Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odraz Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání v českém základním uměleckém vzdělávání
Lojdová, Jaroslava ; Nedělka, Michal (vedoucí práce) ; Ašenbrenerová, Ivana (oponent) ; Slavíková, Marie (oponent)
Disertační práce Odraz Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV) v českém základním uměleckém vzdělávání se zabývá vývojem současné pedagogické reformy a její aplikací v hodinách hudební nauky v základních uměleckých školách. Prostřednictvím dostupných zdrojů jsem vystihla její historický vývoj a proměny vzdělávacího obsahu, metod a organizačních forem výuky. Z výzkumu, který jsem provedla, pak vyplývá, že současná pedagogická reforma pomohla přesněji pojmenovat náplň a rozsah práce v hodinách hudební nauky. Umožnila přizpůsobit obsah hudební nauky specifickým podmínkám a profilaci jednotlivých škol, dala nový pohled na cíle výuky a posílila pozice pedagoga v tvorbě strategických dokumentů školy. Z obsahového hlediska došlo k provázanosti interpretačních dovedností s porozuměním zákonitostem hudby s dostatečným prostorem pro budování žebříčku hodnot žáků a pro formování jejich postojů. Zjistila jsem, že mezi metodami výuky se uplatňuje zejména kritické myšlení, vrstevnické učení, spolupráce ve skupinkách a činnostní výuka, to vše s důrazem na názornost. Z progresivních metod je nejčastěji zastoupena simulační metoda. Z těchto zjištění vyplývá to, co uvádím v závěru práce, že totiž hudební nauka v základních uměleckých školách stále podléhá snahám o zlepšování a...
Hudebně integrativní projekty pro děti na 1. stupni ZŠ (tvorba, ověřování, metodické náměty do praxe)
Fantová, Růžena ; Kodejška, Miloš (vedoucí práce) ; Lojdová, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce analyzuje dosavadní zkušenosti s uskutečňováním koncertů pro děti v českém prostředí a v zahraničí. Na základě teoretických východisek (historické, psychologicko-ontogenetické a sociální povahy) byly vytvořeny hudebně integrované scénáře koncertů pro děti mladšího školního věku. Následně byla ve výzkumné části ověřena jejich účinnost. Jejich výsledky byly posouzeny s ohledem na stanovený předmět, cíle, metody, pracovní hypotézy. Poslední část bakalářské práce je věnována metodickým námětům pro hudebně výchovnou praxi na prvním stupni základních škol.
Komparace systémů hudebního vzdělávání a výchovy ve vybraných zemích Evropy
Lojdová, Jaroslava ; Kodejška, Miloš (vedoucí práce) ; Palkovská, Jana (oponent)
Autorka ve své práci uskutečňuje komparaci hudebněvýchovných systémů ve vybraných evropských zemích. Po důkladném prostudování dostupné odborné literatury realizuje výzkum ve třech tematických oblastech: současný stav hudební výchovy na 2. stupni základních škol, aktuální potřeby studentů vysokých hudebních škol a návrhy národních koordinátorů EAS na zkvalitnění přípravy budoucích učitelů hudby. Výzkum uskutečnila s hudebními pedagogy základních škol 2. stupně, studenty vysokých škol s hudebně pedagogickým zaměřením a s národními koordinátory EAS, kteří jsou současně vysokoškolskými hudebními pedagogy. Na základě výsledků výzkumu ve své práci se vyjadřuje k vymezeným pracovním hypotézám. Práce je aktuálním pohledem na současnou problematiku hudební kultury a výchovy v evropských zemích. Vybízí hudební pedagogy ke spolupráci při řešení společných hudebně pedagogických témat a přináší cenné podněty do hudebněvýchovné praxe.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.