated.\nElectrochemical techniques, namely polarography and its differential pulse form (DPP) were\nused for permanent monitoring of the presence of Fe2+ and Zn2+ ions in the studied solution.\nChanging concentrations of both ions revealed that at pH 5.5 the optimum aging time of ZVI\nfor removal of Zn2+ from aqueous solution is 6 hours.
Silver Amalgam Electrodes in Electroanalysis of Selected Agrochemicals
Daňhel, Aleš ; Barek, Jiří (vedoucí práce) ; Vytřas, Karel (oponent) ; Ludvík, Jiří (oponent)
4 ABSTRAKT Tato disertační práce se zabývá vývojem a testováním nových netoxických elektrodových materiál , detekčních uspo ádání a analytických metod následn využitých pro stanovení vybraných agrochemikálií. Byly vyvinuty nové druhy pracovních elektrod, jedna využívající st íbrnou pevou amalgamamovou pastu s organickou pastovací kapalinou (AgSA-PE), a druhá krystal st íbrného amalgamu (CAgAE). Bylo studováno jejich elektrochemické chování ve vodném prost edí a následn byly použity pro voltametrické stanovení rozší eného a toxického polutantu životního prost edí, 4- nitrofenolu (4-NP). Tento analyt byl stanoven pomocí diferenční pulsní voltametrie na AgSA-PE s limitem detekce (LD) 1 mol lí1 a pomocí CAgAE s LD 0.4 mol lí1 . V obou p ípadech bylo m eno v 0.2 mol lí1 acetátovém pufru pH 4.8. Pokusy o snížení LD využitím adsorpční rozpoušt cí voltametrie nebyly ani v jednom p ípad úsp šné. Krystalický st íbrný amalgam byl rovn ž úsp šn použit pro konstrukci mikrocylindrické pr tokové cely pro amperometrické stanovení sm si nitrofenol pomocí HPLC s elektrochemickou detekci (HPLC-ED). Ob vyvinuté elektrody, AgSA-PE i CAgAE, mohou být použity jako vhodné alternativy k toxickým rtu ovým elektrodám a CAgAE se nabízí jako slibný materiál pracovních elektrod v pr tokových systémech. Dále byla vyvinuta metoda p ípravy...
Porfyrazinový film pro použití v elektrochemickém senzoru
Merhoutová, Jana ; Nesměrák, Karel (vedoucí práce) ; Ludvík, Jiří (oponent)
Porfyrazinový film pro použití v elektrochemickém senzoru Abstrakt: Ve vodě rozpustný N,N',N'',N'''-tetramethyltetra-3,4-pyridinoporfyrazinový komplex, obsahující kobaltnatý kation, jako centrální atom, byl použitý jako mediátor k přípravě elektrochemického senzoru. Metodou cyklické voltametrie byl studován vliv materiálu elektrodového nosiče, způsobu depozice porfyrazinu, pH prostředí a tloušťky vrstvy na funkci senzoru. Připravený senzor byl následně testován pro stanovení vodíku rozpuštěného ve vodném roztoku pufru.
New Electrochemical Methods for Determination of Nitro and Oxo Derivatives of Fluorene
Vyskočil, Vlastimil ; Barek, Jiří (vedoucí práce) ; Ludvík, Jiří (oponent) ; Heyrovský, Michal (oponent)
4. Závěr Tato disertační práce představuje příspěvek k vývoji nových analytických metod aplikovatelných na environmentální a biologické vzorky. Současný stav poznání týkající se vzniku, výskytu a biologické aktivity fluorenu a jeho nitro- a oxoderivátů byl shrnut v kapitole 1. Následná experimentální práce byla zaměřena na použití nových přístupů v detekci studovaných látek. Důraz byl kladen především na nitrofluoreny, fluorenon a nitrofluorenony, jmenovitě na 2-nitrofluoren, 2,7-dinitrofluoren, 9-fluorenon, 2-nitro-9-fluorenon a 2,7-dinitro-9-fluorenon a možnosti jejich stanovení pomocí polarografických a voltametrických metod. Byla zkoumána interakce dsDNA s 2-nitrofluorenem a s 2,7- dinitrofluorenem na DNA/SPCPE a bylo pozorováno poškození DNA za podmínek přímé interakce DNA s analytem, za laboratorní teploty, a poškození bází DNA za podmínek elektrogenerování nestabilních nitroradikálů s krátkou dobou života při teplotě lidského těla. Získané výsledky lze shrnout následovně: ● Moderní polarografické a voltametrické metody na rtuťových elektrodách, vyvinuté pro stanovení stopových množství 9-fluorenonu a 2,7-dinitro-9- fluorenonu (a obecně dalších NPAH) v koncentračních rozmezích 2×10-8 až 1×10-5 mol L-1 (pro 9-fluorenon) a 2×10-9 až 1×10-5 mol L-1 (pro 2,7- dinitro-9-fluorenon), poskytují citlivou,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Ludvík, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.