Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 111 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparativní analýza vybraných subjektů na trhu fitness center v Táboře
Bažantová, Simona ; Novák, Michal (vedoucí práce) ; Luštický, Martin (oponent)
Cílem této práce je vytvořit komparativní analýzu vybraných subjektů na trhu fitness center v Táboře, na základě nástrojů marketingového mixu. Zjistit, zda se změnila úroveň marketingové komunikace fitness center v Táboře, přičemž východiskem je výzkumné šetření provedené v roce 2013 a také zjistit hlavní aspekty motivace zákazníků vybraných subjektů k navštěvování fitness center a komparace s faktory motivace obyvatel ČR a EU k provozování fyzické aktivity. Zmíněných cílů jsem dosáhla analýzou odpovědí v e-mailových dotaznících majitelům vybraných subjektů a dotaznících zákazníkům v těchto fitness centrech.
Analýza přínosů zařazení památky na seznam UNESCO
Skálová, Barbora ; Musil, Martin (vedoucí práce) ; Luštický, Martin (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu přínosů památek zapsaných na seznam UNESCO. Konkrétně je práce zaměřena na město Český Krumlov, kde bylo historické centrum města zapsané na seznam UNESCO v roce 1992. První část práce je věnována odborné literatuře zabývající se cestovním ruchem, jeho přínosy a případnými negativy a následuje kapitola zaměřena na světové dědictví UNESCO. Nejpřínosnější částí je kapitola věnovaná vybranému městu. Konkrétně jsem se zaměřila na počet podnikatelských subjektů podnikajících v sektoru cestovního ruchu, na ekonomiku města, řízení cestovního ruchu a významnou podkapitolou je analýza návštěvnosti Státního hradu a zámku v Českém Krumlově a jeho komparace s dalšími důležitými hrady a zámky v kraji. Závěr práce je věnován analýze řízených rozhovorů s aktéry cestovního ruchu a terénnímu šetření.
Analýza vývoje a dopadu satelitní obytné výstavby z pohledu vybrané obce v okolí Prahy
Večerníková, Markéta ; Krbová, Jana (vedoucí práce) ; Luštický, Martin (oponent)
Předmětem diplomové práce je analýza vývoje a dopadů suburbanizačního procesu v obci Šestajovice a obci Květnice. Na základě statistických údajů je v práci analyzován vývoj suburbánní výstavby v každé z obcí. Na podkladu odborné literatury a vlastního šetření jsou následně analyzovány ekonomické, sociální a environmentální dopady suburbanizace v každé z obcí a je provedena jejich vzájemná komparace. Výsledkem práce je zjištění, že obec Květnice byla zasažena intenzivnějším suburbánním rozvojem než obec Šestajovice a dodnes čelí Květnice negativním dopadům suburbanizace vyšší měrou než Šestajovice.
Model produktu udržitelného cestovního ruchu
Bártová, Lucie ; Musil, Martin (vedoucí práce) ; Luštický, Martin (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl navrhnout model produktu udržitelného cestovního ruchu. Model je zaměřený na moderní produkty domácího cestovního ruchu, které splňují potřebné náležitosti z hlediska udržitelného rozvoje i aktuálních trendů v nabídce služeb cestovního ruchu i trendů v poptávce. K naplnění cíle jsou analyzovány produkty Církevní památky Kutné Hory, Moravské vinařské stezky a Sezóna na Lipně nikdy nekončí z hlediska principů udržitelného cestovního ruchu. Analýza je provedená prostřednictvím kvalitativní komparativní analýzy. Pomocí indukce jsou identifikována pravidla, která platí pro všechny zkoumané produkty. Na základě zjištěných poznatků jsem vytvořila model produktu udržitelného cestovního ruchu.
Sociální sítě a jejich význam pro městský marketing
Čechová, Alena ; Luštický, Martin (vedoucí práce) ; Musil, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá fenoménem sociálních sítí a jejich možném využití v komunikační politice měst a obcí s konkrétní aplikací na město Plzeň. Práce se zaměřuje na specifika veřejné správy a vhodný způsob využití běžných nástrojů marketingu. Práce zkoumá aktuální stav komunikace města Plzeň. Dotazníkovým šetřením a metodou rozhovoru diplomová práce zjišťuje pohled laické veřejnosti a odborníků na užívání sociálních sítí veřejným sektorem. Průzkumem dobrých praktik tuzemských i zahraničních měst a obcí předpokládá podněty pro zlepšení nynějšího stavu užívání sociálních sítí. Cílem práce je návrh opatření pro zefektivnění komunikace a eliminaci rizik spojených s komunikací města Plzeň na sociálních sítích.
Komparativní analýza čerpání finančních prostředků z fondů EU
Miškovičová, Tereza ; Luštický, Martin (vedoucí práce) ; Musil, Martin (oponent)
Cílem této práce je analýza čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a následná syntéza a sestavení doporučení na možná zlepšení. Hlavními nástroji bude analýza systémů čerpání vybraných členských zemí a následná komparace s Českou republikou. Práce by se měla opírat jak o kvantitativní, tak i o kvalitativní data.
Vliv zapojení paží na energetickou náročnost chůze s holemi
Luštický, Martin ; Baláš, Jiří (vedoucí práce) ; Bunc, Václav (oponent)
Název práce: Vliv zapojení paží na energetickou náročnost chůze s holemi Cíle: Cílem této práce je porovnat energetickou náročnost chůze, chůze s mírným a zvýrazněným úsilím práce paží. Metody: Na běhacím koberci jsme testovali 14 mužů ve věku 24,1 ± 1,8 let s tělesnou hmotností 74,3 ± 6,4 kg a výškou 179,1 ± 5,4 cm. Pro posouzení vlivu zapojení paží a sklonu na energetickou náročnost chůze s holemi jsme využili nepřímou kalorimetrii. Základní hodnocení bylo provedeno deskriptivní statistikou. Významnost rozdílů mezi jednotlivými typy chůze byla zjišťována analýzou rozptylu s opakovaným měřením (2x3), se dvěma vnitroskupinovými faktory - sklon, typ chůze. Za významné byly považovány rozdíly na hladině alfa ≤ 0,05. Výsledky: Byl zaznamenán významný nárůst energetické náročnosti chůze s holemi se zvýrazněným úsilím práce paží 39,60 ± 3,65 kJ.min-1 respektive 58,79 ± 4,63 kJ.min-1 ve sklonu 10 % v porovnání s chůzí (31,26 ± 2,71 kJ.min-1 ; 52,66 ± 3,81 kJ.min-1 ) i s chůzí s holemi s mírným úsilím práce paží (33,32 ± 3,64 kJ.min-1 ; 53,52 ± 4,78 kJ.min-1 ). Zvýšení energetické náročnosti chůze s holemi s mírným úsilím práce paží na rovině a ve sklonu 10 % (33,32 ± 3,64 kJ.min-1 ; 53,52 ± 4,78 kJ.min-1 ) v porovnání s chůzí (31,26 ± 2,71 kJ.min-1 ; 52,66 ± 3,81 kJ.min-1 ) nedosáhlo významného rozdílu....
Zhodnocení projektů v oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti
Tučková, Lenka ; Luštický, Martin (vedoucí práce) ; Krbová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou realizace projektů financovaných z prostředků EU, konkrétně z oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Práce si klade za cíl zhodnotit, zda lze realizaci projektů z 35. výzvy Školení je šance považovat za úspěšnou, a to jak z pohledu řídícího orgánu, tak z pohledu žadatele. Dílčím cílem práce je využitím Ishikawova diagramu rozpoznat příčiny náročnosti administrace projektů financovaných z EU. V souladu s Paretovým pravidlem jsou stanoveny hlavní příčiny tohoto problému s návrhem jejich řešení. Výstup práce může sloužit jako pomůcka k upozornění na rizikové situace v projektu, jak pro potenciální žadatelé o dotaci, tak pro administrátory řídícího orgánu.
Návrh vhodné formy prezentace FM zahraničním studentům
Korandová, Šárka ; Luštický, Martin (vedoucí práce) ; Novák, Michal (oponent)
Předložená diplomová práce je zaměřena na cílenou komunikaci a prezentaci nabídky vysoké školy zahraničním studentům. Zabývá se především faktory zahraničních studentů, které ovlivňují proces výběru konkrétní školy nebo fakulty a jejich převodem do obsahu komunikačního sdělení. Diplomová práce by měla na-pomoci účinnému oslovení specifického segmentu zahraničních studentů z vybraných zemí, kteří zvažují účast v programu ERASMUS, tj. výjezd na zahraniční vysokou školu, a jsou tak potenciálními zahraničními studenty Fakulty managementu. Tím by mělo dojít k plnému zapojení Fakulty managementu do programu ERASMUS, kdy by se fakulta měla stát institucí nejen zdrojovou, ale také přijímací. Hlavním cílem práce je navrhnout vhodnou formu a obsah prezentace komplexní nabídky Fakulty managementu pro zahraniční studenty, která bude v souladu s jejich přáními, potřebami a očekáváními. Za účelem dosažení hlavního cíle práce je proveden průzkum mezi zahraničními studenty vybraných partnerských škol Vysoké školy ekonomické v Praze v bakalářském studijním programu. Jeho výstupy jsou využity pro určení hlavních motivů a stimulů pro výjezd do zahraničí a výběr vysoké školy nebo fakulty. Tato zjištění jsou následně transformována do návrhu prezentace v podmínkách Fakulty managementu a města Jindřichův Hradec.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 111 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Luštický, Martin Bc.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.