Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 159 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Evaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvement
Horňáková, Zuzana ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Fojtů, Kateřina (vedoucí práce)
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial situation of the company - TOSPOL s. r. o. in the selected years 2012-2016. A financial analysis of the company will be carried out to improve its situation. The definition of terms can by found in the teoretical part. In the practical part a financial analysis will be performed according to the theory and remediaton of the financial situation will be proposed.
Podnikatelský záměr na založení obchodu
Urbanská, Barbora ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský záměr pro založení obchodu s pralinkami v Pardubicích. V první části jsou položeny teoretické základy pro vypracování podnikatelského záměru formou podnikatelského plánu. Vypracovaný podnikatelský plán vychází z analýzy trhu a konkurence. Jeho součástí jsou také marketingový plán, realizační plán a finanční plán pro následující roky podnikání. Závěrem je zhodnocen pomocí metod návratnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Lančová, Barbora ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku v letech 2012 – 2016 a následnými návrhy na zlepšení situace. Práce je rozdělena do několika částí. První část je zaměřena na formulaci cílů, po té následuje teoretická část, kde popíši vybrané metody finanční analýzy. Analýza současného stavu firmy bude provedena hned po teoretických východiscích a na konec budou samotné návrhy na zlepšení finanční situace.
Návrh optimalizace logistiky a skladového hospodářství v podniku
Valenta, Martin ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalárska práca „Návrh optimalizácie logistiky a skladového hospodárstva“ je zameraná na optimalizáciu procesov dopravy a riadenia zásob, pomocou aplikovania analýzy ABC a nákupu nového vozidla. Hlavným cieľom práce je zlepšenie procesu z finančného a časového hľadiska. Prvá kapitola obsahuje teoretické znalosti z oblasti logistiky, dopravy a riadenia zásob, ktoré budú využité pri analyzovaní súčasného stavu a následnom návrhu zlepšenia slabých stránok týchto procesov.
Podnikatelský plán pro založení restauračně-zábavního komplexu
Wisner, Jan ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení sociálně-restauračního centra, které se nazývá W Future, s. r. o. Práce je rozdělena do tří částí – teoretickou část, analytickou část a část praktickou.
Podnikatelský záměr - návrh na založení vinařství
Raková, Veronika ; Fabián, Filip (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Obsahem bakalářské práce „Podnikatelský záměr – návrh na založení vinařství“ je zpracování a vytvoření návrhu podnikatelského záměru na založení reálného podniku. Zpracování teoretické části slouží jako podklad pro následující analytickou a praktickou část. V analytické části jsou prozkoumány vnější a vnitřní faktory podnikatelského prostředí. Praktická část se zabývá tvorbou konkrétního podnikatelského záměru. Závěrem této bakalářské práce je vyhodnocení ekonomické efektivnosti opatření.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Unzeitigová, Kateřina ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti Bawel s.r.o. v letech 2012–2016. Práce obsahuje tří části. V prvním oddíle se nachází teoretická východiska práce, kde je vysvětleno, co je to výkonnost podniku, finanční analýza a charakteristika vybraných metod. Druhá analytická část se věnuje popisem společnosti, jejich sortimentem a propočtům vybraných ukazatelů. V poslední části, díky vypočteným výsledkům, jsou nastíněné návrhy ke zlepšení finanční situace.
Podnikatelský plán - Reorganizace stávajícího podniku
Chmelař, René ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je podrobné sestavení podnikatelského plánu na reorganizaci stávající restaurace se zaměřením na sportovní přenosy v Brně. Jedná se o společnost, kterou každodenně navštíví mnoho zákazníků a hlavním účelem této práce bude zlepšit a zefektivnit jí poskytované služby. V první části vychází podnikatelský plán ze zpracovaných teoretických poznatků, další část je věnována vypracovaným analýzám a průzkumu vnitřního a vnějšího prostředí. Cílem práce je zjistit a posoudit, zda je plán na reorganizaci stávajícího podniku správně zpracovaný a závěrem vyhodnotit, zda je reálný.
Zlepšení výkonnosti podniku
Langer, Ivo ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Teplárny Brno a.s., s použitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy. V teoretické části jsou jednotlivé metody a ukazatele definovány. V praktické části jsou tyto ukazatele pro danou firmu vypočteny a interpretovány jejich dosažené výsledky. V závěrečné části jsou navržena opatření, která povedou ke zlepšení stavu společnosti a jejího fungování na trhu.
Založení cestovní agentury
Yilmaz, Devrim ; Zinecker, Marek (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie podnikateľského zámeru pre internetovú cestovnú agentúru, ktorá bude sprostredkovávať zájazdy cestovných kancelárií. V prvej časti sú uvedené teoretické východiská práce potrebné k vypracovaniu podnikateľského plánu. V druhej časti práce sú prevedené analýzy vnútorného a vonkajšieho okolia. V tretej praktickej časti sa nachádza konkrétny podnikateľský zámer na založenie internetovej cestovnej agentúry a vlastné návrhy riešenia.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 159 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.