Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozhlasový medailon první slovenské premiérky Ivety Radičové
Vohlídal, Václav ; Lovaš, Karol (vedoucí práce) ; Maršík, Josef (oponent)
Bakalářská práce je složena ze dvou částí. Praktické části, která je přiložena zvláště ve formátu wav. a z teoretické části, která praktickou doplňuje a rozšiřuje. Cílem praktické části je přiblížit život a kariéru Ivety Radičové, bývalé slovenské premiérky a profesorky sociologie. Praktická část je koncipována jako publicistický rozhlasový příspěvek, který by mohl být vysílaný ve veřejnoprávním i soukromém rádiu. Příspěvek je koncipován jako rozhlasové pásmo. Kromě příspěvků autora a rozhovoru s Ivetou Radičovou obsahuje i jiné hlasy a archivní zvukové nahrávky. Teoretická část pak doplňuje natočený materiál, snaží se přiblížit teorii, ze které autor při zpracování vycházel. Dále se snaží představit samotný příspěvek autorovy cíle, a které problémy musel při a po vytváření příspěvku řešit. Práce obsahuje také scénář příspěvku a životopis Ivety Radičové ve formě přílohy.
Kauza "Brady" ve zpravodajství České televize a TV Nova
Uhlířová, Zdeňka ; Lovaš, Karol (vedoucí práce) ; Magdoňová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá kauzou nevyznamenání Jiřího Bradyho, která proběhla na podzim roku 2016 a stala se předmětem enormního zájmu tuzemských médií. Vyvolala také vlnu protestů mezi známými osobnostmi i občany České republiky a rozdělila tak společnost. Jádrem sporu přitom bylo prohlášení Daniela Hermana, tehdejšího ministra kultury České republiky a také synovce Jiřího Bradyho, že prezident Miloš Zeman neudělil slíbené státní vyznamenání (Řád T. G. M.) Jiřímu Bradymu proto, že se on, jako ministr kultury, setkal s tibetským duchovním dalajlámou. Hrad takovou interpretaci ministra odmítl. Diplomová práce Kauza "Brady" ve zpravodajství České televize a TV Nova zevrubně představuje problematiku kauzy "Brady" a pojednává o výsledcích obsahové analýzy hlavních zpravodajských relací obou televizí: Události a Televizní noviny. Analýza se zaměřuje na postavení kauzy ve zpravodajské agendě obou pořadů. Dále se zaměřuje na posouzení objektivity, věcnosti a neutrality vyjádření i tendenci obou redakcí k používání narativních prostředků ve zprávách, o kterých v souvislosti s kauzou referují. Předpokladem přitom bylo, že pokud se v rámci analýzy projeví neobjektivita, chybějící neutralita nebo stranění jedné či druhé straně sporu, bude to pravděpodobně na komerční televizní stanici TV Nova. Výsledky analýzy...
Mediální obraz chudoby ve vybraných českých médiích
Turečková, Kristýna ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Lovaš, Karol (oponent)
česky Hlavním cílem diplomové práce je zachytit mediální obraz chudoby v České republice, který je prezentován ve čtyřech celostátních denících na stranách zpravodajství. Práce se dělí na teoretickou část, metodickou část a výzkum. Teoretická část se zabývá mediálními pojmy, jakými jsou reprezentace reality, rámcování, stereotypizace, diskurz, mediální obraz a provázaností témat chudoby a médií. Teoretická část vymezuje rovněž i sociálně-politické pojmy související s chudobou, jejími definicemi a bližší specifikaci v kontextu České republiky. V metodické části jsou vymezeny použité metody, zkoumaná periodika a výzkumný vzorek práce, pojící se s klíčovým slovem chudoba a jeho variacemi. Dále následuje výzkumná část, jež se zabývá kvantitativní obsahovou analýzou a kvalitativní analýzou rámcování, pomocí které odpovídá na sadu výzkumných otázek. Práce porovnává tituly jak mezi sebou, tak v celkovém součtu. V závěru jsou shrnuty veškeré poznatky.
Vývoj radiodokumentu Českého rozhlasu mezi lety 2005 a 2015
Milotová, Barbora ; Maršík, Josef (vedoucí práce) ; Lovaš, Karol (oponent)
Bakalářská práce Vývoj radiodokumentu Českého rozhlasu mezi lety 2005 a 2015 se zabývá autorským přístupem pěti vybraných dokumentaristů Českého rozhlasu k tvorbě radiodokumentu a jeho proměně ve sledovaném období. V první části práce je nejprve definován obecně rozhlasový žánr, v následujících kapitolách teoretické části je posléze přiblížen rozhlasový dokument, feature a pásmo s přihlédnutím k jejich společným a odlišným znakům. Cílem této části je definovat radiodokument tak, aby nebyl zaměnitelný s feature a pásmem, neboť jejich charakteristika je velmi podobná. Praktická část je zaměřena na rozbor vybraných dokumentů a v poslední kapitole jsou demonstrovány a dány do souvislostí zjištěné výsledky. Cílem této části a hlavním cílem práce je zjistit, jak se ve sledovaném desetiletí proměnil přístup významných dokumentaristů z Českého rozhlasu k tvorbě tohoto žánru.
Specifika rozhlasového vysílání pro posluchače ve věku adolescence a rané dospělosti
Mareš, Petr ; Maršík, Josef (vedoucí práce) ; Lovaš, Karol (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem rozhlasového vysílání pro posluchače ve věku adolescence a rané dospělosti. Mapuje historii od školského rozhlasu, přes kultovní pořady jako Mikrofórum, stanici pro mládež EM, až po nástup komerčních stanic. Dále už se věnuje současnému vysílání, přesněji stanici Český rozhlas Radio Wave, jakožto veřejnoprávní stanici pro mládež, a stanici Evropa 2, jakožto nejposlouchanější stanici mezi mladými posluchači. opisuje stavbu jejich vysílání, jejich činnost v line prostředí, konkrétně na sociálních sítích a jejich vlastních webových stránkách a zaměřuje se i na jejich poslechovost a další zpětnou vazbu ásledně obě stanice srovnává s Rádiem Impuls, jakožto nejposlouchanější stanicí v České republice. Součástí práce jsou výsledky průzkumu, který na výběrovém souboru 300 respondentů zjišťoval, jaké mají posluchači ve věku 15 - nároky na rozhlasové vysílání.
Medializace nových náboženských hnutí v České republice na příkladu Imanuelitů
Vachničenko, Jevhenija ; Šoltys, Otakar (vedoucí práce) ; Lovaš, Karol (oponent)
Cílem mé práce je charakterizovat hnutí Imanuelitů na základě reflexe hnutí v českých celostátních denících. V teoretické části se věnuji pojmům nová náboženská hnutí a sekty. Dále hnutí Grálu, na které hnutí Imanuelitů navazuje, jeho historii a vývoji v dějinách. V následující kapitole popisuji historii Imanuelitů, při čemž se zaměřuji za zakladatele hnutí Jana Dvorského a vývoj hnutí v 90. letech. V části analytické se zabývám samotným srovnáním médií seriózních a bulvárních a jejich zachycení hnutí v rozmezí od roku 1993 do roku 2017.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.