Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 56 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kaspický zemní plyn a jejich relevance pro upevnění energetické bezpečnosti Evropské unie: Výzva pro 21. století?
Binhack, Petr ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Jakš, Jaroslav (oponent) ; Litera, Bohuslav (oponent)
Práce se věnuje diskuzi o diverzifikaci importů zemního plynu do Evropské unie a roli, jakou v tomto směru hraje a může hrát Kaspický region. Cílem práce je popis energetické politiky Evropské unie v sektoru zemního plynu a analýza role kaspického zemního plynu a projektu Jižního plynového koridoru. Téma relevance kaspického zemního plynu pro upevnění energetické bezpečnosti Evropské unie celkově zapadá do aktuální debaty o dalším vývoji klimaticko-energetické politiky, která s návrhem rámce pro vytvoření Energetické unie z roku 2015 integruje dosud paralelní evropské politiky boje proti změnám klimatu, energetické bezpečnosti, vnitřního energetického trhu a vnějších energetických vztahů se třetími zeměmi. Práce je založena na hypotéze, že Kaspický region je alternativním zdrojovým regionem schopným poskytnout Evropské unii diverzifikaci dovozů zemního plynu. Základní výzkumné otázky jsou pak následující; "Je Evropské unie schopna ovlivnit, za jakých podmínek bude kaspický plyn do Evropy dopravován?" a "Je Jižní plynový koridor schopen splnit očekávání spojená s jeho plánovaným objemem 60-120 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně?" Z teoretického hlediska je práce ukotvená v přístupu Kodaňské školy, tedy přesněji řečeno v přístupech, které modifikují koncept Kodaňské školy tak, aby byl...
Prolog sovětizace. Západní Bělorusko a Západní Ukrajina 1939-1941
Vojta, Tomáš ; Vykoukal, Jiří (vedoucí práce) ; Litera, Bohuslav (oponent)
Diplomová práce "Prolog sovětizace. Západní Bělorusko a Západní Ukrajina 1939 -1941" se zabývá analýzou anexe východopolského teritoria, ke které došlo krátce po podepsání paktu Ribbentrop - Molotov. Autor se v práci zabývá zkoumáním procedury unifikace teritoria se Sovětským svazem a snaží se identifikovat mocenské struktury sovětského režimu, jenž nesly za tuto proceduru odpovědnost. V textuje paralelně řešen problém, zdali lze v této souvislosti hovořit o korelaci mezi jednáním autochtonního obyvatelstva a ustavováním nového režimu. Autor rovněž analyzuje roli národnostního faktoru v sovětské unifikační politice. V práci je mimo jiné zpracována problematika sovětských represí a otázka geneze a fungování stranických, státních a bezpečnostních struktur sovětského režimu na tomto teritoriu v období 1939-1941. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Perský koridor do SSSR s americkou pomocí v rámci Zákona o půjčce a pronájmu
Maňák, Jiří ; Raška, Francis (vedoucí práce) ; Litera, Bohuslav (oponent)
Tato práce se věnuje tématu Perského koridoru, tj. jedné ze zásobovacích tras zvolených pro podporu Sovětského svazu západními spojenci během druhé světové války. Cílem je určit, zda mohla mít tato pomoc zásadní vliv na průběh bojových operací na východní frontě. Na začátku práce je popsána předválečná situace v Íránu a Iráku a vztah těchto zemí k tehdejším mocnostem. Zároveň je vysvětlena důležitost tohoto regionu ze strategického hlediska. Ve druhé části práce jsou ve 4 kapitolách analyzována jednotlivá válečná léta a události, ke kterým v regionu Iráku a Íránu docházelo. V každé z těchto kapitol jsou uvedeny události přímo ovlivňující dodávky válečného materiálu a jeho množství přepravené v tom daném roce. Rovněž se v každé kapitole objevuje popis dějů, které ovlivňovaly situaci v Sovětském svazu v různých obdobích, od nejvýznamnějších bojů až po vývoj produkce zbraní a materiálních ztrát. Poslední kapitola shrnuje údaje z předchozích kapitol a dává celkový obraz dodávek v jednotlivých letech a jejich celkový objem. Pomocí analýzy sovětské válečné a civilní produkce jsou zde ukázány oblasti, ve kterých byl Sovětský svaz nesoběstačný, a jsou porovnávány s dodávkami z Perského koridoru. Toto srovnání je rovněž provedeno s přihlédnutím na časová období a pomáhá pochopit důležitost těchto dodávek v...
Sovětská podpora Severnímu Vietnamu během indočínských válek
Balaš, Jan ; Čížek, Martin (vedoucí práce) ; Litera, Bohuslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá sovětskou podporou Vietnamské demokratické republice od jejího vzniku v roce 1945 až do konce druhého indočínského konfliktu. Na základě studia sekundárních pramenů se tato práce snaží chronologicky popsat její vývoj s vyzdvižením zásadních momentů, které měly na míru sovětské podpory vliv. Provedeným výzkumem tato práce došla k závěru, že intenzita sovětské podpory byla přímo závislá na momentálních potřebách sovětské zahraniční politiky v souvislosti se studenou válkou a vztahy se západními mocnostmi, respektive v rámci komunistického bloku a vzájemnými vztahy s Čínou. Ohledně vztahů se Západem se Sovětský svaz snažil především o jejich zlepšování a podporu vietnamským komunistům držel do té míry, kdy přímo nesabotovala tyto snahy. V souvislosti s Čínou si tato práce všímá opačného fenoménu. Mocenský zápasu v rámci komunistického bloku a boj o vliv ve Vietnamu měl za následek naopak navyšování podpory ve snaze svého konkurenta překonat. Hlavním přínosem této práce je ucelená chronologická analýza sovětské podpory Severnímu Vietnamu od počátku navazování vztahů až do konce druhé indočínské války.
Vliv války v Kosovu na vztahy Ruska a USA
Hromas, Adam ; Tejchman, Miroslav (vedoucí práce) ; Litera, Bohuslav (oponent)
Úkol Bakalářské práce "Vliv války v Kosovu na vztahy Ruska a USA" je pomocí metody komparativní analýzy odpovědět na otázku, jaký měla válka v Kosovu vliv na americko-ruské vztahy, případně tento vliv vyvrátit. Text se zabývá politikou USA a Ruska v kontextu kosovské války, nikoliv touto válkou jako historickou událostí. Text je rozdělený do třech kapitol. První kapitola popisuje přístup NATO, především USA k Srbsku a to zejména ohledně politiky vůči Srbsku před válkou, během války a politické aktivity ukončující válku. Ve druhé kapitole jsou řešena stejná témata z pohledu Ruska vůči Srbsku. V poslední třetí kapitole probíhá komparace těchto dvou přístupů a na jejich základě je vypracováno konečné stanovisko k hlavní výzkumné otázce.
Stalin a sovětská zahraniční politika v letech 1945-1947
Lehnert, Jiří ; Litera, Bohuslav (vedoucí práce) ; Kolenovská, Daniela (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou sovětské zahraniční politiky po skončení druhé světové války zejména v letech 1945-1947. Práce se zaměřuje na aspekty sovětské zahraniční politiky na pozadí zvyšujícího se napětí mezi mocnostmi protihitlerovské koalice především mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. Práce se tak věnuje sovětské strategii na konferencích Velké trojky v Jaltě a v Postupimi v roce 1945. Sovětské reakce na mezinárodní vývoj v letech 1945-1947 jsou spjaty s procesem sovětizace zemí střední a jihovýchodní Evropy. Práce se v tomto směru krátce zaobírá hlavně poválečným vývojem v Polsku, Bulharsku, Rumunsku a Německu a také sovětskou reakcí na novou americkou zahraniční politiku zadržováni komunismu uskutečňovanou prostřednictvím Trumanovy doktríny a Marshallova plánu v roce 1947. Sovětský svaz na tuto situaci reagoval v témže roce vytvořením Informačního byra komunistických a dělnických stran. Jedním ze stěžejních cílů práce je také snaha o vystihnutí úlohy sovětského vůdce Josifa Vissarionoviče Stalina v zahraničně-politické agendě Sovětského svazu. Práce si také klade za cíl zjistit, jestli a jakým způsobem ovlivnila mezinárodní situace daného období vztahy uvnitř sovětského vedení.
Politika resetu v americko-ruských vztazích v letech 2009-2013
Terš, Jakub ; Raška, Francis (vedoucí práce) ; Litera, Bohuslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu politiku resetu v americko-ruských vztazích v letech 2009-2013. Cílem práce je pomocí chronologické deskripce jednotlivých událostí a analýzou zkoumaných oblastí dojít k zodpovězení položených výzkumných otázek. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Cesta Vladimira Putina k moci
Dryndak, Roksolana ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Litera, Bohuslav (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Cesta Vladimira Putina k moci" si dává za cíl zanalyzovat vývoj kariéry Vladimira Putina. Jako metoda zpracování byla zvolena případová studie. Text chronologicky popisuje vývoj Putinovy profesní dráhy od vstupu Putina do struktur KGB v roce 1975 po jeho zvolení na post prezidenta Ruské federace v březnu roku 2000. Stěžejní část práce představuje popis politikova působení v období 1996 až 2000, v němž zaznamenal výrazný růst vlivu. Zejména se zaměřuje na vnitropolitické machinace Borise Jelcina a jeho okolí vůči Putinovi. Pro porozumění nezbytným souvislostem text shrnuje též základní fakta a specifika vrcholné ruské politiky v tomto období. V práci vymezuji a popisuji nejdůležitější zlomové body Putinovy politické dráhy, mezi něž řadím zejména působnost na petrohradském magistrátu, jmenování na post ředitele Federální bezpečnostní služby, dosazení na post ministerského předsedy a vítězství v prezidentských volbách. Práce dále předkládá Putinovy předpoklady pro zvolení za nástupce tehdejšího prezidenta Borise Jelcina.
K některým otázkám težby uranu v poválečném Československu.
Rakouš, Pavel ; Litera, Bohuslav (vedoucí práce) ; Lomíček, Jan (oponent)
Dodávky uranu z Československa ihned po válce byly pro SSSR nejrychlejší cestou, jak získat surovinu nutnou ke zkrácení náskoku USA v jaderném zbrojení. Navenek stále ještě demokratický středoevropský stát (v té době již značně levicový), byl k tomu donucen smlouvou podepsanou v listopadu 1945. Jediným kvalifikovaným členem vlády při vyjednávání o podmínkách smlouvy byl sociálnědemokratický ministr průmyslu Laušman. Prokázal svoji schopnost postavit se komunistům. Donedávna byl přitom historií pokládán díky svému etatizačnímu zaměření za komunistického spojence. V textu je ukázáno, že Sověti nezískali v československé těžbě monopol zcela podle svých představ, ale přesto diktovali objemy těžby, cenu a postupně přeměnili společnou komisi řídící těžbu ve formální orgán. Z uranových dolů vzniklo svébytné průmyslové odvětví nejprve skrytě a později i otevřeně zatěžující chod státu. Rozborem dat až do roku 1989 lze dokázat, že pravidelně produkovalo ztrátu. Totalitní režim vše tajil. První informace byly k dispozici až počátkem 90. let XX. století, ale v tu dobu se pozornost historiografie orientovala převážně na otázku politických vězňů pracujících otrocky v uranovém průmyslu na počátku komunistického režimu. Dnes se ukazuje, že již před tím v letech 1945-50 byla organizace těžby plná vnitřních rozporů...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 56 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.