Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hudební online žurnalismus: weby iReport a Musicserver a uplatňování teoretických konceptů žurnalistiky
Šindlauerová, Marta ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Lovaš, Karol (oponent)
Diplomová práce popisuje uplatnění teoretických konceptů žurnalistiky v prostředí dvou nejpopulárnějších hudebních webů Musicserver a iREPORT. V základu k tématu jsou představeny základní charakteristiky online žurnalismu a problematika pojmu "ideální kritik". Dále jsou nejprve teoreticky nastíněny a následně zanalyzovány koncepty agenda-settingu, gatekeepingu, objektivity a biasu, participativní žurnalistiky, user generated content, profesionalizace, hypertextuality a intertextuality, využití sociálních sítí, bulvarizace a analýza se dotkne i problematiky přechylování. Rovněž je provedena sémiotická a obrazová analýza vybraných vzorků. Práce se na základě aplikace konceptů pokouší vysvětlit způsob fungování webů, aspekty ovlivňující jejich obsah, faktory působící na selekci témat, způsoby práce s publikem, problémy v souvislosti s objektivitou v kritickém hodnocení umění, nároky kladené na redaktory a míru vlivu na čtenáře. Klíčová slova online žurnalismus, teoretické koncepty, Musicserver, iREPORT, hudba, agenda-setting, gatekeeping, objektivita, participativní žurnalistika, user generated content, digital labour, sociální sítě, bulvarizace, přechylování, sémitocká analýza, interextualita, hypertextualita, profesionalizace.
Hudební dramaturgie českých alternativních rozhlasových stanic
Pyatkina, Maria ; Maršík, Josef (vedoucí práce) ; Lovaš, Karol (oponent)
Diplomová práce zkoumá a porovnává způsoby tvorby hudební složky vysílání českých alternativních rozhlasových stanic Radio 1 a Radio Wave. Tyto stanice byly zvolené z důvodu jejich specifického zájmu o hudbu, který je definován jejich alternativním formátem. Teoretická část poskytuje základní vhled do problematiky hudební dramaturgie rozhlasových stanic, popisuje alternativní rozhlasový formát a profily zkoumaných stanic včetně jejich hudební složky. Tvůrci hudebního vysílání prochází rozhodovacím procesem při výběru hudby podobně jako redaktoři zpravodajství při selekci zpráv, a tato práce proto ve své praktické části aplikuje na rozhlasovou hudební dramaturgii teoretický rámec výzkumu gatekeepingu. Pomocí rozhovorů s hudebními dramaturgy a moderátory stanic práce nalézá širokou škálu aspektů, které ovlivňují výslednou podobu hudební složky vysílání. Použité úrovně výzkumu gatekeepingu pomáhají názorně porovnat tyto vlivy v rámci obou stanic.
Rozdíly ve vysílání veřejnoprávní a komerční rozhlasové stanice (na příkladu Radiožurnálu a Rádia Impuls)
Dolejšová, Kristýna ; Maršík, Josef (vedoucí práce) ; Lovaš, Karol (oponent)
Diplomová práce Rozdíly ve vysílání veřejnoprávní a komerční rozhlasové stanice (na příkladu Radiožurnálu a Rádia Impuls) se zabývá odlišnostmi ve vysílání veřejnoprávní rozhlasové stanice Radiožurnál a komerční rozhlasové stanice Rádio Impuls. Výběr stanic nebyl náhodný. Radiožurnál zůstává podle Radioprojektu, oficiálního výzkumu poslechovosti realizovaného společnostmi MEDIAN a STEM/MARK, dlouhodobě nejposlouchanější stanicí Českého rozhlasu a patří mezi nejposlouchanější celoplošné stanice v České republice. Rádio Impuls je od začátku existence tohoto výzkumu nejposlouchanější celoplošnou stanicí u nás. Práce nezkoumá obecné rozdíly ve vysílání těchto dvou stanic, které jsou platné i pro další stanice Českého rozhlasu a ostatní komerční stanice. Místo toho se zabývá konkrétními odlišnostmi v jejich vysílání. Po úvodním zařazení zkoumaných stanic do kontextu mediálního systému v České republice, popisu jejich vzniku a současného formátu se další kapitoly zaměřují na jednotlivé rozdíly. Pozornost je věnována pořadům, zpravodajským relacím, vstupům moderátorů do vysílání a dvěma vybraným publicistickým pořadům - Ranní interview a Tři Impulsy na tělo. Poslední kapitola hodnotí zvukovou, lexikální, morfologickou a syntaktickou rovinu mluvených projevů moderátorů.
Rozhlasový medailon první slovenské premiérky Ivety Radičové
Vohlídal, Václav ; Lovaš, Karol (vedoucí práce) ; Maršík, Josef (oponent)
Bakalářská práce je složena ze dvou částí. Praktické části, která je přiložena zvláště ve formátu wav. a z teoretické části, která praktickou doplňuje a rozšiřuje. Cílem praktické části je přiblížit život a kariéru Ivety Radičové, bývalé slovenské premiérky a profesorky sociologie. Praktická část je koncipována jako publicistický rozhlasový příspěvek, který by mohl být vysílaný ve veřejnoprávním i soukromém rádiu. Příspěvek je koncipován jako rozhlasové pásmo. Kromě příspěvků autora a rozhovoru s Ivetou Radičovou obsahuje i jiné hlasy a archivní zvukové nahrávky. Teoretická část pak doplňuje natočený materiál, snaží se přiblížit teorii, ze které autor při zpracování vycházel. Dále se snaží představit samotný příspěvek autorovy cíle, a které problémy musel při a po vytváření příspěvku řešit. Práce obsahuje také scénář příspěvku a životopis Ivety Radičové ve formě přílohy.
Kauza "Brady" ve zpravodajství České televize a TV Nova
Uhlířová, Zdeňka ; Lovaš, Karol (vedoucí práce) ; Magdoňová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá kauzou nevyznamenání Jiřího Bradyho, která proběhla na podzim roku 2016 a stala se předmětem enormního zájmu tuzemských médií. Vyvolala také vlnu protestů mezi známými osobnostmi i občany České republiky a rozdělila tak společnost. Jádrem sporu přitom bylo prohlášení Daniela Hermana, tehdejšího ministra kultury České republiky a také synovce Jiřího Bradyho, že prezident Miloš Zeman neudělil slíbené státní vyznamenání (Řád T. G. M.) Jiřímu Bradymu proto, že se on, jako ministr kultury, setkal s tibetským duchovním dalajlámou. Hrad takovou interpretaci ministra odmítl. Diplomová práce Kauza "Brady" ve zpravodajství České televize a TV Nova zevrubně představuje problematiku kauzy "Brady" a pojednává o výsledcích obsahové analýzy hlavních zpravodajských relací obou televizí: Události a Televizní noviny. Analýza se zaměřuje na postavení kauzy ve zpravodajské agendě obou pořadů. Dále se zaměřuje na posouzení objektivity, věcnosti a neutrality vyjádření i tendenci obou redakcí k používání narativních prostředků ve zprávách, o kterých v souvislosti s kauzou referují. Předpokladem přitom bylo, že pokud se v rámci analýzy projeví neobjektivita, chybějící neutralita nebo stranění jedné či druhé straně sporu, bude to pravděpodobně na komerční televizní stanici TV Nova. Výsledky analýzy...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.