Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace nástrojů hospodářské politiky v oblasti managementu přírodních zdrojů se zvláštním zaměřením na koncept ekosystémových služeb
Louda, Jiří ; Jílková, Jiřina (vedoucí práce) ; Geuss, Erik (oponent) ; van Koten, Silvester (oponent)
´Disertační práce se zabývá aplikací ekonomických přístupů a nástrojů v rámci managementu přírodních zdrojů. Zvláštní důraz je v práci kladen na (zejména v zahraničí) rozvíjející se koncept ekosystémových služeb a jeho aplikaci v českých podmínkách. Cílem práce je rozvinout akademickou diskuzi o významu metod využívaných v rámci ekonomie životního prostředí pro aplikaci hospodářsko-politických nástrojů v oblasti managementu přírodních zdrojů v podmínkách ČR a mj. objasnit, zda (a případně jak) může koncept ekosystémových služeb přispět k formulaci těchto nástrojů. Práce se rovněž zabývá možnými omezeními využívání čistě kvantitativních ekonometrických metod v politice životního prostředí. Disertace je koncipovaná jako kumulativní práce. Výsledky pěti představených vědeckých článků dokládají, že využití ekonomických přístupů (jako např. oceňování statků a služeb životního prostředí) může přispět k efektivnímu naplňování cílů environmentálních politik a že koncept ekosystémových služeb přináší nové možnosti pro aplikaci ekonomických teorií v praktickém managementu přírodních zdrojů. Jedním z nových nástrojů, který je založen na tomto konceptu, jsou v zahraničí čím dál hojněji využívané platby za ekosystémové služby. Výsledky výzkumu však také poukázaly na fakt, že izolované využití výstupů kvantitativních metod hodnocení statků a služeb životního prostředí/ekosystémů má svá omezení a může vést i k navržení opatření a nástrojů, které nebudou mít požadovaný efekt. Doporučením je proto kombinovat výstupy kvantitativních metod s kvalitativními přístupy (jako např. institucionální analýza nebo analýza stakeholderů).
Josefína Kablíková, vrchlabská osobnost 19. století
Limberská, Jana ; Vlnas, Vít (vedoucí práce) ; Louda, Jiří (oponent)
Ve své diplomové práci jsem se chtěla zabývat tématem blízkým mému regionu. Z několika důvodů jsem se rozhodla pro osobnost Josefiny Kablíkové, moderní ženy 19. století. Josefina byla na svou dobu velmi emancipovaná, i proto možná byl její osud tak zajímavý. Byla jednou z mála žen - botaniček té doby. V první části práce se budu zabývat nejen jejím životopisem, ale i životopisem jejího manžela Vojtěcha Kablíka. Popíši také Vrchlabí v jejich době - to znamená v 19. století a jeho specifikaci. Jednou z hlavních součástí textu bude kapitola věnována Josefině Kablíkové jako botaničce. Její vědecká botanická činnost dalece přesáhla krkonošský region, proslavila se sbíráním krkonošské květeny a některé botanické druhy jsou po ní dokonce pojmenovány. Také se budu zabývat vědeckou činností Vojtěcha Kablíka, vrchlabského lékárníka a chemika. Poslední, velmi důležitá, část bude věnována rodině Mánesových, která Kablíkovy často navštěvovala a pobývala u nich. Vzniklo tak mnoho kreseb a obrazů Vrchlabí a jejího bezprostředního okolí i portrétů manželů Kablíkových. Autory těchto obrazů byli členové této významné malířské rodiny. Mým cílem je vysvětlit význam a osudy manželů Kablíkových v kontextu doby a regionu.
Ekonomická analýza vlivu extrémních výkyvů počasí na provoz a návratnost investic malých vodních elektráren v ČR v letech 2000-2015
Pavlík, Vladimír ; Macháč, Jan (vedoucí práce) ; Louda, Jiří (oponent)
Investice do malých vodních elektráren je i dnes ekonomicky velmi výhodná. Vzhledem k evropským a státním dotacím je doba návratnosti investice do MVE mnohdy poloviční, než jakou garantuje stát, resp. Energetický regulační úřad. Zde dochází k určité asymetrii informací mezi státem jakožto subjektem poskytujícím dotaci a provozovatelem MVE. Potenciál těchto zařízení není vyčerpán, ale v současné době se čím dál více hovoří o riziku extrémních hydrologických výkyvů způsobených vlivem povodní, nebo vlivem extrémního sucha. Tyto výkyvy mohou nepříznivě ovlivnit návratnost investice. Cílem práce je zjistit, do jaké míry hydrologické extrémy návratnost investice ovlivní...
Analýza institucionálního rámce managementu vybraných ekosystémů východního Krušnohoří
Kratochvíl, Martin ; Louda, Jiří (vedoucí práce) ; Osersová, Marta (oponent)
Cílem této bakalářské práce je na základě získaných dat z dotazníkového šetření výpočet ekonomické hodnoty vybraných ekosystémů ve východním Krušnohoří a následně analyzovat společně s kvalitativním šetřením, které proběhlo současné se sběrem dat dotazníkového šetření. Vybrané ekosystémy jsou typické pro Krušné hory a poskytují rekreační a estetickou funkci. Pro výpočet ekonomické hodnoty je použita metoda výběrového experimentu a podmíněného hodnocení. Na analýzu kvalitativního šetření je využívána institucionální analýza. Metoda podmíněného hodnocení je použita pro zjištění ochoty platit za zachování estetické funkce horských luk ve východním Krušnohoří. Vyčíslení ekonomické hodnoty může v návaznosti na kvalitativní šetření pomoci definovat nástroje managementu údržby ekosystémů, které pomohou ochránit, zachovat či obnovit ekosystém. V teoretické části jsou popsány vybrané metody hodnocení environmentálních statků a institucionální analýza. Praktická část obsahuje výsledky dotazníkového a kvalitativního šetření s interpretací výsledků.
Volně pohozený odpad v Řevnicích. Co s ním?
Hlaváček, Jan ; Osersová, Marta (vedoucí práce) ; Louda, Jiří (oponent)
Tato práce zkoumá problém označovaný jako littering. Analyzuje příčiny, dopady a možná řešení tohoto fenoménu. Na případu města Řevnice hledá optimální způsob řešení litteringu. Dochází k závěru, že nejvhodnější je zaměřit se pozornost na komplexní informačně-vzdělávací kampaně doplněné o optimalizaci sítě odpadkových košů.
Vliv vstupu soukromých dopravců na počet cestujících v železniční dopravě
Turek, Tomáš ; Vejchodská, Eliška (vedoucí práce) ; Louda, Jiří (oponent)
Tato práce se snaží přispět do debaty o ekonomickém opodstatnění současného procesu liberalizace železniční dopravy v Evropské unii a podrobněji v České republice. Zaměřuje se na liberalizaci formou tzv. vertikální separace a otevřeného přístupu, kdy si stát ponechává kontrolu nad správou a rozvojem infrastruktury a jednotliví dopravci včetně soukromých soutěží přímo na trati. V první části práce přináší souhrn vývoje reforem napříč Evropou včetně historického kontextu a přehled různých metod jejich ekonomického hodnocení. Na tom staví druhá část, která prezentuje ekonometrický model dílčí rovnováhy aplikovaný na trať mezi Prahou a Ostravou. V modelu jsou provedeny simulace různých forem uspořádání trhu, možností investic do infrastruktury a znevýhodnění automobilové dopravy. Docházíme k závěru, že liberalizace a vstup soukromých dopravců, stejně jako racionální přístup státu k dlouhodobým investicím do infrastruktury, jsou zásadní pro budoucí konkurenceschopnost železniční dopravy.
Stimuly vedoucí firmy k certifikaci ISO 14001
Polášek, Petr ; Vejchodská, Eliška (vedoucí práce) ; Louda, Jiří (oponent)
Cílem této diplomové práce je definovat, charakterizovat, strukturovat a analyzovat stimuly vedoucí firmy k certifikaci dobrovolného environmentálního standardu řízení ISO 14001. V návaznosti na uvedený cíl byla stanovena následující hypotéza: firmy přistupují k certifikaci ISO 14001 zejména z důvodu implementace prvků environmentálního managementu do řízení společnosti v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Výsledkem rešeršní práce jsou jasně definované a strukturované stimuly, které firmy k certifikaci vedou. Těmto stimulům jsou metodou párového srovnání přiřazeny váhy určené příslušnými odborníky na danou problematiku v rámci vybraných firem podobného zaměření a velikosti. Na základě jejich pořadí je pak potvrzena/vyvrácena stanovená hypotéza.
Kompenzační tržní mechanismy v oblasti zachování druhové rozmanitosti a jejich potenciální využití v podmínkách České republiky
Martíšková, Kateřina ; Louda, Jiří (vedoucí práce) ; Macháč, Jan (oponent)
Užitky, které lidstvo získává ve spojitosti s existencí dobře fungujících ekosystémů a biodiverzity, se nazývají ekosystémové služby. Biodiverzita sama o sobě sice ekosystémovou službou není, avšak je jedním ze základních předpokladů pro jejich fungování. Význam tohoto tématu pro společnost se tak přímo odvíjí od důležitosti ekosystémových služeb jakožto zdroje přímých či nepřímých benefitů ovlivňujících blahobyt lidské populace. Cílem aplikace tržního mechanismu na tuto problematiku je nalézt optimální míru ochrany životního prostředí a rozvoje lidské společnosti, společně s optimalizací alokace statků životního prostředí. Tyto tržní mechanismy dnes využívá řada států po celém světě. Práce analyzuje několik případů využití kompenzačních tržních mechanismů s bližším zaměřením na Austrálii, Velkou Británii a Francii. Jsou identifikovány náklady a benefity systému společně s nastavením fungování v jednotlivých státech. Práce též přináší pohled na územní strukturu České republiky, hodnotu jejich ekosystémových služeb a jsou také představeny metody ochrany biodiverzity, na základě čehož je diskutována možnost zavedení tržního systému ochrany druhové rozmanitosti v České republice. Využití tržního mechanismu by mohlo vnést určitou dynamiku do ochrany biodiverzity v České republice, která je v současné době zajišťována systémem národních parků a dalších zvláště chráněných území, které mohou působit jako bariéry hospodářského rozvoje. Naopak tržní systém umožní využití krajiny, díky aplikace cenového mechanismu, v místech s nejvyšší poptávkou. Avšak z důvodu správní nákladnosti tohoto systému se zatím jeví jeho aplikace pro zachování biodiverzity v České republice spíše jako nepravděpodobná.
Potenciál rozvoje malých solárních elektráren v podmínkách ukončené státní podpory
Bartošová, Michaela ; Louda, Jiří (vedoucí práce) ; Hladík, Miroslav (oponent)
Cílem bakalářské práce je posouzení potenciálu rozvoje malých solárních elektráren v podmínkách nulové státní podpory. Práce seznámí čtenáře s vývojem solární energetiky v České republice, s tím spojených teorií regulace a legislativního rámce Evropské unie a České republiky ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Pro ověření atraktivnosti investice do malých solárních elektráren v režimu nulových státních podpor, byla zpracována případová studie, která podrobně rozebírá aspekty investic do malé solární elektrárny, zároveň je doplněna analýza dopadů zásadních legislativních změn v posledních letech v oblasti solární energetiky. V závěru studie je diskutován potenciál rozvoje investic do solárních elektráren za nulové státní podpory, kdy je předpokládáno, že tyto investice budou probíhat pouze za předpokladu pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie majitelů.
Energetika v EU: ekonomická analýza energie z jádra a obnovitelných zdrojů po roce 2011
Vomáčka, Roman ; Loužek, Marek (vedoucí práce) ; Louda, Jiří (oponent)
V souvislosti s bojem proti globálnímu oteplování, se Evropská unie rozhodla jít příkladem a ukázat zbytku světa, že je možné trvale udržitelnou politiku k životnímu prostředí aplikovat v praxi. Za tímto účelem byly zavedeny masové podpory obnovitelných zdrojů energie a snaha o potlačení významu energie z jádra. Nejdále v této politice jsou v Německu, které svojí geografickou polohou a velikostí trhu ovlivňuje celou střední Evropu, a tím i Českou republiku. Tato práce se pokouší především analyzovat způsoby podpory OZE a jaderné energie v EU, s bližším zaměřením na ČR a jejich dopad na energetický trh. Dále analyzuji podpory OZE a jejich vývoj v blízké budoucnosti. Z této analýzy dopadů podpory OZE docházím v závěru své práce k tomu, že aktuální směřování EU v energetice způsobuje spíše destabilizaci celé sítě a s tím spojená rizika.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 LOUDA, Jan
2 Louda, Jan
2 Louda, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.