Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons: Case Study of Norway and the Netherlands
Sudakovová, Natália ; Smetana, Michal (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Magisterská práca vysvetľuje prístupy dvoch krajín, Nórska a Holandska, k Dohode o zákaze jadrových zbraní, ktorá bola prijatá na pôde OSN v roku 2017. Obe krajiny sa rozhodli dohodu nepodporiť. Výskumným cieľom práce bolo vysvetliť, prečo niektoré krajiny nemajú záujem na tom aby boli jadrové zbrane zakázané. Na tento účel boli aplikované tri modely, ktoré navrhol Scott Sagan na klasifikáciu motívov pre zisk jadrových zbraní. Prvým modelom je bezpečnostný model, ktorý predpokladá, že jadrové zbrane sú nutné k posilneniu bezpečnosti štátu. Druhým modelom je vnútropolitický model, ktorý sa zameriava na domácich aktérov a ich vplyv na politiku štátu voči jadrovým zbraniam. Tento model bližšie analyzuje rolu domácich inštitúcii, občianskej spoločnosti a tretieho sektoru. Posledným modelom je model normatívny, ktorý zdôrazňuje rolu prevládajúcich noriem v spoločnosti. Tieto normy následne formujú identitu štátu a ten následne koná v súlade so svojou štátnou identitou. Magisterská práca sa na základe týchto troch modelov snaží vysvetliť, ktoré faktory boli rozhodujúce v prípade Nórska a Holandska, a ktorý z týchto modelov najlepšie vysvetľuje ich prístupy k dohode o zákaze jadrových zbraní.
The Visegrad Group: an analysis of intelligence cooperation and its challenges
Recher, Elisabetta ; Ludvík, Jan (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
This dissertation has aimed at investigating the factors that might challenge intelligence cooperation among Poland, Hungary, the Czech Republic, and Slovakia within the Visegrad Group. In particular, in this study, it has been researchedwhether four of the potential factors that can work as challenges to intelligence cooperation are present in the case of the Visegrad Group's cooperation. In order to determine which factor can challenge multinational intelligence cooperation, the relevant literature has been consulted based on the models of cooperation that mostly resembled the Visegrad's.In order to test which factors could apply to the V4 cooperation and answer the research question of this dissertation, a comparative study of the data collected from secondary and primary sources has been conducted. The cases discussed in the analysis include, in the first chapter, Visegrad' s countries trade relations/partners and their attitudes and policy interests with respect to Russia and the EU's future; and, in the second chapter,V4's military cooperation (within NATO and the EU), defence sector's capabilities, national security strategy, and citizens' opinion aboutV4's geopolitical belonging. From the results it has emerged that of the four factors analysed in this dissertation, only two are likely to...
The EU Intelligence Community: Elements of a EU intelligence Culture
Contro, Christian ; Ludvík, Jan (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
The EUGS 2016 introduced new challenges and set specific head goals for the policy of the European Union in the fields of external action and security. Such decisions must be implemented and backed by valid intelligence support. The EU intelligence community, that according to this paper is composed by mainly four agencies (EU IntCen, EU IntDiv, SatCen and Europol), represents the backbone for the information and policy making support of the EU governance. In this paper it will be analysed the development of the EU intelligence community in order to prove the existence of a EU intelligence culture, and eventually, the five main elements that emerged in the research, by using the literature on the US intelligence community and its culture as comparation subject. The five main elements taken into account to define the EU intelligence culture and represent the foundation upon which it will be built any future development of the EU intelligence community, that will pass from a European intelligence community to a European Union integrated intelligence system. In a world in constant change in which the EU has to find its own place, the development of its intelligence becomes crucial, to understand and respond to the different types of threats.
Examining Rio's pacification strategy in dialogue with a critically revised securitisation framework: an Immanent Critique
Kirchhoff, Vincent ; Ludvík, Jan (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
This dissertation approaches Rio de Janeiro's public security policy of 'pacification' implemented since 2008 from a critical perspective. Widely hailed for being an innovative solution approach to the city's exorbitant levels of lethal violence and perceived as being conducive to a well-grounded approximation process aimed at unifying the 'divided city', it is the purpose of this dissertation to contextualise the public policy with the historical and socio-cultural fundament upon which it is based. The researcher makes use of a critically revised framework of securitisation theory, thus allowing for the examination of the power-knowledge nexus nurturing the securitising discourse. To examine the latter, a wide array of speech act material including official speeches and interviews published on official government websites, Brazilian mainstream media, and video-sharing websites will be analysed. The critical analysis will be placed in dialogue with the socio-cultural context from which it originates by drawing on analytical techniques of critical discourse analysis, connecting the said with the social. For this purpose, the socio-historical process of Brazilian nation-building will be retraced, shedding light onto institutionalised modes of domination that guide state action and its policies. The...
Far-Righ Radicalisation in Britain
Bruce, Nicola ; Ludvík, Jan (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
This research analysis is an investigative effort at applying a methodological theory of Islamic extremism to Britain's far-right. Using four assigned categories-the defined 'puzzle pieces' of Hafez and Mullins theory-the research presented will draw heavily from recent history and contemporary societal examples to demonstrate how far-right radicalisation takes place. By looking at grievances, ideology, networks and enabling environment the aim of such an exercise is to demonstrate the intricate processes involved in radicalising someone to support far-right parties and ideologies. One of the most important themes of this analysis is the increasing politicisation of 'culture' by both the government and the far-right. Consequently, there will be discussion on Britain's Prevent programme and the far-right's adaptability in using culture to promote a 'new racism' that presents itself as different from traditional, fascist styles of Othering.
Komparace vývoje jaderné triády supervelmocí
Veselý, Lukáš ; Bříza, Vlastislav (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá komparací vývoje jaderné triády supervelmocí. Specificky se práce zaměřuje na srovnání přístupu k vývoji jednotlivých složek jaderné triády Spojených států amerických a Svazu sovětských socialistických republik během Studené války. V práci je popsán vývoj jednotlivých zbraňových systémů. Nastíněna je také teorie jaderného odstrašení a její vliv na utváření strategických jaderných doktrín obou mocností. Práce zkoumá vztah mezi vzájemným vývojem doktrín obou států. Dále pak jsou porovnány systémy jedné části triády v určitém období a vztah jejich vývoje je analyzován. V závěrečné části práce interpretuje získané poznatky o zbrojním a doktrinálním soupeření obou velmocí v bipolárním světě.
Efektivita jaderných zbraní v nátlakové diplomacii
Řehák, Matěj ; Bříza, Vlastislav (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Od doby svého vzniku a prvního použití během Druhé světové války se jaderné zbraně staly velice účinným mocenským prostředkem v mezinárodních vztazích. Právě kvůli uvědomění si jejich obrovské ničivé síly se staly během období studené války politickým nástrojem k vzájemnému odstrašování obou soupeřících světových supervelmocí, tedy USA a SSSR. Jinak tomu není ani v dnešní době, kdy se jaderné zbraně ještě zdokonalily a rozšířily i mezi ostatní státy a proto jejich politický a mocenský význam hraje velkou roli v mezinárodních vztazích i nyní. Staly se součástí strategického myšlení a velkou roli hrají převážně v nátlakové diplomacii, kde fungují především jako manipulativní nástroj k dosažení požadovaného cíle. Ač se tato taktika, založená na vyvolání strachu z potencionálního ničivého jaderného útoku, zdá být velice účinná, vyskytují se v ní i značná rizika a nevýhody. Do nátlakové diplomacie totiž spadá taktika donucovací a odstrašovací a kvůli rozdílnosti obou koncepcí se role jaderných zbraní mezi nimi do jisté míry liší, na což poukazují i někteří experti, věnující se tomuto tématu. Abychom dokázali zhodnotit efektivitu jaderných zbraní v nátlakové diplomacii, je potřeba zdůraznit tyto rozdílnosti a poukázat na ně při názorných případech z moderní historie.
Zděšení či radost na straně sousedů? Typologie reakcí sousedních zemí na první provedené jaderné testy
Sasová, Kateřina ; Ludvík, Jan (vedoucí práce) ; Bříza, Vlastislav (oponent)
Tématem této závěrečné magisterské práce je srovnání reakcí sousedních zemí na první jaderné testy provedené jejich sousedem. Práce se zabývá jadernými testy osmi zemí (USA, Sovětského svazu, Spojeného království, Francie, Číny, Indie, Pákistánu a Korejské lidově demokratické republiky) a reakcemi států, které s těmito osmi zeměmi sousedí, respektive sousedily v době provedení prvního jaderného testu. Ve výsledku tedy bylo vyhodnoceno celkem čtyřicet sedm reakcí sousedních zemí. Autorka se v práci opírá ve značné míře o kvalitativní výzkum, když srovnává jednotlivé reakce sousedních zemí a vytváří osm případových studií, z nichž každá cílí na jeden nukleární stát. Hlavním výstupem této práce je pak přehledná typologie reakcí daných zemí na první jaderný test provedený za jejich hranicemi. Typy reakcí, které byly v této práci identifikovány, se nacházejí na škále od aktivní podpory a pasivního smíření přes neutrální reakci až k pasivnímu nesouhlasu a poté k aktivnímu odmítnutí. Tato typologie pak může v budoucnu přispět ke zvýšení předvídatelnosti reakcí sousedních zemí nových jaderných států a tedy i k lepšímu odhadu toho, jakým způsobem tato skutečnost ovlivní stabilitu regionu.
The change of normative perception and thinking about the Nuclear Sharing within NATO
Kořínek, David ; Ludvík, Jan (vedoucí práce) ; Beneš, Jan (oponent)
Primárním cílem této práce je analyzovat vývoj normativního vnímání a uvažování o jaderných zbraních a jejich sdílení v rámci NATO. V samotném centru zájmu této práce leží koncept sdílení jaderných zbraní Severoatlantické aliance, který však nemůže být zkoumán bez obdobné analýzy zaměřené na vnímání a uvažování o jaderných zbraních samotných. Tato práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola vysvětluje historickou pozici jaderných zbraní v rámci struktur NATO a minulost konceptu jejich sdílení ve vztahu ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní. Taktéž představuje základní teoretickou debatu a definici konceptu. Kapitola dvě pak vysvětluje metodologický rámec práce, popisuje set analyzovaných dokument a pravidla pro jejich kódování. Pro účely této práce jsem se rozhodl použít software pro obsahovou analýzu NVivo 12. Poté následuje kapitola tři, která vizualizuje a vysvětluje výsledky obsahové analýzy zpracované na základě schématu popsaného v kapitole dvě.
Strategická role základny Diego Garcia od studené války do současnosti
Hřivna, Václav ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá geostrategickou rolí základny Diego Garcia. Konkrétně je zkoumán chronologický vývoj této role od vybudování základny až do současnosti. Cílem práce je analýza rozsahu, motivace a příčin těchto změn stejně jako jejich bližší vysvětlení. Výzkum je teoreticky ukotven v publikacích admirála Alfreda T. Mahana, který se obšírněji věnoval problematice námořní velmoci, se kterou se budování základen úzce pojí. Kromě materiálního vývoje základny, který do určité míry reflektoval strategickou roli základny, je analyzován i regionální a globální kontext. Ten je důležitý k celkovému porozumění funkce, kterou základna pro Američany plnila. V neposlední řadě je věnována detailní pozornost i praktickému využití základny a jejímu zapojení do nejrůznějších operací, které reflektuje právě strategickou úlohu základny. Zároveň lze tímto způsobem doplnit dosud nezveřejněné strategické dokumenty vlád Spojených států, popřípadě Spojeného království. Na základě provedeného výzkumu se lze domnívat, že se původní role základny od jejího vybudování několikrát proměnila. Je ovšem velice obtížné určit, hlavní příčinu, která tuto změnu způsobila, ovšem velice pravděpodobně šlo o kombinaci několika různých faktorů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Ludvík, Jakub
1 Ludvík, Jaroslav
5 Ludvík, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.